Esileht»Hea teada»Kvaliteedi infrastruktuur»Akrediteerimine

Akrediteerimine

Akrediteerimise all mõistetakse protseduuri, millega autoriteetne organ annab ametliku tunnustuse, et organ või isik on kompetentne läbi viima määratletud ülesandeid. Akrediteerimise eesmärgiks on tagada, et vastavushindamise teenuseid pakkuvate asutuste kompetents oleks rahvusvaheliselt aktsepteeritud tasemel ning tagada seeläbi nii Eesti seadustega nõutud kohustuslikus kui ka turunõudlusel põhinevas vabatahtlikus vastavushindamises osalevate katselaborite, sertifitseerimis- ja inspekteerimisasutuste üldine rahvusvaheline usaldatavus.

 

Eestis teostab akrediteerimist SA Eesti Akrediteerimiskeskus (EAK) SA Eesti Akrediteerimiskeskus (EAK).

Tagamaks ühe riigi akrediteerimisasutuse poolt läbi viidud akrediteerimise tunnustamise teistes riikides, on eri riikide akrediteerimisasutused ühinenud vastavasse koostööorganisatsiooni. Euroopas on selliseks organisatsiooniks EA (European Co-operation for Accreditation). Eesti Akrediteerimiskeskus on EA täisliige alates juunist 2000. EAK on liitunud EA liikmete vahelise mitmepoolse vastastikuse tunnustamise leppega (MLA – Multilateral Agreement) kõigi 7 akrediteerimisvaldkonna osas – kalibreerimislaborite, katselaborite ja inspektsioonide akrediteerimine ning sertifitseerimistegevuste (toote-, personali-, kvaliteedijuhtimis-, keskkonnajuhtimissüsteemi) akrediteerimine. MLA liikmestaatus tagab sõlmitud leppe ulatuses Eesti vastavushindamise infrastruktuuri rahvusvahelise tunnustamise, see tähendab, et EAK poolt akrediteeritud asutuste väljastatud protokolle, tunnistusi või sertifikaate loetakse sama usaldusväärseteks ja rahvusvaheliselt tunnustatuteks nagu teiste EA MLA liikmete poolt akrediteeritud asutuste väljastatavaid analoogseid dokumente. EAK poolt akrediteeritud asutuste loeteluga saab tutvuda EAK kodulehel.

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2