Esileht»Standardimine»Komiteed»Komiteede esimeestele ja sekretäridele

Komiteede esimeestele ja sekretäridele

Alljärgnev abimaterjal on komiteede esimeeste ja sekretäride töö hõlbustamiseks komitee põhitegevuste täitmisel.

Komitee põhitegevusest tulenevate dokumentide näitefailid DOCX formaadis

Standardite koostamisettepanekute, kommenteerimise jm vormid ning koostamise juhendid asuvad vahelehel „Standardi koostamisest huvitatule“.
 

Komitee otsuste vastuvõtmine

Vastavalt EVS Juhendile 6 võtab komitee vastu otsuseid koosolekutel või väljaspool koosolekuid komitee kirjalike otsustena. Väljaspool koosolekut vastu võetud otsuste hääletusprotokollile kirjutab alla komitee esimees või projektijuht. Hääletusprotokollis peab olema toodud hääletuse tulemus, sh liikmete hääled, ning protokoll tehakse kättesaadavaks kõigile komitee liikmetele ja esitatakse Standardikeskusele nädala jooksul alates hääletuse toimumisest.
 

Otsustamist vajav küsimus

Häälte osakaal otsuse vastuvõtmiseks

Märkused

Tehnilise komitee registreerimisavalduse menetlemine

Ühehäälne Registreerimisavalduse allkirjastavad kõik liikmed kahe nädala jooksul alates asutamiskoosoleku toimumisest.

Projektkomitee projektikirjelduse menetlemine

Ühehäälne Registreerimisavalduse allkirjastavad kõik liikmed kahe nädala jooksul alates asutamiskoosoleku toimumisest.

Komiteega liitumise avalduse menetlemine

 - Komitee esimees vaatab avalduse läbi ühe kuu jooksul ja teeb otsuse kooskõlas komitee liikmetega. Otsuse allkirjastab esimees.

Komitee liikme väljaarvamise menetlemine

2/3 komitee hääleõiguslike liikmete nõusolek Vastuvõetud otsus saadetakse Standardikeskusesse kahe nädala jooksul. Otsuse allkirjastab esimees.

Komitee käsitlusala muutmine (nt peegeldatava komitee lisamine)

3/4 komitee hääleõiguslike liikmete nõusolek

Otsuse eelnõust teavitatakse EVS-i 2 nädalat ette.
EVS selgitab välja peegeldamise võimalikkuse.
Vastuvõetud otsus saadetakse Standardikeskusesse kahe nädala jooksul. Otsuse allkirjastab esimees.

Eesti standardi kehtestamise ettepanek (nt tõlke heakskiitmine)

2/3 komitee hääleõiguslike liikmete nõusolek Ettepanek Eesti standardi kehtestamiseks peab baseeruma komitee liikmete konsensusel. Otsuse allkirjastab esimees.

Dokumendi kehtivuse pikendamine

Lihthäälteenamus Komitee esimees võtab vastu otsuse kooskõlastatult liikmetega. Otsuse allkirjastab esimees.

Euroopa ja rahvusvaheliste standardikavandite hääletamine

Arvamusküsitlusel ja formaalsel hääletusel olevate kavandite hääletamine toimub tsentraalselt läbi Eesti Standardikeskuse. Teiste hääletuste eest vastutab asjakohane komitee. Ülevaatlik tabel hääletusprotseduuride, hääletuste kestuse ja vastutavate hääletajatega asub siin.

Lisainfot tehniliste lahenduste kohta saab vahelehelt "Komiteede IT vahendid".

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2