Esileht»Tooted ja teenused»Infoteenus»Uued eestikeelsed standardid»Uued eestikeelsed standardid 2017

Uued eestikeelsed standardid 2017

Detsember 2017

Detsembris avaldatud ja detsembris müügile saabunud standardid

EVS-EN 1008:2002
Betooni seguvesi. Veeproovide võtmine, katsetamine ja kasutuskõlblikkuse hindamine, sh betoonitootmisest pärineva taaskasutatava vee kasutamine betooni seguveena

EVS-EN 50588-1:2017
Keskmised jõutrafod sagedusele 50 Hz seadme suurima lubatava kestevpingega mitte üle 36 kV. Osa 1: Üldnõuded

EVS-EN 60947-2:2017
Madalpingelised lülitusaparaadid. Osa 2: Kaitselülitid

EVS-EN 62271-1:2017
Kõrgepingeline lülitus- ja juhtimisaparatuur. Osa 1: Vahelduvvoolu lülitus- ja juhtimisaparatuuri üldliigitus

EVS-EN ISO 13916:2017
Keevitus. Juhised eelkuumutustemperatuuri, läbimitevahelise temperatuuri ja eelkuumutuse hoidmistemperatuuri mõõtmiseks

EVS-EN ISO/IEC 17025:2017
Üldnõuded katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsusele

EVS-HD 60364-5-52:2011/A11:2017
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikud

EVS-HD 60364-5-52:2011+A11:2017
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikud

EVS-IEC 60050-321:2017
Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 321: Mõõtetrafod

EVS-IEC 60050-436:2017
Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 436: Jõukondensaatorid

EVS-IEC 60050-448:2017
Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 448: Elektrisüsteemi kaitse

EVS-ISO 11799:2016
Informatsioon ja dokumentatsioon. Arhiivi- ja raamatukogumaterjalide hoiunõuded

Novembris avaldatud ja detsembris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 351-1:2007
Puidu ja puittoodete vastupidavus. Kaitsevahendiga immutatud täispuit. Osa 1: Kaitsevahendi läbitavuse ja sissejäävuse liigitus

EVS-EN 378-1:2016
Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded. Osa 1: Põhinõuded, määratlused, klassifikatsioon ja valikukriteeriumid

EVS-EN 55015:2013+A1:2015
Elektrivalgustite ja nendetaoliste seadmete raadiohäiringu-tunnussuuruste piirväärtused ja mõõtemeetodid

EVS-EN 60445:2017
Inimese-masina-liidese üld- ja ohutuspõhimõtted, märgistus ja tuvastamine. Seadmeklemmide, juhtide otsastuste ja juhtide tuvastamine

EVS-EN 60601-1-3:2008/A11:2016
Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1-3: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele. Kollateraalstandard: Kiirguskaitse nõuded diagnostilistele röntgenseadmetele

EVS-EN 60601-1-3:2008+A1+A11:2016
Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1-3: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele. Kollateraalstandard: Kiirguskaitse nõuded diagnostilistele röntgenseadmetele

EVS-EN 61000-5-7:2002
Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 5-7: Paigaldus- ja leevendusjuhendid. Ümbristega tagatud elektromagnetiliste häiringute vastane kaitseaste (EM-kood)

EVS-IEC 60050(713):2001/A2:2017
Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 713: Raadioside: saatjad, vastuvõtjad, võrgud ja ekspluatatsioon

EVS-IEC 60050(713):2001+A1+A2:2017
Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 713: Raadioside: saatjad, vastuvõtjad, võrgud ja ekspluatatsioon

EVS-ISO 12917-1:2017
Toornafta ja vedelad naftatooted. Horisontaalsete silindriliste mahutite kalibreerimine. Osa 1: Käsitsi mõõtemeetodid

EVS-ISO 5667-4:2016
Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 4: Juhised looduslikest ja tehisjärvedest proovide võtmiseks
 

November 2017

Novembris avaldatud ja novembris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 13108-21:2016
Asfaltsegud. Materjalide spetsifikatsioonid. Osa 21: Tehase tootmisohje

EVS-EN 16475-3:2016
Korstnad. Tarvikud. Osa 3: Tõmberegulaatorid, seisakuaja avamisseadmed ja kombineeritud sekundaarõhu seadmed. Nõuded ja katsemeetodid

EVS-EN 228:2012+A1:2017
Mootorikütused. Pliivaba mootoribensiin. Nõuded ja katsemeetodid

EVS-EN ISO 17100:2015/A1:2017
Tõlketeenused. Nõuded tõlketeenusele. Muudatus 1

EVS-EN ISO 17100:2015+A1:2017
Tõlketeenused. Nõuded tõlketeenusele

EVS-EN ISO 22870:2016
Abikohas testimine (AKT). Kvaliteedi ja kompetentsuse nõuded

EVS-EN ISO 6887-1:2017
Toiduahela mikrobioloogia. Katseproovide, algsuspensiooni ja kümnendlahjenduste ettevalmistamine mikrobioloogiliseks uuringuks. Osa 1: Üldeeskirjad algsuspensiooni ja kümnendlahjenduste valmistamiseks

EVS-EN ISO 6887-2:2017
Toiduahela mikrobioloogia. Katseproovide, algsuspensiooni ja kümnendlahjenduste ettevalmistamine mikrobioloogiliseks uuringuks. Osa 2: Liha ja lihatoodete ettevalmistamise erieeskirjad

EVS-EN ISO 6887-3:2017
Toiduahela mikrobioloogia. Katseproovide, algsuspensiooni ja kümnendlahjenduste ettevalmistamine mikrobioloogiliseks uuringuks. Osa 3: Kala ja kalatoodete ettevalmistamise erieeskirjad

EVS-EN ISO 6887-4:2017
Toiduahela mikrobioloogia. Katseproovide, algsuspensiooni ja kümnendlahjenduste ettevalmistamine mikrobioloogiliseks uuringuks. Osa 4: Erinevate toodete ettevalmistamise erieeskirjad

EVS-EN ISO 9963-1:1999
Vee kvaliteet. Leeliselisuse määramine. Osa 1: Üld- ja segaleeliselisuse määramine

EVS-EN ISO 9963-2:1999
Vee kvaliteet. Leeliselisuse määramine. Osa 2: Karbonaatse leeliselisuse määramine

Oktoobris avaldatud ja novembris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS 936:2017
Hajusallikate heitkoguste mõõtmine. Tööstusrajatistest, sealhulgas põllumajanduslikest allikatest pärit peenosakeste hajusheitmete kvantifitseerimine

EVS-EN 1176-1:2017
Mänguväljaku seadmed ja aluspinnakate. Osa 1: Üldised ohutusnõuded ja katsemeetodid

EVS-EN 1176-2:2017
Mänguväljaku seadmed ja aluspinnakate. Osa 2: Täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid kiikede jaoks

EVS-EN 1176-3:2017
Mänguväljaku seadmed ja aluspinnakate. Osa 3: Täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid liumägedele

EVS-EN 1176-4:2017
Mänguväljaku seadmed ja aluspinnakate. Osa 4: Täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid trossradadele

EVS-EN 13108-20:2016
Asfaltsegud. Materjalide spetsifikatsioonid. Osa 20: Tüübikatsetus

EVS-EN 16872:2016
Homöopaatia lisakvalifikatsiooniga arstide (HLKA-de) teenused. Nõudmised homöopaatia lisakvalifikatsiooniga arstide osutatud tervishoiuteenustele

EVS-EN 590:2013/NA:2017
Mootorikütused. Diislikütus. Nõuded ja katsemeetodid. Eesti standardi rahvuslik lisa

EVS-EN 590:2013+A1:2017
Mootorikütused. Diislikütus. Nõuded ja katsemeetodid

EVS-EN 590:2013+A1+NA:2017
Mootorikütused. Diislikütus. Nõuded ja katsemeetodid

EVS-EN 60335-1:2012/A13:2017
Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded

EVS-EN 60335-1:2012+A11+A13:2017
Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded

EVS-EN ISO 9692-3:2016
Keevitamine ja külgnevad protsessid. Liite ettevalmistamise tüübid. Osa 3: Alumiiniumi ja selle sulamite MIG-keevitus (kaarkeevitus sulavelektroodiga inertgaasis) ja TIG-keevitus (volframelektroodiga keevitus inertgaasis)

EVS-IEC 60050-421:2017
Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 421: Jõutrafod ja reaktorid

EVS-IEC 60050-614:2017
Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 614: Elektri tootmine, ülekandmine ja jaotamine. Käit

Oktoober 2017

Oktoobris avaldatud ja oktoobris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS JUHEND 4:2017
Eesti standardi ja standardilaadse dokumendi ülesehitus, sõnastus ja vormistus

EVS-EN 60990:2016
Puutevoolu ja kaitsejuhivoolu mõõtemeetodid

EVS-EN 71-7:2014+A1:2017
Mänguasjade ohutus. Osa 7: Sõrmevärvid. Nõuded ja katsemeetodid

EVS-EN ISO 8467:1999
Vee kvaliteet. Permanganaatarvu määramine

EVS-ISO 6058:2017
Vee kvaliteet. Kaltsiumisisalduse määramine EDTA-ga tiitrimisel

EVS-ISO 6059:2017
Vee kvaliteet. Kaltsiumi ja magneesiumi summaarse sisalduse määramine EDTA-ga tiitrimisel

EVS-ISO 7890-3:2017
Vee kvaliteet. Nitraadi määramine. Osa 3: Spektromeetriline meetod sulfosalitsüülhappega

EVS-EN 16942:2016
Mootorikütused. Mootorsõidukile sobivuse tähistamine. Tankijateabe graafiline väljendus
 

Septembris avaldatud ja oktoobris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS 677:2014/A1:2017
Teraviljad ja teraviljasaadused. Organoleptiliste omaduste määramine

EVS 677:2014+A1:2017
Teraviljad ja teraviljasaadused. Organoleptiliste omaduste määramine

EVS 679:2014/A1:2017
Teraviljad. Kahjuritega nakatatuse määramine

EVS 679:2014+A1:2017
Teraviljad. Kahjuritega nakatatuse määramine

EVS 812-6:2012/A2:2017
Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus

EVS 812-6:2012+A1+A2
Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus

EVS 884:2017
Maagaasitorustik. Projekteerimise põhinõuded üle 16 baarise töörõhuga torustikele

EVS-EN 12566-1:2016
Reovee väikepuhastid kuni 50 ie. Osa 1: Tehases valmistatud septikud

EVS-EN 12566-7:2016
Reovee väikepuhastid kuni 50 ie. Osa 7: Tehases valmistatud süvapuhastid

EVS-EN 13108-7:2016
Asfaltsegud. Materjali spetsifikatsioon. Osa 7: Dreenasfalt

EVS-EN 16798-3:2017
Hoonete energiatõhusus. Hoonete ventilatsioon. Osa 3: Mitteeluhoonete ventilatsioon.

EVS-EN ISO 9606-1:2017
Keevitajate kvalifitseerimise katse. Sulakeevitus. Osa 1: Terased

EVS-HD 60364-1:2008/A11:2017
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 1: Põhialused, üldiseloomustus, määratlused

EVS-HD 60364-1:2008+A11:2017
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 1: Põhialused, üldiseloomustus, määratlused

EVS-HD 60364-5-51:2009/A12:2017
Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-51: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Üldjuhised

EVS-HD 60364-5-51:2009+A11+A12
Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-51: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Üldjuhised

EVS-HD 60364-5-53:2015/A11:2017
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-53: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Lülitus- ja juhtimisaparaadid

EVS-HD 60364-5-53:2015+A11:2017
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-53: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Lülitus- ja juhtimisaparaadid

EVS-HD 60364-5-54:2011/A11:2017
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid

EVS-HD 60364-5-54:2011+A11:2017
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid

EVS-HD 60364-5-559:2013/A11:2017
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-559: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Valgustid ja valgustuspaigaldised

EVS-HD 60364-5-559:2013+A11:2017
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-559: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Valgustid ja valgustuspaigaldised

EVS-HD 60364-6:2016/A12:2017
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 6: Kontrollitoimingud

EVS-HD 60364-6:2016+A11+A12
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 6: Kontrollitoimingud

EVS-HD 60364-7-740:2007/A11:2017
Ehitiste elektripaigaldised. Osa 7-740: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Peoplatside, meelelahutusparkide ja tsirkuste tarindite, meelelahutusseadmete ja kioskite ajutised elektripaigaldised

EVS-HD 60364-7-740:2007+A11:2017
Ehitiste elektripaigaldised. Osa 7-740: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Peoplatside, meelelahutusparkide ja tsirkuste tarindite, meelelahutusseadmete ja kioskite ajutised elektripaigaldised

IEC TR 61000-2-5:2017 et
Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 2-5: Keskkond. Elektromagnetiliste keskkondade kirjeldus ja liigitus

September 2017

Septembris avaldatud ja septembris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 13108-6:2016
Asfaltsegud. Materjali spetsifikatsioon. Osa 6: Valuasfalt

EVS-EN 16323:2014
Kanalisatsioonitehnika oskussõnastik

EVS-EN 1993-4-2:2007/A1:2017
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 4-2: Vedelikumahutid

EVS-EN 1993-4-2:2007/NA:2017
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 4-2: Vedelikumahutid. Eesti standardi rahvuslik lisa

EVS-EN 1993-4-2:2007+A1:2017+NA:2017
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 4-2: Vedelikumahutid

EVS-EN ISO 12354-2:2017
Ehitusakustika. Hoonete akustilise toimivuse hindamine elementide akustilise toime põhjal. Osa 2: Ruumidevaheline löögiheli isolatsioon

EVS-HD 60364-7-705:2007/A12:2017
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-705: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Põllundus- ja aiandusehitised

EVS-HD 60364-7-705:2007+A11+A12
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-705: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Põllundus- ja aiandusehitised

EVS-HD 60364-7-709:2009/A11:2017
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-709: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Huvisõidusadamad ja muud samalaadsed paigad

EVS-HD 60364-7-709:2009+A1+A11
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-709: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Huvisõidusadamad ja muud samalaadsed paigad

EVS-HD 60364-7-715:2012/A11:2017
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-715: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Väikepingelised valgustuspaigaldised

EVS-HD 60364-7-715:2012+A11:2017
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-715: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Väikepingelised valgustuspaigaldised

EVS-HD 60364-7-718:2013/A12:2017
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-718: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Avalikud asutused ja töökohad

EVS-HD 60364-7-718:2013+A11+A12
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-718: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Avalikud asutused ja töökohad

EVS-HD 60364-7-729:2009/A11:2017
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-729: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Teenindus- ja hoolduskäigud

EVS-HD 60364-7-729:2009+A11:2017
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-729: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Teenindus- ja hoolduskäigud

EVS-IEC 60050(702):2001/A1:2017
Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 702: Võnkumised, signaalid ja vastavad seadmed

EVS-IEC 60050(702):2001/A2:2017
Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 702: Võnkumised, signaalid ja vastavad seadmed

EVS-IEC 60050(702):2001+A1+A2
Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 702: Võnkumised, signaalid ja vastavad seadmed

EVS-IEC 60050(713):2001/A1:2017
Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 713: Raadioside: saatjad, vastuvõtjad, võrgud ja ekspluatatsioon

EVS-IEC 60050(713):2001+A1:2017
Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 713: Raadioside: saatjad, vastuvõtjad, võrgud ja ekspluatatsioon

EVS-IEC 60050-161:2015/A1:2017
Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 161: Elektromagnetiline ühilduvus

EVS-IEC 60050-161:2015+A1:2017
Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 161: Elektromagnetiline ühilduvus

EVS-ISO 11352:2017
Vee kvaliteet. Määramatuse hindamine valideerimise ja kvaliteedikontrolli andmeid kasutades

Augustis avaldatud ja septembris müügile saabunud eestikeelsed standardid

CEN ISO/TS 80004-2:2017
Nanotehnoloogiad. Sõnastik. Osa 2: Nanoobjektid

EVS-EN 13480-4:2017
Metallist tööstustorustik. Osa 4: Valmistamine ja paigaldamine

EVS-EN 15975-1:2011+A1:2015
Joogivee varustuskindlus. Riski- ja kriisijuhtimise juhised. Osa 1: Kriisijuhtimine

EVS-EN 15975-2:2013
Joogivee varustuskindlus. Riski- ja kriisijuhtimise juhised. Osa 2: Riskijuhtimine

EVS-EN 196-3:2016
Tsemendi katsetamine. Osa 3: Tardumisaja ja mahupüsivuse määramine

EVS-EN 1993-1-4:2006/A1:2015
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-4: Üldreeglid. Täiendavad reeglid roostevaba terase jaoks

EVS-EN 1993-1-4:2006/NA:2017
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-4: Üldreeglid. Täiendavad reeglid roostevaba terase jaoks. Eesti standardi rahvuslik lisa

EVS-EN 1993-1-4:2006+A1:2015+NA:2017
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-4: Üldreeglid. Täiendavad reeglid roostevaba terase jaoks

EVS-EN 71-3:2013+A2:2017
Mänguasjade ohutus. Osa 3: Teatud elementide migratsioon

EVS-EN ISO 7971-3:2010
Teraviljad. Mahumassi ehk hektoliitri massi määramine. Osa 3: Rutiinne meetod

EVS-HD 60364-4-41:2017
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest

EVS-HD 60364-4-46:2016+A11:2017
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-46: Kaitseviisid. Turvalahutamine ja lülitamine

EVS-HD 60364-5-537:2016+A11:2017
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-53: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Lülitus- ja juhtimisaparaadid. Jaotis 537: Turvalahutamine ja lülitamine

EVS-HD 60364-5-56:2010/A12:2017
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-56: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Turvasüsteemid

EVS-HD 60364-5-56:2010+A1+A11+A12
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-56: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Turvasüsteemid

EVS-HD 60364-7-701:2007/A12:2017
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-701: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Vanne ja dušše sisaldavad ruumid

EVS-HD 60364-7-701:2007+A11+A12
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-701: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Vanne ja dušše sisaldavad ruumid

EVS-HD 60364-7-708:2017
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-708: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Sõidukelamuväljakud, kämpinguväljakud ja muud samalaadsed paigad

EVS-IEC 60050-903:2017
Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 903: Riskihindamine

August 2017

Augustis avaldatud ja augustis müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 12101-2:2017
Suitsu ja kuumuse kontrollsüsteemid. Osa 2: Loomulikul teel suitsu ja kuumust eemaldavad luugid

EVS-EN 14411:2016
Keraamilised plaadid. Määratlused, liigitamine, omadused, toimivuse püsivuse hindamine ja kontrollimine ning märgistamine

EVS-EN 60909-0:2016
Lühisvoolud kolmefaasilistes vahelduvvoolusüsteemides. Osa 0: Voolude arvutamine

EVS-EN ISO 10077-1:2017
Akende, uste ja luukide soojuslik toimivus. Soojusläbivuse arvutus. Osa 1: Üldosa

EVS-EN ISO 10077-2:2017
Akende, uste ja luukide soojuslik toimivus. Soojusläbivuse arvutus. Osa 2: Raamide numbriline arvutusmeetod

EVS-EN ISO 10211:2017
Külmasillad hoones. Soojusvoolud ja pinnatemperatuurid. Detailsed arvutused

EVS-EN ISO 13370:2017
Hoonete soojuslik toimivus. Soojuslevi pinnasesse. Arvutusmeetodid

EVS-EN ISO 6946:2017
Hoonete piirdetarindid ja komponendid. Soojustakistus ja soojusläbivus. Arvutusmeetodid

Juulis avaldatud ja augustis müügile saabunud eestikeelne käsiraamat

ISO 9001:2015 väikeettevõtetele
ISO 9001:2015 väikeettevõtetele - Mida teha?

Juuli 2017

Juulis avaldatud ja juulis müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS 812-1:2017
Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara

EVS-EN 16361:2013+A1:2016
Masinkäitusega uksed. Tootestandard ja toodete omadused. Masinkäitusega ukseplokid (välja arvatud pendeluksed), mis on algselt kavandatud kasutamiseks masinkäitusega

EVS-EN ISO 11290-2:2017
Toiduahela mikrobioloogia. Horisontaalmeetod Listeria monocytogenes'e ja Listeria spp. tuvastamiseks ja loendamiseks. Osa 2: Loendamismeetod

Juunis avaldatud ja juulis müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS 620-2:2012/A1:2017
Tuleohutus. Osa 2: Ohutusmärgid

EVS 620-2:2012+A1:2017
Tuleohutus. Osa 2: Ohutusmärgid

EVS-EN 12697-27:2017
Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 27: Proovivõtmine

EVS-EN 1993-1-5:2006/A1:2017
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-5: Tasapinnalised konstruktsioonielemendid

EVS-EN 1993-1-5:2006/NA:2017
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-5: Tasapinnalised konstruktsioonielemendid. Eesti standardi rahvuslik lisa

EVS-EN 1993-1-5:2006+A1:2017+NA:2017
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-5: Tasapinnalised konstruktsioonielemendid

EVS-EN ISO 17632:2015
Keevitusmaterjalid. Täidistraadid legeerimata ja peenterateraste kaarkeevituseks kaitsegaasis ja kaitsegaasita. Liigitus

EVS-EN ISO 4064-1:2017
Veearvestid külmale joogiveele ja kuumale veele. Osa 1: Metroloogilised ja tehnilised nõuded

EVS-EN ISO 4064-5:2017
Veearvestid külmale joogiveele ja kuumale veele. Osa 5: Paigaldusnõuded

Juuni 2017

Juunis avaldatud ja juunis müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 14915:2013+A1:2017
Täispuidust seina- ja laevooderdis. Omadused, nõuded ja märgistus

EVS-EN 16687:2015
Ehitustooted. Ohtlike ainete eraldumise hindamine. Terminoloogia

EVS-EN ISO 14122-4:2016
Masinate ohutus. Püsijuurdepääsuvahendid masinatele. Osa 4: Kinnitatud redelid

Mais avaldatud ja juunis müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 196-1:2016
Tsemendi katsetamine. Osa 1: Tugevuse määramine

EVS-EN 60335-1:2012/A12:2017
Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded

EVS-EN 60335-1:2012+A11+A12
Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded

EVS-EN 62271-202:2014
Kõrgepingejaotla ja juhtimisaparatuur. Osa 202: Tehasetooteline kõrgepinge-/madalpingealajaam

EVS-EN 845-3:2013+A1:2016
Müüritarvikute spetsifikatsioon. Osa 3: Sängitusvuugi terassarrusvõrgud

EVS-EN ISO 14122-1:2016
Masinate ohutus. Püsijuurdepääsuvahendid masinatele. Osa 1: Kinnitatud vahendite valimine ja juurdepääsu üldnõuded

EVS-EN ISO 14122-2:2016
Masinate ohutus. Püsijuurdepääsuvahendid masinatele. Osa 2: Tööplatvormid ja käiguteed

EVS-EN ISO 14122-3:2016
Masinate ohutus. Püsijuurdepääsuvahendid masinatele. Osa 3: Trepid, treppredelid ja kaitsepiirded

EVS-HD 60364-7-718:2013/A11:2017
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-718: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Avalikud asutused ja töökohad

EVS-HD 60364-7-718:2013+A11:2017
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-718: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Avalikud asutused ja töökohad

Mai 2017

Mais avaldatud ja mais müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS 932:2017
Ehitusprojekt

EVS-EN 13108-8:2016
Asfaltsegud. Materjali spetsifikatsioon. Osa 8: Ringlussevõetud asfalt

EVS-EN 845-2:2013+A1:2016
Müüritarvikute spetsifikatsioon. Osa 2: Sillused

Aprillis avaldatud ja mais müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS 871:2017
Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused. Kasutamine

EVS 910:2017
Kinnisvara korrashoiu hanke dokumendid ja nende koostamise juhend

EVS 927:2017
Ehituslik põletatud põlevkivi. Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus

EVS-EN 13108-5:2016
Asfaltsegud. Materjali spetsifikatsioon. Osa 5: Killustikmastiksasfalt

EVS-EN 15048-1:2016
Metallkonstruktsioonide eelpingestamata poltliited. Osa 1: Üldnõuded

EVS-EN 62052-11:2003/A1:2017
Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Üldnõuded, katsetused ja katsetingimused. Osa 11: Arvestid

EVS-EN 62052-11:2003+A1:2017
Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Üldnõuded, katsetused ja katsetingimused. Osa 11: Arvestid

EVS-EN ISO 5667-6:2016
Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 6: Juhised jõgedest ja muudest vooluveekogudest proovide võtmiseks

EVS-EN ISO 9013:2017
Termolõikamine. Termolõigete klassifitseerimine. Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid ja kvaliteedi tolerantsid

Aprill 2017

Aprillis avaldatud ja aprillis müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 62053-23:2003/A1:2017
Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Erinõuded. Osa 23: Staatilised reaktiivenergia arvestid (klass 2 ja 3)

EVS-EN 62053-23:2003+A1:2017
Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Erinõuded. Osa 23: Staatilised reaktiivenergia arvestid (klass 2 ja 3)

Märtsis avaldatud ja aprillis müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS 840:2017
Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes

EVS 904:2017
Hajusallikate heitkoguste mõõtmine. Tööstushooned ja loomalaudad

EVS 935-1:2017
Jalakäijate ülekäiguradade valgustamine lisavalgustusega. Osa 1: Kvaliteedi üldnäitajad ja juhisväärtused

EVS 935-2:2017
Jalakäijate ülekäiguradade valgustamine lisavalgustusega. Osa 2: Arvutamine ja mõõtmine

EVS-EN 12566-3:2016
Reovee väikepuhastid kuni 50 ie. Osa 3: Kompakt- ja/või kohapeal monteeritavad puhastid

EVS-EN 12566-6:2016
Reovee väikepuhastid kuni 50 ie. Osa 6: Tehases valmistatud puhastid septiku heitveele

EVS-EN 378-2:2016
Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded. Osa 2: Kavandamine, valmistamine, katsetamine, märgistamine ja dokumentatsioon

EVS-EN 50849:2017
Häireteadustuse helisüsteemid

EVS-EN 55011:2016
Tööstus-, teadus- ja meditsiiniseadmed. Raadiosageduslike häiringute tunnussuurused. Piirväärtused ja mõõtemeetodid

EVS-EN 845-1:2013+A1:2016
Müüritarvikute spetsifikatsioon. Osa 1: Müüriankrud, tõmbelindid, talakingad ja konsoolid

EVS-EN ISO 1101:2017
Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid (GPS). Geomeetriline tolereerimine. Kuju-, suuna-, asendi- ja viskumistolerantsid

EVS-HD 60364-6:2016+A11:2017
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 6: Kontrollitoimingud

Märts 2017

Veebruaris avaldatud ja märtsis müügile saabunud eestikeelsed standardid

CEN ISO/TR 15608:2017
Keevitamine. Juhised metalsete materjalide rühmitamiseks

EVS 664:2017
Tahkekütused. Väävlisisaldus. Üldväävli ja selle sidemevormide määramine

EVS 860-5:2017
Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 5: Torustikud, mahutid ja seadmed. Dimensioneerimine

EVS 933:2017
Juhised kantavate tulekustutite kontrolliks ja hoolduseks ning nõuded hoolduspunktidele

EVS-EN 13055:2016
Kergtäitematerjalid

EVS-EN 13108-1:2016
Asfaltsegud. Materjali spetsifikatsioon. Osa 1: Asfaltbetoon

EVS-EN 13119:2016
Rippfassaadid. Terminoloogia

EVS-EN 13237:2012
Plahvatusohtlikud keskkonnad. Terminid ja määratlused plahvatusohtlikes keskkondades kasutamiseks ette nähtud seadmete ja kaitsesüsteemide kohta

EVS-EN 14019:2016
Rippfassaadid. Löögikindlus. Toimivusnõuded

EVS-EN 60079-10-1:2016
Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 10-1: Piirkondade liigitus. Plahvatusohtlikud gaaskeskkonnad

EVS-EN 62053-22:2003/A1:2017
Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Erinõuded. Osa 22: Staatilised aktiivenergia arvestid (klass 0,2 S ja 0,5 S)

EVS-EN 62053-22:2003+A1:2017
Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Erinõuded. Osa 22: Staatilised aktiivenergia arvestid (klass 0,2 S ja 0,5 S)

EVS-EN 81346-1:2009
Tööstuslikud süsteemid, paigaldised ja seadmed ning tööstustooted. Liigendamise põhimõtted ja viitetunnused. Osa 1: Põhireeglid

EVS-EN ISO/IEC 27000:2017
Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturbe halduse süsteemid. Ülevaade ja sõnavara

EVS-EN ISO/IEC 27001:2017
Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturbe halduse süsteemid. Nõuded

EVS-EN ISO/IEC 27002:2017
Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturbemeetodite tavakoodeks

EVS-ISO 15489-1:2017
Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendihaldus. Osa 1: Mõisted ja põhimõtted

Veebruar 2017

Jaanuaris avaldatud ja veebruaris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 1015-12:2016
Müürimörtide katsemeetodid. Osa 12: Kivistunud krohvimördi ja aluspinna nakketugevuse määramine

EVS-EN 13163:2012+A2:2016
Ehituslikud soojusisolatsioonitooted. Tööstuslikult valmistatud paisutatud polüstüreenist tooted (EPS). Spetsifikatsioon

EVS-EN 13445-2:2016+A1:2016
Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 2: Materjalid

EVS-EN 13480-4:2016+A3:2016
Metallist tööstustorustik. Osa 4: Valmistamine ja paigaldamine

EVS-EN 13481-2:2012+A1:2017
Raudteealased rakendused. Rööbastee. Nõuded kinnitussüsteemide tööomadustele. Osa 2: Betoonist liiprite kinnitussüsteemid

EVS-EN 13707:2013
Painduvad hüdroisolatsioonimaterjalid. Armeeritud bituumenmaterjalid katuse hüdroisolatsiooniks. Määratlused ja omadused

EVS-EN 14662-3:2015
Välisõhu kvaliteet. Standardmeetod benseeni kontsentratsiooni mõõtmiseks. Osa 3: Automaatne pumpamisega proovivõtt ja in situ gaaskromatograafia

EVS-EN 62430:2009
Elektri- ja elektroonikatoodete keskkonnateadlik kavandamine

EVS-EN ISO 11469:2016
Plastid. Plasttoodete üldine identifitseerimine ja markeerimine

EVS-EN ISO 15223-1:2016
Meditsiiniseadmed. Meditsiiniseadme märgisel, märgistusel ning kaasuvas teabes kasutatavad tingmärgid. Osa 1: Üldnõuded

EVS-EN ISO 17659:2004
Keevitamine. Mitmekeelsed keevitusliidete terminid koos illustratsioonidega

EVS-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Vee kvaliteet. Escherichia coli ja coli-laadsete bakterite loendamine. Osa 1: Membraanfiltreerimise meetod madala bakteriaalse fooniga veele

EVS-EN ISO 9308-1:2014+A1:2017
Vee kvaliteet. Escherichia coli ja coli-laadsete bakterite loendamine. Osa 1: Membraanfiltreerimise meetod madala bakteriaalse fooniga veele

EVS-ISO 1996-1:2017
Akustika. Keskkonnamüra kirjeldamine, mõõtmine ja hindamine. Osa 1: Põhisuurused ja hindamiskord

Jaanuar 2017

Detsembris 2016 avaldatud ja jaanuaris 2017 müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS 875-6:2016
Vara hindamine. Osa 6: Hindamine laenamise eesmärgil

EVS-EN 12207:2016
Aknad ja uksed. Õhuläbilaskvus. Klassifikatsioon

EVS-EN 12210:2016
Aknad ja uksed. Vastupanu tuulekoormusele. Klassifikatsioon

EVS-EN 12732:2013+A1:2014
Gaasivarustussüsteemid. Terastorustiku keevitamine. Talitluslikud nõuded

EVS-EN 13241:2003+A2:2016
Tööstus-, kommerts-, garaažiuksed ja garaaživäravad. Tootestandard, toodete omadused

EVS-EN 13859-2:2014
Painduvad hüdroisolatsioonimaterjalid. Aluskatete määratlused ja omadused. Osa 2: Seinte aluskatted

EVS-EN 13914-2:2016
Krohvide projekteerimine, valmistamine ja pealekandmine. Osa 2: Sisekrohv

EVS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Aknad ja uksed. Tootestandard, toodete omadused. Osa 1: Aknad ja välisuksed

EVS-EN 14625:2012
Välisõhk. Ultraviolett-fotomeetrial põhinev standardmeetod osooni kontsentratsiooni mõõtmiseks

EVS-EN 14626:2012
Välisõhk. Dispersioonita infrapunaspektroskoopial põhinev standardmeetod süsinikmonooksiidi kontsentratsiooni mõõtmiseks

EVS-EN 1729-2:2012+A1:2015
Mööbel. Haridusasutuste toolid ja lauad. Osa 2: Ohutusnõuded ja katsemeetodid

EVS-EN 998-1:2016
Müürimörtide spetsifikatsioon. Osa 1: Krohvimört

EVS-EN 998-2:2016
Müürimörtide spetsifikatsioon. Osa 2: Müürimört

EVS-EN ISO 13485:2016
Meditsiiniseadmed. Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Normatiivsed nõuded

EVS-EN ISO 14004:2016
Keskkonnajuhtimissüsteemid. Üldised juhised rakendamiseks

EVS-EN ISO 14341:2011
Keevitusmaterjalid. Keevitustraadid ja keevismetallid legeerimata ja peenterateraste kaarkeevituseks kaitsegaasis. Liigitus

EVS-EN ISO 17637:2016
Keevisõmbluste mittepurustav kontroll. Sulakeevitusliidete visuaalne kontroll

EVS-EN ISO 9972:2015
Hoonete soojuslik toimivus. Hoonepiirete õhulekke määramine. Ventilaatoriga survestamise meetod

EVS-IEC 60050-466:2016
Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 466: Õhuliinid

EVS-ISO/IEC/IEEE 15288:2016
Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Süsteemi elutsükli protsessid

IEC/TR 61000-5-2:1997 et
Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 5: Paigaldus- ja leevendusjuhendid. Jagu 2: Maandamine ja kaabeldus

Print  
AK portaal2 Pysiklient2