Esileht»Tooted ja teenused»Infoteenus»Uued eestikeelsed standardid»Standardid 2011

Uued eestikeelsed standardid 2011

Detsember 2011

Novembris kinnitatud ja detsembris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 60034-1:2010
Pöörlevad elektrimasinad. Osa 1: Tunnussuurused ja talitlusviisid 18,85

EVS-EN 71-11:2005
Mänguasjade ohutus. Osa 11: Orgaanilised keemilised ühendid. Analüüsimeetodid 17,32

EVS-EN 50160:2010
Avalike elektrivõrkude pinge tunnussuurused 13,36

EVS-EN 1858:2009+A1:2011
Korstnad. Komponendid. Betoonist suitsulõõri plokid 16,36

EVS-EN 1555-3:2010
Plasttorustikusüsteemid gaaskütuste transportimiseks. Polüetüleen (PE). Osa 3: Liitmikud 12,02

EVS-EN 14678-1:2006+A1:2009
Vedelgaasi seadmed ja tarvikud. Seadmed vedelgaasitanklatele. Osa 1: Tankurid 13,36

EVS-EN ISO 3834-5:2006
Keevituse kvaliteedinõuded metallide sulakeevitusel. Osa 5: Dokumendid, mis on vajalikud kvaliteedinõuete vastavushindamiseks standardi ISO 3834-2, ISO 3834-3 või ISO 3834-4 järgi 7,93

EVS-EN ISO 14155:2011
Meditsiiniseadmete inimmõju kliiniline uuring. Hea kliiniline tava (ISO 14155:2011) 17,32

EVS-EN ISO 14971:2009
Meditsiiniseadmed. Riskijuhtimise rakendamine meditsiiniseadmetele 20,13

EVS-ISO 16649-1:2011
Toidu ja loomasöötade mikrobioloogia. Horisontaalmeetod beeta-glükuronidaaspositiivse Escherichia coli arvuliseks määramiseks. Osa 1: Kolooniate loendamise meetod temperatuuril 44° C, kasutades membraane ja 5-bromo-4-kloro-3-indolüül-beeta-D-glükuroniidi 6,71

EVS-ISO 16649-2:2011
Toidu ja loomasöötade mikrobioloogia. Horisontaalmeetod beeta-glükuronidaaspositiivse Escherichia coli arvuliseks määramiseks. Osa 2: Kolooniate loendamise meetod temperatuuril 44 °C, kasutades 5-bromo-4-kloro-3-indolüül-beeta-D-glükuroniidi  5,88

ISO/TS 16649-3:2005
Toidu ja loomasöötade mikrobioloogia. Horisontaalmeetod beeta-glükuronidaaspositiivse Escherichia coli arvuliseks määramiseks. Osa 3: Kõige tõenäosema arvu meetod, kasutades 5-bromo-4-kloro-3-indolüül-beeta-D-glükuroniidi 5,88

EVS-EN 50522:2010
Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine 17,32

ISO/TS 22964:2006
Piim ja piimatooted. Enterobacter sakazakii määramine 7,32

EVS-ISO 21528-1:2011
Toidu ja loomasöötade mikrobioloogia. Horisontaalmeetodid Enterobacteriaceae avastamiseks ja arvuliseks määramiseks. Osa 1: Enterobacteriaceae avastamine ja arvuline määramine eelrikastusega MPN meetodiga 7,29

EVS-ISO 21528-2:2011
Toidu ja loomasöötade mikrobioloogia. Horisontaalmeetodid Enterobacteriaceae avastamiseks ja arvuliseks määramiseks. Osa 2: Kolooniate loendamise meetod 6,71

EVS-EN ISO 11290-2:2000+A1:2004
Toidu ja loomasööda mikrobioloogia. Horisontaalmeetod Listeria monocytogenes'e tuvastamiseks ja loendamiseks. Osa 2: Loendamismeetod 12,65

EVS-EN ISO/IEC 17021:2010 
Vastavushindamine. Nõuded juhtimissüsteemide auditit ja sertifitseerimist teostavatele asutustele 15,53

EVS 912:2011
Mitteautomaatkaalud. Taatlusmetoodika 10,61

EVS 913:2011
Kütusetankurid. Taatlusmetoodika 9,27

EVS-EN 60204-1:2006+A1:2009
Masinate ohutus. Masinate elektriseadmed. Osa 1: Üldnõuded 22,75

EVS 875-6:2011
Vara hindamine. Osa 6: Hindamine laenamise eesmärgil 9,27

EVS 875-7:2011
Vara hindamine. Osa 7: Hinnangu läbivaatus 9,91

EVS-EN 62493:2010
Valgustusseadmete hindamine inimesele toimivate elektromagnetväljade järgi 14,64

EVS-EN 61936-1:2010
Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded 22,75

CEN ISO/TS 27687:2009
Nanotehnoloogiad. Nanoobjektide terminoloogia ja definitsioonid. Nanoosake, nanokiud ja nanoplaat 7,29

EVS-ISO 13528:2011
Statistilised meetodid laboritevaheliste võrdluste tasemekatsetes kasutamiseks 17,32

ISO/IEC TR 20000-5:2010
Infotehnoloogia. Teenusehaldus. Osa 5: Standardi ISO/IEC 20000-1 näitlik evitamisplaan 12,65

EVS-EN 60664-3:2005+A1:2010
Madalpingevõrkudes kasutatavate seadmete isolatsiooni koordinatsioon. Osa 3: Ühe- ja kahepoolsete pinnakatete ning kompaundivormide kasutamine saastekaitseks 14

EVS-EN 60664-3:2005/A1:2010
Madalpingevõrkudes kasutatavate seadmete isolatsiooni koordinatsioon. Osa 3: Ühe- ja kahepoolsete pinnakatete ning kompaundivormide kasutamine saastekaitseks 6,71

 

November 2011

Oktoobris kinnitatud ja novembris müügile saabunud eestikeelsed standardid

 

ISO/TS 16949:2009

Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Erinõuded ISO 9001:2008 rakendamiseks autotööstuses ja vastavate teenusorganisatsioonide juures 14,64

 

EVS-HD 60364-5-52:2011

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikud 21,47

 

EVS-ISO 10003:2009

Kvaliteedijuhtimine. Kliendi rahulolu. Juhised organisatsiooniväliste vaidluste lahendamiseks 13,36

 

EVS 812-4:2011

Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus 12,02

 

EVS-EN ISO 9612:2009

Akustika. Müraekspositsiooni määramine töökeskkonnas. Tehniline meetod 15,53

 

EVS-EN ISO 4787:2011

Laboratooriumi klaasnõud. Mahumõõdunõud. Mahu katsetamise ja kasutamise meetodid 11,38

 

EVS-EN ISO 15614-1:2004+A1:2008

Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja atesteerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 1: Teraste gaas- ja kaarkeevitus ning nikli ja niklisulamite kaarkeevitus 13,35

 

EVS-EN ISO 15614-2:2005

Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja atesteerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 2: Alumiiniumi ja selle sulamite kaarkeevitus 14.-

 

EVS-EN 408:2010

Puitkonstruktsioonid. Ehituspuit ja liimpuit. Mõnede füüsikaliste ja mehaaniliste omaduste määramine 14.-

 

EVS-EN 14250:2010

Puitkonstruktsioonid. Tootenõuded ehituslikele ogaplaatliidetega valmiselementidele 12,65

 

EVS-EN 12697-9:2002

Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 9: Etalontiheduse määramine 7,29

 

EVS-EN 12697-10:2002

Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 10: Tihendatavus 7,29

 

EVS-EN 14227-13:2006

Hüdrauliliselt seotud segud. Spetsifikatsioonid. Osa 13: Hüdraulilise teesideainega töödeldud pinnas 10,61

 

EVS-EN 13241-1:2003+A1:2011

Tööstus-, kommerts ning garaažiuksed ja -väravad. Tootestandard. Osa 1: Tooted, millele ei esitata tulepüsivus- või suitsutõkestusnõudeid 12,02

 

EVS-EN 1279-5:2006+A2:2010

Ehitusklaas. Klaaspaketid. Osa 5: Vastavushindamine 13,36

 

EVS-EN 480-1:2006+A1:2011

Betooni ja mördi keemilised lisandid. Katsemeetodid. Osa 1: Katsetamisel kasutatav etalonbetoon ja etalonmört 7,29

 

EVS-EN 1916:2003

Sarrustamata ja teraskiu või sarrusega sarrustatud betoontorud ja –liitmikud 20,13

 

EVS-EN 12951:2005

Katuse valmistarvikud. Püsivalt kinnitatavad katuseredelid. Toote spetsifikatsioon ja katsemeetodid 10,61

 

EVS-EN 15144:2007

Talihooldeseadmed. Terminoloogia. Talihoolde terminid 5,88

 

EVS JUHEND 4:2011

Standardite ülesehitus, sõnastus ja vormistus

hind paberkandjal 15,53  tasuta  kättesaadav EVS-i veebi-lehelt

 

EVS-EN 14963:2006

Katusekatted. Katuse plastvalgusvööd, tugiraamiga või ilma. Liigitus, nõuded ja katsemeetodid 16,36

 

Oktoober 2011

Septembris kinnitatud ja oktoobris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 772-1:2011
Müürikivide katsemeetodid. Osa 1: Survetugevuse määramine 7,93

EVS-EN 772-11:2011
Müürikivide katsemeetodid. Osa 11: Betoonist, autoklaavitud poorbetoonist ja tehis- ning looduskivist müürikivide kapillaarse veeimavuse ning keraamiliste müürikivide veeimavuse algkiiruse määramine 5,88

EVS-EN 772-16:2011
Müürikivide katsemeetodi. Osa 16: Mõõtmete määramine 8,63

EVS-EN 12929-1:2004
Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Üldnõuded. Osa 1: Nõuded kõikidele paigaldistele 16,36

EVS-EN 1856-2:2009
Korstnad. Nõuded metallkorstnatele. Osa 2: Metallist suitsutorud ja suitsulõõride ühendustorud 14,64

EVS-EN 1317-1:2010
Teepiirdesüsteemid. Osa 1: Terminoloogia ja katsemeetodite üldtingimused 14.-

EVS-EN 1317-2:2010
Teepiirdesüsteemid. Osa 2: Põrkepiirete, sealhulgas sõidukirinnatiste toimivusklassid, kokkupõrkekatse läbimistingimused ja katsemeetodid 12,02

EVS-EN 14227-10:2006
Hüdrauliliselt seotud segud. Spetsifikatsioonid. Osa 10: Pinnase töötlemine tsemendiga 11,38

EVS 720:2011
Paigalduskaablid. Polüvinüülkloriidmantliga paigalduskaabel PPJ 7,93

EVS 722:2011
Juhtimiskaablid. Vasksoonte, polüvinüülkloriidisolatsiooni ja polüvinüülkloriidmantliga juhtimiskaabel PPO 450/750 V 6,71

EVS-EN 71-10:2006
Mänguasjade ohutus. Osa 10: Orgaanilised keemilised ühendid. Proovide ettevalmistamine ja ekstraheerimine  11,38
 

September 2011

Augustis kinnitatud ja septembris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 14154-1:2005+A2:2011
Veearvestid. Osa 1: Üldnõuded 17,32

EVS-EN 14154-2:2005+A2:2011
Veearvestid. Osa 2: Paigaldus ja kasutamistingimused 14.-

EVS-EN 14154-3:2005+A2:2011
Veearvestid. Osa 3: Katsemeetodid ja seadmed 20,13

EVS-EN 13063-3:2007
Korstnad. Savi/keraamiliste suitsutorudega korstnasüsteemid. Osa 3: Õhulõõriga korstnasüsteemidele esitatavad nõuded ja katsemeetodid 12,02

ISO/IEC TR 20000-3:2009
Infotehnoloogia. Teenuste haldus. Osa 3: Juhised käsitlusala määratlemise ja ISO/IEC 20000-1 kohaldatavuse kohta 11,38

EVS-ISO 6611:2011
Piim ja piimatooted. Pärmide ja/või hallituste kolooniaid moodustavate ühikute arvuline määramine. Kolooniate loendamise meetod temperatuuril 25 °C 5,88

EVS-EN ISO 5534:2004
Juust ja sulatatud juust. Kuivainesisalduse määramine. (Standardmeetod) 7,29

EVS-ISO 2446:2011
Piim. Rasvasisalduse määramine 7,29

EVS-EN 1555-1:2010
Plasttorustikusüsteemid gaaskütuse transportimiseks. Polüetüleen (PE). Osa 1: Üldosa 8,63

EVS-EN 1555-2:2010
Plasttorustikusüsteemid gaaskütuse transportimiseks. Polüetüleen (PE). Osa 2: Torud 10,61

EVS-EN ISO 81714-1:2010
Toodete tehnilises dokumentatsioonis kasutatavate tingmärkide kujundamine. Osa 1: Põhireeglid 9,27

EVS-HD 60364-5-56:2010
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-56: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Turvasüsteemid 9,27

EVS-EN 60445:2011
Inimese-masina-liidese üld- ja ohutuspõhimõtted, märgistus ja tuvastamine. Seadmeklemmide, juhtide otste ja juhtide tuvastamine 11,38

EVS-HD 60364-7-702:2010
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-702: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Ujumisbasseinid ja purskkaevud 10,61

EVS-HD 60364-4-444:2010
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444: Kaitseviisid. Kaitse pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest 14,00

EVS-EN ISO 4833:2006
Toidu ja loomasööda mikrobioloogia. Horisontaalmeetod mikroorganismide arvuliseks määramiseks. Kolooniate loendamise meetod temperatuuril 30 °C 7,93

EVS-ISO 7301:2011
Riis. Tehnilised tingimused 9,91

EVS 875-13:2011
Vara hindamine. Keskkonnariskide, maakasutuse piirangute ja looduskaitse arvestamine kinnisvara hindamisel 14.-

EVS-EN 13230-1:2009
Raudteealased rakendused. Rööbastee. Betoonliiprid ja -pöörmeprussid. Osa 1: Üldnõuded 14.-

EVS-EN 14383-1:2006
Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja ehitiste projekteerimine. Osa 1: Spetsiifiliste terminite määratlused 5,88

EVS-EN 13036-1:2010
Teede ja lennuväljade pinna omadused. Katsemeetodid. Osa 1: Katte pinna makrotekstuuri sügavuse mõõtmine liivalaigu meetodil 7,29

EVS-EN ISO 3381:2011
Raudteealased rakendused. Akustika. Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine 11,38

EVS-EN 14227-1:2004
Hüdrauliliselt seotud segud. Spetsifikatsioonid. Osa 1: Tsemendiga seotud segud 12,02

EVS-EN 60947-1:2008/A1:2011
Madalpingelised lülitusaparaadid. Osa 1: Üldreeglid 14,64

EVS-EN 60947-1:2008+A1:2011
Madalpingelised lülitusaparaadid. Osa 1: Üldreeglid 26,52

EVS-EN 14227-3:2004
Hüdrauliliselt seotud segud. Spetsifikatsioonid. Osa 3: Lendtuhaga seotud segud  12,65

EVS 860-5:2011
Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 5: Torustikud, mahutid ja seadmed. Dimensioneerimine 11,38

EVS-EN 772-18:2011
Müürikivide katsemeetodid. Osa 18: Silikaatmüürikivide külmakindluse määramine 5,88
 

August 2011

Juulis kinnitatud ja augustis müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-ISO 15836:2011
Informatsioon ja dokumentatsioon. Dublin Core’i metaandmeelemendid 5,11

ISO/TS 80004-1:2010
Nanotehnoloogiad. Sõnastik. Osa 1: Tuumik-sõnavara 4,35

ISO/TS 80004-3:2010
Nanotehnoloogiad. Sõnastik. Osa 3: Süsinik-nanoobjektid 5,88

EVS-EN 71-9:2005+A1:2007
Mänguasjade ohutus. Osa 9: Orgaanilised keemilised ühendid. Nõuded 9,91

EVS-EN 932-3:2000+A1:2003
Täitematerjalide üldiste omaduste katsetamine. Osa 3: Lihtsustatud petrograafilise kirjelduse meetod ja terminoloogia 7,29

EVS-EN 1097-1:2011
Täitematerjalide mehaaniliste ja füüsikaliste omaduste katsetamine. Osa 1: Kulumiskindluse määramine (mikro-Deval) 7,93

EVS-EN 12697-28:2001
Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 28: Proovide ettevalmistamine sideainesisalduse, veesisalduse ja terastikulise koostise määramiseks 7,93

EVS-EN 13036-7:2003
Teede ja lennuväljade pinna omadused. Katsemeetodid. Osa 7: Katendikihtide ebatasasuste mõõtmine latiga 6,71

EVS-EN ISO 14063:2010
Keskkonnajuhtimine. Keskkonnakommunikatsioon. Juhtnöörid ja näited 13,35

Juuli 2011

Juunis kinnitatud ja juulis müügile saabunud eestikeelsed standardid.

EVS-EN 16156:2010
Sigaretid. Süütamisvõime hindamine. Ohutusnõue 5,11

EVS-EN ISO 12863:2010
Standardne katsemeetod sigarettide süütamisvõime hindamiseks 10,61

EVS-EN 1192:2000
Uksed. Tugevusnõuete liigitus 5,11

EVS-EN 1529:2000
Ukselehed. Kõrgus, laius, paksus ja täisnurksus. Tolerantsiklassid 4,35

EVS-EN 12400:2003
Aknad ja välisuksed. Mehaaniline vastupidavus. Nõuded ja liigitus 5,11

EVS-EN 50191:2010
Elektriliste katsepaigaldiste ehitamine ja käit 10,61

EVS-EN 12697-30:2004+A1:2007
Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 30: Proovikehade valmistamine lööktihendamisega 9,27

EVS-EN 12697-35:2004+A1:2007
Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 35: Segu valmistamine laboris 6,71

EVS-EN ISO 6743-4:2002
Määrdeained, tööstuslikud õlid ja nendega seotud tooted (klass L). Klassifikatsioon. Osa 4: tüüp H (hüdrosüsteemid) 3,77

EVS-EN 15376:2011
Mootorikütused. Etanool mootoribensiini segukomponendina. Nõuded ja katsemeetodid 5,88

EVS-EN 1418:1999
Keevituspersonal. Sulakeevituse operaatorite ja kontaktkeevituse seadistajate atesteerimine metalsete materjalide täismehhaniseeritud ja automaatkeevituseks 13 7,93

EVS-EN ISO 3834-1:2006
Keevituse kvaliteedinõuded metallide sulakeevitusel. Osa 1: Sobiva kvaliteedinõuete taseme valiku kriteeriumid 7,93

EVS-EN ISO 15607:2004
Metallmaterjalide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja atesteerimine. Üldreeglid 7,93

Juuni 2011

Mais kinnitatud ja juunis müügile saabunud eestikeelsed standardid.

EVS 911:2011
Ehituskonsultantide vabatahtliku erialase  vastutuskindlustuse lepingute sõlmimine ja sisu 12,65

EVS-EN 15287-1:2007+A1:2010
Korstnad. Projekteerimine, paigaldamine ja kasutusele võtmine.
Osa 1: Korstnad ruumisisese õhuvarustusega kütteseadmetele 18,85

EVS-EN ISO 14004:2011
Keskkonnajuhtimissüsteemid. Üldised juhtnöörid põhimõtete,
süsteemide ja abivahendite kohta 14,64

EVS-ISO 17604:2011
Toidu ja loomasöötade mikrobioloogia. Proovivõtt rümpadelt mikrobioloogiliseks analüüsiks 9,27

Mai 2011

Aprillis kinnitatud ja mais müügile saabunud eestikeelsed standardid.

EVS-IEC 60038:2010
IEC standardpinged 11,38

Aprill 2011

Märtsis kinnitatud ja aprillis müügile saabunud eestikeelsed standardid.

EVS 812-8:2011
Ehitiste tuleohutus. Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus 15,53

EVS-EN 1303:2005
Akna- ja uksetarvikud. Lukusüdamikud. Nõuded ja katsemeetodid 12,02

EVS-EN 15254-5:2009
Tulepüsivuskatsete tulemuste kasutusulatuse laiendamine. Mittekandvad seinad. Osa 5: Metallist kattega sändvitš-paneelidest konstruktsioonid 9,91

EVS-EN 12817:2010
Vedelgaasi seadmed ja lisavarustus. Vedelgaasi mahutite mahuga kuni ja kaasa arvatud 13 m³ kontroll ja ümberkvalifitseerimine 14.-

EVS-EN 12819:2010
Vedelgaasi seadmed ja lisavarustus. Vedelgaasi mahutite, suuremad kui 13 m³, kontroll ja ümberkvalifitseerimine 12,65

EVS-EN 31010:2010
Riskijuhtimine. Riskihindamismeetodid 20,13

EVS-EN 12697-23:2003
Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 23: Asfaltsegust proovikehade kaudse tõmbetugevuse määramine 7,29

EVS-EN 12697-29:2003
Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 29: Asfaltsegust proovikeha mõõtmete määramine 5,11

EVS 867:2011
Raudteealased rakendused. Reisijate ooteplatvormid 8,63

EVS-EN 60027-7:2010
Elektrotehnikas kasutatavad tähised. Osa 7: Elektrienergia genereerimine, edastamine ja jaotamine 12,65

EVS-EN 61000-6-3:2007+A1:2011
Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 6-3: Erialased põhistandardid. Olme-, kaubandus- ja väiketööstuskeskkondade emissioonistandardid 10,61

EVS-EN 61000-6-3:2007/A1:2011
Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 6-3: Erialased põhistandardid. Olme-, kaubandus- ja väiketööstuskeskkondade emissioonistandardid 7,93

EVS-EN 61000-6-4:2007+A1:2011
Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 6-4: Erialased põhistandardid. Tööstuskeskkondade emissioonistandardid 9,27

EVS-EN 61000-6-4:2007/A1:2011
Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 6-4: Erialased põhistandardid. Tööstuskeskkondade emissioonistandardid 7,93

CEN/TS 15293:2011
Mootorikütused. Etanool (E85). Nõuded ja katsemeetodid 7,93

EVS-EN ISO 3170:2004
Vedelad naftasaadused. Käsitsi proovivõtt 17,32

Märts 2011

Veebruaris kinnitatud ja märtsis müügile saabunud eestikeelsed standardid.

EVS-EN 1906:2010
Ehitustarvikud. Ukselingid ja -nupud. Nõuded ja katsemeetodid 15,53

EVS-EN ISO 4259:2006
Naftasaadused. Katsemeetoditega seoses olevate täpsusandmete määramine ja rakendamine 18,85

EVS-ISO/IEC 15408-1:2011
Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturbe hindamise kriteeriumid. Osa 1: Sissejuhatus ja üldmudel 17,32

EVS-EN ISO 6946:2008
Hoonete komponendid ja hoonekonstruktsioonid. Soojustakistus ja soojusjuhtivus. Arvutusmeetod 14.-

EVS-EN 14351-1:2006+A1:2010
Aknad ja uksed. Tootestandard, toimivusomadused. Osa 1: Aknad ja välisuksed, millele ei esitata tulepüsivus- ja/või suitsutõkestusnõudeid 18,85

EVS-EN ISO 14731:2006
Keevitustööde koordineerimine. Ülesanded ja kohustused 9,91

EVS-EN ISO 3834-2:2006
Keevituse kvaliteedinõuded. Metallide sulakeevitus. Osa 2: Laialdased kvaliteedinõuded 8,63

EVS-EN 12697-11:2005
Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 11: Täitematerjali ja bituumeni vahelise nakke määramine 11,38

EVS-ISO 10137:2011
Konstruktsioonide projekteerimise alused. Hoonete ja kõnniteede kasutuskõlblikkus vibratsioonide seisukohalt 14,64

EVS-EN 998-1:2010
Müürimörtide spetsifikatsioon. Osa 1: Krohvimört 10,61

EVS-EN 13776:2002
Vedelgaasi (LPG) veoanumate täitmise ja tühjendamise protseduurid 7,93

EVS-EN 14129:2004
Ülerõhu kaitseklapid vedelgaasi (LPG) mahutitele 9,91

EVS-EN 998-2:2010
Müürimörtide spetsifikatsioon. Osa 2: Müürimört 12,02

EVS-EN 934-1:2008
Betooni, mördi ja süstmördi keemilised lisandid. Osa 1: Tavanõuded 6,71

EVS-EN 934-3:2009
Betooni, mördi ja süstmördi keemilised lisandid. Osa 3: Müürimördi keemilised lisandid. Määratlused, nõuded, vastavus ja märgistus 8,63

EVS-EN 13823:2010
Ehitustoodete tuletundlikkuse katsed. Ehitustoodete, v.a põrandakatted, termiline mõjutamine üksiku põleva objekti poolt 20,13

EVS 910:2011
Kinnisvara korrashoiu hanke dokumendid ja nende koostamise juhend 20,13

EVS-ISO/IEC 27003:2011
Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturbe halduse süsteemi teostusjuhis 17,32

Veebruar 2011

Jaanuaris kinnitatud ja veebruaris müügile saabunud eestikeelsed standardid.

EVS-ISO 23081-2:2010
Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendihaldusprotsessid. Dokumentide metaandmed. Osa 2: Kontseptuaalsed ja rakenduslikud küsimused 13,36

EVS 909:2011
Eesti avalikud ratsarajad 10,61

EVS-EN 13164:2008
Ehituslikud soojusisolatsioonitooted. Tööstuslikult valmistatud pressitud vahtpolüstüreentooted (XPS). Spetsifikatsioon 14,64

EVS-EN 13286-2:2010
Sidumata ja hüdrauliliselt seotud segud. Osa 2: Kuivtiheduse ja veesisalduse laboratoorse määramise katsemeetodid — Proctor-teim 12,02

EVS-EN ISO 10211:2008
Külmasillad hoones. Soojusvood ja pinnatemperatuurid. Üldised arvutusmeetodid 16,36

EVS-EN 60079-0:2009
Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 0: Seadmed. Üldnõuded 21,47

ISO/IEC TR 29138-1:2009
Infotehnoloogia. Ligipääsetavusnõuded puuetega inimestele. Osa 1. Kasutajate vajaduste kokkuvõte 14.-

Jaanuar 2011

Detsembris kinnitatud ja jaanuaris müügile saabunud eestikeelsed standardid.

EVS-EN 13670:2010
Betoonkonstruktsioonide ehitamine 17,32 (271.-)

EVS-EN 206-9:2010
Betoon. Osa 9: Täiendavad nõuded isetihenevale betoonile (ITB) 12,02 (188.-)

EVS-EN 62106:2010
Raadioandmeedastussüsteemi (RDS) spetsifikatsioon VHF/FM raadioringhäälingule raadiosagedusvahemikus  87,5 MHz kuni 108,0 MHz 
22,75 (377.-)

EVS-EN ISO 5817:2007
Keevitus. Terase, nikli, titaani ja nende sulamite sulakeevitusliited (välja arvatud kiirguskeevituse meetodid). Kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi (ISO 5817:2003) 14.- (219.-)

EVS-EN 14023:2010
Bituumen ja bituumensideained. Polümeermodifitseeritud bituumenite määratlemise alused 12,02 (188.-)

EVS-EN 13285:2010
Sidumata segud. Spetsifikatsioonid 10,61 (166.-)

EVS-EN 12899-3:2007
Vertikaalsed liikluskorraldusvahendid. Osa 3: Tähispostid ja helkurid 
12,02 (188.-)

EVS-EN ISO 13370:2008
Hoonete soojuslik toimivus. Soojuslevi pinnasesse. Arvutusmeetodid 
16,36 (256.-)

EVS-EN 12697-15:2003
Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 15: Segregeeruvuse määramine 7,29 (114.-)

EVS-EN 12697-34:2004+A1:2007
Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 34: Marshalli katse 
7,93 (124.-)

EVS-EN 12697-36:2003
Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 36: Asfaltkatte paksuse määramine 6,71 (105.-)

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2