Esileht»Standardimine»Standardimine»Eesmärgid ja põhimõtted

Eesmärgid ja põhimõtted

Standardimise eesmärgid

Standardimisel võib olla üks või mitu spetsiifilist eesmärki, et tagada toote, protsessi või teenuse eesmärgivastavus (võime täita antud tingimustel talle määratud ülesannet). Sellisteks eesmärkideks võivad olla nt:

Ühilduvus
Toodete, protsesside või teenuste kõlblikkus kooskasutamiseks kehtestatud nõuete täitmiseks. Võimalus ühendada toodet süsteemi.

Vahetatavus
Ühe toote, protsessi või teenuse sobivus olla kasutatav teise asemel samade nõuete täitmiseks.

Unifitseerimine
Toodete, protsesside ja teenuste põhiotstarbe täitmiseks vajalike mõõtmete ja liikide optimaalse hulga valik.

Ohutus
Tegurite optimaalse tasakaalu saavutamine, mille puhul ohud püsivad vastuvõetaval tasemel.

Keskkonnakaitse
Keskkonna kaitsmine toodete, protsesside ja teenuste mõjust tekitatud vastuvõetamatute kahjustuste eest.

Standardimise eesmärgid võivad osaliselt kattuda.

Standardimise põhimõtted

Standard peab kajastama asja- ja ajakohast tehnikataset ning avaldatud dokumendid ei tohi olla omavahel vasturääkivad. See tähendab, et standardid ei esita vastuolulisi nõudeid ühele ja samale standardimisobjektile.
Standard koostatakse nii, et ta oleks üheselt mõistetav, kasutajasõbralik, võimalikult lühike ja konkreetse sõnastusega ning vastaks selle koostanud huvipoolte vajadustele.

Viis olulist standardimise põhimõtet:

Kaasatus
Standardi koostamisprotsessi kaasatakse võimalikult palju huvipooli, et saavutada koostatava dokumendi hilisem võimalikult ulatuslik aktsepteeritus.

Avatus
Standardimisprotsess on osalemiseks avatud kõigile huvipooltele. Igal huvipoolel on õigus standardi koostamisest osa võtta ja standardi koostamisse panustada, avaldades selle sisu kohta arvamust.

Läbipaistvus
Kõik koostamisetapid alates uue standardiprojekti algatamisest kuni standardi avaldamiseni on avalikud.

Konsensus
Huvipoolte vaheline kokkulepe ja püsiva vastuseisu puudumine standardi sisu osas.

Kättesaadavus
Standardi koostamist koordineerinud standardimisorganisatsioon tagab koostatud standardi kättesaadavuse.

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2