Esileht»Standardimine»Standardimisvaldkonnad»Elektrotehnika

Elektrotehnika

Euroopa tasandil vastutab elektrotehnika standardimise eest Cenelec (European Committee for Electrotechnical Standardization - Euroopa Elektrotehnika Standardimiskomitee).

Cenelec valmistab ette standardid vabatahtlikuks kasutamiseks mis hõlbustavad riikidevahelist kaubandust ja võimaldavad hoida kokku vastavushindamisele minevaid kulusid ning toetavad ühtse Euroopa turu teket.

Rahvusvahelise tasandi elektrotehnika standardimisorganisatsioon on IEC (International Electrotechnical Commission - Rahvusvaheline Elektrotehnika Komisjon). Cenelec teeb tihedalt koostööd IEC-ga ja võimalusel võtab üle IEC standardeid. Koostöölepe CLC ja IEC vahel uute tööprojektide ühise planeerimise ja paralleelhääletamise kohta on tuntud kui Dresdeni leping.

Lepinguga määratakse muuhulgas standardikavandite ühine hääletamine CLC ja IEC standardimisprotsessides. Kui hääletustulemus on mõlemas positiivne ratifitseerib CLC standardi ja IEC avaldab rahvusvahelise standardi. Sellise koostöö tulemusel on 75 % CLC standarditest IEC standardid, mis on Euroopa standardiks üle võetud kas identsetena või põhinevad IEC standarditel.

Elektrotehnika komiteed

EVS/TK 17 „Madalpinge“ - elektriohutuse standardisarja EVS-HD 60364 tõlkimine ja ajakohasena hoidmine, tõlgitud on ka standardeid madalpingeliste lülitusaparaatide sarjast EVS-EN 60947 ja aparaadikoostete sarjast EVS-EN 61439, lisaks on eestikeelse tõlke saanud ka paljud elektrotehnika terminoloogiastandardid ja elektripaigaldiste käidu standard EVS-EN 50110-1. Elektrivoolu toime selgitamiseks on tõlgitud tehniliste spetsifikatsioonide sari IEC/TR 60479 „Voolu toime inimestele ja koduloomadele“.

EVS/TK 19 „Kõrgepinge“ – huvipakkuvamateks tõlkimisvaldkondadeks on tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV (EVS-EN 61936-1), trafod (EVS-EN 60076-1, EVS-EN 61869), elektriõhuliinid (EVS-EN 50341-2-20), piirikud (EVS-EN 60099), kõrgepingeline lülitus- ja juhtimisaparatuur (EVS-EN 62271-1, EVS-EN 62271-103), kõrgepinge katsetehnika (EVS-EN 60060).

EVS/TK 19 alamkomitee „Piksekaitse“ – piksekaitsestandardisarja EN 62305 tõlkimine ja ajakohasena hoidmine. Eestikeelsena avaldatud tehniline aruanne IEC/TR 62713 annab ülevaate välgust, tutvustab õiget käitumist äikese ajal, aga ka välguvastaseid kaitsemeetmeid.

EVS/TK 24 „Valgus ja valgustustehnika“ – tõlgitud on töökohavalgustuse sari EN 12464, mitmed standardid leedvalgustuse alal (nt EVS-EN 62031, EVS-EN 62560, EVS-EN 62612, EVS-EN 62504). Eestikeelsena on ilmunud lampide ja lambisüsteemide fotobioloogilist ohutust käsitlev EVS-EN 62471 ja hädavalgustuse standard EVS-EN 1838. Eestikeelsed valgustusalased põhioskussõnad ja valgustusnõuete valiku alused leiab standardist EVS-EN 12665.

EVS/TK 44 „Elektromagnetiline ühilduvus“, enamik komitee käsitlusala standardeid kuulub elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi (2014/30/EL) alla. Muuhulgas on tõlgitud elektromagnetilise ühilduvuse üldnõuete standard EVS-EN 61326-1 ja raadiohäiringute standard EVS-EN 55022. Toimub häiringukindluse standardisarja EVS-EN 61000-6 ja piirväärtuste sarja EVS-EN 61000-3 tõlkimine. Eestikeelsena avaldatud rahvusvahelisest tehnilisest aruandest IEC/TR 61000-2-5 saab teavet elektromagnetiliste keskkondade kirjelduse ja liigituse kohta.
 

Lisainformatsiooni saab Standardiosakonnast.
 

Print  
AK portaal2 Pysiklient2