Esileht»Tooted ja teenused»Infoteenus»Uued eestikeelsed standardid»Uued standardid 2013

Uued eestikeelsed standardid 2013

Detsember 2013

Novembris kinnitatud ja detsembris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN ISO 3183:2012
Nafta- ja maagaasitööstus. Terastorud torutranspordisüsteemidele 27,70

EVS-EN 858-2:2003
Kergete vedelike (nt õli ja bensiin) püüdursüsteemid. Osa 2: Nimimõõdu valik, paigaldamine, toimimine ja hooldamine 10,90

EVS-EN 10130:2007
Külmvormitavad külmvaltsitud madalsüsinikterasest lehttooted. Tehnilised tarnetingimused 8,01

EVS-EN 10027-1:2005
Teraste tähistussüsteem. Osa 1: Terase margitähised 12,51

EVS 901-20:2013
Tee-ehitus. Katsemeetodid. Osa 20: Filtratsioonimooduli määramine 8,72

EVS-ISO/IEC/IEEE 15289:2013
Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Elutsükli infosaaduste (dokumentatsiooni) sisu 22,15

EVS-EN 71-4:2013
Mänguasjade ohutus. Osa 4: Katsekomplektid keemiakatseteks ja samalaadseks tegevuseks 14,69

EVS-EN 60079-0:2013
Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 0: Seadmed. Üldnõuded 23,62

EVS-EN 50159:2010
Raudteealased rakendused. Side-, signalisatsiooni- ja andmetöötlussüsteemid. Ohutusalane andmeside 19,05

EVS-EN 1342:2012
Looduskivist sillutuskivid välissillutiseks. Nõuded ja katsemeetodid 13,92

EVS JUHEND 6:2013
Standardimisala tehnilise komitee ja projektkomitee asutamine ning töökord 10,90

EVS-EN 50110-1:2013
Elektripaigaldiste käit. Osa 1: Üldnõuded 16,10

EVS 875-10:2013
Vara hindamine. Osa 10: Andmete kogumine ja analüüs, vara ülevaatus 18,00

EVS-EN 62563-1:2010
Elektrilised meditsiiniseadmed. Meditsiinilised kuvasüsteemid. Osa 1: Hindamismeetodid 18,00
 

November 2013

Oktoobris kinnitatud ja novembris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS 920-3:2013
Katuseehitusreeglid. Osa 3: Kiudtsement laineplaadist katused 14,69

EVS 920-4:2013
Katuseehitusreeglid. Osa 4: Kivikatused 19,05

EVS-EN 1343:2012
Looduskivist äärekivid välissillutiseks. Nõuded ja katsemeetodid 11,67

EVS-EN 13445-5:2009
Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 5: Kontroll ja katsetamine 22,15

EVS-EN 14065:2003
Tekstiilid. Pesulas töödeldud tekstiilid. Bioloogilise saastatuse ohjesüsteem  10,90

EVS-EN 14227-1:2013
Hüdrauliliselt seotud segud. Spetsifikatsioonid. Osa 1: Tsemendiga seotud segud 13,22

EVS-EN 14227-3:2013
Hüdrauliliselt seotud segud. Spetsifikatsioonid. Osa 3: Lendtuhaga seotud segud 14,69

EVS-EN 14783:2013
Plekist täielikult toetatavad katuse- ja seinakatteelemendid. Spetsifikatsioon ja nõuded 13,22

EVS-EN 15085-4:2007
Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi ja veeremidetailide keevitamine. Osa 4: Tootmisnõuded 10,19

EVS-EN 15821:2010
Jätkukütmisega halupuudega köetavad saunaahjud. Nõuded ja katsemetoodika 18,00

EVS-EN 482:2012
Töökoha õhu kvaliteet. Üldnõuded keemiliste ohutegurite mõõteprotseduuride suutlikkusele 10,90

EVS-EN 504:2000
Plekist katusetooted. Täielikult toetatavate vaskplekist toodete spetsifikatsioon 8,72

EVS-EN 505:2013
Plekist katusetooted. Täielikult toetatavate terasplekist katusetoodete spetsifikatsioon 11,67

EVS-EN 506:2008
Plekist katusetooted. Isekandvate tsink- ja vaskplekist valmistatud toodete spetsifikatsioon 14,69

EVS-EN 61000-4-22:2011
Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 4-22: Katsetus- ja mõõtetehnika. Kiirgusemissiooni ja kiirgustaluvuse mõõtmised täielikult kajavabas kambris (TKK) 17,08

EVS-EN 61439-6:2013
Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 6: Lattliinid 16,10

EVS-EN ISO 1101:2013
Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid (GPS). Geomeetriline tolereerimine. Kuju-, suuna-, asendi- ja viskumistolerantsid 23,62

EVS-EN ISO 3834-4:2006
Keevituse kvaliteedinõuded metallide sulakeevitusel. Osa 4: Elementaarsed kvaliteedinõuded 6,47

EVS-EN ISO 712:2010
Teravili ja teraviljatooted. Niiskusesisalduse määramine. Referentsmeetod 10,90

EVS-ISO 10004:2013
Kvaliteedijuhtimine. Kliendi rahulolu. Juhised kliendi rahulolu seireks ja mõõtmiseks 13,92

EVS-ISO/IEC 27000:2013
Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturbe halduse süsteemid. Ülevaade ja sõnavara 12,51

IEC/TR 61439-0:2013 et
Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 0: Juhend koostete määratlemiseks 18,00
 

Oktoober 2013

Septembris kinnitatud ja oktoobris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-ISO 30301:2013
Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendihalduse juhtimissüsteemid. Nõuded 11,67

EVS-EN 1996-1-1:2005+A1:2012/NA:2013
Eurokoodeks 6: Kivikonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid sarrustatud ja sarrustamata kivikonstruktsioonide projekteerimiseks. Eesti standardi rahvuslik lisa 9,49

EVS-EN 1996-1-1:2005+A1:2012+NA:2013
Eurokoodeks 6: Kivikonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid sarrustatud ja sarrustamata kivikonstruktsioonide projekteerimiseks 25,03

EVS-EN 1999-1-3:2007/NA:2013
Eurokoodeks 9: Alumiiniumkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-3: Väsimustundlikud konstruktsioonid. Eesti standardi rahvuslik lisa 7,38

EVS-EN 1999-1-4:2007/NA:2013
Eurokoodeks 9: Alumiiniumkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-4: Külmvaltsitud lehtmaterjal. Eesti standardi rahvuslik lisa 5,62

EVS-EN 12327:2012
Gaasitaristu. Surveproov, kasutusse võtmine ja kasutusest eemaldamine. Talitluslikud nõuded 10,90

EVS-EN 62353:2008
Elektrilised meditsiiniseadmed. Elektriliste meditsiiniseadmete korraline kontroll ja remondijärgne kontroll 19,05

CEN/TS 1992-4-1:2009/NA:2013
Kinnituste projekteerimine betooni. Osa 4-1: Üldist. Eesti rahvuslik lisa 6,47

CEN/TS 1992-4-1:2009+NA:2013
Kinnituste projekteerimine betooni. Osa 4-1: Üldist 20,74

EVS-EN 15948:2012
Teraviljad. Niiskuse- ja proteiinisisalduse määramine. Lähi-infrapunaspektroskoopial põhineva meetodi kasutamine tervete terade analüüsimiseks 10,90

EVS-EN 15221-3:2011
Kinnisvarakeskkonna juhtimine. Osa 3: Kinnisvarakeskkonna juhtimise kvaliteedijuhend 16,10

EVS 812-6:2012/A1:2013
Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus 4,15

EVS 812-6:2012+A1:2013
Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus 17,08

EVS-EN 228/NA:2013
Mootorikütused. Pliivaba mootoribensiin. Nõuded ja katsemeetodid. Eesti standardi rahvuslik lisa 4,78

EVS-EN 228:2012+NA:2013
Mootorikütused. Pliivaba mootoribensiin. Nõuded ja katsemeetodid 10,90

EVS-EN 1825-2:2002
Rasvapüüdurid. Osa 2: Nimimõõdu valik, paigaldamine, toimimine ja hooldamine 13,22

EVS-EN ISO 14065:2013
Kasvuhoonegaasid. Nõuded kasvuhoonegaaside heitkoguste valideerimis- ja tõendamisasutustele, kasutamiseks akrediteerimisel või muul moel tunnustamisel 22,71

EVS-EN 378-1:2008+A2:2012
Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded. Osa 1: Põhinõuded, määratlused, klassifikatsioon ja valiku kriteeriumid 19,05

EVS-EN 378-2:2008+A2:2012
Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded. Osa 2: Kavandamine, valmistamine, katsetamine, märgistamine ja dokumentatsioon 19,05

EVS-EN 378-3:2008+A1:2012
Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded. Osa 3: Paigalduskoht ja isikukaitsevahendid 10,90

EVS-EN 378-4:2008+A1:2012
Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded. Osa 4: Talitlus, korrashoid, remont ja utiliseerimine 25 M 12,51

EVS-EN 12966-1:2005+A1:2010
Vertikaalsed liikluskorraldusvahendid. Muudetava teabega liiklusmärgid. Osa 1: Tootestandard 20,74

EVS-EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 3-2: Piirväärtused. Vooluharmooniliste emissiooni lubatavad piirväärtused (seadmetel sisendvooluga kuni 16 A faasi kohta) 18,00

EVS JUHEND 2:2013
Eesti standardi ja EVS-i standardilaadse dokumendi koostamine 
paberkandjal 12,51, veebilehelt tasuta

EVS-EN ISO 14688-1:2003/A1:2013
Geotehniline uurimine ja katsetamine. Pinnase identifitseerimine ja liigitamine. Osa 1: Identifitseerimine ja kirjeldamine. Muudatus 1 4,78

EVS-EN ISO 14688-1:2003+A1:2013
Geotehniline uurimine ja katsetamine. Pinnase identifitseerimine ja liigitamine. Osa 1: Identifitseerimine ja kirjeldamine 10,19

EVS-EN ISO 14688-2:2004/A1:2013
Geotehniline uurimine ja katsetamine. Pinnase identifitseerimine ja liigitamine. Osa 2: Liigituspõhimõtted. Muudatus 1 4,78

EVS-EN ISO 14688-2:2004+A1:2013
Geotehniline uurimine ja katsetamine. Pinnase identifitseerimine ja liigitamine. Osa 2: Liigituspõhimõtted 10,19
 

September 2013

Augustis kinnitatud ja septembris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 12007-1:2012
Gaasitaristu. Torustikud maksimaalse töörõhuga kuni 16 bar kaasa arvatud. Osa 1: Üldised talitluslikud nõuded 13,92

EVS-EN 12007-2:2012
Gaasitaristu. Torustikud maksimaalse töörõhuga kuni 16 bar kaasa arvatud. Osa 2: Talitluslikud erinõuded polüetüleentorustikele (MOP kuni 10 bar kaasa arvatud) 13,22

EVS-EN 61439-4:2013
Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 4: Erinõuded ehituspaikade koostetele 13,92

EVS-EN 507:2000
Plekist katusetooted. Täielikult toetatavate alumiiniumist valmistatud toodete spetsifikatsioon 8,01

EVS-EN ISO 12631:2012
Rippfassaadide soojustehniline toimivus. Soojusläbivuse arvutamine 18,00

EVS-EN 13286-47:2012
Sidumata ja hüdrauliliselt seotud segud. Osa 47: Katsemeetod California kandevõimeteguri, vahetu kandevõimeindeksi ja joonpaisumise määramiseks 8,01

EVS 867:2011+A1:2013
Raudteealased rakendused. Reisijate ooteplatvormid 11,67

EVS 867:2011/A1:2013
Raudteealased rakendused. Reisijate ooteplatvormid 6,47

EVS-EN 61000-4-30:2009
Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 4-30: Katsetus- ja mõõtetehnika. Elektrikvaliteedi mõõtemeetodid 19,05

EVS-EN 636:2012
Vineer. Spetsifikaadid 9,49

EVS-EN ISO 5667-3:2012
Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 3: Veeproovide konserveerimine ja käitlemine 17,08
 

August 2013

Juulis kinnitatud ja augustis müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 13162:2012
Ehituslikud soojusisolatsioonitooted. Tööstuslikult valmistatud mineraalvillatooted (MW). Spetsifikatsioon 16,10

EVS-EN 13163:2012
Ehituslikud soojusisolatsioonitooted. Tööstuslikult valmistatud paisutatud polüstüreenist tooted (EPS). Spetsifikatsioon 18,00

EVS-ISO/IEC 27033-2:2013
Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Võrguturve. Osa 2: Võrguturbe kavandamise ja teostamise juhised 13,22

EVS 920-2:2013
Katuseehitusreeglid. Osa 2: Metallkatused 19,05

EVS-EN 1730:2012
Mööbel. Lauad. Katsemeetodid püstivuse, tugevuse ja vastupidavuse määramiseks 13,22

EVS-EN ISO 3834-3:2006
Keevituse kvaliteedinõuded metallide sulakeevitusel. Osa 3: Standardsed kvaliteedinõuded 8,72

EVS-ISO 29990:2013
Õppeteenused mitteformaalses hariduses ja koolituses. Põhinõuded teenusepakkujatele 10,19

ISO/TS 80004-4:2011
Nanotehnoloogiad. Sõnastik. Osa 4: Nanostruktuur-materjalid 6,47

EVS-EN 13674-1:2011
Raudteealased rakendused. Rööbastee. Rööbas. Osa 1: Laiatallalised (Vignole’i) raudteerööpad lineaarmassiga 46 kg/m ja üle selle 23,62

EVS-EN 14587-2:2009
Raudteealased rakendused. Rööbastee. Rööbaste sulatuspõkk-keevitus (elekterkontaktkeevitus). Osa 2: Uute R220, R260, R260Mn ja R350HT klassi rööbaste keevitamine mobiilsete keevitusseadmetega väljaspool statsionaarseid töökodasid 15,40

EVS-EN 13230-2:2009
Raudteealased rakendused. Rööbastee. Betoonliiprid ja pöörmeprussid. Osa 2: Eelpingestatud monoliitliiprid 13,22

EVS-EN 12889:2000
Äravoolu- ja kanalisatsioonitorude kaevikuta paigaldamine ja katsetamine 11,67
 

Juuli 2013

Juunis kinnitatud ja juulis müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN ISO 23210:2009
Välisõhu paiksete saasteallikate heitkogused. PM10/PM2,5 sisalduse määramine väljuvates gaasides. Madalate kontsentratsioonide mõõtmine impaktoritega 16,10

EVS-EN 62305-2:2013
Piksekaitse. Osa 2: Riskianalüüs 22,15

EVS-EN 228:2012
Mootorikütused. Pliivaba mootoribensiin. Nõuded ja katsemeetodid 9,49

EVS-EN 14214:2012
Vedelad naftasaadused. Rasvhapete metüülestrid (FAME) diiselmootoritele või kütteseadmetele. Nõuded ja katsemeetodid 10,90

EVS-EN 14275:2013
Mootorikütused. Mootoribensiini ja diislikütuse kvaliteedi hindamine. Proovide võtmine kütusepumpadest ja tankuritest 8,01

EVS-EN 12697-4:2005
Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 4: Bituumeni eraldamine. Rektifikatsioonikolonn 8,72

EVS-EN 1011-4:2001+A1:2004
Keevitamine. Soovitused metallmaterjalide keevitamiseks. Osa 4: Alumiiniumi ja alumiiniumisulamite kaarkeevitus 13,22

EVS-EN 62031:2008+A1:2013
Üldtarbevalgustuse valgusdioodmoodulid. Ohutusnõuded 13,22

EVS-EN 62560:2012
Ballastseadist sisaldavad üldtarbevalgustuse valgusdioodlambid pingega üle 50 V. Ohutusnõuded 13,22

EVS-EN 61228:2008
Päevitus-luminofoor-ultraviolettlambid. Mõõtmisviis ja andmete esitamine 9,49

EVS-EN 16035:2012
Akna- ja uksetarvikute toimivuse infoleht (HPS). Tule ja/või suitsu tõkestamiseks kasutatavate uste ja/või avatavate akende tarvikute võrdlemist võimaldavate katseandmete identifitseerimine ning kokkuvõte 8,72

EVS-EN 12207:2000
Aknad ja uksed. Õhuläbilaskvus. Klassifikatsioon 5,62

EVS-EN 60335-2-27:2010
Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 2-27: Erinõuded naha ultraviolett- ja infrapunakiiritusseadmetele 18,00

EVS-EN 1317-3:2010
Teepiirdesüsteemid. Osa 3: Põrkeleevendite toimivusklassid, kokkupõrkekatse läbimistingimused ja katsemeetodid 13,22

EVS-EN 1440:2008+A1:2012
Vedelgaasi seadmed ja lisavarustus. Transporditavate korduvtäidetavate vedelgaasiballoonide perioodiline tehniline ülevaatus 16,10

IEC/TS 62504:2011
Üldtarbevalgustus. Valgusdioodid ja valgusdioodmoodulid. Terminid ja määratlused 13,22

EVS-EN 22768-1:1999
Üldtolerantsid. Osa 1: Tolerantsid joon- ja nurkmõõtmetele tolerantse vahetult näitamata 5,62

EVS-EN 10204:2004
Metallmaterjalid. Järelevalvedokumentide tüübid 7,38

EVS-EN 10034:2000
Konstruktsiooniteraste I- ja H-profiilid. Kuju- ja mõõtmetolerantsid 7,38

EVS-EN 1063:2000
Ehitusklaas. Turvaklaasing. Kuulikindluse katsetamine ja klassifikatsioon 7,38

EVS-EN 13286-1:2003
Sidumata ja hüdrauliliselt seotud segud. Osa 1: Katsemeetod laboratoorse võrdlustiheduse ja veesisalduse määramiseks. Sissejuhatus, üldised nõuded ja proovide võtmine 8,01

EVS-EN ISO 8015:2011
Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid (GPS). Alused. Käsitlusviisid, põhimõtted ja reeglid 8,72

EVS-EN 62115:2005+A2:2011+A11:2012
Elektrilised mänguasjad. Ohutus 19,05

EVS-EN 572-1:2012
Ehitusklaas. Kaltsiumsilikaatklaasist põhitooted. Osa 1: Määratlused ja üldised füüsikalised ning mehaanilised omadused  7,38

EVS-EN ISO 542:2000
Õliseemned. Proovivõtmine 6,47

EVS-ISO 5500:2013
Õliseemnete jääkproduktid. Proovivõtmine 6,47

EVS-ISO/IEC 20000-3:2013
Infotehnoloogia. Teenusehaldus. Osa 3: Juhised käsitlusala määratlemise ja ISO/IEC 20000-1 kohaldatavuse kohta 13,22

EVS-EN ISO 5667-1:2007
Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 1: Proovivõtuplaanide koostamisjuhendid ja proovivõtumeetodid 15,40
 

Juuni 2013

Mais kinnitatud ja juunis müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 61000-3-12:2011
Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 3-12: Piirväärtused. Avalikesse madalpingevõrkudesse ühendatud seadmetest genereeritud vooluharmooniliste piirväärtused sisendvoolu korral üle 16 A, kuid mitte üle 75 A faasi kohta 12,51

EVS-EN 14992:2007+A1:2012
Betoonvalmistooted. Seinaelemendid 15,40

EVS-EN 12004:2008+A1:2012
Plaatimissegud ja -liimid. Nõuded, vastavuse hindamine, liigitus ja tähistus 13,92

EVS-EN ISO 2450:2008
Koor. Rasvasisalduse määramine. Gravimeetriline meetod (referentsmeetod) 9,49

EVS-ISO 24557:2013
Kaunviljad. Niiskusesisalduse määramine. Õhkkuivatuse meetod 6,47

EVS-EN ISO 14064-3:2012
Kasvuhoonegaasid. Osa 3: Kasvuhoonegaaside hinnangu valideerimise ja tõendamise nõuded koos juhendiga 23,83

EVS-EN 14081-2:2010+A1:2012
Puitkonstruktsioonid. Nelinurkse ristlõikega tugevussorditud ehituspuit. Osa 2: Masinsortimine. Täiendavad nõuded esmasteks tüübikatsetusteks 11,67

EVS-EN ISO 9712:2012
Mittepurustav katsetamine. MPK personali kvalifitseerimine ja sertifitseerimine 15,40

EVS-EN 1671:2000
Survelised kanalisatsioonisüsteemid väljaspool hooneid 12,51

EVS-EN 14988-1:2006+A1:2012
Kõrged lastetoolid. Osa 1: Ohutusnõuded 9,49

EVS-EN ISO 10042:2006
Keevitus. Alumiiniumi ja selle sulamite kaarkeevitatud liited. Kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi 12,51

EVS-EN 13459:2011
Teekattemärgised. Proovivõtmine laost ja katsetamine 7,38

EVS-EN 15518-1:2011
Teede talihooldeseadmed. Teeilmajaamade infosüsteemid. Osa 1: Üldised määratlused ja koostisosad 7,38

EVS-ISO 16175-1:2013
Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumentide haldamise põhimõtted ja funktsionaalsusnõuded digitaalses kontorikeskkonnas. Osa 1: Ülevaade ja lähtekohad 9,49

EVS-EN 80000-6:2008
Suurused ja ühikud. Osa 6: Elektromagnetism 15,40

EVS-EN 12504-2:2012
Konstruktsiooni betooni katsetamine. Osa 2: Mittepurustav katsetamine. Põrkearvu määramine 6,47

EVS-EN 12390-1:2012
Kivistunud betooni katsetamine. Osa 1: Kuju, mõõtmed ja muud katsekehadele ja vormidele esitatavad nõuded 8,72

EVS 920-1:2013
Katuseehitusreeglid. Osa 1: Üldreeglid 7,38

EVS-EN ISO 15189:2012
Meditsiinilaborid. Kvaliteedi ja kompetentsuse nõuded 27,91

EVS-EN 12697-41:2005
Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 41: Vastupidavus jäätõrjevedelikele 7,38
 

Mai 2013

Aprillis kinnitatud ja mais müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 408:2010+A1:2012
Puitkonstruktsioonid. Ehituspuit ja liimpuit. Mõnede füüsikaliste ja mehaaniliste omaduste määramine 15,40

CEN/TR 14788:2006
Hoonete ventilatsioon. Elamute ventilatsioonisüsteemide projekteerimine ja dimensioneerimine 19,05

EVS 919:2013
Suitsutõrje. Projekteerimine, seadmete paigaldus ja korrashoid 22,15

EVS-HD 60364-7-709:2009+A1:2012
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-709: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Huvisõidusadamad ja muud samalaadsed paigad 11,67

EVS-HD 60364-7-709:2009/A1:2012
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-709: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Huvisõidusadamad ja muud samalaadsed paigad 5,62

EVS-EN 62058-21:2010
Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Vastuvõtukontroll. Osa 21: Erinõuded elektromehaanilistele aktiivenergiaarvestitele (klassid 0,5, 1 ja 2 ning klassitähised A ja B) 12,51

EVS-IEC 60050-441:2013
Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 441: Lülitus- ja juhtimisaparatuur ja sulavkaitsmed  19,05

EVS-EN 13172:2012
Soojusisolatsioonitooted. Vastavushindamine 14,69

EVS 917:2013
Meditsiinilised survesukad 8,01

EVS-EN 1744-1:2010+A1:2012
Täitematerjalide keemiliste omaduste katsetamine. Osa 1: Keemiline analüüs 19,05

EVS-IEC 60050-482:2013
Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 482: Primaar- ja sekundaarelemendid ja –patareid 22,15

EVS-ISO/IEC 27033-3:2013
Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Võrguturve. Osa 3: Tüüpsed võrgu-stsenaariumid. Riskid, kavandamismeetodid ja reguleerimisküsimused 13,92
 

Aprill 2013

Märtsis kinnitatud ja aprillis müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-IEC 60050-131:2013
Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 131: Ahelate teooria 25,03

ISO/IEC TR 24748-1:2010
Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Elutsükli haldus. Osa 1: Elutsükli halduse juhend 20,74

EVS 812-1:2013
Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara 13,22

EVS 812-3:2013
Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid 16,10

EVS-EN 716-1:2008+A1:2013
Mööbel. Kodused lastevoodid ja laste klappvoodid. Osa 1: Ohutusnõuded 8,01

EVS-EN 716-2:2008+A1:2013
Mööbel. Kodused lastevoodid ja laste klappvoodid. Osa 2: Katsemeetodid 15,40

EVS-EN 62271-103:2011
Kõrgepingejaotla ja juhtimisaparatuur. Osa 103: Koormuslülitid nimipingetele üle 1 kV kuni 52 kV kaasaarvatult 19,05

EVS 882-1:2013
Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendielemendid ja vorminõuded. Osa 1: Kiri 15,40

EVS-EN 459-2:2010
Ehituslubi. Osa 2: Katsemeetodid 19,05

EVS-EN 459-3:2011
Ehituslubi. Osa 3: Vastavushindamine 8,72

EVS-EN ISO 1043-1:2011
Plastid. Tähised ja terminilühendid. Osa 1: Põhipolümeerid ja nende eritunnused 10,19

EVS-EN ISO 1043-2:2011
Plastid. Sümbolid ja terminilühendid. Osa 2: Täiteained ja armeerivad materjalid 5,62

EVS-EN 62034:2012
Akutoitelise hädavalgustuse automaatsed kontrollisüsteemid 13,22

EVS-EN ISO/IEC 17065:2012
Vastavushindamine. Nõuded asutustele, kes sertifitseerivad tooteid, protsesse ja teenuseid 21,58

EVS-EN 14385:2004
Välisõhu kvaliteet. Paiksete saaste-allikate heitkogused. As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl ja V kogu heite määramine 15,40
 

Märts 2013

Veebruaris kinnitatud ja märtsis müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN ISO 3758:2012
Tekstiil. Hooldustähistuse süsteem 12,51

EVS-EN ISO 17637:2011
Keevisõmbluste mittepurustav kontroll. Sulakeevitusliidete visuaalne kontroll 8,72

EVS-ISO/IEC 20000-1:2013
Infotehnoloogia. Teenusehaldus. Osa 1: Teenusehalduse süsteemi nõuded 12,51

EVS-ISO/IEC 20000-2:2013
Infotehnoloogia. Teenusehaldus. Osa 2: Teostusjuhis teenusehalduse süsteemide rakendamiseks  22,15

EVS-ISO 5667-6:2010
Vee kvaliteet. Proovi võtmine. Osa 6: Proovide võtmise juhend jõgedest ja vooluveekogudest 9,49

EVS-EN ISO 10523:2012
Vee kvaliteet. pH määramine 10,19

EVS-EN ISO 7887:2011
Vee kvaliteet. Värvuse analüüs ja määramine 10,19

EVS 865-1:2013
Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri 18,00

EVS-EN 13859-1:2010
Painduvad hüdroisolatsioonimaterjalid. Aluskatete määratlused ja omadused. Osa 1: Tükkmaterjalidest katuste aluskatted 14,69

EVS-EN 13859-2:2010
Painduvad hüdroisolatsioonimaterjalid. Aluskatete määratlused ja omadused. Osa 2: Seinte aluskatted 13,92

EVS 846:2013
Hoone kanalisatsioon 17,08

EVS 848:2013
Väliskanalisatsioonivõrk 22,15

EVS-EN 62058-31:2010
Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Vastuvõtukontroll. Osa 31: Erinõuded staatilistele aktiivenergiaarvestitele (klassid 0,2 S, 0,5 S, 1 ja 2 ning klassitähised A, B ja C) 11,67

EVS-HD 60364-7-705:2007+A11:2013
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-705: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Põllundus- ja aiandusehitised 13,92

EVS-HD 60364-7-705:2007/A11:2013
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-705: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Põllundus- ja aiandusehitised 4,15

EVS-EN 10208-2:2009
Terastorud vedelkütuste ja küttegaaside torustikele. Tehnilised tarnetingimused. Osa 2: Klassi B nõuetele vastavad torud 18,00

EVS-EN 455-2:2009+A2:2013
Ühekordselt kasutatavad meditsiinilised kindad. Osa 2: Nõuded füüsikalistele omadustele ja katsetamine 8,01

EVS-EN 459-1:2010
Ehituslubi. Osa 1: Määratlused, spetsifikatsioon ja vastavuskriteeriumid 17,08

EVS-HD 60364-5-559:2013
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-559: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Valgustid ja valgustuspaigaldised 14,69

EVS-EN 61439-3:2012
Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 3: Jaotuskilbid, mida tohivad käsitada tavaisikud 13,22
 

Veebruar 2013

Jaanuaris  kinnitatud ja veebruaris  müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 671-1:2012
Paiksed tulekustutussüsteemid. Voolikusüsteemid. Osa 1: Pooljäiga voolikuga voolikupoolid 16,10

EVS-EN 671-2:2012
Paiksed tulekustutussüsteemid. Voolikusüsteemid. Osa 2: Lamevoolikuga voolikusüsteemid 15,40

EVS-EN 1906:2012
Akna- ja uksetarvikud. Ukselingid ja -nupud. Nõuded ja katsemeetodid 18,00

EVS-EN 13629:2012
Puidust põrandakate. Täispuidust üksikud ja eelkoostatud lehtpuulauad 12,51

EVS-EN 12697-1:2012
Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 1: Lahustuva sideaine sisaldus 17,08

EVS-EN 12697-6:2012
Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 6: Asfaltproovikehade mahumassi määramine 10,91

EVS-EN 12697-11:2012
Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 11: Täitematerjali ja bituumeni vahelise nakke määramine 13,22

EVS-EN 12697-30:2012
Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 30: Proovikehade valmistamine lööktihendamisega 12,51

EVS-EN 12697-34:2012
Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 34: Marshalli katse 8,72

EVS-EN ISO 14405-1:2010
Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid (GPS). Mõõtmeline tolereerimine. Osa 1: Joonmõõtmed  15,40

EVS-EN ISO 14253-3:2011
Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid (GPS). Töödeldavate detailide ja mõõtevahendite kontrollimine mõõtmete alusel. Osa 3: Mõõtemääramatuse hinnangute ühisarusaamale jõudmise juhised 9,49

EVS-EN ISO/IEC 17024:2012
Vastavushindamine. Üldnõuded isikute sertifitseerimisasutustele 19,40

EVS-EN 60060-1:2010
Kõrgepinge katsetehnika. Osa 1: Üldised määratlused ja katsenõuded 20,74

CEN/TS 14972:2011
Paiksed tulekustutussüsteemid. Veeudusüsteemid. Ehitus ja paigaldamine 22,15

CEN ISO/TS 14253-4:2010
Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid (GPS).Töödeldavate detailide ja mõõtevahendite kontrollimine mõõtmete alusel. Osa 4: Funktsionaalsuse piiridega ja spetsifikatsiooni piiridega seonduv vastavuse tõendamiste reeglite taust 11,67

IEC/TS 60479-2:2007
Voolu toime inimestele ja koduloomadele. Osa 2: Eriaspektid 15,40

IEC/TR 60479-3:1998
Voolu toime inimestele ja koduloomadele. Osa 3: Läbi koduloomakeha kulgeva voolu toime 8,72
 

Jaanuar 2013

Detsembris 2012 kinnitatud ja jaanuaris 2013 müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 50083-2:2012
Televisiooni-, heli- ja interaktiivse multimeedia signaalide kaabeljaotussüsteemid. Osa 2: Seadmete elektromagnetiline ühilduvus 18,00

EVS-EN ISO 10077-2:2012
Akende, uste ja luukide soojustehniline toimivus. Soojusläbivuse arvutus. Osa 2: Raamide numbriline arvutusmeetod 15,40

EVS-EN 933-8:2012
Täitematerjalide geomeetriliste omaduste katsetamine. Osa 8: Peenosiste hindamine. Liivekvivalendikatse 10,90

EVS-EN 1026:2000
Aknad ja uksed. Õhuläbilaskvus. Katsemeetod 6,47

EVS-EN ISO 18113-1:2011
In vitro diagnostika meditsiiniseadmed. Tootja poolt antav teave (etikettimine). Osa 1: Terminid, määratlused ja üldnõuded 18,00

EVS-EN 1317-5:2007+A2:2012
Teepiirdesüsteemid. Osa 5: Sõidukipiirdesüsteemidele esitatavad tootenõuded ja vastavushindamine 16,10

EVS-HD 60364-7-710:2012
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-710: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Ravipaigad 17,10

EVS-HD 60364-7-722:2012
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-722: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Elektrisõidukite toide 8,01

EVS-EN 287-1:2011
Keevitajate atesteerimine. Sulakeevitus. Osa 1: Terased 15,40

EVS-EN 934-2:2009+A1:2012
Betooni, mördi ja süstmördi keemilised lisandid. Osa 2: Betooni keemilised lisandid. Määratlused, nõuded, vastavus, tähistus ja sildistus 12,51

EVS-EN 934-3:2009+A1:2012
Betooni, mördi ja süstmördi keemilised lisandid. Osa 3: Müürimördi keemilised lisandid. Määratlused, nõuded, vastavus, tähistus ja sildistus 9,49

EVS-EN ISO 14065:2012
Kasvuhoonegaasid. Nõuded kasvuhoonegaaside heitkoguste valideerimis- ja tõendusasutustele, kasutamiseks akrediteerimisel või muul moel tunnustamisel 21,58

EVS-EN ISO 15614-1:2004+A1:2008+A2:2012
Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja atesteerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 1: Teraste gaas- ja kaarkeevitus ning nikli ja niklisulamite kaarkeevitus 17,08

EVS-EN 1824:2011
Teemärgistusmaterjalid. Katsetamine teel 13,92

EVS-EN 14730-1:2006+A1:2010
Raudteealased rakendused. Rööbastee. Rööbaste termiitkeevitus. Osa 1: Termiitkeevitusprotsessi heakskiitmine 18,00
 

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2