Esileht»Standardimine»Standardimine»Standardid ja intellektuaalomand

Standardid ja intellektuaalomand

Algupärased Eesti standardid

Intellektuaalomandi kaitse aluste lahenduste kaasamise poliitikat Eesti standarditesse ja EVS-i standardilaadsetesse dokumentidesse käsitleb Standardikeskuse juhend EVS juhend 2.

Eesti standardite üheks eesmärgiks on tagada tehnoloogiate ja süsteemide ühilduvus, mistõttu on oluline, et need oleksid rakendatavad kõigi soovijate poolt. See välistab standardimisdokumentides selliste intellektuaalomandi kaitse aluste lahenduste sisaldumise, mille kasutamine ei ole üldsusele mõistlikel ja mittediskrimineerivatel alustel tagatud.

Standardisse intellektuaalomandi kaitse aluse lahenduse kaasamisel võib ette tulla kolme tüüpi lahendusi. Intellektuaalomandi kaitse aluse lahenduse omanik (nt patendiomanik):

  1. on nõus andma tasuta litsentse mittediskrimineerivatel alustel ja mõistlikel tingimustel;
  2. on nõus andma litsentse mittediskrimineerivatel alustel ja mõistlikel tingimustel (kuid mitte tasuta);
  3. ei ole nõus punkti 1 ega 2 lahendusega.

Eesti standardis, standardikavandis või EVS/TS-is tuvastatud vältimatult vajaliku intellektuaalomandi kaitse aluse (nt patenteeritud) lahenduse osas deklareerib (vt vormi, EVS juhend 2 lisa E) lahenduse omanik, millistel alustel ta on nõus standardi rakendamiseks vältimatult vajaliku intellektuaalomandi kaitse aluse lahenduse osas litsentsi andma. Sellised deklaratsioonid teeb Standardikeskus oma veebilehel kättesaadavaks.

Kui intellektuaalomandi kaitse aluse lahenduse omanik ei ole nõus litsentseerima igat taotlejat mittediskrimineerivatel ja mõistlikel tingimustel algatatakse standardi muudatuse või uustöötluse koostamine, et selline lahendus dokumendist eemaldada.

Teave algupärastes Eesti standardites sisalduvate intellektuaalomandi kaitse aluste lahenduste kohta

Standardite rakendamise lihtsustamiseks avaldab EVS asjakohast teavet vältimatult vajalike intellektuaalomandi kaitse aluste (nt patenteeritud) lahenduste kohta.

See teave ei pruugi olla lõplik ega täielik, vaid piirdub EVS-ile teadaoleva ja laekunud deklaratsioonides esitatud infoga. Standardi kasutajad peaksid sellise deklaratsiooni olemasolu korral kontakteeruma selles viidatud intellektuaalomandi kaitse aluste lahenduste omaniku kontaktisikuga, et selgitada, mil viisil on lubatud lahenduse kasutamine (nt kas on vajalik sõlmida litsentsileping vms).

Hetkeseisuga ei ole EVS-ile teada algupäraseid Eesti standardeid, mis sisaldavad intellektuaalomandi kaitse aluseid lahendusi.

Euroopa ja rahvusvahelised standardid

Euroopa standardimisorganisatsioonide CEN ja CENELEC ning rahvusvaheliste standardimisorganisatsioonide ISO ja IEC intellektuaalomandi kaitse aluste lahenduste standarditesse kaasamise poliitika lähtub samadest põhimõtetest, mis algupäraste Eesti standardite korral.

Kirjeldatud põhimõtted:
CEN ja CENELEC: http://www.cencenelec.eu/ipr/Pages/default.aspx
ISO ja IEC: http://www.iec.ch/members_experts/tools/patents/patent_policy.htm

Teave Euroopa ja rahvusvahelistes (sh Eesti standardiks ülevõetud) standardites sisalduvate intellektuaalomandi kaitse aluste lahenduste kohta

See teave ei pruugi olla lõplik ega täielik, vaid piirdub dokumendi avaldamise eest vastutavale organisatsioonile teadaoleva ja laekunud deklaratsioonides esitatud infoga. Standardi kasutajad peaksid sellise deklaratsiooni olemasolu korral kontakteeruma selles viidatud intellektuaalomandi kaitse aluste lahenduste omaniku kontaktisikuga, et selgitada, mil viisil on lubatud lahenduse kasutamine (nt kas on vajalik sõlmida litsentsileping vms).

Loetelud Euroopa ja rahvusvahelistest standarditest, mis sisaldavad intellektuaalomandi kaitse aluseid lahendusi:

CEN ja CENELEC: http://www.cencenelec.eu/ipr/Patents/PatentDeclaration/Pages/default.aspx (otseviide PDF-failile)
ISO: http://www.iso.org/iso/home/standards_development/governance_of_technical_work/patents.htm (otseviide XLS-failile)
IEC: http://patents.iec.ch/

Print  
Pysiklient2 Infoteenus