Esileht»Standardimine»Komiteed»Komiteede esimeestele ja sekretäridele

Komiteede esimeestele ja sekretäridele

Alljärgnev abimaterjal on komiteede esimeeste ja sekretäride töö hõlbustamiseks komitee põhitegevuste täitmisel.

Komitee põhitegevusest tulenevate dokumentide näitefailid DOCX formaadis

Standardite koostamisettepanekute, kommenteerimise jm vormid ning koostamise juhendid asuvad vahelehel „Standardi koostamisest huvitatule“.
 

Komitee otsuste vastuvõtmine 

 
EVS/TK võtab vastu otsuseid koosolekutel või väljaspool
koosolekuid komitee kirjalike otsustena, millele kirjutab alla komitee esimees (tema äraolekul komitee aseesimees) või projektijuht. Koosoleku väliselt vastu võetud otsused peavad sisaldama hääletusprotokolli. Komitee sekretär võib komitee nimel otsuseid allkirjastada juhul, kui komitee on andnud selleks õiguse.

Ps. Lihthäälteenamuseks loetakse olukorda, kus üle 50 % otsuse kohta esitatud häältest on poolthääled, jättes arvesse võtmata erapooletud hääled.
 

Otsustamist vajav küsimus

Häälte osakaal otsuse vastuvõtmiseks

Märkused

Tehnilise komitee registreerimisavalduse menetlemine

Ühehäälne Registreerimisavalduse allkirjastavad kõik liikmed.

Projektkomitee projektikirjelduse menetlemine

Ühehäälne Registreerimisavalduse allkirjastavad kõik liikmed.

Komiteega liitumise avalduse menetlemine

 - Komitee esimees vaatab avalduse läbi kahe nädala jooksul ja teeb otsuse kooskõlas komitee liikmetega. Otsuse allkirjastab esimees.

Komitee liikme väljaarvamise menetlemine

2/3 komitee hääleõiguslike liikmete poolthääl Vastuvõetud otsus saadetakse Standardikeskusesse kahe nädala jooksul. Otsuse allkirjastab esimees.

Komitee käsitlusala muutmine (nt peegeldatava komitee lisamine)

3/4 komitee hääleõiguslike liikmete poolthääl

Otsuse eelnõust teavitatakse EVS-i üks nädal ette.
EVS selgitab välja peegeldamise võimalikkuse.
Vastuvõetud otsus saadetakse Standardikeskusesse ühe nädala jooksul. Otsuse allkirjastab esimees.

Eesti standardi kehtestamise ettepanek (nt tõlke heakskiitmine)

Lihthäälteenamus Ettepanek Eesti standardi kehtestamiseks peab baseeruma komitee liikmete konsensusel. Otsuse allkirjastab esimees.

Dokumendi kehtivuse pikendamine

Lihthäälteenamus Komitee esimees võtab vastu otsuse kooskõlastatult liikmetega. Otsuse allkirjastab esimees.

Euroopa ja rahvusvaheliste standardikavandite hääletamine

Arvamusküsitlusel ja formaalsel hääletusel olevate kavandite hääletamine toimub tsentraalselt läbi Eesti Standardikeskuse. Teiste hääletuste eest vastutab asjakohane komitee. Ülevaatlik tabel hääletusprotseduuride, hääletuste kestuse ja vastutavate hääletajatega asub siin.

Lisainfot tehniliste lahenduste kohta saab vahelehelt "Komiteede IT vahendid".

Print  
AK portaal2 Pysiklient2