Esileht»Standardimine»Standardimine»Standardite liigid

Standardite liigid

Vastavalt standardi käsitlusalale ja koostamise eesmärgist tulenevale liigitatakse standardid (vastavalt standardile EVS-EN 45020:2008) järgmiselt:

Põhistandard
Laia standardimisalaga või mingil kindlal alal üldisi sätteid sisaldav standard.

Terministandard
Käsitleb termineid, tavaliselt koos määratlustega ja mõnikord koos selgitavate märkustega, joonistega, näidetega jne.

Katsetusstandard
Käsitleb katsemeetodeid ning mida mõnikord täiendatakse muude katsemeetoditega seotud sätetega, nagu proovivõtt, statistiliste meetodite kasutamine, katsete läbiviimise järjekord.

Tootestandard
Määrab kindlaks toote või tooterühma eesmärgivastavust tagavad nõuded.
Tootestandard võib lisaks eesmärgivastavuse nõuetele sisaldada otseselt või viite abil muud tootega seotut, nagu terminoloogia, proovivõtt, katsetamine, pakendamine, märgistus ja mõnikord töötlemisnõuded.
Tootestandard võib olla täielik või mitte vastavalt sellele, kas see määratleb kõik või ainult osa vajalikest nõuetest.

Protsessistandard
Määratleb protsessi eesmärgivastavust tagavad nõuded.

Teenusestandard, teenuste standard
Määratleb teenuse eesmärgivastavust tagavad nõuded.

Ühilduvusstandard
Määratleb toodete või süsteemide ühenduskohtades nende ühilduvusele esitatavad nõuded.

Deklareeritavate omaduste standard
Sisaldab omaduste loendit, mille väärtuste või muude andmete esitamine on toote, protsessi või teenuse spetsifitseerimisel vajalik.
On standardeid, milles loetletud omadused on mõeldud sätestamiseks hankijate poolt, ja standardeid, milles loetletud omadused sätestatakse tarnija poolt.

Kavandamisstandard
Sisaldab määratlusi toote ja toodangu kavandamisest, toodangule ja töötingimustele esitatavatest nõuetest jne.

Ohutusstandard
Käsitleb toote ohutust inimestele ja kogu ümbrusele.

Esitatud loetelu ei määra kindlaks standardite süstemaatilist liigitust või täielikku loetelu võimalikest standardite liikidest. Toodud on üksnes enamesinevad, kusjuures need ei ole vastastikku üksteist välistavad. Näiteks võib tootestandardit ühtaegu lugeda katsestandardiks, kui ta käsitleb ka toote omaduste katsemeetodeid, või põhistandardit lugeda terministandardiks, kui ta käsitleb valdkonna termineid.

Print  
Komplekteeritav kogu2 AK portaal2