Esileht»Standardimine»Standardi koostamisest huvitatutele»Standardite koostamise rahastamine

Standardite koostamise rahastamine

Algupäraste standardite koostamist ja standardite tõlkemeetodil ülevõttu rahastavad reeglina nende avaldamisest huvitatud osapooled, nt eraettevõtted, erialaliidud, riigiasutused jne, kes kõik võivad oma töös eestikeelset standardit vajada. Mitmed standardid koostatakse või tõlgitakse ka tehniliste komiteede liikmete poolt, kaasamata täiendavaid (komitee)väliseid ressursse.

Olukorras, kus tehnilisel komiteel ei ole võimalik panustada ressursse standardi koostamisse/tõlkimisse või on vajalikud täiendavad ressursid, on komiteedel võimalik läbi Standardikeskuse taodelda töö rahastust Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt, tehes sellekohase märke töö koostamisettepanekusse.

Standardikeskuses hindab iga sellise laekunud ettepaneku korral järgmisi aspekte:

  • Standardi olulisus, nt seos õigusaktide nõuete täitmise hõlbustamisega vms. 
  • Standardi või tõlke eeldatav kasutajate hulk, nt laia kasutajateringiga standardid (nt EN ISO 9001) vms.
  • Varasem koostamis- ja tõlkimispraktika, nt kas tegemist on varasemalt koostatud või tõlgitud standardi uustöötlusega vms.
  • Sobivate ekspertide olemasolu, nt kas valdkonnas üldse leidub eksperte või kas komitee poolt välja pakutud potentsiaalsed eksperdid on valmis tööd teostama vms.
  • Ettepaneku esitaja valmisolek panustada töö valmimisse, nt töö kaasfinantseering mõne ettevõtte poolt vms.

Standardi tõlkimisprotsessist saab lugeda ja koostamisettepaneku vormi leiab siit.

Algupärase standardi koostamisest saab lugeda ja koostamisettepaneku vormi leiab siit.
 
Rohkem infot Standardiosakonnast.

 

AK portaal2 Pysiklient2