Esileht»Elektrooniliste dokumentide kasutamise tingimused

Elektrooniliste dokumentide kasutustingimused

1. Käesoleva elektrooniliste dokumentide kasutuslepingu (edaspidi “Leping”) objektiks on Eesti Standardikeskuse poolt väljastatud arvel (edaspidi “Arve”) märgitud elektrooniliste dokumentide Kasutusõiguse saaja kasutusse andmine ja kasutamistingimuste kindlaks määramine.

2. Arve on Lepingu lahutamatu osa. Arve tasumisega nõustub Kasutusõiguste saaja käesoleva lepingu tingimustega. Kasutusõiguse saaja tasub Kasutusõiguse andjale Lepingu objektiks olevate dokumentide kasutusõiguse eest vastavalt Arvel näidatud summale ja maksetingimustele.

3. Lepingus kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
3.1 kasutusõiguse andja – Eesti Standardikeskus MTÜ (EVS);
3.2 kasutusõiguse saaja – elektroonilise dokumendi tellija;
3.3 elektrooniline dokument – kasutusõiguse saaja andmetega varustatud PDF-vormingusse salvestatud standard või standardilaadne dokument;
3.4 koopia – dokumendist mis tahes vormis või viisil tehtud terviklik või osaline paljundus, koopia tegemiseks loetakse ka elektroonilise dokumendi salvestamist mitmesse kohta, samuti elektroonilise dokumendi edastamist e-kirja teel või selle kättesaadavaks tegemist mitme kasutajaga sisevõrgus või avalikes serverites või veebilehtedel;
3.5 turvakoopia – koopia, mille eesmärgiks on dokumendi kaitsmine juhusliku hävimise või kaotuse eest;
3.6 sisemine otstarve – dokumendi kasutamine isiklikuks otstarbeks või organisatsiooni sisetöös põhikirjaliste või põhimääruses kirjeldatud tegevuste teostamiseks organisatsiooni töötajate või organisatsiooniga lepingulistes suhetes olevate eraisikute poolt.

4. Elektrooniliste dokumentide varalised autoriõigused, sealhulgas levitamis- ja reprodutseerimisõigus, kuuluvad vastavalt autoriõiguse seadusele kasutusõiguse andjale.

5. Kasutusõiguse saajal on õigus kasutada dokumenti vastavalt arvel ja dokumendil märgitud litsentside arvule:

5.1 Üksiklitsentsiga soetatud dokumendi kasutamisel tuleb lähtuda järgnevast:
5.1.1 üksiklitsentsiga soetatud dokumendid on kaitstud illegaalse kasutamise vastu FileOpen tarkvara krüpteeringuga ning nende vaatamiseks on tarvilik vastava tarkvaramooduli (FileOpen plugin) olemasolu kasutaja arvutis. Tarkvaramoodul on internetist tasuta kättesaadav;
5.1.2 dokumenti tohib salvestada ja avada üksnes ühes kindlas töökohaarvutis, milleks saab automaatselt olema arvuti, kus dokument esmakordselt avatakse. Esmakordsel avamisel on vajalik internetiühenduse olemasolu;
5.1.3 dokumendist tohib teha turvakoopia ja kaks väljatrükki sisemiseks otstarbeks;
5.1.4 keelatud on dokumendi reprodutseerimine muul viisil, kui punktides 5.1.2 ja 5.1.3 nimetatud, salvestamine elektroonilisse süsteemi ja edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel. Eelkõige ei tohi dokumendist teha koopiaid, kopeerida dokumenti mujale kui kasutaja arvutisse, saata dokumenti e-kirjaga edasi ega teha dokumenti kättesaadavaks sisevõrgus või serverites, avalikel veebilehtedel ja avalikes serverites.

5.2  Sisevõrgulitsentsiga soetatud dokumendi kasutamisel tuleb lähtuda järgnevast:
5.2.1 dokumendi elektroonilist versiooni tohib korraga vaadata litsentsis nimetatud arvus töökohtades. Muuhulgas tohib sisevõrgulitsentsiga soetatud dokumenti salvestada kas:

  • litsentsis märgitud arvu kohtarvutitesse või
  • sisevõrku või sisemisse serverisse, kus dokumendi samaaegsete kasutajate arv on piiratud litsentsis nimetatud kasutajate arvuga;
    5.2.2 dokumendist on lubatud teha turvakoopia või salvestada dokument muule sisemisel otstarbel kasutamiseks ette nähtud andmekandjale;
    5.2.3 dokumendist tohib teha litsentsis nimetatud arvu väljatrükke sisemisel otstarbel kasutamiseks;
    5.2.4 keelatud on dokumendi edastamine ja reprodutseerimine muul viisil, kui punktides 5.2.1–5.2.3 nimetatud. Eelkõige on keelatud saata dokumenti edasi e-kirjaga ja teha seda kättesaadavaks avalikel kodulehtedel või serverites, millele on ligipääs ka teistel peale litsentsi soetanud organisatsiooni sisemiste kasutajate.

6. Kasutusõiguse saaja kohustub:
6.1 kasutama Lepingu objektiks olevaid dokumente kooskõlas Lepinguga ja autoriõiguse seadusega;
6.2 mitte võõrandama ega andma dokumente kolmandate isikute kasutusse;
6.3 mitte avaldama oma Lepingu objektiks olevatele dokumentidele ligipääsu võimaldavat kasutajanime ja parooli kõrvalistele isikutele. Kasutusõiguse saaja kannab vastutust kõigi toimingute eest, mida tehakse tema kasutajanime ja parooli abil.

7. Kasutusõiguse andjal on õigus kontrollida Lepingu täitmist ja esitada Kasutusõiguse saajale Lepingu punkti 6 rikkumise avastamisel kirjalik pretensioon.

8. Kui Kasutusõiguse saaja rikub Lepingu punktis 6 sätestatud kohustust ning rikkumist ei ole kõrvaldatud 5 kalendripäeva jooksul, arvates pretensiooni saamisest, on Kasutusõiguse andjal õigus kirjaliku teate esitamise teel Leping ühepoolselt lõpetada.

9. Kasutusõiguse andja kohustub:
9.1 tegema Kasutusõiguse saajale tellitud elektroonilised dokumendid kättesaadavaks 3 tööpäeva jooksul pärast Arvel näidatud summa laekumist Kasutusõiguse andja arvelduskontole;
9.2 elektrooniliste dokumentide väljastamisel tekkivate võimalike probleemide korral Kasutusõiguse saajale tellitud teenust osutama või kui see osutub võimatuks, siis Kasutusõiguse saaja nõusolekul asendama samaväärsega või tagastama Kasutusõiguse saajale teenuse eest tehtud ettemaksed.
9.3 mitte avaldama kolmandatele isikutele Kasutusõiguse saaja kohta lepingu sõlmimise eesmärgil küsitud informatsiooni. Kasutusõiguse andjal on õigus anda infot Kasutusõiguse saaja kohta seadusega ette nähtud tingimustel.

10. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui see on põhjustatud ettenägematutest ja Poolte tahtest sõltumatutest asjaoludest – vääramatust jõust. Lisaks tavapärastele vääramatu jõu all mõistetavatele tingimustele mõistavad pooled vääramatu jõuna ka tehniliste probleemide ilmnemist arvutisüsteemis, mille tõttu Kasutusõiguse andja ei saa Lepingulisi kohustusi täita. Lepingu täitmine peatub Vääramatu jõu kestmise ajaks.

11. Lepingu lõpetamisel kohustub Kasutusõiguse saaja kustutama või muul moel tagama tema kasutuses olnud dokumentide, samuti koopiate ja turvakoopiate edasise kasutamise lõppemise 3 (kolme) tööpäeva jooksul Lepingu lõpetamise päevast arvates, saates Kasutusõiguse andjale vastavate toimingute teostamist kinnitava kirjaliku teate.

12. Lepingu objektiks olevate elektrooniliste dokumentide autori varaliste õiguste ja omandiõiguse üleminekul teisele isikule jääb käesolev Leping jõusse.

13. Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled Eesti Vabariigi kehtivast seadusandlusest.

14. Lepingu täitmisel ja lõpetamisel tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus kohtus.

15. Kui Lepingu mõni säte on või muutub kehtetuks või kohaldamatuks, siis see ei mõjuta teiste sätete kehtivust.

Print