Esileht»Koolitused»Toimunud koolitused»Koolitused 2009

KOOLITUSED 2009

Требования ЕС – CE-маркировка и стандарты в ЙЫХВИ

Синхронный перевод на русский язык!!!

Состоится:
19 ноября 2009 года

Целевая группа:
Предприниматели, производящие, привозящие в Эстонию, устанавливающие или продающие изделия, в отношении которых установлены специальные требования ЕС (обязанность установки маркировки CE) или при производстве либо установке которых использовались или могли использоваться стандарты. А также представители государственных институтов, чьи задачи связаны с соответствующей тематикой.

Ознакомление:
Цель семинара, который пройдет при сотрудничестве Эстонского центра стандартизации и Министерства экономики и коммуникаций, является повысить осведомленность о предъявляемых в Европейском союзе требованиях к продукции с акцентом на тематике CE-маркировки и о роли стандартов и пользе стандартов при выполнении этих требований и обеспечении свободного передвижения товаров.

Семинар проведут:

Ингрид Тавитс – Министерство экономики и коммуникаций, отдел внутреннего рынка, начальник службы инфраструктуры качества
Прийт Кикас – Эстонский центр стандартизации, исполнительный директор
Альвар Пельш – Эстонский центр стандартизации, начальник отдела информации и маркетинга

Место проведения:
Йыхвиский концертный дом, ул. Парги, 40, Йыхви

Standardimisest saadavad kasud väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele

Toimus: 03. juuni 2009

Euroopa standardiorganisatsioonid CEN aja CENELEC algatasid Euroopas Euroopa Komisjoni toetusel väikeste ja keskmiste ettevõtete standardimisalase teadlikkuse tõstmiseks projekti (SMEST projekt) vastavasisuliste seminaride läbiviimiseks Euroopa Liidu uuemates liikmesriikides.

Tutvustus: Seminar oli suunatud väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete juhtidele ja/või kvaliteedijuhtidele, kuid sobilik ka teistele standarditest või standardimisest huvitatutele.

Seminaril tutvustati standardite vajalikkust ning kasu väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele. Jagati infot, kuidas soovi korral standardimises osaleda ja millised on sellest tulenevad kasud.

Seminari viisid läbi Euroopa standardimisorganisatsioonide, Eesti Standardikeskuse ning ettevõtete esindajad. Üritus lõppes lõunaga, kus on võimalik esitada küsimusi ja saada standarditega seotud infot otse standardiorganisatsioonide esindajatelt.

Seminar viidi läbi eesti ja inglise keeles sünkroontõlkega.

Kliendikaebuste käsitlemine EVS-ISO 10002 põhjal

Toimus: 14. mai 2009

“Kaebus on organisatsioonile tehtud rahulolematuse väljendus, mis on seotud tema tootega, või kaebuste käsitlemise protsessi endaga, kus otseselt või kaudselt reageeringut või otsust oodatakse.” Definitsioon EVS-ISO 10002:2005 standardist

Organisatsioonile läheb neli korda rohkem maksma uue kliendi leidmine kui olemasoleva kliendi hoidmine. Organisatsioonid, kes pidevalt kaotavad kliente võitlevad ka oma rikutud maine parandamisega. Tänapäeva konkurentsivõimelises ühiskonnas on hea kliendikaebuste käsitlemise süsteem üks oluline osa edukaks äriks.

Kliendi rahulolu käsitlev standard EVS-ISO 10002:2005 Kvaliteedijuhtimine. Kliendirahulolu – Juhised kaebuste käsitlemiseks organisatsioonis – aitab organisatsioonil kindlaks teha, juhtida ning aru saada kui edukalt nad käsitlevad oma klientide kaebusi.

Tutvustus: Efektiivne kliendikaebuste käsitlemine annab hoogu pidevaks parendamiseks organisatsioonis. Paljud organisatsioonid on jõudnud juba arusaamisele, et pideva kliendi tagasiside kogumisega saab endale luua kasulikke õppimise ja parendamise võimalusi peaaegu kõigis organisatsiooni valdkondades.

Antud seminar annab osalejale oskusi ja teadmisi, et rakendada juhtimissüsteemi, mille aluseks on nõudmised standardis EVS ISO 10002:2005. EVS-ISO 10002 on sobilik igale organisatsioonile, kus soovitakse ületada kliendi ootusi. Standardis esitatakse põhilised nõudmised igas suuruses ja tüüpi ärile olgu nad siis MTÜd, era- või avalik sektor.

Koolituse läbiviija: Tauno-Jussi Onoper – TJO Konsultatsioonid

Infoturbehalduse süsteemi rajamine EVS-ISO/IEC 27001 järgi

Toimus: 26. märtsil 2009

Sihtgrupp: Organisatsioonide võtmeisikud, andmete omanikud, tegevussuundade juhid, kes soovivad oma organisatsiooni infoturbehalduse süsteemi väljatöötamist kooskõlas EVS-ISO/IEC 27001 nõuetega (ja jõuda vastavust tunnustava sertifikaadi taotlemiseni).

Tutvustus: Koolituse sisu hõlmab EVS-ISO/IEC 27001 rakendamise vajalikkust ja rakendamise projekti lähemat tutvustamist, näidates ära raskuspunktid ja nõutud tegevused ning tulemid. Samuti tehakse lühike ülevaade seotud standarditest. Koolitus annab ettekujutuse projekti mahukusest ja nõutavatest tegevustest, et oma organisatsioonis ITHS süsteemselt toimima saada ja jõuda sertifitseerimiseni, mis annaks omakorda kindlustunde ja usalduse teie organisatsiooni töötajatele ja klientidele.
Koolituse läbinutel on ülevaade ITHS rajamisest ja käigushoiust ning esmane arusaam, kuidas seda oma organisatsioonis ellu rakendada.

Koolituse läbiviijad:
Monika Oit, PhD, CISA, CISM Cybernetica AS
Mari Seeba, BSc Cybernetica AS

Infoseminar kvaliteedijuhtimissüsteemide tagamiseks uuendatud EVS-EN ISO 9001:2008 standardi põhjal

Toimus: 27. jaanuar 2009

Sihtgrupp: Seminarile on oodatud ettevõtjad, kvaliteedijuhid ja asutuste esindajad, kes oma töös rakendavad kvaliteedijuhtimissüsteeme ISO 9001 põhjal ning sooviksid ennast kurssi viia muudatustega uuendatud standardis.

Tutvustus: Detsembris 2008. aastal jõustus uuendatud kvaliteedijuhtimissüsteemide standard ISO 9001:2008. Infoseminari eesmärgiks on tutvustada uuendatud standardit, tuua praktilisi soovitusi selle rakendamiseks ning jagada infot sertifitseerimise nõuete kohta.

Koolituse läbiviijad:
Urmas Karileet – Integre OÜ
Alar Sistok - Bureau Veritas Eesti OÜ

Euroopa Liidu nõuded – CE-märgistus ja standardid

Toimus: 23. jaanuar 2009 ja 12. mai 2009

Sihtgrupp: Ettevõtjad, kes toodavad, toovad Eestisse, paigaldavad või müüvad tooteid, millele on kehtestatud EL erinõuded (CE-märgi paigaldamise kohustus) või mille tootmisel või paigaldamisel on kasutatud või saaks kasutada standardeid. Samuti riiklike institutsioonide esindajad, kelle ülesanded puutuvad kokku vastava temaatikaga.

Tutvustus: Eesti standardikeskuse ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koostööl toimuva seminari eesmärgiks on tõsta teadlikkust toodetele esitatavatest nõuetest Euroopa Liidus rõhuasetusega CE-märgituse temaatikale ning standardite rollist ja standarditest tulenevast kasust nende nõuete täitmisel ning kaupade vaba liikumise tagamisel.

Koolituse läbiviijad:
Ago Pelisaar – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, siseturuosakonna kvaliteedi infrastruktuuri talituse juhataja
Priit Kikas – Eesti Standardikeskus, tegevdirektor
Martin Merimaa – Eesti Standardikeskus, standardiosakonna juhataja

Infoteenus Sirvimisteenus2