Esileht»Tooted ja teenused»Infoteenus»Uued eestikeelsed standardid»Uued eestikeelsed standardid 2016

Uued eestikeelsed standardid 2016

Detsember 2016

Novembris avaldatud ja detsembris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS 934:2016
Pinnas. Katsemeetodid ja katseseadmed. Plaatkoormuskatse

EVS-EN 12209:2016
Akna- ja uksetarvikud. Mehaanilised lukukorpused ja vasturauad. Nõuded ja katsemeetodid

EVS-EN 13018:2016
Mittepurustav katsetamine. Visuaalne kontrollimine. Üldpõhimõtted

EVS-EN 13142:2013
Hoonete ventilatsioon. Elamute ventilatsiooniseadmed ja -komponendid. Kohustuslikud ja valikulised tunnusparameetrid

EVS-EN 13501-2:2016
Ehitustoodete ja -elementide tuleohutusalane klassifikatsioon. Osa 2: Klassifikatsioon tulepüsivuskatsete alusel, välja arvatud ventilatsioonisüsteemid

EVS-EN 13501-5:2016
Ehitustoodete ja -elementide tuleohutusalane klassifikatsioon. Osa 5: Katusekatete klassifikatsioon tuletundlikkuse katsete alusel

EVS-EN 13565-2:2009
Paiksed tulekustutussüsteemid. Vahtsüsteemide komponendid. Osa 2: Projekteerimine, ehitamine ja hooldus

EVS-EN 14081-1:2016
Puitkonstruktsioonid. Nelinurkse ristlõikega tugevussorditud ehituspuit. Osa 1: Üldnõuded

EVS-EN 206:2014+A1:2016
Betoon. Spetsifitseerimine, toimivus, tootmine ja vastavus

EVS-EN 55032:2015
Multimeediaseadme elektromagnetiline ühilduvus. Kiirgusnõuded

EVS-EN 60598-2-3:2003+A1:2011
Valgustid. Osa 2-3: Erinõuded. Valgustid teede ja tänavate valgustamiseks

EVS-EN 62493:2015
Valgustusseadmete hindamine inimesele toimiva elektromagnetvälja järgi

EVS-EN ISO 11197:2016
Meditsiinilised varustusmoodulid

EVS-EN ISO 12100:2010
Masinate ohutus. Projekteerimise, riskide hindamise ja riskide vähendamise üldised põhimõtted

EVS-EN ISO 14021:2016
Keskkonnamärgised ja -teatised. Isedeklareeritavad keskkonnaväited (II tüüpi keskkonnamärgistamine)

EVS-EN ISO 17662:2016
Keevitamine. Keevitus- ja abiseadmete kalibreerimine, tõendamine ja valideerimine

EVS-EN ISO 4136:2012
Metalsete materjalide keevisõmbluste purustav katsetamine. Ristsuunalised (põiksuunalised) tõmbekatsed
Destructive tests on welds in metallic materials - Transverse tensile test (ISO 4136:2012)

EVS-HD 60364-4-443:2016
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid. Kaitse pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest. Jaotis 443: Kaitse transientsete pikse- ja lülitusliigpingete eest

EVS-HD 60364-5-534:2016
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-53: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Turvalahutamine, lülitamine ja juhtimine. Jaotis 534: Transientliigpingekaitsevahendid

EVS-IEC 60050-471:2016
Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 471: Isolaatorid

November 2016

Oktoobris avaldatud ja novembris müügile saabunud eestikeelsed standardid

CLC/TR 50627:2015
Uuringuaruanne elektriseadmete ja -süsteemide omavahelisest elektromagnetilisest häirimisest sagedusvahemikus alla 150 kHz

EVS 875-13:2016
Vara hindamine. Osa 13: Keskkonnakvaliteedi, maakasutuse piirangute ja looduskaitse arvestamine kinnisvara hindamisel

EVS 875-7:2016
Vara hindamine. Osa 7: Hinnangu läbivaatus

EVS JUHEND 2:2016
Eesti standardi ja EVS-i standardilaadse dokumendi koostamine

EVS-EN 124-2:2015
Restkaevude päised ja hoolduskaevude päised sõiduteede ja jalakäijate aladele. Osa 2: Malmist rest- ja hoolduskaevude päised

EVS-EN 13001-1:2015
Kraanad. Üldine ehitus. Osa 1: Üldpõhimõtted ja nõuded

EVS-EN 13445-1:2016
Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 1: Üldine

EVS-EN 13445-4:2016+A1:2016
Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 4: Valmistamine

EVS-EN 13480-5:2016
Metallist tööstustorustik. Osa 5: Kontroll ja katsetamine

EVS-EN 1434-1:2015
Soojusarvestid. Osa 1: Üldnõuded

EVS-EN 1434-2:2015
Soojusarvestid. Osa 2: Konstruktsiooninõuded

EVS-EN 15726:2011
Hoonete ventilatsioon. Õhujaotus. Mõõtmised õhukonditsioneeritud/ventileeritud ruumide viibimistsoonis soojus- ja helitingimuste hindamiseks

EVS-EN 61140:2016
Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele

EVS-EN ISO 2692:2015
Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid (GPS). Geomeetriline tolereerimine Maksimummaterjali nõue (MMR), vähimmaterjali nõue (LMR) ja vastastikkuse nõue (RPR)

EVS-HD 60364-5-551:2010/A11:2016
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-55: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Muud seadmed. Jaotis 551: Madalpingelised generaatoragregaadid

EVS-HD 60364-5-551:2010+A11:2016
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-55: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Muud seadmed. Jaotis 551: Madalpingelised generaatoragregaadid

Oktoober 2016

Septembris avaldatud ja oktoobris müügile saabunud eestikeelsed standardid

CEN/TR 15371-2:2015
Mänguasjade ohutus. Tõlgendused. Osa 2: Vastused päringutele EN 71 sarja keemiaalaste standardite tõlgenduste saamiseks

EVS 727:2016
Teraviljasaadused. Magnetilise metallilisandi määramine

EVS 730:2016
Teraviljasaadused. Fraktsioonilise koostise, lisandite, jämeduse ja tangu kvaliteetse tuuma määramine

EVS 807:2016
Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid

EVS 929:2016
Tarkvõrk. Terminoloogia

EVS-EN 10223-8:2013
Terastraat ja traattooted piirete ja punutiste valmistamiseks. Osa 8: Keevisvõrgust gabioontooted

EVS-EN 12101-3:2015
Suitsu ja kuumuse kontrollsüsteemid. Osa 3: Suitsu ja kuumuse eemaldamise sundventilatsiooniseadmete spetsifikatsioon

EVS-EN 13201-4:2015
Teevalgustus. Osa 4: Valgusliku toimivuse mõõtemeetodid

EVS-EN 13201-5:2015
Teevalgustus. Osa 5: Energiatõhususnäitajad

EVS-EN 13445-5:2016
Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 5: Kontroll ja katsetamine

EVS-EN 13859-1:2014
Painduvad hüdroisolatsioonimaterjalid. Aluskatete määratlused ja omadused. Osa 1: Tükkmaterjalidest katuste aluskatted

EVS-EN 13914-1:2016
Krohvide projekteerimine, valmistamine ja  pealekandmine. Osa 1: Väliskrohv

EVS-EN 14844:2006+A2:2011
Betoonvalmistooted. Truupide nelikantelemendid

EVS-EN 15269-20:2009
Uste, luukide ja avatavate akende ning nende suluste tulepüsivuse ja/või suitsupidavuse katsetulemuste kasutusulatuse laiendamine. Osa 20: Hingede ja pöördtelgedega terasest, puidust ja metallprofiilidest uksekomplektide suitsupidavus

EVS-EN 1610:2015
Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine

EVS-EN 60071-1:2006+A1:2010
Isolatsiooni koordinatsioon. Osa 1: Määratlused, põhimõtted ja reeglid

EVS-EN ISO 6878:2004
Vee kvaliteet. Fosfaadi määramine. Ammoonium molübdaadi spektrofotomeetriline meetod

EVS-HD 60364-7-712:2016
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-712: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Fotoelektrilised süsteemid

EVS-HD 60364-7-722:2016
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-722: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Elektrisõidukite toide

EVS-IEC 60050-482:2013/A1:2016
Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 482: Primaar- ja sekundaarelemendid ja -patareid

EVS-IEC 60050-482:2013+A1:2016
Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 482: Primaar- ja sekundaarelemendid ja –patareid

September 2016

Augustis avaldatud ja septembris müügile saabunud eestikeelsed standardid

CEN ISO/TS 17728:2015
Toiduahela mikrobioloogia. Proovivõtumeetodid toidu- ja söödaproovide mikrobioloogiliseks analüüsiks

EVS 860-3:2016
Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 3: Katelde, gaasikäikude ja elektrifiltrite isolatsioon. Soojusisolatsiooni teostus

EVS 860-4:2016
Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 4: Torustikud, mahutid ja seadmed. Mõõteseadmete soojusisolatsioon

EVS-EN 124-1:2015
Restkaevude päised ja hoolduskaevude päised sõiduteede ja jalakäijate aladele. Osa 1: Määratlused, liigitus, kavandamise üldpõhimõtted, toimimisnõuded ja katsemeetodid

EVS-EN 13565-1:2004+A1:2007
Paiksed tulekustutussüsteemid. Vahtsüsteemide komponendid. Osa 1: Nõuded ja katsemeetodid

EVS-EN 13598-2:2016
Maa-alused surveta drenaaži ja kanalisatsiooni plasttorustikud. Plastifitseerimata polüvinüülkloriid (PVC-U), polüpropüleen (PP) ja polüetüleen (PE). Osa 2: Hooldus- ja kontrollkaevude spetsifikatsioonid

EVS-EN 14654-1:2014
Käitustegevuste haldus ja kontroll väliskanalisatsioonivõrgus. Osa 1: Puhastus

EVS-EN 1729-1:2015
Mööbel. Haridusasutuste toolid ja lauad. Osa 1: Funktsionaalmõõtmed

EVS-EN 50565-1:2014
Juhtmed ja kaablid. Juhis tugevvoolujuhtmete ja -kaablite kasutamiseks nimipingel kuni 450/750 V (U₀/U). Osa 1: Üldjuhis

EVS-EN ISO 11905-1:2003
Vee kvaliteet. Üldlämmastiku määramine. Osa 1: Oksüdeeriva mineraliseerimise meetod peroksodisulfaadiga

EVS-EN ISO 15614-8:2016
Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 8: Toru-torulaud liite keevitamine

EVS-EN ISO 17604:2015
Toiduahela mikrobioloogia. Proovivõtt rümpadelt mikrobioloogiliseks analüüsiks

EVS-EN ISO 17636-1:2013
Keevisõmbluste mittepurustav kontroll. Radiograafiline katsetamine. Osa 1: Röntgen- ja gammakiirgustehnikad filmi kasutamisega

EVS-EN ISO 3452-1:2013
Mittepurustavad katsed. Kapillaarkatse. Osa 1: Üldpõhimõtted

EVS-EN ISO 5579:2013
Mittepurustav kontroll. Metallmaterjalide radiograafiline kontroll filmi ning röntgen- või gammakiirguse abil. Põhireeglid

EVS-EN ISO 717-1:2013
Akustika. Hoonete ja ehituselementide heliisolatsiooni hindamine. Osa 1: Õhuheli isolatsioon

EVS-EN ISO 9000:2015
Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Alused ja sõnavara

August 2016

Juulis avaldatud ja augustis müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 12467:2012+A1:2016
Tasapinnalised tsementkiudplaadid. Spetsifikatsioon ja katsemeetodid

EVS-EN 12593:2015
Bituumen ja bituumensideained - Fraass'i murdumistäpi määramine

EVS-EN 13201-2:2015
Teevalgustus. Osa 2: Toimivusnõuded

EVS-EN 13201-3:2015
Teevalgustus. Osa 3: Toimivuse arvutamine

EVS-EN 14216:2015
Tsement. Väga väikese soojaeraldusega eritsementide koostis, spetsifikatsioon ja vastavuskriteeriumid

EVS-EN 14695:2010
Hüdroisolatsioonrullmaterjalid. Armeeritud bituumenrullmaterjal betoonist sillatekkide ja muude sõidukite liikluseks kasutatavate betoonpindade hüdroisolatsiooniks. Määratlused ja karakteristikud

EVS-EN 1634-3:2004
Ukse-, luugikomplektide ja avatavate akende ning nende suluste tulepüsivuse ja suitsupidavuse katsed. Osa 3: Ukse- ja luugikomplektide suitsupidavuse katsed

EVS-EN 572-1:2012+A1:2016
Ehitusklaas. Kaltsiumsilikaatklaasist põhitooted. Osa 1: Määratlused ning üldised füüsikalised ja mehaanilised omadused

EVS-EN 60601-2-63:2015
Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-63: Erinõuded ekstraoraalse dentaalse röntgenseadme esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

EVS-EN 771-5:2011+A1:2015
Müürikivide spetsifikatsioon. Osa 5: Tehismüürikivid

EVS-EN 771-6:2011+A1:2015
Müürikivide spetsifikatsioon. Osa 6: Looduslikud müürikivid

EVS-EN ISO 22282-1:2012
Geotehniline uurimine ja katsetamine. Geohüdrauliline katsetamine. Osa 1: Üldreeglid (ISO 22282-1:2012)

EVS-EN ISO 22301:2014
Ühiskondlik turvalisus. Talitluspidevuse juhtimissüsteem. Nõuded

EVS-ISO 30302:2016
Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendihalduse juhtimissüsteemid. Rakendamise juhised

Juuli 2016

Juunis kinnitatud ja juulis müügile saabunud eestikeelsed standardid

CEN ISO/TS 80004-1:2015
Nanotehnoloogiad. Sõnastik. Osa 1: Tuumik-sõnavara

EVS 908-1:2016
Hoone piirdetarindi soojusläbivuse arvutusjuhend. Osa 1: Välisõhuga kontaktis olev läbipaistmatu piire

EVS-EN 1337-10:2003
Ehituses kasutatavad tugiosad. Osa 10: Ülevaatus ja hooldamine

EVS-EN 1426:2015
Bituumen ja bituumensideained. Nõelpenetratsiooni määramine

EVS-EN 1427:2015
Bituumen ja bituumensideained. Pehmenemistäpi määramine. Kuuli-rõnga meetod

EVS-EN 16475-7:2016
Korstnad. Tarvikud. Osa 7: Sademekatted. Nõuded ja katsemeetodid

EVS-EN 1991-1-3:2006/A1:2016
Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-3: Üldkoormused. Lumekoormus

EVS-EN 1991-1-3:2006/NA:2016
Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-3: Üldkoormused. Lumekoormus. Eesti standardi rahvuslik lisa

EVS-EN 1991-1-3:2006+A1:2016+NA:2016
Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused Osa 1-3: Üldkoormused. Lumekoormus

EVS-EN 338:2016
Ehituspuit. Tugevusklassid

EVS-EN 60601-2-65:2013
Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-65: Erinõuded intraoraalse dentaalse röntgenseadme esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

EVS-EN 62560:2012/A1:2015
Ballastseadist sisaldavad üldtarbevalgustuse valgusdioodlambid pingega üle 50 V. Ohutusnõuded
Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage > 50 V - Safety specifications

EVS-EN 62560:2012+A1:2015
Ballastseadist sisaldavad üldtarbevalgustuse valgusdioodlambid pingega üle 50 V. Ohutusnõuded

EVS-EN ISO 12460-5:2015
Puitplaadid. Formaldehüüdi eraldumise määramine. Osa 5: Ekstraktsioonmeetod (perforaatormeetod)

EVS-EN ISO 17639:2013
Metalsete materjalide keevisõmbluste purustav katsetamine. Keevisõmbluste makroskoopiline ja mikroskoopiline uuring

EVS-EN ISO 3059:2012
Mittepurustav katsetamine. Kapillaarkatse ja magnetpulberkatse. Vaatlemise tingimused (ISO 3059:2012)

EVS-EN ISO 3834-5:2015
Keevituse kvaliteedinõuded metallide sulakeevitusel. Osa 5: Dokumendid, mis on vajalikud kvaliteedinõuete vastavushindamiseks standardi ISO 3834-2, ISO 3834-3 või ISO 3834-4 järgi

EVS-EN ISO 4063:2010
Keevitus ja külgnevad protsessid. Protsesside nomenklatuur ja viitenumbrid

EVS-ISO 10002:2015
Kvaliteedijuhtimine. Kliendirahulolu. Juhised kaebuste käsitlemiseks organisatsioonides

Juuni 2016

Mais kinnitatud ja juunis müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS 812-1:2013/A1:2016
Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara

EVS 812-1:2013+A1:2016
Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara

EVS 930:2016
Raudteealased rakendused. Nõuded juhtratastega eriveeremile

EVS 931:2016
Raudteealased rakendused. Raudteeliikluse korraldamiseks kasutatavate kirjalike tee- ja sõidulubade, teadete, teatiste ning raamatute vormid

EVS-EN 13481-1:2012
Raudteealased rakendused. Rööbastee. Nõuded kinnitussüsteemide tööomadustele. Osa 1: Määratlused

EVS-EN 1466:2014
Lastele kasutamiseks ja laste hooldamiseks mõeldud tooted. Kandehällid ja tugialused.

EVS-EN 62106:2015
Raadioandmeedastussüsteemi (RDS) spetsifikatsioon VHF/FM raadioringhäälingule raadiosagedusvahemikus 87,5 MHz kuni 108,0 MHz

EVS-EN 771-3:2011+A1:2015
Müürikivide spetsifikatsioon. Osa 3: Betoonmüürikivid (tiheda ja kergtäitematerjaliga)

EVS-EN 771-4:2011+A1:2015
Müürikivide spetsifikatsioon. Osa 4: Autoklaavitud poorbetoonist müürikivid

EVS-EN 772-5:2016
Müürikivide katsemeetodid. Osa 5: Aktiivsete lahustuvate soolade sisalduse määramine keraamilistes müürikivides

EVS-EN ISO 1043-1:2011/A1:2016
Plastid. Tähised ja terminilühendid. Osa 1: Põhipolümeerid ja nende eritunnused

EVS-EN ISO 1043-1:2011+A1:2016
Plastid. Tähised ja terminilühendid. Osa 1: Põhipolümeerid ja nende eritunnused

EVS-EN ISO 10874:2012
Elastsed, tekstiil- ja laminaatpõrandakatted. Klassifikatsioon

EVS-HD 60364-5-557:2014/A11:2016
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-557: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Abiahelad

EVS-HD 60364-5-557:2014+A11:2016
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-557: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Abiahelad

EVS-HD 60364-7-730:2015
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-730: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Sisevetesõidukite elektrilised kalda-toiteühendused

Mai 2016

Aprillis kinnitatud ja mais müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 12520:2015
Mööbel. Tugevus, vastupidavus ja ohutus. Nõuded koduistmetele

EVS-EN 12521:2015
Mööbel. Tugevus, vastupidavus ja ohutus. Nõuded kodulaudadele

EVS-EN 12586:2007+A1:2011
Lastele kasutamiseks ja laste hooldamiseks mõeldud tooted. Rõngasluti hoidja. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

EVS-EN 12790:2009
Lapsehooldustooted. Kallutatud lamamisasendiga hällid (ehk kaldhällid)

EVS-EN 16232:2013
Lastele kasutamiseks ja laste hooldamiseks mõeldud tooted. Imikukiiged

EVS-EN 45501:2015
Mitteautomaatkaalude metroloogilised aspektid

EVS-EN 771-1:2011+A1:2015
Müürikivide spetsifikatsioon. Osa 1: Keraamilised müürikivid

EVS-EN 771-2:2011+A1:2015
Müürikivide spetsifikatsioon. Osa 2: Silikaatmüürikivid

EVS-EN ISO/IEC 17021-1:2015
Vastavushindamine. Nõuded juhtimissüsteemide auditit ja sertifitseerimist teostavatele asutustele. Osa 1: Nõuded

EVS-HD 60364-5-53:2015
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-53: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Lülitus- ja juhtimisaparaadid

EVS-ISO 4037-3:2016
Röntgeni ja gamma referentskiirgus dosimeetrite ja doosikiiruse mõõteseadmete kalibreerimiseks ja nende koste määramiseks sõltuvana footoni energiast. Osa 3: Pindala- ja isikudosimeetrite kalibreerimine ja nende koste mõõtmine kiirguse energia ja langemisnurga funktsioonina
 

Aprill 2016

Märtsis kinnitatud ja aprillis müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS 613:2001/A2:2016
Liiklusmärgid ja nende kasutamine

EVS 614:2008/A1:2016
Teemärgised ja nende kasutamine

EVS 843:2016
Linnatänavad

EVS 901-2:2016
Tee-ehitus. Osa 2: Bituumensideained

EVS 928:2016
Ehitusinformatsiooni modelleerimise (BIM) terminid

EVS JUHEND 6:2016
Standardimisala tehnilise komitee ja projektkomitee asutamine ning töökord

EVS-EN 12063:2001
Geotehniliste eritööde tegemine. Sulundseinad

EVS-EN 12467:2012
Tasapinnalised tsementkiudplaadid. Spetsifikatsioon ja katsemeetodid

EVS-EN 13445-4:2014
Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 4: Valmistamine

EVS-EN 14960:2013
Täispuhutavad mänguseadmed. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

EVS-EN 50128:2011
Raudteealased rakendused. Side-, signalisatsiooni- ja andmetöötlussüsteemid. Raudtee juhtimis- ja turvangusüsteemide tarkvara

EVS-EN 60335-1:2012+A11:2014
Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded

EVS-EN 60601-1:2006/A1:2013+A12:2014
Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

EVS-EN 60601-1:2006+A1:2013+A12:2014
Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

EVS-EN 71-5:2016
Mänguasjade ohutus. Osa 5: Keemilised mänguasjad (komplektid), välja arvatud katsekomplektid

EVS-ISO 13053-2:2016
Kvantitatiivsed meetodid protsessi parendamises. Kuus sigmat. Osa 2: Vahendid ja tehnikad

EVS-ISO 16439:2016
Informatsioon ja dokumentatsioon. Raamatukogude mõju hindamise meetodid ja menetlused

Märts 2016

Veebruaris kinnitatud ja märtsis müügile saabunud eestikeelsed standardid

CEN/TR 15371-1:2015
Mänguasjade ohutus. Tõlgendused. Osa 1: Vastused päringutele standardite EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 ja EN 71-14 tõlgendamiseks

EVS 735:2016
Raadioringhäälingusüsteem. Analoogsüsteemi põhinäitajad

EVS 844:2016
Hoonete kütte projekteerimine

EVS 875-12:2016
Vara hindamine. Osa 12: Hindamine hüvitamise eesmärgil

EVS 875-5:2016
Vara hindamine. Osa 5: Hindamine finantsaruandluse eesmärgil

EVS 876:2016
Kontonumbrid

EVS JUHEND 5:2016
Rahvusvaheliste ja Euroopa standardite ülevõtt Eesti standarditeks

EVS-EN 1303:2015
Akna- ja uksetarvikud. Lukusüdamikud. Nõuded ja katsemeetodid

EVS-EN 13053:2006+A1:2011
Hoonete ventilatsioon. Ventilatsiooni keskseadmed. Komponentide ja sektsioonide valik ning toimimine keskseadmes

EVS-EN 14682:2015
Lasterõivaste ohutus. Nöörid ja tõmbepaelad (ehk krookepaelad) lasterõivastel. Spetsifikatsioonid

EVS-EN 1873:2014+A1:2016
Katuse valmistarvikud. Plastist valguskuplid. Toote spetsifikatsioon ja katsemeetodid

EVS-EN 50083-2:2012/A1:2016
Televisiooni-, heli- ja interaktiivse multimeedia signaalide kaabeljaotussüsteemid. Osa 2: Seadmete elektromagnetiline ühilduvus

EVS-EN 50083-2:2012+A1:2016
Televisiooni-, heli- ja interaktiivse multimeedia signaalide kaabeljaotussüsteemid. Osa 2: Seadmete elektromagnetiline ühilduvus

EVS-EN 55024:2010+A1:2016
Infotehnoloogiaseadmed. Häiringutaluvuse tunnussuurused. Piirväärtused ja mõõtemeetodid

EVS-EN 60099-4:2014
Liigpingepiirikud. Osa 4: Sädemiketa metalloksiid-liigpingepiirikud vahelduvvoolusüsteemidele

EVS-EN 61000-4-30:2015
Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 4-30: Katsetus- ja mõõtetehnika. Elektrikvaliteedi mõõtemeetodid

EVS-EN ISO 1461:2009
Terasele kantavad kuumtsinkpinded (tükktsinkimine). Nõuded ja katsemeetodid

EVS-EN ISO 9346:2008
Hoonete ja ehitusmaterjalide soojus- ja niiskustehniline toimivus. Massilevi füüsikalised suurused. Sõnastik

EVS-IEC 60050-461:2016
Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 461: Elektrikaablid

EVS-ISO/IEC 90003:2016
Tarkvaratehnika. Juhised ISO 9001:2008 rakendamiseks tarkvarale
 

Veebruar 2016

Jaanuaris kinnitatud ja veebruaris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS 847-2:2016
Veevärk. Osa 2: Veetöötlus

EVS 918:2016
Nafta ja vedelad naftatooted. Mõõtemahutites sisalduva vedeliku koguse käsitsi mõõtmine ja mõõtemääramatuse hindamine

EVS-EN 12466:1999
Elastsed põrandakatted. Sõnastik

EVS-EN 12566-6:2013
Reovee väikepuhastid kuni 50 PT. Osa 6: Tehases valmistatud puhastid septiku heitveele

EVS-EN 13282-2:2015
Hüdrauliline teesideaine. Osa 2: Normaalselt kivistuv hüdrauliline teesideaine. Koostis, spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid

EVS-EN 13830:2015
Rippfassaadid. Tootestandard

EVS-EN 14511-1:2013
Õhu konditsioneerid, elektrikompressoritega vedelikjahutusseadmed ja soojuspumbad ruumide kütteks ja jahutuseks. Osa 1: Terminid, määratlused ja klassifikatsioon

EVS-EN 14511-4:2013
Õhu konditsioneerid, elektrikompressoritega vedelikjahutusseadmed ja soojuspumbad ruumide kütteks ja jahutuseks. Osa 4: Kasutusnõuded, tähistus ja juhised

EVS-EN 534:2006+A1:2010
Lainelised bituumenkatuseplaadid. Spetsifikatsioon ja katsemeetodid

EVS-EN 544:2011
Tasapinnalised bituumenkatuseplaadid mineraalse ja/või sünteetilise armatuuriga. Spetsifikatsioon ja katsemeetodid

EVS-EN ISO 14253-5:2016
Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid (GPS). Töödeldavate detailide ja mõõtevahendite kontrollimine mõõtmete alusel. Osa 5: Mõõtemääramatus mõõtevahendite nõuetele vastavuse kontrollimisel

EVS-EN ISO 15609-5:2011
Metalsete materjalide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Keevitusprotseduuri spetsifikaat. Osa 5: Kontaktkeevitus

EVS-EN ISO 6947:2011
Keevitamine ja külgnevad protsessid. Keevitusasendid

EVS-ISO/IEC 29115:2016
Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Olemi autentimiskindluse karkass

Jaanuar 2016

Detsembris 2015 kinnitatud ja jaanuaris 2016 müügile saabunud eestikeelsed standardid

CEN/TR 13201-1:2014
Teevalgustus. Osa 1: Valgustusklasside valiku juhised

EVS 860:2015
Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Torustikud, mahutid ja seadmed. Soojusisolatsiooni teostus

EVS 860-2:2015
Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 2: Torustikud, mahutid ja seadmed. Järelevalve ja mõõtmine

EVS 860-6:2015
Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 6: Torustikud, mahutid ja seadmed. Külmaisolatsioon

EVS-EN 12566-1:2000+A1:2004
Reovee väikepuhastid kuni 50 PT. Osa 1: Tehases valmistatud septikud

EVS-EN 12566-3:2005+A2:2013
Reovee väikepuhastid kuni 50 PT. Osa 3: Kompakt- ja/või kohapeal monteeritavad puhastid

EVS-EN 12845:2015
Paiksed tulekustutussüsteemid. Automaatsed sprinklersüsteemid. Projekteerimine, paigaldamine ja hooldus

EVS-EN 1825-1:2004
Rasvapüüdurid. Osa 1: Konstruktsioonipõhimõtted, toimimisnäitajad ja katsetamine, märgistus ja kvaliteedikontroll

EVS-EN 459-1:2015
Ehituslubi. Osa 1: Määratlused, spetsifikatsioon ja vastavuskriteeriumid

EVS-EN 459-3:2015
Ehituslubi. Osa 3: Vastavushindamine

EVS-EN 482:2012+A1:2015
Töökoha õhu kvaliteet. Üldnõuded keemiliste ohutegurite mõõteprotseduuride suutlikkusele

EVS-EN 60079-19:2011/A1:2015
Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 19: Seadmete remont, kordaseadmine ja taastamine

EVS-EN 60079-19:2011+A1:2015
Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 19: Seadmete remont, kordaseadmine ja taastamine

EVS-EN 62504:2014
Üldtarbevalgustus. Valgusdioodtooted ja nendega seotud seadmed. Terminid ja määratlused

EVS-EN 71-13:2014
Mänguasjade ohutus. Osa 13: Lõhnavad lauamängud, kosmeetikakomplektid ja maitsmismängud

EVS-EN ISO 15614-12:2014
Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Keevituse protseduuri katse. Osa 12: Punkt-, joon- ja projektsioonkeevitus

EVS-EN ISO 4064-5:2014
Veearvestid külmale joogiveele ja kuumale veele. Osa 5: Paigaldusnõuded

EVS-EN ISO 9017:2013
Metalsete materjalide purustavad katsetused. Murdekatse

IEC/TR 61000-5-1:1996 et
Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 5: Paigaldus- ja leevendusjuhendid. Jagu 1: Üldpõhimõtted. Elektromagnetilise ühilduvuse alusväljaanne
 

Print  
AK portaal2 Pysiklient2