Esileht»Standardimine»Komiteed

Komiteed

Standardimise komitee on Standardikeskuse juures registreeritud standardimisest huvitatud ekspertide rühm. Komitee liikmeteks on juriidilised isikud ja FIE-d, kes volitavad komitee töös osalema enda esindaja(d). Komitee liikmete otsusel võivad vaatlejaliikme staatuses osaleda ka eksperdid füüsilise isikuna. Komiteed moodustakse reeglina koosseisult sellisena, et esindatud oleksid kõik standardimisest huvitatud osapooled: tootjad, tarbijad, riigi- haridus- ja teadusasutused, erialaliidud ja vabaühendused.

Standardikeskuse juures registreeritakse kahte tüüpi komiteesid:

  • tehniline komitee (EVS/TK);
  • projektkomitee (EVS/PK).

EVS/TK eesmärk on oma käsitlusalas standardimisvajaduse välja selgitamine, Eesti standardite ettevalmistamine, nende ajakohasena hoidmine ning osalemine rahvusvahelises ja Euroopa standardimises.

EVS/PK asutatakse tähtajalisena kindlaksmääratud standardimisülesande (näiteks ühe standardi koostamine) täitmiseks.

Komitee juhindub oma tegevuses:

  • EVS juhend 6 Tehnilise komitee ja projektkomitee asutamine ning töökord;
  • EVS juhend 12 Eesti esindajate Euroopa ja rahvusvaheliste standardimis-organisatsioonide tehnilistesse komiteedesse ja töörühmadesse nimetamise kord ja põhimõtted;
  • komitee otsused;
  • muud Standardikeskuse, Euroopa ja rahvusvaheliste standardimisorganisatsioonide kehtestatud protseduurireeglid ja juhendmaterjalid.

Standardikeskuse juures registreeritud standardimise tehniliste komiteede ja projektkomiteede loetelu on leitav rubriigist Komiteede loetelu.

Miks osaleda tehnilise komitee töös?

Võimalus mõjutada EVS/TK tööprogrammi ja standardite tehnilist sisu.

EVS/TK liikmete koostatud ja heakskiidetud tööprogramm sisaldab loetelu standardimisprojektidest, mille koostamist järgmise arvestusperioodi jooksul oluliseks peetakse. EVS/TK liikmed kiidavad heaks oma valdkonna algupärased Eesti standardid ja standardite tõlked Eesti keelde.

Ülevaate saamine olemasolevatest ja kavandatavatest standarditest, tööprogrammidest ja uutest trendidest.

EVS/TK liikmetel on võimalus tutvuda oma käsitlusala Euroopa ja rahvusvaheliste tehniliste komiteede töödokumentidega.

Võimalus tutvuda ja saada teada Euroopa ja rahvusvaheliste standardite detailsetest nõuetest ja meetoditest juba enne standardi avaldamist.
Lisaks aktiivsele osalemisele Eesti standardite koostamisprotsessis on EVS/TK liikmel võimalus osa võtta Euroopa ja rahvusvaheliste standardite koostamisprotsessist (osaleda standardite koostamise töögrupis, osaleda töökoosolekutel, saada infot). EVS/TK osaleb oma käsitlusala Euroopa standardite heakskiitmisprotsessis.

Koostöö teiste komitee liikmetega nii Eestis kui väljaspool – isiklikud kontaktid.

EVS/TK koondab endas sama valdkonna standardimisest huvitatud isikuid, eksperte.

Anda panus valdkonna arengusse.

Kuidas saada edukaks standardimise kaudu ehk millised võimalused on komitee liikmel ning mida Standardikeskus Teilt komitee liikmena ootab – kokkuvõte on leitav siit.

Tule ja osale komitee töös!  

 

Print  
Komplekteeritav kogu2 AK portaal2