Esileht»Tooted ja teenused»Infoteenus»Uued eestikeelsed standardid»Uued eestikeelsed standardid 2014

Uued eestikeelsed standardid 2014

Detsember 2014

Novembris kinnitatud ja detsembris müügile saabunud eestikeelsed standardid

CLC/TR 50422:2013
Euroopa standardi EN 50160 rakendusjuhend

EVS JUHEND 4:2014
Eesti standardi ja standardilaadse dokumendi ülesehitus, sõnastus ja vormistus

EVS-EN 12274-7:2005
Mössiga pindamine. Katsemeetodid. Osa 7: Hõõrdkulumiskatse loksutamisega

EVS-EN 12274-8:2005
Mössiga pindamine. Katsemeetodid. Osa 8: Mössikihi visuaalne defekteerimine

EVS-EN 14315-1:2013
Ehituslikud soojusisolatsioonitooted. Pihustatud jäigad vahtpolüuretaan- (PUR) ja vahtpolüisotsüanuraattooted (PIR). Osa 1: Pihustatud jäikade vahttoodete paigalduseelne spetsifikatsioon

EVS-EN 196-3:2005+A1:2009
Tsemendi katsetamine. Osa 3: Tardumisaja ja mahupüsivuse määramine KONSOLIDEERITUD TEKST

EVS-EN 196-6:2010
Tsemendi katsetamine. Osa 6: Peenuse määramine

EVS-EN 1997-1:2005/A1:2013
Eurokoodeks 7: Geotehniline projekteerimine. Osa 1: Üldeeskirjad

EVS-EN 1997-1:2005+A1:2013/NA:2014
Eurokoodeks 7: Geotehniline projekteerimine. Osa 1: Üldeeskirjad. Eesti standardi rahvuslik lisa

EVS-EN 1997-1:2005+A1:2013+NA:2014
Eurokoodeks 7: Geotehniline projekteerimine. Osa 1: Üldeeskirjad

EVS-EN 60079-17:2014
Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 17: Elektripaigaldiste kontroll ja korrashoid

EVS-EN 61936-1:2010/A1:2014
Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded

EVS-EN 61936-1:2010+A1:2014
Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded

EVS-EN 71-3:2013+A1:2014
Mänguasjade ohutus. Osa 3: Teatud elementide migratsioon

EVS-EN ISO 11890-2:2013
Värvid ja lakid. Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) sisalduse määramine. Osa 2: Gaaskromatograafiline meetod

EVS-EN ISO 4833-1:2013
Toiduahela mikrobioloogia. Mikroorganismide loendamise horisontaalne meetod. Osa 1: Kolooniate loendamine sügavkülvi tehnikat kasutades temperatuuril 30 °C

EVS-EN ISO 4833-2:2013
Toiduahela mikrobioloogia. Mikroorganismide loendamise horisontaalne meetod. Osa 2: Kolooniate loendamine pindkülvi tehnikat kasutades temperatuuril 30 °C

EVS-EN ISO 6927:2012
Hooned ja rajatised. Hermeetikud. Sõnastik

EVS-EN ISO 9445-1:2010
Pidevkülmvaltsitud roostevaba teras. Mõõtmete ja kuju tolerantsid. Osa 1: Kitsas riba ja mõõtulõigatud tooted

EVS-ISO 11665-4:2014
Radioaktiivsuse mõõtmine keskkonnas. Õhk: radoon-222. Osa 4: Integreeritud mõõtemeetod keskmise aktiivsuskontsentratsiooni määramiseks passiivse proovivõtu ja hilisema analüüsi kasutamisega

EVS-ISO 11665-8:2014
Radioaktiivsuse mõõtmine keskkonnas. Õhk: radoon-222. Osa 8: Esialgsete ja täiendavate uuringute metoodikad hoonetes

EVS-ISO 5667-11:2013
Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 11: Juhised põhjaveest proovide võtmiseks

EVS-ISO 5667-4:2007
Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 4: Juhised looduslikest ja tehislikest järvedest proovide võtmiseks

EVS-EN ISO 5667-15:2010
Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 15: Juhised reoveesette- ja setteproovide säilitamiseks ja käsitsemiseks

IEC/TS 62578:2009 et
Jõuelektroonika süsteemid ja seadmed. Aktiivtoitekorrastusega muundurrakenduste talitlustingimused ja tunnusnäitajad

ISO/TS 22002-1:2009 et
Toiduohutuse eeltingimusprogrammid. Osa 1: Toidu tootmine
 

November 2014

Oktoobris kinnitatud ja novembris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS 875-11:2014
Vara hindamine. Osa 11: Võrdlusmeetod

EVS-EN 1091:2000
Vaakumkanalisatsiooni süsteemid väljaspool hooneid

EVS-EN 12236:2002
Hoonete ventilatsioon. Ventilatsioonikanalite riputid ja toed. Nõuded tugevusele

EVS-EN 12697-22:2004+A1:2007
Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 22: Rattaroopa katse

EVS-EN 13445-5:2014
Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 5: Kontroll ja katsetamine

EVS-EN 14989-2:2008
Korstnad.  Nõuded ja katsemeetodid ruumivälise õhuvarustusega kütteseadmete metallkorstendele ja materjalist sõltumatutele õhuvarustuskanalitele. Osa 2: Ruumivälise õhuvarustusega kütteseadmete suitsulõõrid ja õhuvarustuskanalid

EVS-EN 1728:2012
Mööbel. Istmed. Katsemeetodid tugevuse ja vastupidavuse määramiseks

EVS-EN 60079-14:2014
Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 14: Elektripaigaldiste kavandamine, seadmete valik ja paigaldamine

EVS-EN 62056-21:2003
Elektrimõõtmised. Arvestinäitude, tariifi- ja koormusjuhtimise andmevahetus. Osa 21: Kohalik otseandmevahetus

EVS-EN ISO 13916:1999
Keevitus. Juhised eelkuumutustemperatuuri, läbimitevahelise temperatuuri ja eelkuumutuse hoidmistemperatuuri mõõtmiseks

EVS-EN ISO 17225-1:2014
Tahked biokütused. Kütuste spetsifikatsioonid ja klassid. Osa 1: Üldised nõuded

EVS-EN ISO 7218:2007+A1:2013
Toidu ja loomasöötade mikrobioloogia. Üldnõuded ja juhised mikrobioloogilisteks uuringuteks

EVS-EN ISO 7218:2008/A1:2013
Toidu ja loomasöötade mikrobioloogia. Üldnõuded ja juhised mikrobioloogilisteks uuringuteks. Muudatus 1

EVS-EN ISO 81060-1:2012
Mitteinvasiivsed sfügmomanomeetrid. Osa 1: Mitteautomaatse mõõtmistüübi nõuded ja testmeetodid

EVS-IEC 60050-151:2014
Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 151: Elektri- ja magnetseadised

EVS-ISO/IEC 25012:2014
Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE).  Andmekvaliteedi mudel
 

Oktoober 2014

Septembris kinnitatud ja oktoobris müügile saabunud eestikeelsed standardid.

ISO/TR 14253-6:2012
Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid (GPS). Töödeldavate detailide ja mõõtevahendite kontrollimine mõõtmete alusel. Osa 6: Üldistatud otsustusreeglid seadmete ja töödeldavate detailide heakskiitmiseks või kõlbmatuks tunnistamiseks

EVS-EN ISO 9606-1:2013
Keevitajate kvalifitseerimise katse. Sulakeevitus. Osa 1: Terased

EVS-EN ISO 3166-1:2014
Maade ja nende jaotiste nimetuste tähised. Osa 1: Maatähised

CEN/TS 1992-4-2:2009
Kinnituste projekteerimine betooni. Osa 4-2: Peaga kinnituselemendid

EVS-EN 845-3:2013
Müüritarvikute spetsifikatsioon. Osa 3: Sängitusvuugi terassarrusvõrgud

EVS-EN 14339:2005
Maa-alused tuletõrjehüdrandid

EVS-EN 14384:2005
Sambakujulised tuletõrjehüdrandid

CEN/TS 1992-4-3:2009
Kinnituste projekteerimine betooni. Osa 4-3: Ankurkanalid

EVS-ISO 1443:2014
Liha ja lihatooted. Üldise rasvasisalduse määramine

EVS-ISO/IEC/IEEE 26511:2014
Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Nõuded kasutajadokumentatsiooni haldajaile

EVS-ISO/IEC 27001:2014
Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturbe halduse süsteemid. Nõuded

EVS-ISO/IEC 27002:2014
Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturbemeetodite tavakoodeks

EVS-EN 13776:2013
Vedelgaasi seadmed ja lisavarustus. Vedelgaasi (LPG) paakautode täitmise ja tühjendamise protseduurid

EVS-EN ISO 11666:2011
Keevisõmbluste mittepurustav katsetamine. Katsetamine ultraheliga. Aktsepteerimise tasemed

EVS-EN ISO 17635:2010
Keevisõmbluste mittepurustav katsetamine. Üldjuhised metalsete materjalide kohta

CLC/TR 50469:2005
Piksekaitsesüsteemid. Sümbolid

EVS-EN 1400:2013+A1:2014
Lastele kasutamiseks ja laste hooldamiseks mõeldud tooted. Rõngaslutid imikutele ja väikelastele. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

EVS-ISO/IEC 27033-5:2014
Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Võrguturve. Osa 5: Võrkudevahelise side turve virtuaalsete privaatvõrkudega (VPN)

EVS JUHEND 2:2014
Eesti standardi ja EVS-i standardilaadse dokumendi koostamine

EVS 919:2013/A1:2014
Suitsutõrje. Projekteerimine, seadmete paigaldus ja korrashoid

EVS 919:2013+A1:2014
Suitsutõrje. Projekteerimine, seadmete paigaldus ja korrashoid

EVS-EN 326-2:2010+A1:2014
Puitplaadid. Proovivõtt, lõikamine ja kontroll. Osa 2: Esmane tüübikatsetus ja ettevõtte tootmisohje

EVS-EN 15587:2008+A1:2013
Teravili ja teraviljatooted. Lisandite määramine nisus (Triticum aestivum L.), kõvas nisus (Triticum durum desf.), rukkis (Secale cereale L.) ja söödaodras (Hordeum vulgare L.)
 

September 2014

Augustis kinnitatud ja septembris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 62612:2013
Ballastseadist sisaldavad üldtarbe-leedlambid pingega üle 50 V. Toimivusnõuded

EVS-EN 16361:2013
Masinkäitusega uksed. Tootestandard ja toodete omadused. Masinkäitusega ukseplokid (v.a pendeluksed), millele ei esitata tulepüsivus- ja suitsutõkestusnõudeid

EVS-EN 71-3:2013
Mänguasjade ohutus. Osa 3: Teatud elementide migratsioon

EVS-EN 206:2014
Betoon. Spetsifitseerimine, toimivus, tootmine ja vastavus

EVS-EN 71-1:2011+A3:2014
Mänguasjade ohutus. Osa 1: Mehaanilised ja füüsikalised omadused

EVS-ISO 2789:2014
Informatsioon ja dokumentatsioon. Rahvusvaheline raamatukogustatistika

EVS-ISO 5667-5:2014
Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 5: Juhised joogivee proovivõtuks veetöötlusjaamadest ja veevarustuse jaotusvõrkudest

EVS-EN ISO 15609-1:2004
Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Keevitusprotseduuri spetsifitseerimine. Osa 1: Kaarkeevitus

EVS-EN 13598-2:2009
Maa-alused surveta drenaaži ja kanalisatsiooni plasttorustikud. Plastifitseerimata polüvinüülkloriid (PVC-U), polüpropüleen (PP) ja polüetüleen (PE). Osa 2: Liiklusalas olevate hooldus- ja kontrollkaevude ning sügavate maa-aluste rajatiste spetsifikatsioonid

EVS-EN ISO 5667-13:2011
Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 13: Juhised proovivõtuks reoveesettest

EVS-EN 502:2013
Plekist katusetooted. Täielikult toetatavate roostevabast plekist katusetoodete spetsifikatsioon

EVS-EN 12274-4:2003
Mössiga pindamine. Katsemeetodid. Osa 4: Mössisegu kohesiooni määramine

EVS-EN 12274-5:2003
Mössiga pindamine. Katsemeetodid. Osa 5: Kulumiskindluse määramine

EVS-EN 12274-6:2002
Mössiga pindamine. Katsemeetodid. Osa 6: Paigaldusnormi määramine

EVS-EN 12831:2003
Hoonete küttesüsteemid. Arvutusliku küttekoormuse arvutusmeetodid

EVS-EN 590/NA:2014
Mootorikütused. Diislikütus. Nõuded ja katsemeetodid. Eesti standardi rahvuslik lisa

EVS-EN 590:2012+NA:2014
Mootorikütused. Diislikütus. Nõuded ja katsemeetodid

August 2014

Juulis kinnitatud ja augustis müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS 896:2014
Rahvusvaheline numeratsiooniplaan. ITU-T soovituse E.164 rakendamine Eestis

EVS 898:2014
Üldkasutatavate võrkude ja abonentide rahvusvaheline identifitseerimisplaan. ITU-T soovituse E.212 rakendamine Eestis

EVS-EN 55022:2011
Infotehnoloogiaseadmed. Raadiohäiringute tunnussuurused. Piirväärtused ja mõõtemeetodid

EVS 620-6:2014
Tuleohutus. Tekstiilsed sisustusmaterjalid

EVS-EN 13231-1:2013
Raudteealased rakendused. Rööbastee. Tööde vastuvõtmine.  Osa 1: Tööd ballastiga pealisehitisel. Hargnemisteta raudtee rada, pöörmed ja ristmed

EVS-EN 10140:2006
Külmvaltsitud kitsas ribateras. Mõõtmete ja kuju tolerantsid

EVS-EN ISO 9444-2:2010
Kuumvaltsitud roostevaba teras. Mõõtmete ja kuju tolerantsid. Osa 2: Lai riba ja plekk/leht

EVS-EN 60947-2:2006/A2:2013
Madalpingelised lülitusaparaadid. Osa 2: Kaitselülitid

EVS-EN 60947-2:2006+A1:2009+A2:2013
Madalpingelised lülitusaparaadid. Osa 2: Kaitselülitid

EVS-EN 71-2:2011+A1:2014
Mänguasjade ohutus. Osa 2: Süttivus

EVS-EN 12520:2010
Mööbel. Tugevus, vastupidavus ja ohutus. Nõuded koduistmetele

EVS-EN 12521:2009
Mööbel. Tugevus, vastupidavus ja ohutus. Nõuded kodulaudadele

EVS-EN 845-2:2013
Müüritarvikute spetsifikatsioonid. Osa 2: Sillused

Juuli 2014

Juunis kinnitatud ja juulis müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 845-1:2013
Müüritarvikute spetsifikatsioon. Osa 1: Müüriankrud, tõmbelindid, talakingad ja konsoolid

EVS-EN 590:2013
Mootorikütused. Diislikütus. Nõuded ja katsemeetodid

EVS-EN 14214:2012+A1:2014
Vedelad naftasaadused. Rasvhapete metüülestrid (FAME) diiselmootoritele või kütteseadmetele. Nõuded ja katsemeetodid

EVS-EN 14074:2004
Büroomööbel. Lauad, puldid ja mahutusmööbel. Katsemeetodid liikuvate osade tugevuse ja vastupidavuse määramiseks

EVS-EN 12274-1:2002
Mössiga pindamine. Katsemeetodid. Osa 1: Proovivõtt ekstraheerimiseks

EVS-EN 12274-2:2003
Mössiga pindamine. Katsemeetodid. Osa 2: Sideainesisalduse määramine

EVS-EN 12274-3:2002
Mössiga pindamine. Katsemeetodid. Osa 3: Konsistents

EVS-ISO 30300:2014
Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendihalduse juhtimissüsteemid. Alused ja sõnastik

EVS-EN 61000-3-3:2013
Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 3-3: Piirväärtused. Pingemuutuste, pingekõikumiste ja väreluse piiramine mittetinglike ühendustega seadmetele avalikes madalpingelistes toitesüsteemides nimivooluga kuni 16 A faasi kohta

EVS-HD 60364-7-718:2013
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-718: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Avalikud asutused ja töökohad

EVS-EN 1838:2013
Valgustehnika. Hädavalgustus

EVS-EN 60335-2-27:2014
Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-27: Erinõuded naha ultraviolett- ja infrapunakiiritusseadmetele

EVS-EN 12464-2:2014
Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 2: Välistöökohad

EVS-EN 13598-1:2010
Maa-alused surveta drenaaži ja kanalisatsiooni plasttorustikud. Plastifitseerimata polüvinüülkloriid (PVC-U), polüpropüleen (PP) ja polüetüleen (PE). Osa 1: Torustiku hooldusliitmike, sealhulgas madalate kontrollkaevude spetsifikatsioonid

EVS-EN 13402-3:2014
Rõivaste suurustähistus. Osa 3: Mõõdud ja vahemikud

EVS-EN 13146-9:2010+A1:2011
Raudteealased rakendused. Rööbastee. Katsemeetodid rööbaste kinnitussüsteemidele. Osa 9: Jäikuse määramine

EVS-EN ISO 5814:2012
Vee kvaliteet. Lahustunud hapniku sisalduse määramine. Elektrokeemiline analüüsimeetod
 

Juuni 2014

Mais kinnitatud ja juunis müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS 821:2014
BDOC. Digitaalallkirja vorming

EVS 923:2014
Eesti e-arve profiil

EVS-EN 12697-16:2004
Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 16: Vastupanu naastrehvide toimele

EVS-EN 12697-41:2014
Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 41: Vastupidavus jäätõrjevedelikele

EVS-EN 50341-1:2013
Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded. Ühised eeskirjad

EVS-EN 1097-9:2014
Täitematerjalide mehaaniliste ja füüsikaliste omaduste katsetamine. Osa 9: Kulumiskindluse määramine abrasiivsele hõõrdkulumisele naastrehvide toimel. Põhjamaade katse

EVS-ISO 11665-5:2014
Radioaktiivsuse mõõtmine keskkonnas. Õhk: radoon-222. Osa 5: Aktiivsuskontsentratsiooni pidevmõõtmise meetodid

EVS-ISO 11665-6:2014
Radioaktiivsuse mõõtmine keskkonnas. Õhk: radoon-222. Osa 6: Aktiivsuskontsentratsiooni kohtmõõtmise meetodid

EVS-IEC 60050-131:2013/A1:2014
Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 131: Ahelate teooria

EVS-IEC 60050-131:2013+A1:2014
Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 131: Ahelate teooria

EVS 922:2014
Raudteealased rakendused. Raudteefoorid, tee- ja signaalmärgid

Mai 2014

Aprillis kinnitatud ja mais müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 1097-5:2008
Täitematerjalide mehaaniliste ja füüsikaliste omaduste katsetamine. Osa 5: Veesisalduse määramine ventileeritavas kuivatuskapis kuivatamise teel

EVS-EN 1176-10:2008
Mänguväljaku seadmed ja aluspind. Osa 10: Täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid täielikult piiratud mänguseadmetele

EVS-EN 14080:2013
Puitkonstruktsioonid. Lamell-liimpuit ja plankliimpuit. Nõuded

EVS-EN 14825:2013
Kliimaseadmed, vedelikjahutid ja elektrilise ajamiga kompressoriga soojuspumbad ruumide kütmiseks ja jahutuseks. Testimine ja hindamine osalise koormuse tingimustes ja sesoonsete näitajate arvutamine

EVS-EN 1594:2014
Gaasitaristu. Torustikud maksimaalse töörõhuga üle 16 bar. Talitluslikud nõuded

EVS-EN 1994-1-2:2005/A1:2014
Eurokoodeks 4: Terasest ja betoonist komposiitkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-2: Üldeeskirjad. Tulepüsivusarvutus

EVS-EN 1994-1-2:2005+NA:2008+A1:2014
Eurokoodeks 4: Terasest ja betoonist komposiitkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-2: Üldeeskirjad. Tulepüsivusarvutus

EVS-EN ISO 19458:2006
Vee kvaliteet. Proovivõtt mikrobioloogilisteks uuringuteks

EVS-EN ISO 9692-1:2014
Keevitus ja külgnevad protsessid. Liidete ettevalmistamise viisid. Osa 1: Terase käsikaarkeevitus, kaarkeevitus kaitsegaasis, gaaskeevitus, TIG-keevitus ja terase kiirguskeevitus
 

Aprill 2014

Märtsis kinnitatud ja aprillis müügile saabunud eestikeelsed standardid 

EVS-EN ISO 14253-1:2014

Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid (GPS). Töödeldavate detailide ja mõõtevahendite kontrollimine mõõtmete alusel. Osa 1: Spetsifikatsioonile vastavuse või mittevastavuse tõendamise reeglid

 

EVS 812-2:2014

Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid

 

EVS-ISO/IEC 27005:2014

Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturvariski haldus

 

EVS 812-5:2014

Ehitiste tuleohutus. Osa 5: Kütuseterminalide ja tanklate tuleohutus

 

EVS 873:2014

Kodumajapidamises ja muudes taolistes oludes kasutatavad pistikühendused

 

EVS-ISO 28000:2009

Tarneahela turvalisuse juhtimissüsteemide spetsifikatsioon

 

EVS-ISO 28004-1:2009

Tarneahela turvalisuse juhtimissüsteemid. Juhised ISO 28000 rakendamiseks. Osa 1: Üldpõhimõtted

 

EVS-EN 61557-10:2013

Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1000 V ja alalispingega kuni 1500 V. Kaitsesüsteemide katsetamis-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 10: Kombineeritud mõõteseadmed kaitseviiside katsetamiseks, mõõtmiseks ja seireks

 

EVS-HD 60364-5-51:2009/A11:2013

Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-51: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Üldjuhised

 

EVS-HD 60364-5-51:2009+A11:2013

Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-51: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Üldjuhised

 

EVS-EN 60079-0:2013/A11:2014

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 0: Seadmed. Üldnõuded

 

EVS-EN 60079-0:2013+A11:2014

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 0: Seadmed. Üldnõuded

 

EVS-EN 60529:2001/A2:2014

Ümbristega tagatavad kaitseastmed (IP-kood)

 

EVS-EN 60529:2001+A2:2014

Ümbristega tagatavad kaitseastmed (IP-kood)

 

EVS-EN 15221-4:2011

Kinnisvarakeskkonna juhtimine. Osa 4: Taksonoomia, klassifikatsioon ja struktuurid kinnisvarakeskkonna juhtimises

 

EVS-EN ISO 7726:2003

Keskkonna soojuslikud omadused. Mõõtevahendid füüsikaliste suuruste mõõtmiseks

Märts 2014

Veebruaris kinnitatud ja märtsis müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 1400:2013
Lastele kasutamiseks ja laste hooldamiseks mõeldud tooted. Rõngaslutid imikutele ja väikelastele. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

EVS 865-2:2014
Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti seletuskiri

EVS-EN 12599:2012
Hoonete ventilatsioon. Katsetusprotseduurid ja mõõtmismeetodid paigaldatud ventilatsiooni- ja õhukonditsioneerimissüsteemide üleandmiseks

EVS-EN 15221-5:2011
Kinnisvarakeskkonna juhtimine. Osa 5: Kinnisvarakeskkonna juhtimise protsesside koostamise juhend

EVS-EN 15221-7:2012
Kinnisvarakeskkonna juhtimine. Osa 7: Juhised tulemuslikkuse võrdlusuuringuks

EVS-EN 10169:2010+A1:2012
Pidevprotsessis orgaanilise pindega pinnatud (rullis pinnatud) terasest lehttooted. Tehnilised tarnetingimused

EVS-EN 1304:2013
Keraamilised rea- ja erikatusekivid. Määratlused ja spetsifikatsioonid

EVS-EN 13225:2013
Betoonvalmistooted. Varraselemendid

EVS-EN 13369:2013
Betoonvalmistoodete üldeeskirjad

EVS-EN 62271-1:2009+A1:2011
Kõrgepingeline lülitus- ja juhtimisaparatuur. Osa 1: Üldliigitus

EVS-EN 60079-19:2011
Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 19: Seadmete remont, kordaseadmine ja taastamine

EVS-EN 15322:2013
Bituumen ja bituumensideained. Vedeldatud ja pehmendatud bituumensideainete määratlemise alused

EVS-EN 16314:2013
Gaasiarvestid. Lisafunktsionaalsused

EVS-EN 27888:1999
Vee kvaliteet. Elektrijuhtivuse määramine

EVS-EN 25663:1999
Vee kvaliteet. Lämmastikusisalduse määramine Kjeldahli meetodil. Meetod pärast seleeniga mineraliseerimist

EVS-EN 14227-4:2013
Hüdrauliliselt seotud segud. Spetsifikatsioonid. Osa 4: Lendtuhk hüdrauliliselt seotud segude jaoks

EVS-EN 14227-5:2013
Hüdrauliliselt seotud segud. Spetsifikatsioonid. Osa 5: Hüdraulilise teesideaine abil seotud teralised segud

EVS-EN 12697-26:2012
Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 26: Jäikus

CEN ISO/TR 15608:2013
Keevitamine. Juhised metalsete materjalide rühmitamiseks

EVS-EN 61056-1:2012
Üldotstarbelised plii-happeakud (ventiilreguleeritavad). Osa 1: Üldnõuded, funktsionaalsed omadused. Katsetamismeetodid
 

Veebruar 2014

Jaanuaris kinnitatud ja veebruaris müügile saabunud eestikeelsed standardid

CLC/TR 50485:2010
Elektromagnetiline ühilduvus. Emissiooni mõõtmised täielikult kajavabades kambrites

EVS 835:2014
Hoone veevärk

EVS 921:2014
Veevarustuse välisvõrk

EVS-EN 10088-4:2009
Roostevabad terased. Osa 4: Ehituses kasutatavate korrosioonikindlast terasest pleki/lehtede ja riba tehnilised tarnetingimused

EVS-EN 10088-5:2009
Roostevabad terased. Osa 5: Ehituses kasutatavate korrosioonikindlast terasest varraste, valtstraadi, tõmmatud traadi, profiilide ja haljastoodete tehnilised tarnetingimused

EVS-EN 1097-6:2013
Täitematerjalide mehaaniliste ja füüsikaliste omaduste katsetamine. Osa 6: Terade tiheduse ja veeimavuse määramine

EVS-EN 13808:2013
Bituumen ja bituumensideained. Katioonsete bituumenemulsioonide määratlemise alused

EVS-EN 15085-1:2007+A1:2013
Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi ja veeremidetailide keevitamine. Osa 1: Üldine

EVS-EN 15085-2:2007
Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi ja veeremidetailide keevitamine. Osa 2: Kvaliteedinõuded keevitusettevõttele ja keevitusettevõtte sertifitseerimine

EVS-EN 15085-3:2007
Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi ja veeremidetailide keevitamine. Osa 3: Konstruktsiooninõuded

EVS-EN 15085-5:2007
Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi ja veeremidetailide keevitamine. Osa 5: Kontrollimine, katsetamine ja dokumenteerimine

EVS-EN 15273-3:2013
Raudteealased rakendused. Gabariidid. Osa 3: Ehitusgabariidid

EVS-EN 16139:2013
Mööbel. Tugevus, vastupidavus ja ohutus. Nõuded koduvälistele istmetele

EVS-EN 60079-10-1:2009
Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 10-1: Piirkondade liigitus. Plahvatusohtlikud gaaskeskkonnad

EVS-EN 60079-10-2:2009
Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 10-2: Piirkondade liigitus. Põlevtolmkeskkonnad

EVS-EN ISO 13920:1999
Keevitus. Keeviskonstruktsioonide üldtolerantsid. Pikkuste ja nurkade väärtused. Kuju ja asendid

Jaanuar 2014

Detsembris 2013 kinnitatud ja jaanuaris 2014 müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 12697-24:2012
Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 24: Väsimuskindlus

EVS-EN 13282-1:2013
Hüdrauliline teesideaine. Osa 1: Kiirkivistuv hüdrauliline teesideaine. Koostis, spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid

EVS-EN 13282-3:2013
Hüdrauliline teesideaine. Osa 3: Vastavushindamine

EVS-EN 14411:2012
Keraamilised plaadid. Määratlused, liigitamine, omadused, vastavushindamine ja märgistamine

EVS-EN 1504-5:2013
Betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja parandamiseks kasutatavad tooted. Määratlused, nõuded, kvaliteedikontroll ja vastavuse hindamine. Osa 5: Betoonelementide injekteerimine

EVS-EN 335:2013
Puidu ja puitpõhiste toodete vastupidavus. Kasutusklassid: määratlused, rakendus täispuidule ja puitpõhistele toodetele

EVS-EN 61010-1:2010
Ohutusnõuded elektrilistele mõõtmis-, juhtimis- ja laboratooriumiseadmetele. Osa 1: Üldnõuded

EVS-EN 61869-2:2013
Mõõtetrafod. Osa 2: Lisanõuded voolutrafodele

EVS-EN 872:2005
Vee kvaliteet. Hõljuvaine määramine. Läbi klaaskiudfiltri filtreerimise meetod

EVS-EN ISO 17450-1:2011
Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid (GPS). Üldised käsitlusviisid. Osa 1: Geomeetriliste spetsifikatsioonide ja nõuetele vastavuse hindamise mudel

EVS-HD 60364-5-56:2010/A11:2013
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-56: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Turvasüsteemid

EVS-HD 60364-5-56:2010+A1:2011+A11:2013
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-56: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Turvasüsteemid
 

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2