Esileht»Standardimine»Standardi koostamisprotsess

Standardi koostamisprotsess

Standardi koostamist võivad algatada ja selle koostamises osaleda kõik huvitatud osapooled. Standardimise komiteede kaudu osalevad standardite koostamises tootjad, teenusepakkujad, tarbijate ja riigi esindajad ning teadusasutused, lähtudes ühisest huvist antud valdkonna/teema vastu. Lõplik standardikavand on konsensus, mille puhul sisulistes küsimustes eriarvamused puuduvad.

EVS-i tegevus seisneb suurel määral töös Euroopa ja rahvusvaheliste standarditega, eelkõige seepärast, et Eestil on kohustus kõik Euroopa standardid muutmata kujul Eesti standarditena kasutusele võtta. Osavõtt Euroopa ja rahvusvahelisest standardimistööst on väga oluline, et edendada parimaid praktikaid ning muuhulgas vältida meie tingimustesse sobimatuid nõudeid.

Eesti algupärast standardit saab koostada juhul kui asjakohane Euroopa või rahvusvaheline dokument puudub. Selle koostamisel tuleb jälgida, et ta ei oleks vastuolus õigusaktidega ega Euroopa või rahvusvahelise standardi või selle kavandiga.

Eesti standardi koostamiseks kasutatakse järgmisi meetodeid:
1) algupärase Eesti standardi koostamine.
2) Euroopa või rahvusvaheline standardi üle võtmine:
a) jõustumisteate meetodil;
b) ümbertrüki meetodil;
c) tõlkemeetodil.

Print  
Komplekteeritav kogu2 AK portaal2