Esileht»Standardimine»Standardi koostamisest huvitatule»EVS-i tehnilise spetsifikatsiooni koostamine

Tehnilise spetsifikatsiooni koostamine

EVS-i tehniline spetsifikatsioon (EVS/TS) on dokument, mis koostatakse vastavalt algupärase standardi koostamise reeglitele, kuid millel ei ole Eesti standardi staatust.

EVS/TS koostatakse näiteks arenduses ja/või katsetusel oleva tehnoloogia/meetodi kirjeldamiseks. Tehnilist spetsifikatsiooni saab koostada vaid juhul, kui puudub sama käsitlusalaga kehtiv Euroopa ja/või Eesti standard ning tolle koostamist pole ka ette näha. EVS/TS avaldatakse vähemalt eesti keeles ning selle sisu vaadatakse üle iga viie aasta järel.

Kuidas koostada EVS/TS-i?
EVS/TS-i koostamise algatajaks võib olla standardimisala ekspertidest moodustatud komitee või mistahes juriidiline või füüsiline isik, kes esitab Eesti Standardikeskusele vormikohase koostamisettepaneku. Dokument koostatakse tehnilises komitees või projektkomitees.

EVS/TS-i aluseks võib võtta ka mõne teise riigi standardimisorganisatsioonis avaldatud TS-i või mõne muu dokumendi, mida võidakse kohandada Eesti oludega. Samuti võib mõnes teises riigis välja antud TS-i avaldada eestikeelsena selles sisulisi muudatusi tegemata. Eestikeelsena avaldamise kohta saab täpsemalt lugeda rubriigist Standardite tõlkimine.

EVS/TS-i koostamisprotsess on toodud EVS Juhendis 2 ning ülesehitus, sõnastus ja vormistus EVS Juhendis 4.

EVS/TS-i koostamist puudutavad juhendid ja vormid:

  • EVS Juhend 2 - „Eesti standardi ja EVS-i standardilaadse dokumendi koostamine“;
  • EVS Juhend 4 - „Standardite ülesehitus, sõnastus ja vormistus“;
  • EVS Juhend 6 - „Standardimisala tehnilise komitee ja projektkomitee asutamine ning töökord“.

EVS/TS-i koostamisettepaneku vorm

Algupärase EVS/TS-i alusfail, kontroll-loend dokumendi koostajale
 

EVS/TS-i koostamise protsessi selgitav skeem:

 

Lisainformatsiooni saab Standardiosakonnast.

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2