Esileht»Hea teada»Kvaliteedi infrastruktuur»Turujärelevalve

Turujärelevalve

Turujärelevalve on ametite ja inspektsioonide riiklik järelevalvealane tegevus, mille eesmärk on vältida või vähendada turule lastud tootest või osutatavast teenustest tulenevat ohtu inimese tervisele ja varale. Turujärelevalvega kaitstakse nii tarbijate, töötajate kui ka muude toodete ja teenuste kasutajate huve, samuti tootjaid, levitajaid ja teenuse osutajaid ebaausa konkurentsi eest. Turujärelevalve korraldamise alused on sätestatud toote nõuetele vastavuse seaduses.

Turujärelevalveasutused rakendavad abinõusid, et tooted lastaks turule ja võetaks kasutusele vaid juhul, kui need õigesti ehitatud, paigaldatud ja hooldatud kujul ning ei ohusta sihipärasel kasutusel inimeste tervist ja vara. Teenuse osutamisel ei tohi teenuse osutamise viis, selleks kasutatav toode või teenuse kohta antud ebaõige, eksitav või puudulik teave ohustada inimese tervist.
Olulisemad turujärelevalveasutused Eestis koos nende vastutusvaldkondadega on järgmised:

Tehnilise Järelevalve Amet

E-post: info@tja.ee Koduleht: www.tja.ee.

 

Tehnilise Järelevalve Amet teostab järelevalvet väga laias vastutusvaldkonnas. Peamisteks järelevalvesuundadeks on järelevalve tööstusseadmete ja -kaupade üle, järelevalve sidevahendite ja sideteenuse pakkujate üle ning järelevalve raudteeveeremi, raudteeinfrastruktuuri ning raudteeliikluse korralduse nõuetele vastavuse üle. Täpsemat infot valdkondade kohta saab ameti kodulehelt.

Tarbijakaitseamet


Tarbijakaitseameti tegevuse eesmärgiks on tarbija seaduslike õiguste kaitsmine ning nende huvide esindamine. Amet viib ellu tarbija seaduslike huvide ja õiguste kaitset kõigi ettevõtjate suhtes, sõltumata ettevõtte omandivormist ja ametkondlikust alluvusest, kes suhetes tarbijaga on kauba või teenuse müüjad, tootjad või vahendajad. Täpsemalt on Tarbijakaitseameti põhilisteks tegevusvaldkondadeks tarbija elu ja tervise kaitsmine, rakendades vahendeid, mis aitavad tarbijaturul tagada ohutute kaupade ja teenuste müüki; tarbija majanduslike huvide kaitse; tarbija informeerituse suurendamine ja tema teadmiste süvendamine. Tarbijakaitseamet teostab põhiliselt turu järelevalvet jaemüügi tasandil, sihiga kaitsta tarbijate õigusi.

Veeteede Amet

E-post: eva@vta.ee Koduleht: www.vta.ee.

Ameti tegevusvaldkonda kuulub riikliku järelevalve teostamine ohutu ja turvalise laevaliikluse tagamiseks Eesti Vabariigi territoriaal- ja sisemerel ning laevatatavatel siseveekogudel, sealhulgas järelevalve väikelaevade ja laevavarustuse üle.

 

Tööinspektsioon

E-post: ti@ti.ee Koduleht: www.ti.ee.

Tööinspektsiooni põhiülesanneteks on riiklik järelevalve töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid sätestavate õigusaktide nõuete töökeskkonnas täitmise üle, sealhulgas turujärelevalve töökeskkonnas kasutatavate isikukaitsevahendite ohutuse ja kaitseomaduste tagamise üle nende valmistamisel ja müümisel.

 

Ravimiamet

E-post: info@ravimiamet.ee Koduleht: www.sam.ee.

Ameti tegevuse eesmärk on tagada, et Eestis inimeste ja loomade haiguste ennetamisel, ravis ja diagnostikas kasutamiseks lubatud ravimid ja meditsiiniseadmed on tõestatult efektiivsed, kvaliteetsed ja ohutud, samuti soodustada ravimite ja meditsiiniseadmete otstarbekohast kasutamist ning tagada, et Eestis läbi viidavate ravimite ja meditsiiniseadmete kliiniliste uuringute puhul on tagatud uuringus osalejate ohutus ja nende õiguste kaitse. Muuhulgas kontrollib amet ravimeid, meditsiiniseadmeid ning narkootilisi ja psühhotroopseid aineid käsitlevates õigusaktides sätestatu järgimist ning teostab järelevalvet turule lastud meditsiiniseadmete nõuetele vastavuse üle.

Turujärelevalves on oluline roll ka Maksu- ja Tolliametil, kes ei tee otseselt toodete turujärelevalvet, kuid kellega koostöös saavad turujärelevalveasutused takistada nõuetele mittevastavate toodete jõudmist Euroopa Liidu siseturule.

Terviseamet

E-post: kesk@terviseamet.ee Koduleht: www.terviseamet.ee

Terviseamet tegutseb rahva tervise ja hea elukeskkonna nimel. 
Ameti tegevusvaldkondadeks on tervishoid, nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje, keskkonnatervis, kemikaaliohutus ja meditsiiniseadmete ohutus.

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2