Esileht»Tooted ja teenused»Infoteenus»Uued eestikeelsed standardid»Uued eestikeelsed standardid 2015

Uued eestikeelsed standardid 2015

Detsember 2015

Novembris kinnitatud ja detsembris müügile saabunud eestikeelsed standardid

CEN ISO/TR 3834-6:2007
Keevituse kvaliteedinõuded metallide sulakeevitusel. Osa 6: Juhised ISO 3834 juurutamisel

CEN ISO/TS 80004-8:2015
Nanotehnoloogiad. Sõnastik. Osa 8: Nanotootmisprotsessid

EVS 726:2015
Teraviljasaadused. Kahjuritega nakatatuse ja saastatuse määramine

EVS 875-1:2015
Vara hindamine. Osa 1: Hindamise mõisted ja põhimõtted

EVS 875-2:2015
Vara hindamine. Osa 2: Varade liigid

EVS 875-3:2015
Vara hindamine. Osa 3: Hindamise alused

EVS 875-4:2015
Vara hindamine. Osa 4: Hindamise head tavad ja hindamistulemuste esitamine

EVS 927:2015
Ehituslik põletatud põlevkivi. Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus

EVS-EN 10343:2009
Ehituses kasutatav parendatav teras. Tehnilised tarnetingimused

EVS-EN 1363-1:2012
Tulepüsivuse katsed. Osa 1: Üldnõuded

EVS-EN 13848-5:2008+A1:2010
Raudteealased rakendused. Rööbastee. Rööbastee geomeetriline kvaliteet. Osa 5: Geomeetrilise kvaliteedi tasemed. Hargnemisteta rada

EVS-EN 14388:2015
Liiklusmüra tõkked. Spetsifikatsioonid

EVS-EN 14614:2005
Vee kvaliteet. Juhendstandard jõgede hüdromorfoloogiliste tunnuste hindamiseks

EVS-EN 1536:2010+A1:2015
Geotehnilise eritöö teostamine. Puurvaiad

EVS-EN 50130-4:2011+A1:2014
Alarmisüsteemid. Osa 4: Elektromagnetiline ühilduvus. Tooteperekonna standard: Häiringutaluvuse nõuded tulekahju-, sissemurde- ja kallaletungialarmisüsteemide, videovalvesüsteemide, juurdepääsukontrollisüsteemide ja isiklike appikutsesüsteemide komponentidele

EVS-EN 60601-2-54:2009+A1:2015
Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-54: Erinõuded radiograafias ja fluoroskoopias kasutatavate röntgenseadmete esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

EVS-EN 60947-1:2008/A2:2015
Madalpingelised lülitusaparaadid. Osa 1: Üldreeglid

EVS-EN 60947-1:2008+A1:2011+A2:2015
Madalpingelised lülitusaparaadid. Osa 1: Üldreeglid

EVS-EN 62471:2008
Lampide ja lampseadmete fotobioloogiline ohutus

EVS-EN 858-1:2002+A1:2005
Kergete vedelike (nt õli ja bensiin) püüdursüsteemid. Osa 1: Kavandamise põhimõtted, toimimine ja katsetamine, märgistus ja kvaliteedikontroll

EVS-EN ISO 14001:2015
Keskkonnajuhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega

EVS-EN ISO 17662:2005
Keevitamine. Keevitus- ja abiseadmete kalibreerimine, kontrollimine ja valideerimine

EVS-EN ISO 23277:2015
Keevisõmbluste mittepurustav katsetamine. Kapillaarkatse. Aktsepteerimise tasemed

EVS-EN ISO 23278:2015
Keevisõmbluste mittepurustav katsetamine. Magnetpulberkatse. Aktsepteerimise tasemed

EVS-EN ISO 664:2008
Õliseemned. Laboriproovi vähendamine katseprooviks

EVS-EN ISO 7899-2:2002
Vee kvaliteet. Soolestiku enterokokkide avastamine ja loendamine. Osa 2: Membraanfiltreerimise meetod

EVS-EN ISO 9013:2003+A1:2004
Termolõikamine. Termolõigete klassifitseerimine. Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid ja kvaliteedi tolerantsid

EVS-ISO 13053-1:2015
Kvantitatiivsed meetodid protsessi parendamises. Kuus sigmat. Osa 1: DMAIC-metoodika

EVS-ISO 55000:2015
Varahaldus. Ülevaade, põhimõtted, terminoloogia

EVS-ISO 55001:2015
Varahaldus. Juhtimissüsteemid. Nõuded

EVS-ISO 55002:2015
Varahaldus. Juhtimissüsteemid. Juhised standardi ISO 55001 kohaldamiseks

ISO/IEC TR 20000-4:2010 et
Infotehnoloogia. Teenusehaldus. Osa 4: Protsesside etalonmudel

ISO/IEC TR 20000-9:2015 et
Infotehnoloogia. Teenusehaldus. Osa 9: Juhised ISO/IEC 20000-1 rakendamiseks pilvteenustele

November 2015

Oktoobris kinnitatud ja novembris müügile saabunud eestikeelsed standardid

CEN/TR 12101-4:2009
Suitsu ja kuumuse kontrollsüsteemid. Osa 4: Paigaldatavad SHEV-süsteemid suitsu ja kuumuse ventileerimiseks

EVS-EN 1024:2012
Keraamilised katusekivid. Geomeetriliste karakteristikute määramine

EVS-EN 10346:2015
Pidevas kuumsukelprotsessis pinnatud lehtterastooted. Tehnilised tarnetingimused

EVS-EN 1264-4:2009
Veepõhised piirdesisesed kütte- ja jahutussüsteemid. Osa 4: Paigaldamine

EVS-EN 13163:2012+A1:2015
Ehituslikud soojusisolatsioonitooted. Tööstuslikult valmistatud paisutatud polüstüreenist tooted (EPS). Spetsifikatsioon

EVS-EN 13164:2012+A1:2015
Ehituslikud soojusisolatsioonitooted. Tööstuslikult valmistatud ekstrudeeritud vahtpolüstüreentooted (XPS). Spetsifikatsioon

EVS-EN 13384-2:2015
Korstnad. Termo- ja hüdrodünaamika arvutusmeetodid. Osa 2: Korstnad mitme kütteseadme teenindamiseks

EVS-EN 14509:2013
Isekandvad kahepoolsete katteplekkidega sändvitšpaneelid. Tööstuslikult valmistatud tooted. Spetsifikatsioonid

EVS-EN 15437-1:2009
Raudteealased rakendused. Teljelaagripukside seisundi jälgimine. Ühilduvus ja projekteerimisnõuded. Osa 1: Veeremi teljelaagrite ülekuumenemise avastamise seadmed ja veeremi teljelaagripuks

EVS-EN 16489-1:2014
Professionaalsed UV-päevitusteenused siseruumides. Osa 1: Nõuded koolituste korraldamisele

EVS-EN 16489-2:2014
Professionaalsed UV-päevitusteenused siseruumides. Osa 2: Päevituskeskuse nõustaja kvalifikatsiooni- ja pädevusnõuded

EVS-EN 16489-3:2014
Professionaalsed UV-päevitusteenused siseruumides. Osa 3: Nõuded teenuse osutamiseks

EVS-EN 1888:2012
Laste hooldamiseks mõeldud tooted. Ratastel lastevankrid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

EVS-EN 54-16:2008
Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 16: Helialarmi keskseade

EVS-EN 60079-10-2:2015
Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 10-2: Piirkondade liigitus. Plahvatusohtlikud tolmkeskkonnad

EVS-EN 60601-2-43:2010
Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-43: Erinõuded invasiivprotseduuride röntgenseadmete esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

EVS-EN 62353:2015
Elektrilised meditsiiniseadmed. Elektriliste meditsiiniseadmete korraline kontroll ja remondijärgne kontroll

EVS-EN 81-72:2015
Liftide valmistamise ja paigaldamise ohutuseeskirjad. Inimeste ja kauba transpordi liftid. Osa 72: Tuletõrjujate lift

EVS-EN ISO 15612:2004
Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Kvalifitseerimine standardse keevitusprotseduuri ülevõtmisega

EVS-EN ISO 17100:2015
Tõlketeenused. Nõuded tõlketeenusele

EVS-EN ISO 9001:2015
Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Nõuded

EVS-IEC 60050-161:2015
Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 161: Elektromagnetiline ühilduvus

EVS-ISO/IEC 25020:2015
Tarkvaratehnika. Tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE). Mõõtmise etalonmudel ja juhend

IEC/TR 61000-5-6:2002 et
Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 5-6: Paigaldus- ja leevendusjuhendid. Väliste elektromagnetiliste häirete leevendamine
 

Oktoober 2015

Septembris kinnitatud ja oktoobris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS 812-3:2013/A1:2015
Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid

EVS 812-3:2013+A1:2015
Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid

EVS-EN 10027-2:2015
Teraste tähistussüsteem. Osa 2: Tunnusnumbrid

EVS-EN 12050-1:2015
Reovee hoonesisesed ja -välised väikepumplad. Osa 1: Fekaale sisaldava reovee väikepumplad

EVS-EN 12101-8:2011
Suitsu ja kuumuse kontrollsüsteemid. Osa 8: Suitsutõkkeklapid

EVS-EN 12259-2:2003/A2:2006
Paiksed tulekustutussüsteemid. Sprinkler- ja veepihustussüsteemide komponendid. Osa 2: Märgalarmklapid

EVS-EN 12259-2:2003+A2:2006
Paiksed tulekustutussüsteemid. Sprinkler- ja veepihustussüsteemide komponendid. Osa 2: Märgalarmklapid

EVS-EN 12259-3:2003/A2:2006
Paiksed tulekustutussüsteemid. Sprinkler- ja veepihustussüsteemide komponendid. Osa 3: Kuivalarmklapid

EVS-EN 12259-3:2003+A2:2006
Paiksed tulekustutussüsteemid. Sprinkler- ja veepihustussüsteemide komponendid. Osa 3: Kuivalarmklapid

EVS-EN 12595:2014
Bituumen ja bituumensideained. Kinemaatilise viskoossuse määramine

EVS-EN 12596:2014
Bituumen ja bituumensideained. Dünaamilise viskoossuse määramine vaakumkapillaaris

EVS-EN 13282-3:2015
Hüdrauliline teesideaine. Osa 3: Vastavushindamine

EVS-EN 13384-1:2015
Korstnad. Termo- ja hüdrodünaamika arvutusmeetodid. Osa 1: Korstnad ühe kütteseadme teenindamiseks

EVS-EN 1341:2012
Looduskivist sillutusplaadid välissillutiseks. Nõuded ja katsemeetodid

EVS-EN 13848-1:2004+A1:2008
Raudteealased rakendused. Rööbastee. Rööbastee geomeetriline kvaliteet. Osa 1: Rööbastee geomeetriline iseloomustus

EVS-EN 13986:2004+A1:2015
Ehituses kasutatavad puitplaadid. Omadused, vastavushindamine ja märgistamine

EVS-EN 14471:2013+A1:2015
Korstnad. Plastlõõridega moodulkorstnad. Nõuded ja katsemeetodid

EVS-EN 14915:2013
Täispuidust seina- ja laevooderdis. Omadused, vastavushindamine ja märgistus

EVS-EN 50160:2010/A1:2015
Avalike elektrivõrkude pinge tunnussuurused

EVS-EN 50160:2010+A1:2015
Avalike elektrivõrkude pinge tunnussuurused

EVS-EN 54-2:1999/A1:2006
Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 2: Keskseadmed

EVS-EN 54-2:1999+A1:2006
Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 2: Keskseadmed

EVS-EN 54-4:1999+A1+A2
Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 4: Toiteplokid

EVS-EN ISO 11665-5:2015
Radioaktiivsuse mõõtmine keskkonnas. Õhk: radoon-222. Osa 5: Aktiivsuskontsentratsiooni pidevmõõtmise meetod

EVS-EN ISO 11665-6:2015
Radioaktiivsuse mõõtmine keskkonnas. Õhk: radoon-222. Osa 6: Aktiivsuskontsentratsiooni kohtmõõtmise meetod

EVS-EN ISO 9445-2:2010
Pidevkülmvaltsitud roostevaba teras. Mõõtmete ja kuju tolerantsid. Osa 2: Lai riba ja leht
 

September 2015

Augustis kinnitatud ja septembris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS JUHEND 12:2015
Eesti esindajate Euroopa ja rahvusvaheliste standardimisorganisatsioonide tehnilistesse komiteedesse ja töörühmadesse nimetamise kord ja põhimõtted

EVS-EN 12597:2014
Bituumen ja bituumensideained. Terminoloogia

EVS-EN 13249:2014+A1:2015
Geotekstiilid ja geotekstiililaadsed tooted. Nõutavad omadused kasutamiseks teede ja muude liiklusalade (v.a raudteed ja asfaldikihid) ehitamisel

EVS-EN 13251:2014+A1:2015
Geotekstiilid ja geotekstiililaadsed tooted. Nõutavad omadused kasutamiseks pinnasrajatistes, vundamentides ja tugitarindites

EVS-EN 13253:2014+A1:2015
Geotekstiilid ja geotekstiililaadsed tooted. Nõutavad omadused kasutamiseks erosioonitõrjerajatistes (rannakaitse, nõlvakindlustised)

EVS-EN 14996:2006
Vee kvaliteet. Juhend veekogude seisundi bioloogiliste ja ökoloogiliste hinnangute tagamiseks

EVS-EN 16493:2014
Vee kvaliteet. Bioloogilise mitmekesisuse andmete dokumenteerimise, taksonoomiliste nimestike ja määrajate nomenklatuursed nõuded

EVS-EN 16636:2015
Kahjuritõrjeteenused. Nõuded ja pädevused

EVS-EN 60034-30-1:2014
Pöörlevad elektrimasinad. Osa 30-1: Võrgutoiteliste vahelduvvoolumootorite tõhususklassid (IE-kood)

EVS-EN 61439-5:2015
Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 5: Avalike elektrivõrkude elektrijaotuskoosted

EVS-EN 61869-4:2014
Mõõtetrafod. Osa 4: Lisanõuded ühitatud trafodele

EVS-EN ISO 14732:2013
Keevituspersonal. Keevitusoperaatorite ja keevitusseadistajate kvalifitseerimine metalsete materjalide mehhaniseeritud ja automaatkeevitamisel

EVS-EN ISO 15609-2:2002+A1:2004
Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja atesteerimine. Keevitusprotseduuri spetsifikaat. Osa 2: Gaaskeevitus

EVS-EN ISO 3650:1999
Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid (GPS). Pikkuse etalonid. Otsmõõdud

EVS-EN ISO 5817:2014
Keevitus. Terase, nikli, titaani ja nende sulamite sulakeevitusliited (välja arvatud kiirguskeevituse meetodid). Kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi

EVS-EN ISO 658:2002
Õliseemned. Lisandite sisalduse määramine

EVS-EN ISO 9308-1:2014
Vee kvaliteet. Escherichia coli ja coli-laadsete bakterite loendamine. Osa 1: Membraanfiltreerimise meetod madala bakteriaalse fooniga veele

EVS-ISO/IEC 17789:2015
Infotehnoloogia. Pilvtöötlus. Etalonarhitektuur

ISO/TS 12911:2012 et
Ehitusinformatsiooni mudeli (BIM) juhendi raamistik
 

August 2015

Juulis kinnitatud ja augustis müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 1085:2007
Reoveekäitlus. Sõnastik

EVS-EN 12101-7:2011
Suitsu ja kuumuse kontrollsüsteemid. Osa 7: Suitsukanalielemendid

EVS-EN 13162:2012+A1:2015
Ehituslikud soojusisolatsioonitooted. Tööstuslikult valmistatud mineraalvillatooted (MW).

EVS-EN 1992-1-1:2005/A1:2015
Eurokoodeks 2: Betoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid hoonetele

EVS-EN 1992-1-1:2005+A1:2015/NA:2015
Eurokoodeks 2. Betoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid hoonetele. Eesti standardi rahvuslik lisa

EVS-EN 1992-1-1:2005+A1:2015+NA:2015
Eurokoodeks 2: Betoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid hoonetele

EVS-EN 1993-1-1:2005/A1:2014
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks

EVS-EN 1993-1-1:2005+A1:2014/NA:2015
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks. Eesti rahvuslik lisa

EVS-EN 1993-1-1:2005+A1:2014+NA:2015
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks

EVS-EN 772-1:2011+A1:2015
Müürikivide katsemeetodid. Osa 1: Survetugevuse määramine

EVS-EN ISO 11133:2014
Toidu, loomasööda ja vee mikrobioloogia. Söötmete ettevalmistamine, valmistamine, säilitamine ja toimivuse kontrollimine

EVS-EN ISO 4064-1:2014
Veearvestid külmale joogiveele ja kuumale veele. Osa 1: Metroloogilised ja tehnilised nõuded

EVS-ISO/IEC 17788:2015
Infotehnoloogia. Pilvtöötlus. Ülevaade ja sõnavara

Juuli 2015

Juunis kinnitatud ja juulis müügile saabunud eestikeelsed standardid

CLC/TR 50579:2012
Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Häiringutugevuse tasemed, häiringutaluvuse nõuded ja katsemeetodid juhtivuslikele häiringutele sagedusvahemikus 2 kHz - 150 kHz

EVS-EN 12101-10:2005
Suitsu ja kuumuse kontrollsüsteemid. Osa 10: Energiaallikad

EVS-EN 12697-2:2015
Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 2: Terastikulise koostise määramine

EVS-EN 13501-5:2006+A1:2009
Ehitustoodete ja -elementide tuleohutusalane klassifikatsioon. Osa 5: Katusekatete klassifikatsioon tuletundlikkuse katsete alusel KONSOLIDEERITUD TEKST

EVS-EN 14211:2012
Välisõhk. Kemoluminestsentsil põhinev standardmeetod lämmastikdioksiidi ja lämmastikmonooksiidi kontsentratsiooni mõõtmiseks

EVS-EN 14212:2012
Välisõhk. Ultraviolettfluorestsentsil põhinev standardmeetod vääveldioksiidi kontsentratsiooni mõõtmiseks

EVS-EN 15254-4:2008+A1:2011
Tulepüsivuskatsete tulemuste kasutusulatuse laiendamine. Mittekandvad seinad. Osa 4: Klaasitud konstruktsioonid KONSOLIDEERITUD TEKST

EVS-EN 1634-1:2014
Ukse-, luugikomplektide ja avatavate akende ning nende suluste tulepüsivuse ja suitsukindluse katsed. Osa 1: Ukse- ja luugikomplektide ning avatavate akende tulepüsivuskatsed

EVS-EN 1991-1-7:2006/A1:2014
Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-7: Üldkoormused. Erakorralised koormused

EVS-EN 1991-1-7:2006+NA:2009+A1:2014
Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-7: Üldkoormused. Erakorralised koormused

EVS-EN 636:2012+A1:2015
Vineer. Spetsifikaadid

EVS-EN 933-8:2012+A1:2015
Täitematerjalide geomeetriliste omaduste katsetamine. Osa 8: Peenosiste hindamine. Liivekvivalendikatse

EVS-EN ISO 15611:2004
Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Varasemal keevituskogemusel põhinev kvalifitseerimine

EVS-EN ISO 9862:2005
Geosünteedid. Proovide võtmine ja katsekehade ettevalmistamine

EVS-EN ISO 9864:2005
Geosünteedid. Katsemeetod geotekstiilide ja geotekstiililaadsete toodete pindalaühiku massi määramiseks

EVS-HD 60364-8-1:2015
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 8-1: Energiatõhusus

EVS-IEC 60050-426:2012/A1:2015
Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 426: Seadmed plahvatusohtlikele keskkondadele

EVS-IEC 60050-426:2012+A1:2015
Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 426: Seadmed plahvatusohtlikele keskkondadele

Juuni 2015

Mais kinnitatud ja juunis müügile saabunud eestikeelsed standardid

CEN ISO/TS 80004-6:2015
Nanotehnoloogiad. Sõnastik. Osa 6: Nanoobjektide karakteriseerimine

CEN/TR 16598:2014
Kogumik põhjendustest standardile EN 1176. Nõuded

CEN/TS 1992-4-5:2009
Kinnituste projekteerimine betooni. Osa 4-5: Järelpaigaldatavad kinnituselemendid. Keemilised süsteemid

EVS-EN 1177:2008
Lööki pehmendav mänguväljaku aluspinna kate. Kriitilise kukkumiskõrguse määramine

EVS-EN 12259-1:2003+A2+A3
Paiksed tulekustutussüsteemid. Sprinkler- ja veepihustussüsteemide komponendid. Osa 1: Sprinklerid

EVS-EN 1537:2013
Geotehniliste eritööde tegemine. Pinnaseankrud

EVS-EN 1930:2011
Lastele kasutamiseks ja laste hooldamiseks mõeldud tooted. Turvabarjäärid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

EVS-EN 1995-1-1:2005/A2:2014
Eurokoodeks 5: Puitkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldist. Üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks

EVS-EN 1995-1-1:2005+A1+NA+A2
Eurokoodeks 5: Puitkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldist. Üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks

EVS-EN 60601-1-3:2008/A1:2013
Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1-3: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele. Kollateraalstandard: Kiirguskaitse nõuded diagnostilistele röntgenseadmetele

EVS-EN 60601-1-3:2008+A1:2013
Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1-3: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele. Kollateraalstandard: Kiirguskaitse nõuded diagnostilistele röntgenseadmetele

EVS-EN 62031:2008/A2:2015
Üldtarbevalgustuse valgusdioodmoodulid. Ohutusnõuded

EVS-EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015
Üldtarbevalgustuse valgusdioodmoodulid. Ohutusnõuded

EVS-EN ISO 15613:2004
Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja atesteerimine. Tootmiseelsel keevituskatsel põhinev kvalifitseerimine

EVS-HD 60364-4-42:2011/A1:2015
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime eest

EVS-HD 60364-4-42:2011+A1:2015
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime eest

EVS-ISO 4037-2:2015
Röntgeni ja gamma referentskiirgus dosimeetrite ja doosikiiruse mõõteseadmete kalibreerimiseks ja nende koste määramiseks sõltuvana footoni energiast. Osa 2: Kiirguskaitseline dosimeetria energiavahemikus 8 keV kuni 1,3 MeV ja 4 MeV kuni 9 MeV

Mai 2015

Aprillis kinnitatud ja mais müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 13823:2010+A1:2015
Ehitustoodete tuletundlikkuse katsed. Ehitustoodete, v.a põrandakatted,  termiline mõjutamine üksiku põleva objekti poolt

EVS-EN 15376:2015
Mootorikütused. Etanool mootoribensiini segukomponendina. Nõuded ja katsemeetodid

EVS-EN 16034:2014
Uksed, väravad ja avatavad aknad. Tootestandard, toodete omadused. Tulepüsivus ja/või suitsupidavus

EVS-EN 60728-1:2015
Televisiooni-, heli- ja multimeediasignaalide kaabelvõrgud. Osa 1: Süsteemi pärisuuna-ahela näitajad

EVS-EN 61000-3-2:2014
Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 3-2: Piirväärtused. Vooluharmooniliste emissiooni lubatavad piirväärtused (seadmetel sisendvooluga kuni 16 A faasi kohta)

EVS-EN 62115:2005/A12:2015
Elektrilised mänguasjad. Ohutus

EVS-EN 62115:2005+A2+A11+A12
Elektrilised mänguasjad. Ohutus

EVS-EN 71-14:2014
Mänguasjade ohutus. Osa 14: Batuudid koduseks kasutamiseks

EVS-EN 71-7:2014
Mänguasjade ohutus. Osa 7: Sõrmevärvid. Nõuded ja katsemeetodid

EVS-EN ISO 2553:2014
Keevitus ja külgnevad protsessid. Keevisliidete tähistamine tingmärkidega joonistel

Aprill 2015

Märtsis kinnitatud ja aprillis müügile saabunud eestikeelsed standardid

IEC/TR 61000-2-5:2011 et
Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 2-5: Keskkond. Elektromagnetiliste keskkondade kirjeldus ja liigitus

EVS 720:2015
Paigalduskaablid. Polüvinüülkloriidmantliga paigalduskaabel

EVS 920-5:2015
Katuseehitusreeglid. Osa 5: Lamekatused

EVS 925:2015
Materjal teede aluste stabiliseerimiseks. Koostis, spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid

EVS-EN 12341:2014
Välisõhk. Standardne kaalumismeetod suspendeerunud osakeste PM10 või PM2,5 massikontsentratsiooni määramiseks

EVS-EN 13747:2005+A2:2010
Betoonvalmistooted. Vahelaesüsteemides kasutatavad vahelaeplaadid

EVS-EN 16348:2013
Gaasitaristu. Gaasi ülekandetaristu ohutuse juhtimissüsteem (SMS) ja torustiku terviklikkuse juhtimissüsteem (PIMS) gaasi ülekandetorustikele. Talitluslikud nõuded

EVS-EN 2:1999+A1:2004
Tulekahjude klassifikatsioon

EVS-EN 50341-2-20:2015
Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2-20: Eesti siseriiklikud erinõuded (SEN)

EVS-EN 508-1:2014
Plekist katusetooted ja välisseina vooderdustooted. Isekandvate terasest, alumiiniumist ja roostevabast terasest plekist valmistatud toodete spetsifikatsioon. Osa 1: Teras

EVS-EN 71-1:2015
Mänguasjade ohutus. Osa 1: Mehaanilised ja füüsikalised omadused

EVS-EN 976-1:2000
Klaasplastist (GRP) allmaamahutid. Horisontaalsed silindrilised mahutid vedelate naftabaasiliste kütuste ülerõhuta säilitamiseks. Osa 1: Nõuded ja katsemeetodid ühekordse

EVS-EN ISO 12944-2:2000
Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje värvkattesüsteemidega. Osa 2: Keskkondade liigitus

EVS-EN ISO 12944-5:2007
Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje värvkattesüsteemidega. Osa 5: Kaitsevärvkattesüsteemid

EVS-ISO 11620:2015
Informatsioon ja dokumentatsioon. Raamatukogu tulemusindikaatorid

EVS-ISO 18091:2015
Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Juhised standardi ISO 9001:2008 rakendamiseks kohalikus omavalitsuses
 

Märts 2015

Veebruaris kinnitatud ja märtsis müügile saabunud eestikeelsed standardid

CEN/TS 1992-4-4:2009
Kinnituste projekteerimine betooni. Osa 4-4: Järelpaigaldatavad kinnituselemendid. Mehaanilised süsteemid

EVS 894:2008/A2:2015
Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides

EVS 894:2008+A2:2015
Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides

EVS 924:2015
Vesiehitised sisevetel. Põhialused

EVS-EN 13941:2009+A1:2010
Eelisoleeritud torudest kaugküttesüsteemide projekteerimine ja paigaldamine KONSOLIDEERITUD TEKST

EVS-EN 14315-2:2013
Ehituslikud soojusisolatsioonitooted. Pihustatud jäigad vahtpolüuretaan- (PUR) ja vahtpolüisotsüanuraattooted (PIR). Osa 2: Paigaldatud vahttoodete spetsifikatsioon

EVS-EN 15026:2007
Hoone elementide ja piirdetarindite soojus- ja niiskustehniline toimivus. Niiskuslevi hindamine numbrilise modelleerimisega

EVS-EN 197-2:2014
Tsement. Osa 2: Vastavushindamine

EVS-EN 50561-1:2013
Elektriliinsideseadmed madalpingepaigaldistes. Raadiohäiringute tunnussuurused. Piirväärtused ja mõõtemeetodid. Osa 1. Majasisene aparatuur

EVS-EN 612:2005
Plekist jäikusservaga räästarennid ja pikiliitega vihmaveetorud

EVS-EN 61326-1:2013
Elektrilised mõõte-, juhtimis- ja laboratooriumiseadmed. Elektromagnetilise ühilduvuse nõuded. Osa 1: Üldnõuded

EVS-EN ISO 13788:2012
Hoone elementide ja piirdetarindite soojus- ja niiskustehniline toimivus. Kriitilise pinnaniiskuse ja elemendisisese kondenseerumise vältimine. Arvutusmeetodid

EVS-EN ISO 18286:2010
Kuumvaltsitud roostevaba lehtteras. Mõõtmete ja kuju tolerantsid

EVS-EN ISO 20857:2013
Tervishoiutoodete steriliseerimine. Kuivkuumutamine. Nõuded meditsiiniseadmete steriliseerimisprotsessi väljatöötamisele, valideerimisele ja rutiinsele kontrollile

EVS-HD 60364-7-753:2015
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-753: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Küttekaablid ja sisseehitatud küttesüsteemid

EVS-ISO 4037-1:2015
Röntgeni ja gamma referentskiirgus dosimeetrite ja doosikiiruse mõõteseadmete kalibreerimiseks ja nende koste määramiseks sõltuvana footoni energiast. Osa 1: Kiirguse karakteristikud ja saamismeetodid
 

Veebruar 2015

Jaanuaris kinnitatud ja veebruaris müügile saabunud eestikeelsed standardid

CEN ISO/TS 80004-1:2014
Nanotehnoloogiad. Sõnavara. Osa 1: Tuumik-sõnavara

CEN ISO/TS 80004-3:2014
Nanotehnoloogiad. Sõnavara. Osa 3: Süsinik-nanoobjektid

CEN ISO/TS 80004-4:2014
Nanotehnoloogiad. Sõnastik. Osa 4: Nanostruktuur-materjalid

EVS-EN 1176-11:2014
Mänguväljakute seadmed ja aluspind. Osa 11: Täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid ruumilistele võrksüsteemidele

EVS-EN 1335-3:2009
Büroomööbel. Büroo töötool. Osa 3: Katsemeetodid

EVS-EN 1344:2013
Keraamilised sillutuskivid. Nõuded ja katsemeetodid

EVS-EN 14679:2005
Geotehniliste eritööde teostamine. Süvastabiliseerimine

EVS-EN 15497:2014
Sõrmjätkatud ehituslik täispuit.Teostusnõuded ja tootmisele esitatavad miinimumnõuded

EVS-EN 480-1:2015
Betooni ja mördi keemilised lisandid. Katsemeetodid. Osa 1: Katsetamisel kasutatav etalonbetoon ja etalonmört

EVS-EN 50438:2013
Nõuded mikrogeneraatorjaamade ühendamiseks rööbiti avalike madalpingeliste jaotusvõrkudega

EVS-EN 71-5:2013
Mänguasjade ohutus. Osa 5: Keemilised mänguasjad (komplektid), välja arvatud katsekomplektid

EVS-EN 933-9:2009+A1:2013
Täitematerjalide geomeetriliste omaduste katsetamine. Osa 9: Peenosiste hindamine. Metüleensinise katse

EVS-HD 50573-5-57:2014
Elektriliste kaitse-, turvalahutus-, lülitus- ja juhtimisaparaatide koordineerimine

EVS-ISO/IEC 27000:2015
Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturbe halduse süsteemid. Ülevaade ja sõnavara

EVS-ISO/IEC 27033-4:2015
Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Võrguturve. Osa 4: Võrkudevahelise side turve turvalüüside abil

IEC/TR 62713:2013 et
Ohutusmeetmed riski vähendamiseks väljaspool ehitist

ISO/TR 18128:2014 et
Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumentidega seotud protsesside ja süsteemide riskihindamine

Jaanuar 2015

Detsembris 2014 kinnitatud ja jaanuaris 2015 müügile saabunud eestikeelsed standardid

CEN/TS 14816:2008
Paiksed tulekustutussüsteemid. Veepihustussüsteemid. Ehitus, paigaldamine ja hooldus

CEN/TS 15399:2007
Gaasivarustussüsteemid. Juhised gaasijaotusvõrgu juhtimissüsteemidele

EVS 677:2014
Teravili, kaunvili ja teraviljasaadused. Organoleptiliste omaduste määramine

EVS 679:2014
Teravili ja kaunvili. Kahjuritega nakatatuse määramine

EVS 847-1:2014
Veevärk. Osa 1: Veehaarded

EVS-EN 10268:2006+A1:2013
Külmvormitavad külmvaltsitud kõrge voolavuspiiriga terasest lehttooted. Tehnilised tarnetingimused

EVS-EN 14570:2014
Vedelgaasi (LPG) seadmed ja lisavarustus. Maapealsete ja maa-aluste LPG mahutite varustus

EVS-EN 196-2:2013
Tsemendi katsetamine. Osa 2: Tsemendi keemiline analüüs

EVS-EN 508-2:2008
Plekist katusetooted. Isekandvate terasest, alumiiniumist ja roostevabast terasest plekist valmistatud toodete spetsifikatsioon. Osa 2: Alumiinium

EVS-EN ISO 17640:2011
Keevisõmbluste mittepurustav katsetamine. Katsetamine ultraheliga. Meetodid, katsetamise tasemed ja hindamine

EVS-EN ISO 80601-2-61:2011
Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-61: Erinõuded meditsiiniotstarbelise pulssoksümeetri esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

EVS-HD 60364-5-557:2014
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-557: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Abiahelad

EVS-ISO 5667-10:2013
Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 10: Juhised reoveest ja heitveest proovide võtmiseks

EVS-ISO 5667-9:2013
Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 9: Juhised mereveest proovide võtmiseks

EVS-ISO/IEC 25000:2014
Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE). Sarja SQuaRE teejuht

EVS-ISO/IEC 25021:2014
Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE). Kvaliteedinäitajate elemendid

ISO/TS 80004-6:2013 et
Nanotehnoloogiad. Sõnastik. Osa 6: Nanoobjektide karakteriseerimine
  

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2