Esileht»Hea teada»Kvaliteedi infrastruktuur»Metroloogia

Metroloogia

Metroloogia on teadus mõõtmisest, mõõtmise ühtsuse tagamise meetoditest ja vahenditest ning vajaliku täpsuse saavutamise moodustest. Metroloogia tegeleb füüsikaliste suuruste mõõtmisega, mida kasutatakse rakendusteaduste seoseid iseloomustavates võrrandites. Metroloogia hõlmab mõõtmise kõiki aspekte, nii teoreetilisi kui ka praktilisi, sõltumata mõõtetulemuste määramatusest ja rakendusvaldkonnast.

Metroloogia valdkonna arendamine toimub Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeeriumi koordineerimisel metroloogia infrastruktuuri asutuste (metroloogia keskasutus, riigi- ja tugietaloni laborid, legaalmetroloogia asutus, akrediteerimisasutus, akrediteeritud kalibreerimis- ja katselaborid, taatluslaborid, teavitatud asutused) kaudu.

Metroloogia keskasutuse rolli täidab Eestis AS Metrosert. Metroloogia keskasutuse peamised funktsioonid on riigietalonide ja muu tasemega mõõteetalonide arendamine, säilitamine ja kalibreerimine ning laboritevaheliste võrdluskatsetuste korraldamine; metroloogiaalaste teadusuuringute korraldamine ja koordineerimine ning informatsioonivahetuse organiseerimine; mõõtevahendite taatlemine ja kalibreerimine; tüübikatsetuste ja hindamiste korraldamine ning reguleerimine. Mõõtetulemuste jälgitavuse ja rahvusvahelise seostatuse tagamiseks on Eestis nimetatud 5 riigietaloni:

1) mass, ühik kilogramm – sekundaartaseme etalon;
2) pikkus, ühik meeter – sekundaartaseme etalon;
3) temperatuur, ühik kelvin – sekundaartaseme etalon;
4) pinge, ühik volt – sekundaartaseme etalon;
5) elektriline takistus, ühik oom – sekundaartaseme etalon.

Legaalmetroloogia

Legaalmetroloogia on metroloogia osa, mis käsitleb mõõtmisi, mõõtühikuid, mõõtevahendeid ja mõõtemeetodeid seonduvalt õigusaktide nõuetega. Legaalmetroloogia tegeleb mõõtmistega, mida tehakse avaliku huvi, rahvatervise, avaliku ohutuse, avaliku korra, keskkonnakaitse, maksude ja koormistega maksustamise, tarbijakaitse ning ausa kaubanduse huvides. Eestis reguleerib mõõtmiste valdkonda mõõteseadus koos alamaktidega. Mõõteseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete täitmise üle teostab riiklikku järelevalvet Tehnilise Järelevalve Amet ning kaubandustegevuses kasutatavate mõõtevahendite üle kaubandustegevuse seaduses sätestatud pädevuse piires ka Tarbijakaitseamet. Tehnilise Järelevalve Amet esindab Eestit ka Euroopa ja rahvusvahelistes legaalmetroloogia organisatsioonides WELMEC (European Cooperation in Legal Metrology) ja OIML (International Organization of Legal Metrology).

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2