Esileht»Tooted ja teenused»Infoteenus»Uued eestikeelsed standardid»Standardid 2012

Uued eestikeelsed standardid 2012

Detsember 2012

Novembris kinnitatud ja detsembris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN ISO 14253-2:2011
Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid (GPS). Töödeldavate detailide ja mõõtevahendite kontrollimine mõõtmete alusel. Osa 2: Juhised mõõtemääramatuse arvutamiseks toote geomeetriliste spetsifikatsioonidega (GPS) seotud mõõtmistel, mõõtevahendite kalibreerimisel ja toodangu nõuetele vastavuse hindamisel 20,74

EVS-ISO 16175-3:2012
Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumentide haldamise põhimõtted ja funktsionaalsusnõuded digitaalses kontorikeskkonnas. Osa 3: Juhised ja funktsionaalsusnõuded dokumentidele ärisüsteemides 20,74

EVS-EN ISO 14021:2002+A1:2011
Keskkonnamärgised ja -teatised. Isedeklareeritavad keskkonnaväited (II tüüpi keskkonnamärgistamine) 13,92

EVS-EN ISO 14021:2002/A1:2011
Keskkonnamärgised ja -teatised. Isedeklareeritavad keskkonnaväited (II tüüpi keskkonnamärgistamine). Muudatus 1 6,47

EVS-ISO 16000-17:2012
Siseõhk. Osa 17: Hallitusseente avastamine ja loendamine. Külvipõhine meetod 11,67

EVS-EN 61869-3:2012
Mõõtetrafod. Osa 3: Lisanõuded induktiivpingetrafodele 13,22

EVS-EN 60076-1:2012
Jõutrafod. Osa 1: Üldist 20,74

EVS-EN 15250:2007
Tahkel kütusel töötavad aeglaselt soojust eraldavad kütteseadmed. Nõuded ja katsemetoodika 19,05

EVS-EN ISO 14971:2012
Meditsiiniseadmed. Riskijuhtimise rakendamine meditsiiniseadmetele 22,15

EVS-EN 15273-3:2010
Raudteealased rakendused. Gabariidid. Osa 3: Ehitusgabariidid 26,50

EVS-EN 1423:2012
Teemärgistusmaterjalid. Pealepuistematerjalid. Klaaskuulid, libisemisvastased materjalid ja nende kahe segud 19,05

EVS 875-9:2012
Vara hindamine. Osa 9: Tulumeetod 15,40

EVS-EN ISO/IEC 17020:2012
Vastavushindamine. Nõuded eri tüüpi inspekteerimisasutuste toimimiseks 18,07

EVS-EN 1745:2012
Müüritis ja müüritooted. Arvutuslike soojusväärtuste määramise meetodid 20,74

November 2012

Oktoobris kinnitatud ja novembris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 15483:2008
Välisõhu kvaliteet. Maapinnalähedase õhukihi mõõtmised FTIP-spektroskoobiga 19,05

EVS-EN ISO 6887-3:2003
Toidu ja loomasöötade mikrobioloogia. Katseproovide, algsuspensiooni ja kümnendlahjenduste valmistamine mikrobioloogiliseks uuringuks. Osa 3: Erieeskirjad kala ja kalatoodete ettevalmistamiseks 8,01

EVS-EN ISO 6887-4:2003+A1:2011
Toidu ja loomasöötade mikrobioloogia. Katseproovide, algsuspensiooni ja kümnendlahjenduste valmistamine mikrobioloogiliseks uuringuks. Osa 4: Erieeskirjad toodete ettevalmistamiseks, mis ei ole piim ja piimatooted, liha ja lihatooted ning kala ja kalatooted 10,19

EVS-EN ISO 6887-5:2010
Toidu ja loomasöötade mikrobioloogia. Katseproovide, algsuspensiooni ja kümnenlahjenduste valmistamine mikrobioloogiliseks uuringuks. Osa 5: Erieeskirjad piima ja piimatoodete ettevalmistamiseks 9,49

EVS-EN ISO 8968-1:2002
Piim. Lämmastikusisalduse määramine. Osa 1: Kjeldahli meetod 8,01

EVS-EN 1168:2006+A3:2011
Betoonvalmistooted. Õõnespaneelid 22,15

EVS-EN 932-5:2012
Täitematerjalide üldiste omaduste katsetamine. Osa 5: Üldkasutatavad seadmed ja kalibreerimine 12,51

EVS-EN 15733:2010
Kinnisvaramaaklerite teenused. Nõuded kinnisvaramaaklerite teenuste pakkumisele 10,90

EVS-EN 1011-2:2001+A1:2004
Keevitamine. Soovitused metallmaterjalide keevitamiseks. Osa 2: Ferriitteraste kaarkeevitus 19,05

ISO/TS 80004-5:2011
Nanotehnoloogiad. Sõnastik. Osa 5: Nano/bio-liides 5,62

ISO/TS 80004-7:2011 
Nanotehnoloogiad. Sõnastik. Osa 7: Diagnostika ja terapeutika tervishoius 6,47

EVS-HD 60364-7-714:2012
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-714: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Välisvalgustuspaigaldised 8,01

EVS-HD 60364-7-715:2012
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-715: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Väikepingelised valgustuspaigaldised 8,72

EVS-EN 13224:2011
Betoonvalmistooted. Ribipaneelid 16,10

EVS-EN 50525-1:2011
Juhtmed ja kaablid. Tugevvoolujuhtmed ja -kaablid nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 1: Üldnõuded 13,92

EVS-EN 60079-17:2007
Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 17: Elektripaigaldiste kontroll ja korrashoid  16,10

EVS-EN 1096-1:2012
Ehitusklaas. Pinnatud klaas. Osa 1: Määratlused ja liigitus 10,90

EVS-EN 716-1:2008
Mööbel. Kodused lastevoodid ja laste klappvoodid. Osa 1: Ohutusnõuded 7,38

EVS-EN 716-2:2008
Mööbel. Kodused lastevoodid ja laste klappvoodid. Osa 2: Katsemeetodid 13,92

EVS-EN 326-2:2010
Puitplaadid. Proovivõtt, lõikamine ja kontroll. Osa 2: Esmane tüübikatsetus ja ettevõtte tootmisohje 16,10

EVS-EN 1729-2:2012
Mööbel. Haridusasutuste toolid ja lauad. Osa 2: Ohutusnõuded ja katsemeetodid  11,67

EVS-EN 60947-2:2006/A1:2009
Madalpingelised lülitusaparaadid. Osa 2: Kaitselülitid 14,69

EVS-EN 60947-2:2006+A1:2009
Madalpingelised lülitusaparaadid. Osa 2: Kaitselülitid 31,07

EVS-EN 12767:2007
Teepäraldiste tugikonstruktsioonide passiivne ohutus. Nõuded, klassifikatsioon ja katsemeetodid 14,69
 

Oktoober 2012

Septembris kinnitatud ja oktoobris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN ISO/IEC 17043:2010
Vastavushindamine. Üldnõuded pädevuskatsetele 24,89

EVS-EN 15382:2008
Geosünteettõkked. Nõutavad omadused transporditaristus kasutamiseks 14,39

EVS-EN 197-1:2011
Tsement. Osa 1: Harilike tsementide koostis, spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid 15,40

EVS-EN 12846-1:2011
Bituumen ja bituumensideained. Tingviskoossuse määramine tõrvaviskosimeetriga. Osa 1: Bituumenemulsioonid 8,72

EVS-EN ISO 18113-4:2011
In vitro diagnostika meditsiiniseadmed. Tootja poolt antav teave (etikettimine). Osa 4: In vitro diagnostika reagendid enesetestimiseks 9,49

EVS-EN 71-8:2011
Mänguasjade ohutus. Osa 8: Tegevusmänguasjad koduseks kasutamiseks 18,00

EVS-EN 14350-2:2004
Lastele kasutamiseks ja laste hooldamiseks mõeldud tooted. Jooginõud ja -abivahendid. Osa 2: Keemilised nõuded ja katsed 11,67

EVS-EN 62058-11:2010
Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Vastuvõtukontroll. Osa 11: Vastuvõtukontrolli üldmeetodid 22,15

EVS-EN ISO 286-1:2010
Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid (GPS). Joonmõõtmete tolerantside ISO koodsüsteem. Osa 1: Tolerantside põhimõisted, hälbed ja istud 15,40

EVS-EN ISO 286-2:2010
Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid (GPS).  Joonmõõtmete tolerantside ISO koodsüsteem. Osa 2: Standardtolerantsi klasside ja piirhälvete tabelid avadele ja võllidele 18,00

EVS-EN ISO 11890-1:2008
Värvid ja lakid. Lenduvate orgaaniliste ühendite määramine. Osa 1: Diferentseerimismeetod 9,49

EVS-EN 15269-7:2009
Uste, luukide ja avatavate akende ning nende suluste tulepüsivuse ja/või suitsutõkke katsetulemuste kasutusulatuse laiendamine. Osa 7: Terasest lükanduksekomplektide tulepüsivus 20,74
 

September 2012

Augustis kinnitatud ja septembris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS JUHEND 12
Euroopa ja rahvusvaheliste standardimisorganisatsioonide tehnilistesse komiteedesse ja töögruppidesse Eesti esindajate nimetamise kord ja põhimõtted
Hind paberkandjal 8,72; elektroonses formaadis tasuta

EVS-EN 60359:2003
Elektrilised ja elektroonilised mõõteseadmed. Talitluskarakteristikud 15,40

EVS-EN 1011-1:2009
Keevitus. Soovitused metalsete materjalide keevitamiseks. Osa 1: Üldjuhised kaarkeevituseks 8,72

EVS-EN 1011-3:2001+A1:2004
Keevitamine. Soovitused metallmaterjalide keevitamiseks. Osa 3: Roostevabade teraste kaarkeevitus 14,69

EVS-EN 12068:2001
Katoodkaitse. Maa-aluste ja sukeldatud terastorude korrosioonikaitseks koostoimes katoodkaitsega kasutatavad välised orgaanilised katted. Lindid ja kahanevad materjalid 17,08

EVS-EN 71-2:2011
Mänguasjade ohutus. Osa 2: Süttivus 11,67

EVS-EN 14350-1:2004
Lastele kasutamiseks ja laste hooldamiseks mõeldud tooted. Jooginõud ja -abivahendid. Osa 1: Üldised ja mehaanilised nõuded ning katsed 12,51

EVS-EN 13032-1:2004+A1:2012
Valgus ja valgustus. Lampide ja valgustite fotomeetriliste andmete mõõtmine ja esitamine. Osa 1: Mõõtmine ja failiformaat 19,05

EVS-ISO/IEC 25000:2012
Tarkvaratehnika. Tarkvaratoote kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE). Sarja SQuaRE teejuht 16,10

EVS-ISO/IEC 27035:2012
Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturvaintsidentide haldus 20,74

EVS-EN 60038:2012
CENELECi standardpinged 8,01

EVS 875-8:2012
Vara hindamine. Osa 8: Kulumeetod 11,67

EVS-EN 12595:2007
Bituumen ja bituumensideained. Kinemaatilise viskoossuse määramine 10,19

EVS-EN 12596:2007
Bituumen ja bituumensideained. Dünaamilise viskoossuse määramine vaakumkapillaaris 10,90
 

August 2012

Juulis kinnitatud ja augustis müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 13803-2:2006+A1:2010
Raudteealased rakendused. 1435 mm ja laiema rööpmevahega rööbastee projekteerimine. Osa 2: Pöörmed, ristmed ja nendega sarnaneva geomeetriaga järsult muutuva raadiusega kõverike projekteerimisolukorrad 16,10

EVS 915:2012
Ehitustööde ja ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamine 22,15

EVS-EN 312:2010
Puitlaastplaadid. Spetsifikaadid 10,19

EVS-EN ISO 50001:2011
Energiajuhtimissüsteemid. Nõuded koos rakendamisjuhistega 13,22

EVS-EN 14081-3:2012
Puitkonstruktsioonid. Nelinurkse ristlõikega tugevussorditud ehituspuit. Osa 3: Masinsortimine. Täiendavad nõuded tootmisohjele ettevõttes 10,19

EVS-EN 490:2011
Betoonist rea- ja erikatusekivid katuste katmiseks ja seinte vooderdamiseks. Spetsifikatsioon 13,22

EVS-EN 933-1:2012
Täitematerjalide geomeetriliste omaduste katsetamine. Osa 1: Terastikulise koostise määramine. Sõelumismeetod 10,19

EVS-EN 933-3:2012
Täitematerjalide geomeetriliste omaduste katsetamine. Osa 3: Tera kuju määramine. Plaatsustegur 8,01

EVS-EN ISO 3093:2010
Nisu, rukis ja nende jahud, durumnisu ja durumnisust manna. Langemisarvu määramine Hagberg-Perteni järgi 10,19

EVS-ISO 6743-6:2012
Määrdeained, tööstusõlid ja nendega seotud tooted (klass L). Klassifikatsioon. Osa 6: tüüp C (hammasülekanded) 4,78

EVS-ISO 6743-9:2012
Määrdeained, tööstusõlid ja nendega seotud tooted (klass L). Klassifikatsioon. Osa 9: tüüp X (määrded) 6,47

EVS-EN 325:2012
Puitplaadid. Katsekehade mõõtmete määramine 6 5,62

EVS-EN ISO 18113-5:2011
In vitro diagnostika meditsiiniseadmed. Tootja poolt antav teave (etikettimine). Osa 5: In vitro diagnostika instrumendid enesetestimiseks 8,72

EVS-EN ISO 9692-1:2004
Keevitus ja külgnevad protsessid. Soovitused liidete ettevalmistuseks. Osa 1: Teraste käsikaarkeevitus, kaarkeevitus kaitsegaasis, gaaskeevitus, TIG-keevitus ja kiirguskeevitus 9,49
 

Juuli 2012

Juunis kinnitatud ja juulis müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 13145:2005+A1:2011
Raudteealased rakendused. Rööbastee. Puitliiprid ja –prussid 10,90

EVS-EN 13232-2:2003+A1:2011
Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 2: Geomeetrilise konstruktsiooni nõuded 11,67

EVS-EN 13232-3:2003+A1:2011
Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 3: Nõuded ratta ja rööpa vahelisele koostoimele 10,90

EVS-EN 13232-4:2005+A1:2011
Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 4: Käitamine, lukustamine ja tuvastamine 11,67

EVS-EN 13232-5:2005+A1:2011
Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 5: Pöörmed 13,92

EVS-EN 13232-6:2005+A1:2011
Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 6: Jäigad teravnurksed ja tömbid riströöpad 13,92

EVS-EN 13232-7:2006+A1:2011
Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 7: Liikuvate osadega riströöpad 19,05

EVS-EN 13232-8:2007+A1:2011
Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 8: Pikenemiskompensaatorid 15,40

EVS-EN 13232-9:2006+A1:2011
Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 9: Pöörmerajatised 20,74

EVS-EN ISO 14175:2008
Keevitustarvikud. Sulakeevituse ja seonduvate protsesside gaasid ja gaasisegud 8,01

EVS-EN ISO 520:2010
Teravili ja kaunvili. 1000 tera massi määramine 8,01

EVS-ISO 6743-2:2012
Määrdeained, tööstusõlid ja nendega seotud tooted (klass L). Klassifikatsioon. Osa 2: tüüp F (spindlite laagerdused, tavalaagerdused ja sidurid) 4,15

EVS-ISO 6743-11:2012
Määrdeained, tööstusõlid ja nendega seotud tooted (klass L). Klassifikatsioon. Osa 11: tüüp P (pneumotööriistad) 4,15

EVS-ISO 6743-13:2012
Määrdeained, tööstusõlid ja nendega seotud tooted (klass L). Klassifikatsioon. Osa 13: tüüp G (juhikud) 4,78

EVS-EN ISO 14253-1:1999
Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid (GPS). Töödeldavate detailide ja mõõtevahendite kontrollimine mõõtmete alusel. Osa 1: Spetsifikatsioonile vastavuse või mittevastavuse tõendamise reeglid 8,72

EVS-EN 12272-3:2003
Pindamine. Katsemeetod. Osa 3: Sideaine ja täitematerjali nakkuvuse määramine Vialit-plaadi löökkatsega 10,90
 

Juuni 2012

Mais kinnitatud ja juunis müügile saabunud eestikeelsed standardid:

EVS-EN 15050:2007+A1:2012 
Betoonvalmistooted. Sillaelemendid 18,00

EVS-EN 58:2012
Bituumen ja bituumensideained. Bituumensideainete proovide võtmine 13,22

EVS-EN 13286-42:2003
Sidumata ja hüdrauliliselt seotud segud. Osa 42: Katsemeetod proovikehade kaudse tõmbetugevuse määramiseks 6,47

EVS-HD 60364-5-56:2010+A1:2011
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-56: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Turvasüsteemid 11,67

EVS-HD 60364-5-56:2010/A1:2011
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-56: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Turvasüsteemid 4,78

EVS-EN 61439-1:2012
Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 1: Üldreeglid 25,03

EVS-EN 61439-2:2012
Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 2: Jõuaparaadikoosted 12,51

EVS-EN 61439-5:2011
Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 5: Avalike elektrivõrkude elektrijaotuskoosted 13,22

EVS-EN 13286-43:2003
Sidumata ja hüdrauliliselt seotud segud. Osa 43: Katsemeetod hüdrauliliselt seotud segude elastsusmooduli määramiseks 8,01

EVS-EN 15322:2009
Bituumen ja bituumensideained. Vedeldatud ja pehmendatud bituumensideainete määratlemise alused 13,22

EVS-EN 62208:2012
Madalpingeliste aparaadikoostete tühjad ümbrised. Üldnõuded 11,67

EVS-EN ISO 12543-1:2011
Ehitusklaas. Lamineeritud klaas ja lamineeritud turvaklaas. Osa 1: Komponentide määratlemine ja kirjeldus 7,38

EVS-EN 13126-1:2011
Akna- ja uksetarvikud. Akende ja akenuste tarvikud. Nõuded ja katsemeetodid. Osa 1: Ühised nõuded kõigile tarvikutüüpidele  13,22

EVS-EN 589:2008+A1:2012
Mootorikütused. Vedelgaas. Nõuded ja katsemeetodid 8,72

EVS-EN 12697-18:2004
Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 18: Sideaine väljanõrgumine 8,01

EVS-EN 80000-13:2008
Suurused ja ühikud. Osa 13: Infoteadus ja –tehnika 12,51

EVS-HD 60364-4-442:2012
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-442: Kaitseviisid. Madalpingepaigaldiste kaitse kõrgepingevõrkude maaühenduste tagajärjel ja madalpingevõrkude rikete tagajärjel tekkivate ajutiste liigpingete eest 9,49

Mai 2012

Aprillis kinnitatud ja mais müügile saabunud eestikeelsed standardid:

EVS-EN 15221-6:2011
Kinnisvarakeskkonna juhtimine. Osa 6: Pinna ja kubatuuri mõõtmine kinnisvarakeskkonna juhtimisel 17,08

EVS-EN 1090-1:2009+A1:2011
Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine. Osa 1: Kandeelementide vastavushindamine 16,10

EVS-EN ISO 13485:2012
Meditsiiniseadmed. Kvaliteedijuhtimissüsteem. Normatiivsed nõuded 22,15

Aprill 2012

Märtsis kinnitatud ja aprillis 2012 müügile saabunud eestikeesed standardid:

EVS-EN 12845:2005+A2:2009
Paiksed tulekustutussüsteemid. Automaatsed sprinklersüsteemid. Projekteerimine, paigaldamine ja hooldus  26,50

EVS 812-6:2012
Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus 16,10

EVS-EN 12665:2011
Valgus ja valgustus. Põhioskussõnad ja valgustusnõuete valiku alused 17,08

EVS-IEC 60050-426:2008
Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 426: Seadmed plahvatusohtlikele keskkondadele 25,03

EVS-EN 455-2:2009+A1:2011
Ühekordselt kasutatavad meditsiinilised kindad. Osa 2: Nõuded füüsikalistele omadustele ja katsetamine 8,01

IEC/TS 60479-1:2005
Voolu toime inimestele ja koduloomadele. Osa 1: Üldalused 23,62

EVS-EN ISO 19011:2011
Juhtimissüsteemide auditeerimise juhised 17,08

EVS-EN ISO 7218:2008
Toidu ja loomasöötade mikrobioloogia. Üldnõuded ja juhised mikrobioloogilisteks uuringuteks 20,74

EVS-ISO 6743-3:2012
Määrdeained, tööstusõlid ja nendega seotud tooted (klass L). Klassifikatsioon. Osa 3: Tüüp D (kompressorid) 8,72

EVS-EN 60601-1:2006+A11:2011
Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele 39,30

EVS-EN 60601-1:2006/A11:2011
Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele 4,78

EVS-EN ISO 11925-2:2010
Tuletundlikkuse katsed. Ehitusmaterjalide süttivustundlikkus kokkupuutel otsese leegiga. Osa 2: Väikese leegi katse 13,92

EVS-ISO 26000:2011
Juhis sotsiaalseks vastutuseks 23,62

EVS 916:2012
Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast
Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 15251:2007 13,92
 

Märts 2012

Veebruaris 2012 kinnitatud ja märtsis 2012 müügile saabunud eestikeelsed standardid:

EVS-EN 15331:2011
Ehitiste hooldusteenuste kavandamise, korraldamise ja kontrollimise kriteeriumid 12,51

EVS-EN 71-1:2011
Mänguasjade ohutus. Osa 1: Mehaanilised ja füüsikalised omadused 25,03

EVS-EN 50155:2007
Raudteealased rakendused. Raudteeveeremil kasutatavad elektroonikaseadmed 16,1

EVS-EN 1090-2:2008+A1:2011
Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine. Osa 2: Tehnilised nõuded teraskonstruktsioonidele 27,7

EVS 811:2012
Hoone ehitusprojekt 18.-

EVS 620-2:2012
Tuleohutus. Osa 2: Ohutusmärgid 9,49

EVS-EN 15544:2009
Kahhelahjud / krohvitud pinnaga ahjud. Dimensioneerimine 10,9

EVS-EN 54-1:2011
Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 1: Sissejuhatus 10,19

EVS-HD 60364-4-42:2011
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime eest 13,22

EVS-HD 60364-5-54:2011
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid 17,08
 

Veebruar 2012

Jaanuaris 2012 kinnitatud ja veebruaris 2012 müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 1794-2:2011
Liiklusmüra tõkked. Mitteakustiline toimivus. Osa 2: Üldised ohutus- ja keskkonnanõuded 11,38

EVS 914:2012
Koristuse kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine 17,32

EVS-EN 771-5:2011
Müürikivide spetsifikatsioon. Osa 5: Betoontehismüürikivid 12,65

EVS-EN 771-6:2011
Müürikivide spetsifikatsioon. Osa 6: Looduslikud müürikivid 12,02

EVS-EN 12464-1:2011
Valgus ja valgustus. Töökoha-valgustus. Osa 1: Sisetöökohad 16,36

EVS-EN ISO 22716:2008
Kosmeetikatooted. Head tootmistavad. Juhised heade tootmistavade osas 12,65

EVS-EN 62305-1:2011
Piksekaitse. Osa 1: Üldpõhimõtted 17,32

EVS-EN 62305-3:2011
Piksekaitse. Osa 3: Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht elule 24,09

EVS-EN 62305-4:2011
Piksekaitse. Osa 4: Ehitiste elektri- ja elektroonikasüsteemid 20,13

EVS-EN 13869:2007+A1:2011
Välgumihklid. Välgumihklite lastekindlus. Ohutusnõuded ja katsemeetodid 8,63

EVS-EN ISO 9994:2007+A1:2008
Välgumihklid. Ohutusnõuded 14,64

EVS-EN ISO 9994:2007/A1:2008
Välgumihklid. Ohutusnõuded. Muudatus 1: Ehitusnõuete selgitus 4,35

Jaanuar 2012

Detsembris 2011 kinnitatud ja jaanuaris 2012 müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-ISO/IEC 27033-1:2011
Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Võrguturve. Osa 1: Ülevaade ja mõisted 18,85

EVS-EN 14081-2:2010
Puitkonstruktsioonid. Nelinurkse ristlõikega tugevussorditud ehituspuit. Osa 2: Masinsortimine. Täiendavad nõuded esmasteks tüübikatsetusteks  10,61

EVS-EN 14081-1:2006+A1:2011
Puitkonstruktsioonid. Nelinurkse ristlõikega tugevussorditud ehituspuit. Osa 1: Üldnõuded 12,65

EVS-EN 338:2009
Ehituspuit. Tugevusklassid 6,71

EVS-EN 14227-14:2006
Hüdrauliliselt seotud segud. Spetsifikatsioonid. Osa 14: Lendtuhaga töödeldud pinnas 10,61

EVS-EN 1794-1:2011
Liiklusmüra tõkked. Mitteakustiline toimivus. Osa 1: Mehaanilise toimivuse ja stabiilsuse nõuded 11,38

EVS-EN 60622:2003
Sekundaarelemendid ja -patareid, mis sisaldavad leeliselisi või teisi mittehappelisi elektrolüüte. Suletud nikkel-kaadmium prismaatilised taaslaetavad üksikelemendid 9,27

EVS-EN 61056-1:2003
Üldotstarbelised plii-happeakud (ventiilreguleeritavad). Osa 1: Üldnõuded, funktsionaalsed omadused. Katsetamismeetodid 9,91

EVS-EN 61951-1:2003+A1:2006
Sekundaarelemendid ja -patareid, mis sisaldavad leeliselisi või teisi mittehappelisi elektrolüüte. Kantavad suletud taaslaetavad üksikelemendid. Osa 1: Nikkel-kaadmium 14,64

EVS-EN 61951-2:2011
Sekundaarelemendid ja -patareid, mis sisaldavad leeliselisi või teisi mittehappelisi elektrolüüte. Kantavad suletud taaslaetavad üksikelemendid. Osa 2: Nikkel-metallhüdriid 12,65

EVS-EN 61960:2011
Sekundaarelemendid ja -patareid, mis sisaldavad leeliselisi või teisi mittehappelisi elektrolüüte. Liitiumpatareid ja sekundaarelemendid kaasaskantavatele rakendustele 9,27

EVS-EN 50342-1:2006+A1:2011
Plii-happe käivitusakud. Osa 1: Üldised nõuded ja testimise meetodid 12,02

EVS-EN 771-1:2011
Müürikivide spetsifikatsioon. Osa 1: Keraamilised müürikivid 15,53

EVS-EN 771-2:2011
Müürikivide spetsifikatsioon. Osa 2: Silikaatmüürikivid  14.-

EVS-EN 771-3:2011
Müürikivide spetsifikatsioon. Osa 3: Betoonmüürikivid (tiheda ja kergtäitematerjaliga) 14.-

EVS-EN 771-4:2011
Müürikivide spetsifikatsioon. Osa 4: Autoklaavitud poorbetoonist müürikivid 12,65

EVS-ISO/IEC 25010:2011
Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine. Süsteemide ja tarkvara kvaliteedimudelid 13,36

EVS-EN 12697-31:2007
Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 31: Proovikehade valmistamine güraatortihendamisega 12,65

EVS-EN 12758:2011
Klaas ehituses. Klaasing ja õhuheli isolatsioon. Toote kirjeldused ja omaduste määramine 9,91

EVS-HD 60364-7-701:2007+A11:2011
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-701: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Vanne ja dušše sisaldavad ruumid 10,61

EVS-HD 60364-7-701:2007/A11:2011
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-701: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Vanne ja dušše sisaldavad ruumid 4,35

EVS-EN 1627:2011
Uksed, aknad, rippfassaadid, võred ja luugid. Sissemurdmiskindlus. Nõuded ja liigitus 12,65

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2