Esileht»Standardimine»Standardimisvaldkonnad»Terminoloogia

Terminoloogia

Standardite ja standardilaadsete dokumentide koostamisel ja tõlkimisel on oluline õige terminoloogia kasutamine. Valdkonnas varasemalt kasutatud ja tõlgitud terminoloogia tuvastamine on standardimisprotsessi üks esimesi etappe, tagamaks korrapärane keelekasutus ja välja kujunenud terminite kinnistumine. Sõltumata dokumendi liigist on terminoloogia esitatud enamasti eraldi peatükina "Terminid ja määratlused". Eraldi liigitatakse terministandardeid, milles on toodud terminid koos määratlustega, selgitavate märkuste, jooniste ja näidetega.

Eesti Standardikeskus on kättesaadavaks teinud ligikaudu 1870 avaldatud või koostamisel olevat terministandardit, standardina avaldatud sõnastikku ja standardilaadset dokumenti. Suuremates ja fundamentaalsetes standardimisvaldkondades annavad suuniseid nt rahvusvaheline elektrotehnika sõnastiku standardisari IEC 60050, rahvusvaheline metroloogia sõnastik ISO/IEC Guide 99, mille alusel on koostatud algupärane Eesti standard EVS 758 „Metroloogia. Terminid ja määratlused“.

Ligikaudu 150 kättesaadavaks tehtud dokumendist on eestikeelsed. Suuremal hulgal on tõlgitud standardeid ja standardilaadseid dokumente infotehnoloogia sõnastike sarjadest EVS-ISO 2382 ja EVS-ISO/IEC 2382, rahvusvahelise elektrotehnika sõnastikke tähisega EVS-IEC 60050, nanotehnoloogia sõnavara ja sõnastikke sarjast ISO/TS 80004, tuleohutussõnavara standardeid tähisega EVS-ISO 8421 ning ümarpuidu ja saematerjalide terminoloogiat sarjast EVS-EN 844.

Vajalike standardite leidmiseks on võimalik rakendada EVS-i e-poe otsingut ja otsida ICS grupi 01 alla liigitatud standardite seast.

Rahvusvahelised standardimisorganisatsioonid on koostanud andmebaasid, mis võimaldavad otsida nende poolt avaldatud dokumentides esinevaid termineid, määratlusi ja sümboleid ning sõna esinemist erinevates dokumentides:

IEC Glossary – teatmelise iseloomuga, võimaldab otsida inglise ja prantsuse keelset terminoloogiat IEC poolt (peamiselt alates 2002. aastast) avaldatud dokumentidest;

IEC Electropedia – sisaldab Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastiku (International Electrotechnical Vocabulary, IEV) inglise ja prantsuse keelseid termineid ja määratlusi koos terminitega teistes keeltes (hispaania, itaalia, norra, poola, portugali, rootsi, saksa, vene jne);

ISO Online Browsing Platform – võimaldab otsida termineid, määratlusi ja sümboleid ISO poolt avaldatud dokumentidest.

Standardimises kasutatava terminoloogia ajakohasuse ja õigsuse eest kannavad hoolt vastava valdkonna standardimise komiteed. Komiteede ülesanne on terminoloogia korrastamine läbi standardite ja standardilaadsete dokumentide koostamise, tõlkeprotsessi ning harmoneeritud standardite pealkirjade tõlkimise.

Lisainformatsiooni saab Standardiosakonnast.

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2