Esileht»Tooted ja teenused»Infoteenus»Uued eestikeelsed standardid»Uued eestikeelsed standardid 2019

Uued eestikeelsed standardid 2019

Detsember 2019

Detsembris avaldatud ja detsembris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 1015-11:2019
Müürimörtide katsemeetodid. Osa 11: Kivistunud mördi painde- ja survetugevuse määramine

EVS-EN 13053:2019
Hoonete ventilatsioon. Ventilatsiooni keskseadmed. Keskseadmete komponentide ja sektsioonide valik ja toimimine

EVS-EN 50413:2019
Inimesele toimivate elektri-, magnet- ja elektromagnetväljade (0 Hz kuni 300 GHz) mõõtmis- ja arvutusviiside põhistandard

EVS-EN 62676-1-1:2014
Turvarakendustes kasutatavad videovalvesüsteemid. Osa 1-1: Süsteemi nõuded. Üldist

EVS-EN ISO 11665-11:2019
Radioaktiivsuse mõõtmine keskkonnas. Õhk: radoon 222. Osa 11: Pinnaseõhu kontrollimeetod proovivõtuga sügavusest

EVS-EN ISO 13855:2010
Masinaohutus. Ohutuskaitsevahendite asukoha määramine inimese kehaosade lähenemiskiirusest lähtudes

EVS-EN ISO 14119:2013
Masinaohutus. Kaitsepiiretega ühendatud blokeerimisseadised. Kavandamise ja valiku põhimõtted

EVS-EN ISO 15607:2019
Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Üldreeglid

EVS-EN ISO 19650-1:2018
Hoonete ja rajatistega seotud info, sealhulgas ehitusinformatsiooni modelleerimise (BIM) korraldamine ja digitaliseerimine. Infohaldus ehitusinformatsiooni modelleerimise abil. Osa 1: Mõisted ja põhimõtted

EVS-EN ISO 19650-2:2018
Hoonete ja rajatistega seotud info, sealhulgas ehitusinformatsiooni modelleerimise (BIM) korraldamine ja digitaliseerimine. Infohaldus ehitusinformatsiooni modelleerimise abil. Osa 2: Varade elluviimise etapp

EVS-EN ISO 5815-1:2019
Vee kvaliteet. Biokeemilise hapnikutarbe (BHTn) määramine n päeva pärast. Osa 1: Lahjendus- ja külvimeetod allüültiokarbamiidi lisamisega

Novembris avaldatud ja detsembris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 10025-2:2019
Konstruktsiooniterasest kuumvaltsitud tooted. Osa 2: Legeerimata konstruktsiooniteraste tehnilised tarnetingimused

EVS-EN 10025-3:2019
Konstruktsiooniterasest kuumvaltsitud tooted. Osa 3: Normaliseeritud, normaliseerivalt valtsitud keevitatavate peenteraliste konstruktsiooniteraste tehnilised tarnetingimused

EVS-EN 10025-4:2019
Konstruktsiooniterasest kuumvaltsitud tooted. Osa 4: Termomehaaniliselt valtsitud keevitatavate peenterateraste tehnilised tarnetingimused

EVS-EN 10217-1:2019
Terasest keevitatud survetorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 1: Elekterkeevitatud ja räbustikaarkeevitatud, toatemperatuuril kasutamiseks spetsifitseeritud omadustega legeerimata terasest torud

EVS-EN 10217-4:2019
Terasest keevitatud survetorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 4: Elekterkeevitatud madalal temperatuuril kasutamiseks spetsifitseeritud omadustega legeerimata terasest torud

EVS-EN 10217-5:2019
Terasest keevitatud survetorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 5: Räbustikaarkeevitatud kõrgendatud temperatuuril kasutamiseks spetsifitseeritud omadustega legeerimata ja legeeritud terasest torud

EVS-EN 1130:2019
Laste mööbel. Imikuvoodid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

EVS-EN 12350-7:2019
Betoonisegu katsetamine. Osa 7: Betoonisegu õhusisaldus. Rõhumeetodid

EVS-EN 12390-4:2019
Kivistunud betooni katsetamine. Osa 4: Survetugevus. Katsemasinatele esitatavad nõuded

EVS-EN 12390-5:2019
Kivistunud betooni katsetamine. Osa 5: Katsekehade paindetõmbetugevus

EVS-EN 12390-7:2019
Kivistunud betooni katsetamine. Osa 7: Kivistunud betooni tihedus

EVS-EN 13475:2002
Lubiväetised. Kaltsiumisisalduse määramine. Oksolaatmeetod

EVS-EN 1852-1:2018
Maa-alused isevoolsed plastist drenaaži- ja kanalisatsioonitorustikud. Polüpropüleen (PP). Osa 1: Torude, liitmike ja torustiku spetsifikatsioonid

EVS-EN 934-6:2019
Betooni, mördi ja süstmördi keemilised lisandid. Osa 6: Proovide võtmine, toimivuse püsivuse hindamine ja kontrollimine

EVS-EN ISO 15614-7:2019
Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 7: Pindekeevitus

EVS-EN ISO 22301:2019
Ühiskondlik turvalisus. Talitluspidevuse juhtimissüsteem. Nõuded

EVS-ISO 23081-1:2019
Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendihaldusprotsessid. Dokumentide metaandmed. Osa 1: Põhimõtted

November 2019

Novembris avaldatud ja novembris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 60601-2-63:2015/A1:2019
Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-63: Erinõuded ekstraoraalse dentaalse röntgenseadme esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

EVS-EN 60601-2-63:2015+A1:2019
Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-63: Erinõuded ekstraoraalse dentaalse röntgenseadme esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

EVS-EN ISO 12944-5:2019
Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega. Osa 5: Kaitsvad värvkattesüsteemid

EVS-EN ISO 13854:2019
Masinaohutus. Minimaalsed vahemikud vältimaks inimese kehaosade muljumist

EVS-EN ISO 6947:2019
Keevitamine ja külgnevad protsessid. Keevitusasendid

Oktoobris avaldatud ja novembris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 12350-5:2019
Betoonisegu katsetamine. Osa 5: Valguvuskatse

EVS-EN 12350-6:2019
Betoonisegu katsetamine. Osa 6: Tihedus

EVS-EN 12390-2:2019
Kivistunud betooni katsetamine. Osa 2: Tugevuskatse katsekehade valmistamine ja hoidmine

EVS-EN 12390-3:2019
Kivistunud betooni katsetamine. Osa 3: Katsekehade survetugevus

EVS-EN 12830:2018
Temperatuurimeerikud temperatuuritundlike kaupade transpordil, ladustamisel ja levitamisel. Katsed, toimimine, sobivus

EVS-EN 131-1:2015+A1:2019
Redelid. Osa 1: Terminid, tüübid, funktsionaalmõõtmed

EVS-EN 14081-1:2016+A1:2019
Puitkonstruktsioonid. Nelinurkse ristlõikega tugevussorditud ehituspuit. Osa 1: Üldnõuded

EVS-EN 507:2019
Plekist katuse- ja seinakattetooted. Täielikult toetatavate alumiiniumplekist toodete spetsifikatsioon

EVS-EN 508-2:2019
Plekist katuse- ja seinakattetooted. Isekandvate terasest, alumiiniumist ja roostevabast terasest plekist valmistatud toodete spetsifikatsioon. Osa 2: Alumiinium

EVS-EN ISO 11665-1:2019
Radioaktiivsuse mõõtmine keskkonnas. Õhk: radoon-222. Osa 1: Radooni ja selle lühikese poolestusajaga lagunemissaaduste päritolu ning nendega seotud mõõtmismeetodid

EVS-EN ISO 13857:2019
Masinaohutus. Ohutusvahemikud, mis väldivad käte ja jalgade ulatumist ohualasse

EVS-ISO 10002:2019
Kvaliteedijuhtimine. Kliendirahulolu. Juhised kaebuste käsitlemiseks organisatsioonides

Oktoober 2019

Oktoobris avaldatud ja oktoobris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS JUHEND 5:2019
Rahvusvaheliste ja Euroopa standardite ülevõtt Eesti standarditeks

EVS-EN 10217-3:2019
Terasest keevitatud survetorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 3: Elekterkeevitatud ja räbustikaarkeevitatud, toa- ning kõrgendatud ja madalal temperatuuril kasutamiseks spetsifitseeritud omadustega legeeritud peenteraterasest torud

EVS-EN 1176-5:2019
Mänguväljaku seadmed ja aluspind. Osa 5: Täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid karussellidele

EVS-EN 13285:2018
Sidumata segud. Spetsifikatsioonid

EVS-EN 1401-1:2019
Maa-alused isevoolsed drenaaži ja kanalisatsiooni plasttorustikud. Plastifitseerimata polüvinüülkloriid (PVC-U). Osa 1: Torude, liitmike ja torustike spetsifikatsioonid

EVS-EN 15341:2019
Hooldus. Hoolduse võtmenäitajad

EVS-EN 16763:2017
Tuleohutuse ja valvesüsteemide teenused

EVS-EN 16798-1:2019
Hoonete energiatõhusus. Hoonete ventilatsioon. Osa 1: Sisekeskkonna lähteandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust keskkonnast, valgustusest ja akustikast. Moodul M1-6

EVS-EN 16798-1:2019/NA:2019
Hoonete energiatõhusus. Hoonete ventilatsioon. Osa 1: Sisekeskkonna lähtendmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust keskkonnast, valgustusest ja akustikast. Moodul M1-6. Eesti standardi rahvuslik lisa

EVS-EN 16798-1:2019+NA:2019
Hoonete energiatõhusus. Hoonete ventilatsioon. Osa 1: Sisekeskkonna lähtendmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust keskkonnast, valgustusest ja akustikast. Moodul M1-6

EVS-EN 1992-1-2:2005/A1:2019
Eurokoodeks 2: Betoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-2: Üldreeglid. Tulepüsivus

EVS-EN 1992-1-2:2005+NA+A1:2019
Eurokoodeks 2: Betoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-2: Üldreeglid. Tulepüsivus

EVS-EN 50126-2:2017
Raudteealased rakendused. Töökindluse, kasutatavuse, hooldatavuse ja ohutuse (RAMS) määratlemine ning esitlemine. Osa 2: Süsteemide ohutuslik lähenemisviis

EVS-EN 50160:2010/A2:2019
Avalike elektrivõrkude pinge tunnussuurused

EVS-EN 50160:2010/A3:2019
Avalike elektrivõrkude pinge tunnussuurused

EVS-EN 50160:2010+A1+A2+A3:2019
Avalike elektrivõrkude pinge tunnussuurused

EVS-EN ISO 15609-1:2019
Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Keevitusprotseduuri spetsifikaat. Osa 1: Kaarkeevitus

EVS-EN ISO 15609-2:2019
Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Keevitusprotseduuri spetsifikaat. Osa 2: Gaaskeevitus

Septembris avaldatud ja oktoobris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS 940:2019
Põletatud põlevkivi plastitööstusele. Spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid

EVS-EN 14960-2:2019
Täispuhutavad mänguseadmed. Osa 2: Lisaohutusnõuded täispuhutavatele põrkamispatjadele, mis on mõeldud kohakindlaks paigaldamiseks

EVS-EN 378-4:2016+A1:2019
Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded. Osa 4: Talitlus, korrashoid, remont ja utiliseerimine

EVS-EN IEC 61000-3-2:2019
Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 3-2: Piirväärtused. Vooluharmoonikute emissiooni lubatavad piirväärtused (seadmetel sisendvooluga kuni 16 A faasi kohta)

EVS-EN IEC 61000-6-4:2019
Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 6-4: Erialased põhistandardid. Tööstuskeskkondade kiirguslike häiringute standard

EVS-EN ISO 15614-1:2017/A1:2019
Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 1: Teraste kaar- ja gaaskeevitus ning nikli ja niklisulamite kaarkeevitus. Muudatus 1

EVS-EN ISO 15614-1:2017+A1:2019
Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 1: Teraste kaar- ja gaaskeevitus ning nikli ja niklisulamite kaarkeevitus

EVS-EN ISO 2808:2019
Värvid ja lakid. Kelme paksuse määramine

September 2019

Septembris avaldatud ja septembris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 12697-2:2015+A1:2019
Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 2: Terastikulise koostise määramine

EVS-HD 60364-4-41:2017/A12:2019
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest

EVS-HD 60364-4-41:2017+A12:2019
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest

ISO/TR 21946:2018 et
Informatsioon ja dokumentatsioon. Hindamine dokumentide haldamiseks

Augustis avaldatud ja septembris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 1127-1:2019
Plahvatusohtlikud keskkonnad. Plahvatuse vältimine ja kaitse. Osa 1: Põhimõisted ja metoodika

EVS-EN 12350-3:2019
Betoonisegu katsetamine. Osa 3: Vebe katse

EVS-EN 12350-4:2019
Betoonisegu katsetamine. Osa 4: Tihendatavusaste

EVS-EN 1276:2019
Keemilised desinfektsioonivahendid ja antiseptikumid. Toiduainetes, tööstuses, kodumajapidamises ja ametkondlikel aladel kasutatavate keemiliselt desinfitseerivate ja antiseptiliste ainete bakteritsiidse aktiivsuse hindamine kvantitatiivse suspensioonkatsega. Katsemeetod ja -nõuded (faas 2, aste 1)

EVS-EN IEC 31010:2019
Riskijuhtimine. Riskihindamismeetodid

EVS-EN ISO 5667-23:2011
Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 23: Juhised pinnavee passiivseks proovivõtuks

August 2019

Augustis avaldatud ja augustis müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 12697-30:2018
Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 30: Proovikehade valmistamine lööktihendajaga

EVS-EN 16844:2017+A2:2019
Esteetilise meditsiini teenused. Mittekirurgilised meditsiinilised protseduurid

EVS-EN 60601-2-54:2009/A2:2019
Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-54: Erinõuded radiograafias ja fluoroskoopias kasutatavate röntgenseadmete esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

EVS-EN 60601-2-54:2009+A1+A2:2019
Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-54: Erinõuded radiograafias ja fluoroskoopias kasutatavate röntgenseadmete esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

EVS-EN 61000-3-3:2013/A1:2019
Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 3-3: Piirväärtused. Pingemuutuste, pingekõikumiste ja väreluse piiramine mittetinglike ühendustega seadmetele avalikes madalpingelistes toitesüsteemides nimivooluga kuni 16 A faasi kohta

EVS-EN 61000-3-3:2013+A1:2019
Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 3-3: Piirväärtused. Pingemuutuste, pingekõikumiste ja väreluse piiramine mittetinglike ühendustega seadmetele avalikes madalpingelistes toitesüsteemides nimivooluga kuni 16 A faasi kohta

EVS-EN ISO 10320:2019
Geotekstiilid ja geotekstiililaadsed tooted. Identifitseerimine ehitusplatsil

EVS-HD 60364-8-2:2019+A11:2019
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 8-2: Tootevtarbijate madalpingelised elektripaigaldised

EVS-ISO/IEC 27005:2019
Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturvariski haldus

Juulis avaldatud ja augustis müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-HD 60364-7-722:2019
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-722: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Elektrisõidukite toide

EVS-EN 361:2002
Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Kogukeharakmed

EVS-EN 362:2005
Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Ühendusvahendid

EVS-EN 13384-2:2015+A1:2019
Korstnad. Termo- ja hüdrodünaamika arvutusmeetodid. Osa 2: Korstnad mitme põletusseadme teenindamiseks

EVS-EN 13384-1:2015+A1:2019
Korstnad. Termo- ja hüdrodünaamika arvutusmeetodid. Osa 1: Korstnad ühe põletusseadme teenindamiseks

EVS-HD 60364-5-56:2019
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-56: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Turvasüsteemid

Juuli 2019

Juulis avaldatud ja juulis müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS JUHEND 6:2019
Tehnilise komitee ja projektkomitee asutamine ning töökord

EVS-EN 12350-1:2019
Betoonisegu katsetamine. Osa 1: Proovide võtmine ja katseseadmed

EVS-EN 12350-2:2019
Betoonisegu katsetamine. Osa 2: Vajumiskatse

EVS-EN 12697-31:2019
Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 31: Proovikehade valmistamine güraatortihendamisega

EVS-EN 12697-5:2018
Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa: 5 Erimassi määramine

EVS-EN 17226:2019
Ilusalongiteenused. Nõuded ja soovitused teenuse osutamiseks

EVS-EN 353-2:2002
Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Osa 2: Juhitavad kukkumist pidurdavad paindliku ankurdusliiniga vahendid

EVS-EN ISO 11737-1:2018
Tervishoiutoodete steriliseerimine. Mikrobioloogilised meetodid. Osa 1: Mikroobse populatsiooni määramine toodetel

Juunis avaldatud ja juulis müügile saabunud standardid

EVS-EN 17037:2019
Päevavalgus hoonetes

EVS 938:2019
Päevavalgus hoonetes. Insolatsiooni arvutamisel kasutatav kuupäev

EVS-EN 124-6:2015
Restkaevude päised ja hoolduskaevude päised sõiduteede ja jalakäijate aladele. Osa 6: Polüpropüleenist (PP), polüetüleenist (PE) või plastifitseerimata polü(vinüülkloriidi)st (PVC-U) rest- ja hoolduskaevude päised

EVS-EN 14960-1:2019
Täispuhutavad mänguseadmed. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

EVS-EN 353-1:2014+A1:2017
Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Juhitavad kukkumist pidurdavad ankurdusliiniga vahendid. Osa 1: Juhitavad kukkumist pidurdavad jäiga ankurdusliiniga vahendid

EVS-EN 71-3:2019
Mänguasjade ohutus. Osa 3: Teatud elementide migratsioon

EVS-HD 60364-8-1:2019
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 8-1: Talitluslikud aspektid. Energiatõhusus

Juuni 2019

Juunis avaldatud ja juunis müügile saabunud standardid

EVS-EN 1069-1:2017+A1:2019
Veeliumäed. Osa 1: Ohutusnõuded ja katsemeetodid

EVS-EN 14214:2012+A2:2019
Vedelad naftasaadused. Rasvhapete metüülestrid (FAME) diiselmootoritele või kütteseadmetele. Nõuded ja katsemeetodid

EVS-EN 1484:1999
Vee analüüs. Juhised üldorgaanilise süsiniku (TOC) ja lahustunud orgaanilise süsiniku (DOC) määramiseks

EVS-EN ISO 14731:2019
Keevitamise koordineerimine. Ülesanded ja vastutused

EVS-EN ISO 3251:2019
Värvid, lakid ja plastid. Mittelenduva ainese sisalduse määramine

EVS-EN ISO 7027-2:2019
Vee kvaliteet. Hägususe määramine. Osa 2: Semikvantitatiivsed meetodid vee läbipaistvuse hindamiseks

Mais avaldatud ja juunis müügile saabunud standardid

EVS-EN 1090-3:2019
Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine. Osa 3: Tehnilised nõuded alumiiniumkonstruktsioonidele

EVS-EN 124-5:2015
Restkaevude päised ja hoolduskaevude päised sõiduteede ja jalakäijate aladele. Osa 5: Komposiitmaterjalidest valmistatud rest- ja hoolduskaevude päised

EVS-EN 15293:2018
Mootorikütused. Etanoolkütus (E85). Nõuded ja katsemeetodid

EVS-EN 589:2018
Mootorikütused. Vedelgaas. Nõuded ja katsemeetodid

EVS-EN ISO 12944-9:2018
Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega. Osa 9: Kaitsvad värvkattesüsteemid ja laboratoorsed toimivuse katsemeetodid avamere- ja seotud konstruktsioonidele

Mai 2019

Mais avaldatud ja mais müügile saabunud standardid

EVS-EN 14974:2019
Rulapargid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

EVS-ISO 15836-1:2019
Informatsioon ja dokumentatsioon. Dublin Core’i metaandmeelemendid. Osa 1: Põhielemendid

Aprillis avaldatud ja mais müügile saabunud standardid

EVS 875-10:2019
Vara hindamine. Osa 10: Andmete kogumine ja analüüs, vara ülevaatus

EVS-EN 12665:2018
Valgus ja valgustus. Põhioskussõnad ja valgustusnõuete valiku alused

EVS-EN 13480-5:2017+A1:2019
Metallist tööstustorustik. Osa 5: Kontroll ja katsetamine

EVS-EN 1443:2019
Korstnad. Üldnõuded

EVS-EN 15254-4:2018
Tulepüsivuskatsete tulemuste kasutusulatuse laiendamine. Mittekandvad seinad. Osa 4: Klaasitud konstruktsioonid

EVS-EN 15587:2019
Teravili ja teraviljatooted. Lisandite määramine nisus (Triticum aestivum L.), kõvas nisus (Triticum durum Desf.), rukkis (Secale cereale L.), tritikales (Triticosecale Wittmack spp) ja söödaodras (Hordeum vulgare L.)

EVS-EN 62560:2012/A11:2019
Ballastseadist sisaldavad üldtarbevalgustuse valgusdioodlambid pingega üle 50 V. Ohutusnõuded

EVS-EN 62560:2012+A1+A11:2019
Ballastseadist sisaldavad üldtarbevalgustuse valgusdioodlambid pingega üle 50 V. Ohutusnõuded

EVS-EN ISO 2553:2019
Keevitus ja külgnevad protsessid. Tingmärkidega tähistamine joonistel. Keevisliited

EVS-HD 60364-7-709:2009/A12:2019
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-709: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Sadamad (sh huvisõidusadamad) ja muud samalaadsed paigad. Erinõuded laevade kaldatoitele

EVS-HD 60364-7-709:2009+A1+A11+A12:2019
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-709: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Sadamad (sh huvisõidusadamad) ja muud samalaadsed paigad. Erinõuded laevade kaldatoitele

EVS-HD 60364-7-711:2019
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-711: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Näitused, esitused ja stendid

Aprill 2019

Aprillis avaldatud ja aprillis müügile saabunud standardid

EVS-EN 12193:2019
Valgus ja valgustus. Spordivalgustus

EVS-EN 437:2018
Katsetusgaasid. Katsetusrõhud. Tarvitite kategooriad
 

Märtsis avaldatud ja aprillis müügile saabunud standardid

CEN ISO/TS 25108:2018
Mittepurustav katsetamine. NDT personali koolitusasutused

EVS-EN 13848-1:2019
Raudteealased rakendused. Rööbastee. Rööbastee geomeetriline kvaliteet. Osa 1: Rööbastee geomeetriline iseloomustus

EVS-EN 15004-1:2019
Statsionaarsed tulekustutussüsteemid. Gaaskustutussüsteemid. Osa 1: Projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine

EVS-EN 60601-2-33:2010+A11+A1+A2+A12:2016
Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-33: Erinõuded meditsiinilises diagnostikas kasutatava magnetresonants­seadmestiku esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

EVS-EN ISO 13849-1:2015
Masinate ohutus. Juhtimissüsteemide ohutusega seotud osad. Osa 1: Kavandamise põhimõtted

EVS-EN ISO 13849-2:2012
Masinate ohutus. Juhtimissüsteemide ohutusega seotud osad. Osa 2: Valideerimine

EVS-EN ISO 22825:2017
Keevisõmbluste mittepurustav katsetamine. Katsetamine ultraheliga. Austeniitteraste ja niklipõhiste sulamite keevisõmbluste katsetamine

EVS-EN ISO 4885:2018
Raud ja rauasulamid. Termotöötlus. Sõnavara

EVS-EN ISO 5173:2010+A1:2011
Metalsete materjalide keevisõmbluste purustav katsetamine. Paindekatse

EVS-EN ISO 5667-14:2016
Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 14: Juhised kvaliteedi tagamiseks ja kvaliteedi kontrolliks loodusliku vee proovivõtmisel ja käitlemisel

EVS-IEC 60076-7:2019
Jõutrafod. Osa 7: Mineraalõlitäitega jõutrafode koormusjuhend

Märts 2019

Märtsis avaldatud ja märtsis müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN ISO 11699-2:2018
Mittepurustav katsetamine. Tööstuslik radiograafiline film. Osa 2: Filmi ilmutusprotsessi kontrollimine referentsväärtuste kaudu

EVS-EN ISO 9015-1:2011
Metalsete materjalide keevisõmbluste purustav katsetamine. Kõvaduse määramine. Osa 1: Kaarkeevitatud keevisliite kõvaduskatse

EVS-ISO/IEC 19944:2019
Infotehnoloogia. Pilvtöötlus. Pilvteenused ja -seadmed: andmevoog, andmekategooriad ja andmete kasutamine
 

Veebruaris avaldatud ja märtsis müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 13565-2:2019
Paiksed tulekustutussüsteemid. Vahtsüsteemide komponendid. Osa 2: Projekteerimine, ehitamine ja hooldus

EVS-EN 14298:2017
Saematerjal. Kuivatuskvaliteedi hindamine

EVS-EN 15567-1:2015
Rajatised sportimiseks ja vaba aja veetmiseks. Köisrajad. Osa 1: Konstruktsioon ja ohutusnõuded

EVS-EN 15567-2:2015
Rajatised sportimiseks ja vaba aja veetmiseks. Köisrajad. Osa 2: Nõuded käitamisele

EVS-EN 50126-1:2017
Raudteealased rakendused. Töökindluse, kasutatavuse, hooldatavuse ja ohutuse (RAMS) määratlemine ning esitlemine. Osa 1: Põhinõuded ja üldprotseduur

EVS-EN IEC 60079-0:2018
Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 0: Seadmed. Üldnõuded

EVS-EN IEC 61000-6-1:2019
Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 6-1: Erialased põhistandardid. Häiringutaluvus olme-, kaubandus- ja väiketööstuskeskkondades

EVS-EN IEC 61000-6-2:2019
Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 6-2: Erialased põhistandardid. Häiringutaluvus tööstuskeskkondades

EVS-EN ISO 14688-1:2018
Geotehniline uurimine ja katsetamine. Pinnase identifitseerimine ja liigitamine. Osa 1: Identifitseerimine ja kirjeldamine

EVS-EN ISO 14688-2:2018
Geotehniline uurimine ja katsetamine. Pinnase identifitseerimine ja liigitamine. Osa 2: Liigituspõhimõtted

EVS-EN ISO 14689:2018
Geotehniline uurimine ja katsetamine. Kalju identifitseerimine, kirjeldamine ja liigitamine

EVS-EN ISO 41001:2018
Tugikeskkonna haldamine. Juhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega

EVS-HD 60364-7-721:2019
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-721: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Sõidukelamute elektripaigaldised

Veebruar 2019

Veebruaris avaldatud ja veebruaris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 14351-2:2019
Aknad ja uksed. Tootestandard, toodete omadused. Osa 2: Siseuksed

EVS-EN 16479:2014
Vee kvaliteet. Veeseireseadmete toimimise nõuded ja vastavuse katsetamise protseduurid. Vee ja reovee automatiseeritud proovivõtuseadmed (proovivõtjad)

EVS-EN 50470-1:2007/A1:2019
Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Osa 1: Üldnõuded, katsetused ja katsetingimused. Klassidesse A, B ja C kuuluvad arvestid

EVS-EN 50470-1:2007+A1:2019
Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Osa 1: Üldnõuded, katsetused ja katsetingimused. Klassidesse A, B ja C kuuluvad arvestid

EVS-EN 50470-2:2007/A1:2019
Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Osa 2: Erinõuded. Elektromehaanilised aktiivenergia arvestid (klass A ja B)

EVS-EN 50470-2:2007+A1:2019
Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Osa 2: Erinõuded. Elektromehaanilised aktiivenergia arvestid (klass A ja B)

EVS-EN 50470-3:2007/A1:2019
Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Osa 3: Erinõuded. Staatilised aktiivenergia arvestid (klass A, B ja C)

EVS-EN 50470-3:2007+A1:2019
Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Osa 3: Erinõuded. Staatilised aktiivenergia arvestid (klass A, B ja C)

EVS-EN ISO 19493:2008
Vee kvaliteet. Juhend kõva põhja koosluste merebioloogilisteks uuringuteks

EVS-EN ISO 21528-1:2017
Toiduahela mikrobioloogia. Horisontaalmeetod Enterobacteriaceae tuvastamiseks ja arvuliseks määramiseks. Osa 1: Enterobacteriaceae tuvastamine

EVS-EN ISO 21528-2:2017
Toiduahela mikrobioloogia. Horisontaalmeetod Enterobacteriaceae tuvastamiseks ja arvuliseks määramiseks. Osa 2: Kolooniate loendamise meetod

Jaanuaris avaldatud ja veebruaris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 10058:2019
Kuumvaltsitud latt-terased ja laiad ribaterased üldiseks otstarbeks. Mõõtmed, mõõtmete ja kuju tolerantsid

EVS-EN 13369:2018
Betoonvalmistoodete üldeeskirjad

EVS-EN 13480-5:2017
Metallist tööstustorustik. Osa 5: Kontroll ja katsetamine

EVS-EN 14081-2:2019
Puitkonstruktsioonid. Nelinurkse ristlõikega tugevussorditud ehituspuit. Osa 2: Masinsortimine. Täiendavad nõuded esmasteks tüübikatsetusteks

EVS-EN 15804:2012+A1:2013
Ehitiste jätkusuutlikkus. Keskkonnadeklaratsioonid. Ehitustoodete tootekategooria üldreeglid

EVS-EN 16101:2012
Vee kvaliteet. Juhendstandard laboritevaheliste ökoloogilise hindamise võrdlusmõõtmiste korraldamiseks

EVS-EN 16475-3:2016+A1:2019
Korstnad. Tarvikud. Osa 3: Tõmberegulaatorid, seisakuaja avamisseadmed ja kombineeritud sekundaarõhu seadmed. Nõuded ja katsemeetodid

EVS-EN 16779-1:2018
Tekstiilist lapsehooldustooted. Ohutusnõuded ja katsemeetodid laste võrevooditekkidele. Osa 1: Tekk (välja arvatud tekikotid)

EVS-EN 16780:2018
Tekstiilist lapsehooldustooted. Ohutusnõuded ja katsemeetodid laste võrevoodite pehmendustele

EVS-EN 16781:2018
Tekstiilist lapsehooldustooted. Ohutusnõuded ja katsemeetodid võrevoodites kasutatavatele laste magamiskottidele

EVS-EN ISO 15614-7:2016
Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 7: Pindekeevitus

EVS-EN ISO 2081:2018
Metall- ja muud anorgaanilised pinnakatted. Lisatöötlusega galvaaniline tsinkpinnakate raual või terasel

EVS-EN ISO 544:2017
Keevitusmaterjal. Tehnilised tarnetingimused lisamaterjalidele ja räbustitele. Toote tüübid, mõõtmed, tolerantsid ja markeeringud

EVS-EN ISO 9016:2012
Metalsete materjalide keevisliidete purustav katsetamine. Löökpaindekatsed. Katsekehade asukoht, soone asend ja uurimine

Jaanuar 2019

Jaanuaris avaldatud ja jaanuaris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 12566-4:2016
Reovee väikepuhastid kuni 50 ie. Osa 4: Tehases valmistatud komplektidest kohapeal monteeritavad septikud

EVS-EN 12697-12:2018
Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 12: Asfaltsegust proovikehade veepüsivuse määramine

EVS-EN 13501-1:2019
Ehitustoodete ja -elementide tuleohutusalane klassifikatsioon. Osa 1: Klassifikatsioon tuletundlikkuse katsete alusel

EVS-EN 16236:2018
Täitematerjalide toimivuse püsivuse hindamine ja kontrollimine. Tüübikatsed ja tehase tootmisohje

EVS-EN 16510-1:2018
Elamute tahkekütteseadmed. Osa 1: Üldnõuded ja katsemeetodid

EVS-EN 1708-2:2019
Keevitamine. Põhilised terasest keevisliite detailid. Osa 2: Survevabad komponendid

Detsembris avaldatud ja jaanuaris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS 912:2019
Mitteautomaatkaalud. Taatlusmetoodika

EVS 913:2019
Kütusetankurid. Taatlusmetoodika

EVS-EN 1011-3:2018
Keevitamine. Soovitused metallmaterjalide keevitamiseks. Osa 3: Roostevabade teraste kaarkeevitus

EVS-EN 12697-8:2018
Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 8: Asfaltsegust proovikehade poorsusomaduste määramine

EVS-EN 196-6:2018
Tsemendi katsetamine. Osa 6: Peenuse määramine

EVS-EN 868-5:2018
Lõppsteriliseeritud meditsiiniseadme pakend. Osa 5: Poorsest materjalist ning plastkilest valmistatud sulgurpaunad ja rullribad. Nõuded ja katsemeetodid

EVS-EN ISO 16923:2018
Maagaasi tanklad. CNG autotanklad

 

Print  
Pysiklient2 Infoteenus