Esileht»Hea teada»Standardid ja EL

Standardid ja EL

Euroopa standardid

Euroopa Liidu kontekstis on olulised nn Euroopa standardid. Euroopa standardid on Euroopa standardimisorganisatsioonide poolt vastu võetud standardid. Euroopa standardimisorganisatsioonid on:
 

Euroopa Standardimiskomitee CEN
 

Euroopa Elektrotehnika Standardimiskomitee CENELEC
 

Euroopa Telekommunikatsiooni Standardite Instituut ETSI
 

Täpsemat infot Euroopa standardimisorganisatsioonide ja nende rahvuslike liikmete kohta saate meie kodulehelt.

Euroopa standardimisorganisatsioonid ise standardeid ei avalda, vaid jätavad selle ülesande oma rahvuslikele liikmetele, kes avaldavad neid osana oma rahvuslikust kogust. Sellest tulenevalt on Euroopa standardid kättesaavad läbi rahvuslike liikmete. Euroopa standardimisorganisatsioonide rahvuslikud liikmed peavad kõik Euroopa standardid identsel kujul oma rahvuslikeks standarditeks üle võtma ning kõik selliste standarditega konfliktsed rahvuslikud standardid kehtetuks tunnistama. Sellise mehhanismi tulemusena on tagatud, et Euroopa standardid on kõikides riikides ühtsed.

Euroopa standardid tunneb ära nende tähises sisalduva tähekombinatsiooni „EN“ järgi (näiteks: EN 14221:2006). Kui Euroopa standardid võetakse üle ja tehakse kättesaadavaks rahvuslike liikmete poolt, lisavad rahvuslikud liikmed standardi tähisele oma standardimisorganisatsiooni tunnuse (näiteks: EVS-EN 14221:2006, SFS-EN 14221:2006, DIN-EN 14221:2006 või BS EN 14221:2006). Vaatamata asjaolule, et standardi tähis on erinev, on selliste tähistega standardid tegelikult identsed, aga lihtsalt erinevate rahvuslike standardimisorganisatsioonide poolt üle võetud.

Standardid ja ühisturg

Standarditel ja standardimisel on Euroopa Liidus eriline staatus. EL-is on alates 1980ndatest aastatest standardite roll EL-i poliitikate toetamisel ja õigusaktide nõuete täitmisel märkimisväärselt kasvanud. Standardimine toetab Euroopa poliitikaid konkurentsivõime, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, riigihangete, koostoime, keskkonna, transpordi, energia, tarbijakaitse jm valdkondades.

Siiski on Euroopa Liidu poliitikate toetamisel olulisim standardite roll kaupade vaba liikumise tagamisel. Kuna Euroopa standardid võetakse kõikide Euroopa standardimisorganisatsioonide liikmete poolt identselt rahvuslikeks standarditeks üle, ühtlustavad Euroopa standardid tehnilisi nõudeid Euroopa Liidu liikmesriikides ning väldivad nõuete erisusest tulenevate tehniliste kaubandustõkete tekkimist, aidates seeläbi kaasa kaupade vabale liikumisele ühisturul.

Ühisturu toimimise toetamise üheks õnnestunumaks näiteks on standardite osa nn uue lähenemisviisi direktiivide (CE-märgistuse direktiivide) nõuete täitmisel. Uue lähenemisviisi direktiivid on loodud tagamaks kaupade vaba liikumine ühisturul ning need kehtestavad olulised nõuded väga suurele hulgale erinevatele toodetele. Uue lähenemisviisi direktiividega seotud standardeid nimetatakse harmoneeritud standarditeks.

EL-i standardimisalased tegemised

Euroopa Liidus on standardimise alused kehtestatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega 1025/2012, millega nähakse ette standardimise korraldamise õiguslikud alused Euroopa Liidus. Määruse tekst on alla laetav siit.


Muuhulgas näeb määruse 1025/2012 artikkel 6(3) ette, et rahvuslikud standardimisorganisatsioonid lihtsustavad väike- ja keskmiste ettevõtete standardimises osalemist ning avaldavad oma veebilehel vastavate meetmete kohta igaaastaselt aruande. Aruanne Standardikeskuse poolt 2018. aastal rakendatavate meetmete kohta on leitav siit.
 

Täiendavat infot standardimispoliitikate ja arengusuundade kohta Euroopa Liidu tasandil saab Euroopa Komisjoni standardimisteemaliselt lehelt.

 

Print  
AK portaal2 Pysiklient2