Esileht»Hea teada»Standardite tähistus

Standardite tähistus

Standardite tähistustest võib leida rida numbreid ja tähti, millest arusaamine vajab veidi lahti seletamist. Järgnevalt on lahti seletatud standardimises kasutatavad lühendid ja toodud näited standardite tähistuse ülesehitusest.

Lühendid EVS, EN, ISO jne näitavad, et millises organisatsioonis on vastav dokument avaldatud. Eesti standardiks ülevõetud dokumendi tunnuseks on EVS. Euroopa ratifitseeritud teksti (EN) rahvuslikuks tunnuseks Eestis on kas EVS-EN XXXX, EVS-EN ISO XXXX (kui ISO standard ühtib Euroopa standardiga) või EVS-EN IEC XXXX (kui IEC standard ühtib Euroopa standardiga). Enamikel juhtudel võetakse ratifitseeritud tekstid üle Eesti standardiks muutmata kujul. Kui standardi tähis sisaldab kahe või enama organisatsiooni lühendeid, siis tähendab see seda, et vastav standard on üle võetud kõigis neis organisatsioonides. Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis kinnitatud dokumendi tunnuseks on ISO või IEC.
 
EVS – Eesti standard
EN – Euroopa ratifitseeritud tekst
ISO, IEC – rahvusvaheline standard
A1, Amd 1 – standardi muudatus
   +A1 – dokument sisaldab lisaks põhitekstile ka muudatust
   /A1 – dokument sisaldab ainult muudatust
AC, Cor – standardi parandus
   /AC – dokument sisaldab ainult parandust
NA – rahvuslik lisa
   +NA – dokument sisaldab lisaks põhitekstile ka rahvuslikku lisa
   /NA – dokument sisaldab ainult rahvuslikku lisa
TS – tehniline spetsifikatsioon
TR – tehniline aruanne
prEVS, prEVS-EN, prEVS-ISO, prEVS-IEC - standardi kavand
 
Näited:
EVS-EN ISO XXX:2000+A1:2015 – 2000. aastal Eesti standardiks üle võetud Euroopas ülevõetud rahvusvaheline standard koos 2015. aastal üle võetud selle standardi muudatusega
EVS-EN ISO XXX:2000/A1:2015 – 2015. aastal Eesti standardiks üle võetud Euroopas ülevõetud rahvusvahelise standardi muudatus
 
Rahvusvaheliste standardite ülevõtul Eesti standardiks kasutatakse vastavalt tunnuseid EVS-ISO XXXX või EVS-IEC XXXX (elektrotehnika valdkond).
 
Näited:
EVS-ISO XXX:2000 - 2000. aastal Eesti standardiks üle võetud rahvusvaheline standard
EVS-IEC XXXXX:2000 - 2000. aastal Eesti standardiks üle võetud rahvusvaheline elektrotehnika valdkonna standard
 
Euroopa standardilaadseid dokumente (TS ja TR) koostatakse vastavalt standardi koostamise reeglitele, kuid millel ei ole piisavat konsensust standardina avaldamiseks ja millel ei ole Eesti standardi staatust. Neid ei võeta Eesti standardiks üle, vaid tehakse kättesaadavaks.
 
Näited:
CEN/TS XXXX:2000 – Euroopa standardimisorganisatsiooni poolt 2000. aastal välja antud tehniline spetsifikatsioon.
CLC/TR XXXX:2000 – Euroopa standardimisorganisatsiooni poolt 2000. aastal välja antud tehniline aruanne.
 
Standardimises on igal liikmesriigil kasutusel oma tunnus. Näiteks Eesti standard EVS-EN ISO XXX ja Saksa standard DIN-EN ISO XXX on sisult samad, kuna tegu on rahvusvahelise standardiga, mis on kinnitatud Euroopa standardiorganisatsioonis ja siis kõigis CEN-i liikmesorganisatsioonis. Samade standardi numbrite kasutamine hõlmab ainult Euroopa standardimisorganisatsioonide CEN-i ja CENELEC-i ning rahvusvaheliste standardimisorganisatsioonide ISO ja IEC poolt kehtestatud standardeid ja standardilaadseid dokumente. Sama numbriga võib olla erinevates riikides avaldatud ka rahvuslikke standardeid, mis kehtivad ainult selles konkreetses riigis. Standardeid otsides või ostes tasub jälgida alati standardi pealkirja, sest erinevalt tähistatud kuid sama pealkirjaga dokumendid omavad üldjuhul ka sama sisu. Näiteks standard tähisega EVS-EN ISO XXXX ja standard tähisega ISO XXXX omavad sama sisu põhiteksti osas, kuid esimesel dokumendil võib-olla lisatud täiendavaid nõudeid Euroopa standardimisorganisatsiooni poolt.
 
Täpsemalt standardite ülesehitusest on võimalik lugeda EVS Juhendist 4 „Eesti standardi ja standardilaadse dokumendi ülesehitus, sõnastus ja vormistus“.

 

Print  
Pysiklient2 Infoteenus