Esileht»Tooted ja teenused»Infoteenus»Uued eestikeelsed standardid»Standardid 2010

Uued eestikeelsed standardid 2010

Detsember 2010

Novembris kinnitatud ja detsembris müügile saabunud eestikeelsed standardid.

EVS-EN ISO 14050:2010
Keskkonnajuhtimine. Sõnavara 377.-

EVS 875-1:2010
Vara hindamine. Osa 1: Hindamise üldised alused 188.-

EVS 875-2:2010
Vara hindamine. Osa 2: Varade liigid 166.-

EVS 875-4:2010
Vara hindamine. Osa 4: Hindamise head tavad ja hindamistulemuste esitamine 178.-

EVS 875-3:2010
Vara hindamine. Osa 3: Väärtuse liigid 155.-

EVS 875-5:2010
Vara hindamine. Osa 5: Hindamine finantsaruandluse eesmärgil 219.-

EVS-EN ISO 9004:2009
Organisatsiooni juhtimine püsiva edu saavutamiseks. Kvaliteedijuhtimise lähenemisviis 243.-

EVS-EN 60044-1:2002+A2:2003
Mõõtetrafod. Osa 1: Voolutrafod 256.-

EVS-EN 60044-2:2002+A2:2003
Mõõtetrafod. Osa 2: induktiivpingetrafod 256.-

EVS-EN 60044-3:2003
Mõõtetrafod. Osa 3: Ühitatud trafod 166.-

EVS-EN 300 744:2009
Digitaaltelevisioon (DVB). Digitaalse maapealse televisiooni kaadristruktuur, kanalikodeerimine ja modulatsioon 271.-

EVS-EN 302 304:2004
Digitaaltelevisioon (DVB). Ülekandesüsteemid käsiterminalidele (DVB-H) 124.-

EVS-EN 10143:2006
Pidevas kuumsukelprotsessis pinnatud leht- ja lintteras. Mõõtme- ja kujutolerantsid 124.-

EVS-EN 16001:2009
Energiajuhtimissüsteemid. Nõuded koos rakendamisjuhistega 188.-

EVS-EN 13795-1:2002+A1:2009
Kirurgilised linad, kitlid ja kaitseülikonnad, mida kasutatakse meditsiiniliste seadmetena patsientide ja seadmete puhul ning kliinilise personali poolt. Osa 1: Üldnõuded tootjatele, töötlejatele ja toodetele 135.-

EVS-EN 13795-2:2005+A1:2009
Kirurgilised linad, kitlid ja kaitseülikonnad, mida kasutatakse meditsiiniliste seadmetena patsientide ja seadmete puhul ning kliinilise personali poolt. Osa 2: Katsemeetodid 105.-

EVS-EN 13795-3:2006+A1:2009
Kirurgilised linad, kitlid ja kaitseülikonnad, mida kasutatakse meditsiiniliste seadmetena patsientide ja seadmete puhul ning kliinilise personali poolt. Osa 3: Toimimisnõuded ja –tasemed 114.-

EVS-EN 10346:2009
Pidevas kuumsukelprotsessis pinnatud lehtterastooted. Tehnilised tarnetingimused 219.-

EVS-EN 15001-1:2009
Gaasi infrastruktuur. Üle 0,5 bar töörõhuga tööstuslike gaasipaigaldiste torustikud ning tööstuslike ja mittetööstuslike üle 5 bar töörõhuga paigaldiste torustikud. Osa 1: Üksikasjalikud talitluslikud nõuded projekteerimisele, materjalidele, ehitamisele, ülevaatusele ja katsetamisele 336.-

EVS-EN 15001-2:2008
Gaasi infrastruktuur. Üle 0,5 bar töörõhuga tööstuslike gaasipaigaldiste torustikud ning üle 5 bar töörõhuga tööstuslike ja mittetööstuslike paigaldiste torustikud. Osa 2: Üksikasjalikud talitluslikud nõuded kasutuselevõtule, kasutamisele ja hooldamisele 166.-

EVS 871:2010
Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused. Kasutamine 145.-

EVS-EN 15287-2:2008
Korstnad. Projekteerimine, paigaldamine ja kasutuselevõtmine. Osa 2: Korstnad ruumivälise õhuvarustusega kütteseadmetele 315.-

EVS-EN 61400-21:2008
Elektrituulikud. Osa 21: Elektrivõrguga ühendatud elektrituulikute elektri kvaliteedi näitajate mõõtmine ja hindamine 271.-

EVS-EN 1744-1:2010
Täitematerjalide keemiliste omaduste katsetamine. Osa 1: Keemiline analüüs 271.-

EVS-EN 10021:2007
Terastoodete üldised tehnilised tarnetingimused 145.-

EVS-EN 61439-1:2009
Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 1: Üldreeglid 356.-

EVS-EN 61439-2:2009
Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 2: Jõuaparaadikoosted 178.-

EVS-EN 302 755:2009
Digitaaltelevisioon (DVB). Teise põlvkonna digitaalse maapealse televisiooniringhäälingu süsteemi (DVB-T2) kaadristruktuur, kanalikodeerimine ja modulatsioon 377.-

EVS-EN 12697-5:2010
Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 5: Näiva erimassi määramine 155.-

EVS-EN 12697-12:2008
Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 12: Asfaltsegust proovikehade veepüsivuse määramine 145.-

November 2010

Oktoobris kinnitatud ja novembris müügile saabunud eestikeelsed standardid.

EVS-EN 60446:2007
Inimese-masina-liidese üld- ja ohutuspõhimõtted, märgistus ja tuvastamine. Juhtide tuvastamine värvide, tähtede või numbritega 166.-

EVS-HD 60364-7-717:2010
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-717: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Liikuvad ja veetavad üksused 155.-

EVS-HD 60364-4-43:2010
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse 188.-

EVS-EN 1090-3:2008
Teraskonstruktsioonide ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine. Osa 3: Tehnilised nõuded alumiiniumkonstruktsioonidele 336.-

EVS 860-1:2010
Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 1: Torustikud, mahutid ja seadmed. Isolatsioonimaterjalid ja –elemendid 124.-

EVS 860:2010
Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Torustikud, mahutid ja seadmed. Soojusisolatsiooni teostus 243.-

EVS 860-6:2010
Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 6: Torustikud, mahutid ja seadmed. Külmaisolatsioon 166.-

EVS-EN 1317-5:2007+A1:2008
Teepiirdesüsteemid. Osa 5: Sõidukipiirdesüsteemide toodetele esitatavad nõuded ja vastavushindamine 209.-

EVS-EN 1856-1:2009
Korstnad. Nõuded metallkorstendele. Osa 1: Korstnasüsteemi tooted 271.-

EVS-EN 1367-6:2008
Täitematerjalide soojuslike omaduste ja ilmastikukindluse määramine. Osa 6: Külmakindluse määramine soolalahuses (NaCl) 105.-

EVS 903:2010
Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Juhised standardi ISO 9001:2008 rakendamiseks kohalikus omavalitsuses 256.-

EVS-EN 13791:2007
Betooni survetugevuse hindamine konstruktsioonides ja valmistoodetes 188.-

Oktoober 2010

Septembris kinnitatud ja oktoobris müügile saabunud eetsikeelsed standardid.

EVS-EN 62052-11:2003
Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Üldnõuded, katsetused ja katsetingimused. Osa 11. Arvestid 243.-

EVS-EN 14275:2003
Mootorikütused. Mootoribensiini ja diislikütuse kvaliteedi hindamine. Proovide võtmine kütusepumpadest ja tankuritest 114.-

EVS-ISO 4832:2010
Toidu ja loomasöötade mikrobioloogia. Horisontaalmeetod coli-laadsete arvuliseks määramiseks. Kolooniate loendamise meetod 80.-

EVS-ISO 18593:2010
Toidu ja loomasöötade mikrobioloogia. Pindadelt kontaktplaatide ja tampoonidega proovivõtu horisontaalmeetodid 92.-

EVS-ISO 21527-1:2009
Toidu ja loomasöötade mikrobioloogia. Pärmide ja hallituste loendamise horisontaalmeetod. Osa 1: Kolooniate loendamise tehnika toodetes, mille veeaktiivsus on suurem kui 0,95 92.-

EVS-ISO 21527-2:2009
Toidu ja loomasöötade mikrobioloogia. Pärmide ja hallituste loendamise horisontaalmeetod. Osa 2: Kolooniate loendamise tehnika toodetes, mille veeaktiivsus on väiksem või võrdne 0,95 105.-

EVS-EN 50131-1:2006+A1:2009
Häiresüsteemid. Sissetungi- ja paanikahäire süsteemid. Osa 1: Üldnõuded 243.-

EVS 875-12:2010
Vara hindamine. Osa 12: Hindamine hüvitamise eesmärgil 178.-

EVS 746:2010
Tükikauba koguse mõõtmine. Mõõtemetoodika 114.-

EVS 745:2010
Kauba ja materjali massi mõõtmine kaalumisega. Mõõtemetoodika 198.-

EVS-EN 13481-8:2006
Raudteealased rakendused. Rööbastee. Nõuded rööpakinnitussüsteemide tööomadustele. Osa 8: Suure teljekoormusega rööbastee rööpakinnitussüsteemid 114.-

EVS-EN 1991-1-4:2005/A1:2010+A1:2010/NA:2010
Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-4: Üldkoormused. Tuulekoormus. Muudatus A1. Eesti standardi rahvuslik lisa 105.-

EVS-EN 1991-1-4/A1:2010/NA:2010
Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-4: Üldkoormused. Tuulekoormus. Eesti standardi rahvuslik lisa 80.-

EVS-EN 1060-3:1997+A2:2009
Mitteinvasiivsed sfügmomanomeetrid.  Osa 3: Lisanõuded elektromehaanilistele vererõhu mõõtesüsteemidele 178.-

EVS-EN 12697-2:2003+A1:2007
Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 2: Terastikulise koostise määramine 105.-

EVS-EN 12697-8:2003
Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 8: Asfaltsegust proovikehade poorsusomaduste määramine 105.-

EVS-EN 60601-1-2:2007
Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1-2: Üldnõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele. Kollateraalstandard: Elektromagnetiline ühilduvus. Nõuded ja katsetused 356.-

EVS-EN 13829:2001
Hoonete soojuslik toimivus. Hoonepiirete õhupidavuse määramine. Ventilaatoriga survestamise meetod 116.-

EVS-EN 61557-10:2002
Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1000 V ja alalispingega kuni 1500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 10: Kombineeritud mõõteseadmed kaitseviiside katsetamiseks, mõõtmiseks ja seireks 92.-

September 2010

Augustis kinnitatud ja septembris müügile saabunud eestikeelsed standardid.

EVS-ISO 10001:2009
Kvaliteedijuhtimine. Kliendirahulolu. Organisatsioonide käitumisnormide juhised 145.-

EVS-ISO/IEC 27000:2010
Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturbe halduse süsteemid. Ülevaade ja sõnavara 155.-

EVS-HD 60364-5-551:2010
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-55: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Muud seadmed. Jaotis 551: Madalpingelised generaatoragregaadid 105.-

EVS-EN 1463-1:2009
Teekattemärgised. Kattehelkurid. Osa 1: Esmased toimivusnõuded 178.-

EVS-EN 12591:2009
Bituumen ja bituumensideained. Teebituumenite spetsifikatsioon 188.-

EVS-EN 1504-9:2008
Betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja parandamiseks kasutatavad tooted. Määratlused, nõuded, kvaliteedikontroll ja vastavuse hindamine. Osa 9: Toodete ja tootesüsteemide kasutamise üldised põhimõtted 188.-

EVS-EN 934-2:2009
Betooni ja mördi keemilised lisandid. Osa 2: Betooni keemilised lisandid. Määratlused, nõuded, vastavus, tähistus ja sildistus 166.-

EVS-EN 12390-6:2009
Kivistunud betooni katsetamine. Osa 6: Katsekehade lõhestustõmbetugevus 114.-

EVS-EN 12504-1:2009
Konstruktsiooni betooni katsetamine. Osa 1: Puursüdamikud. Võtmine, ülevaatus ja survekatse 105.-

EVS-EN 15050:2007
Betoonvalmistooted. Sillaelemendid 256.-

EVS-EN 1097-2:2010
Täitematerjalide mehaaniliste ja füüsikaliste omaduste katsetamine. Osa 2: Purunemiskindluse määramise meetodid 209.-

EVS-EN 1367-2:2009
Täitematerjalide soojuslike omaduste ja ilmastikukindluse katsetamine. Osa 2: Magneesiumsulfaadi katse 135.-

EVS-EN 1999-1-1/NA:2010
Eurokoodeks 9: Alumiiniumkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks. Eesti standardi rahvuslik lisa 145.-

EVS-EN 1999-1-2/NA:2010
Eurokoodeks 9: Alumiiniumkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-2: Tulepüsivusarvutus. Eesti standardi rahvuslik lisa 92.-

EVS-EN 1999-1-3/NA:2010
Eurokoodeks 9: Alumiiniumkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-3: Väsimustundlikud konstruktsioonid. Eesti standardi rahvuslik lisa 114.-

EVS-EN 1999-1-4/NA:2010
Eurokoodeks 9: Alumiiniumkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-4: Külmvaltsitud lehtmaterjal. Eesti standardi rahvuslik lisa 80.-

EVS-EN 1999-1-5/NA:2010
Eurokoodeks 9: Alumiiniumkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-5: Koorikkonstruktsioonid. Eesti standardi rahvuslik lisa 68.-

EVS-EN 50482:2008
Mõõtetrafod. Kolmefaasilised induktiivpingetrafod pingega Um kuni 52 kV 166.-

EVS-EN 71-4:2009
Mänguasjade ohutus. Osa 4: Katsekomplektid keemiakatseteks ja samalaadseks tegevuseks 166.-

EVS-EN 13231-3:2006
Raudteealased rakendused. Rööbastee. Tööde vastuvõtmine. Osa 3: Rööbaste lihvimis-, freesimis- ja hööveldamistööde vastuvõtmine 219.-

EVS-EN 12697-1:2006
Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 1: Lahustuva sideaine sisaldus 243.-

EVS-EN 15254-4:2008
Tulepüsivuskatsete tulemuste kasutusulatuse laiendamine. Mittekandvad seinad. Osa 4: Klaasitud konstruktsioonid 219.-

EVS-EN 1060-2:1995+A1:2009
Mitteinvasiivsed sfügmomanomeetrid. Osa 2: Lisanõuded mehaanilistele sfügmomanomeetritele 166.-

EVS-EN 1060-1:1995+A2:2009
Mitteinvasiivsed sfügmomanomeetrid. Osa 1: Üldnõuded 114.-

EVS-EN 15193:2007 
Hoonete energiatõhusus. Energianõuded valgustusele 295.-

EVS-ISO 31000:2010
Riskijuhtimine. Põhimõtted ja juhised 178.-

August 2010

Juulis kinnitatud ja augustis müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-ISO 9707:2010
Informatsioon ja dokumentatsioon. Raamatute, ajalehtede, perioodikaväljaannete ja elektrooniliste väljaannete tootmise ja levitamise statistika 145.-

EVS-EN 420:2003+A1:2010
Kaitsekindad. Üldnõuded ja katsemeetodid 178.-

EVS-ISO 11620:2010
Informatsioon ja dokumentatsioon. Raamatukogu tulemusindikaatorid 315.-

EVS-EN 14961-1:2010
Tahked biokütused. Kütuste spetsifikatsioon ja klassid. Osa 1: Üldised nõuded 256.-

Juuli 2010

Juunis kinnitatud ja juulis müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN ISO 14121-1:2007
Masinate ohutus. Riskide hindamine. Osa 1: Põhimõtted 198.-

EVS-EN 13304:2009
Bituumen ja bituumensideained. Oksüdeeritud bituumenite määratlemise alused 80.-

EVS-IEC 60364-7-710:2010
Ehitiste elektripaigaldised. Osa 7-710: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Ravipaigad 219.-

EVS-ISO 10957:2010
Informatsioon ja dokumentatsioon. Rahvusvaheline noodiväljaande standardnumber (ISMN) 124.-

EVS-EN 590:2009+A1:2010+NA:2009
Mootorikütused. Diislikütus. Nõuded ja katsemeetodid 124.-

EVS-EN 13501-1:2007+A1:2009
Ehitustoodete ja -elementide tuleohutusalane klassifikatsioon. Osa 1: Klassifikatsioon tuletundlikkuse katsete alusel 256.-

EVS-EN 13501-2:2007+A1:2009
Ehitustoodete ja -elementide tuleohutusalane klassifikatsioon. Osa 2: Klassifikatsioon tulepüsivuskatsete alusel, välja arvatud ventilatsioonisüsteemid 295.-

EVS 894:2008/A1:2010
Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides 0.-

EVS 894:2008+A1:2010
Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides 229.-

ISO juhend 73:2009
Riskihaldus. Sõnavara 135.-

Juuni 2010

Mais kinnitatud ja juunis müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 196-1:2005
Tsemendi katsetamine. Osa 1: Tugevuse määramine 209.-

EVS-EN 196-7:2008
Tsemendi katsetamine. Osa 7: Tsemendiproovide võtmine 145.-

EVS-EN 671-3:2009
Paiksed tulekustutussüsteemid. Voolikusüsteemid. Osa 3: Pooljäiga voolikuga voolikupoolide ja lamevoolikuga voolikusüsteemide hooldus 92.-

EVS-EN 71-5:1999+A1:2006+A2:2009
Mänguasjade ohutus. Osa 5: Keemilised mänguasjad (komplektid), välja arvatud katsekomplektid 336.-

EVS-EN 15376:2008+A1:2009
Mootorikütused. Etanool mootoribensiini segukomponendina. Nõuded ja katsemeetodid 92.-

EVS 907:2010
Rajatise ehitusprojekt 256.-

EVS-EN 1634-1:2008
Uste, luukide ja avatavate akende ning nende suluste tulepüsivuse ja suitsukindluse katsed. Osa 1: Uste, luukide ja avatavate akende tulepüsivuskatsed 295.-

EVS-EN ISO 11469:2000
Plastid. Plasttoodete üldine identifitseerimine ja markeerimine 80.-

EVS-EN ISO 1043-2:2002
Plastid. Sümbolid ja terminilühendid. Osa 2: Täiteained ja armeerivad materjalid 68.-

EVS-EN ISO 1043-1:2002
Plastid. Tähised ja terminilühendid. Osa 1: Peamised polümeerid ja nende tunnusjooned 124.-

EVS-ISO 1629:2010
Kummi ja lateksid. Nomenklatuur 80.-

Mai 2010

Aprillis kinnitatud ja mais müügile saabunud eestikeelsed standardid.

EVS-EN 61557-9:2009
Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1000 V ja alalispingega kuni 1500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 9: Isolatsioonirikkelokatsiooniseadmed IT-süsteemides 188.-

EVS-EN 61557-11:2009
Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1000 V ja alalispingega kuni 1500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 11: A- ja B-tüüpi rikkevooluseireseadmete tõhusus TT-, TN- ja IT-süsteemides 178.-

EVS-EN ISO 6520-1:2008
Keevitus ja külgnevad protsessid. Metallide keevisliidete geomeetriliste defektide liigitus Osa 1: Sulakeevitus (ISO 6520-1:2007) 209.-

EVS-EN 287-1:2004+A2:2006
Keevitajate atesteerimine. Sulakeevitus. Osa 1: Terased 229.-

EVS-EN 197-1:2002/A3:2007
Tsement. Osa 1: Harilike tsementide koostis, spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid 80.-

EVS-EN ISO 9606-2:2005
Keevitajate atesteerimine. Sulakeevitus. Osa 2: Alumiinium ja alumiiniumsulamid (ISO 9606-2:2004) 219.-

EVS-EN 71-3:1999+A1:2000
Mänguasjade ohutus. Osa 3: Teatud elementide migratsioon 178.-

EVS-EN 14214:2008+A1:2009+NA:2010
Mootorikütused. Rasvhapete metüülestrid (FAME) diiselmootorite jaoks.Nõuded ja katsemeetodid 135.-

EVS-EN 14214:2008+A1:2009/NA:2010
Mootorikütused. Rasvhapete metüülestrid (FAME) diiselmootorite jaoks.Nõuded ja katsemeetodid. Eesti standardi rahvuslik lisa 68.-

Aprill 2010

Märtsis kinnitatud ja aprillis müügile saabunud eestikeelsed standardid.

EVS-EN 71-1:2005+A9:2009
Mänguasjade ohutus. Osa 1: Mehaanilised ja füüsikalised omadused 315.-

EVS 906:2010
Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 13779:2007 198.-

EVS-EN 1594:2009
Gaasivarustussüsteemid. Torustikud maksimaalse töörõhuga üle 16 bar. Talitluslikud nõuded 315.-

EVS-EN 1993-4-2:2007+NA:2010
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 4-2: Vedelikumahutid 256.-

EVS-EN 1993-4-2/NA:2010
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 4-2: Vedelikumahutid. Eesti standardi rahvuslik lisa 92.-

EVS-EN 1993-4-3:2007+NA:2010
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 4-3: Torujuhtmed 229.-

EVS-EN 1993-4-3/NA:2010
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 4-3: Torujuhtmed. Eesti standardi rahvuslik lisa 92.-

EVS-EN 437:2006+A1:2009
Katsetusgaasid. Katsetusrõhud. Tarvitite kategooriad 229.-

EVS-EN 455-2:2009
Ühekordselt kasutatavad meditsiinilised kindad Osa 2: Nõuded füüsikalistele omadustele ja katsetamine 105.-

EVS-EN 3-7:2004+A1:2007
Kantavad tulekustutid Osa 7: Omadused, talitlusnõuded ja katsemeetodid 256.-

EVS-EN 60079-14:2008
Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 14: Elektripaigaldiste kavandamine, seadmete valik ja paigaldamine 336.-

Märts 2010

Veebruaris kinnitatud ja märtsis müügile saabunud eestikeelsed standardid.

EVS 908-1:2010
Hoone piirdetarindi soojusjuhtivuse arvutusjuhend. Osa 1: Välisõhuga kontaktis olev läbipaistmatu piire 219.-

EVS 807:2010
Kinnisvara korrashoid. Kinnisvarakeskkonna korraldamine 315.-

EVS-EN 1993-1-12:2007+NA:2010
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-12: Täiendavad reeglid standardi EN 1993 laiendamiseks kuni teraseni S 700 114.-

EVS-EN 1993-1-12/NA:2010
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-12: Täiendavad reeglid standardi EN 1993 laiendamiseks kuni teraseni S 700. Eesti standardi rahvuslik lisa 80.-

EVS-EN 1993-1-11:2006+NA:2010
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-11: Tõmbele töötavate elementidega konstruktsioonide projekteerimine 243.-

EVS-EN 1993-1-11/NA:2010
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-11: Tõmbele töötavate elementidega konstruktsioonide projekteerimine. Eesti standardi rahvuslik lisa 105.-

EVS-EN 62305-3:2007/A11:2009
Piksekaitse. Osa 3: Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht elule 68.-

ISO/TR 10017:2003
Juhised ISO 9001:2000 statistiliste  meetodite kasutamiseks 178.-

EVS-EN 15251:2007
Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast 256.-

EVS-EN 1993-1-6:2007+NA:2010
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-6: Koorikkonstruktsioonide tugevus ja stabiilsus 336.-

EVS-EN 1993-1-6/NA:2010
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-6: Koorikkonstruktsioonide tugevus ja stabiilsus. Eesti standardi rahvuslik lisa 105.-

Veebruar 2010

Jaanuaris kinnitatud ja veebruaris müügile saabunud uued eestikeelsed standardid.

EVS-EN 1993-1-7:2007+NA:2010
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-7: Põikkoormusega plaatkonstruktsioonide projekteerimine 299.-

EVS-EN 1993-1-7/NA:2010
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-7: Põikkoormusega plaatkonstruktsioonide projekteerimine. Eesti standardi rahvuslik lisa 68.-

EVS-EN 1993-4-1:2007+NA:2010
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 4-1: Puistemahutid 356.-

EVS-EN 1993-4-1/NA:2010
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 4-1: Puistemahutid. Eesti standardi rahvuslik lisa 166.-

EVS-EN 13251:2001+A1:2005 
Geotekstiilid ja geotekstiilipõhised tooted. Nõutavad omadused kasutamiseks mullatöödel ning vundamentides ja tugikonstruktsioonides 209.-

Jaanuar 2010

Detsembris kinnitatud ja jaanuaris müügile saabunud uued eestikeelsed standardid.

EVS-EN 1990:2002/A1:2006+NA:2009
Eurokoodeks: Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused. Muudatus A1. Lisa A2: Rakendamine sildade puhul 219.-

EVS-EN 1992-3:2006+NA:2009
Eurokoodeks 2: Raudbetoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 3: Tammid ja mahutid 178.-

EVS-EN 1992-3/NA:2009
Eurokoodeks 2: Raudbetoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 3: Tammid ja mahutid. Eesti standardi rahvuslik lisa 80.-

EVS-EN 1434-3:2008
Soojusarvestid. Osa 3: Andmevahetus ja liidesed 209.-

EVS-EN 12273:2008
Mössiga pindamine. Nõuded 198.-

EVS-EN 12350-1:2009
Betoonisegu katsetamine. Osa 1: Proovide võtmine 92.-

EVS-EN 12350-2:2009
Betoonisegu katsetamine. Osa 2: Vajumiskatse 105.-

EVS-EN 12350-3:2009
Betoonisegu katsetamine. Osa 3: Vebe katse 105.-

EVS-EN 12350-4:2009
Betoonisegu katsetamine. Osa 4: Tihendatavusaste 92.-

EVS-EN 12350-5:2009
Betoonisegu katsetamine. Osa 5: Valguvuskatse 114.-

EVS-EN 12350-6:2009
Betoonisegu katsetamine. Osa 6: Tihedus 105.-

EVS-EN 12350-7:2009
Betoonisegu katsetamine. Osa 7: Betoonisegu õhusisaldus. Rõhumeetodid 178.-

EVS 18002:2009
Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid. EVS 18001:2007 rakendusjuhised 295.-

EVS-HD 60364-5-51:2009
Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-51: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Üldjuhised 198.-

EVS-HD 60364-7-708:2009
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-708: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Sõidukelamuväljakud, kämpinguväljakud ja muud samalaadsed paigad 114.-

EVS-HD 60364-7-709:2009
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-709: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Huvisõidusadamad ja muud samalaadsed paigad 135.-

EVS-EN 1991-1-7:2006+NA:2009
Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-7: Üldkoormused. Erakorralised koormused 271.-

EVS-EN 1991-1-7/NA:2009
Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-7: Üldkoormused. Erakorralised koormused. Eesti standardi rahvuslik lisa 145.-

EVS-EN 1993-3-2:2006+NA:2009
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 3-2: Tornid, mastid ja korstnad. Korstnad 219.-

EVS-EN 1993-3-2/NA:2009
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 3-2: Tornid, mastid ja korstnad. Korstnad. Eesti standardi rahvuslik lisa 124.-

EVS-EN 12390-2:2009
Kivistunud betooni katsetamine. Osa 2: Tugevuskatse katsekehade valmistamine ja hoidmine 92.-

EVS-EN 12390-3:2009
Kivistunud betooni katsetamine. Osa 3: Katsekehade survetugevus 155.-

EVS-EN 12390-5:2009
Kivistunud betooni katsetamine. Osa 5: Katsekehade paindetõmbetugevus 114.-

EVS-EN 12390-7:2009
Kivistunud betooni katsetamine. Osa 7: Kivistunud betooni tihedus 105.-

EVS-EN 12390-8:2009
Kivistunud betooni katsetamine. Osa 8: Surve all oleva vee sissetungimissügavus 92.-

EVS-EN 1090-1:2009
Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine. Osa 1: Kandeelementide vastavushindamine 229.-

EVS-EN 60664-1:2008
Madalpingepaigaldistes kasutatavate seadmete isolatsiooni koordinatsioon. Osa 1: Põhimõtted, nõuded ja katsetused 295.-

EVS-ISO 14004:2008 
Keskkonnajuhtimissüsteemid. Üldised juhtnöörid põhimõtete, süsteemide ja abivahendite kohta 219.-

EVS-EN 10079:2008
Terastoodete määratlus 229.-

Print  
otsingumootor ja e-pood2 Sisekoolitus2