Esileht»Teenused»Infoteenus»Uued eestikeelsed standardid»Uued eestikeelsed standardid 2018

Uued eestikeelsed standardid 2018

Detsember 2018

Detsembris ilmunud ja detsembris müügile saabunud standardid

EVS-EN 358:2018
Tööasendi- ja kukkumiskaitsevahendid. Vööd ja turvaliinid tööasendi tagamiseks või liikumisulatuse piiramiseks

EVS-EN 363:2018
Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Kukkumiskaitsesüsteemid

EVS-EN 50341-2-20:2018
Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2-20: Eesti siseriiklikud erinõuded (SEN)

EVS-EN 71-14:2018
Mänguasjade ohutus. Osa 14: Batuudid koduseks kasutamiseks

EVS-EN ISO 17640:2018
Keevisõmbluste mittepurustav katsetamine. Ultraheliga katsetamine. Meetodid, katsetasemed ja hindamine

EVS-EN ISO 50001:2018
Energiajuhtimissüsteemid. Nõuded koos rakendamisjuhistega

Novembris ilmunud ja detsembris müügile saabunud standardid

EVS JUHEND 2:2018
Eesti standardi ja EVS-i standardilaadse dokumendi koostamine

EVS-EN 124-4:2015
Restkaevude päised ja hoolduskaevude päised sõiduteede ja jalakäijate aladele. Osa 4: Raudbetoonist restkaevude päised ja hoolduskaevude päised

EVS-EN 131-3:2018
Redelid. Osa 3: Märgistus ja kasutusjuhised

EVS-EN 131-7:2013
Redelid. Osa 7: Mobiilsed platvormredelid

EVS-EN 50129:2018
Raudteealased rakendused. Kommunikatsiooni-, signalisatsiooni- ja andmetöötlussüsteemid. Ohutusega seotud elektroonilised signalisatsioonisüsteemid

EVS-EN ISO 13850:2015
Masinate ohutus. Hädaseiskamisfunktsioon. Kavandamise põhimõtted

EVS-EN ISO 17633:2018
Keevitusmaterjalid. Täidistraadid ja -vardad roostevabade ja kuumakindlate teraste metallkaarkeevituseks kaitsegaasis ja kaitsegaasita. Liigitus

EVS-EN ISO 22000:2018
Toiduohutuse juhtimissüsteemid. Nõuded kõikidele organisatsioonidele toidu käitlemisahelas

EVS-EN ISO 4259-1:2017
Naftasaadused ja samaväärsed tooted. Mõõtemeetodite ja tulemuste täpsus. Osa 1: Katsemeetoditega seoses olevate täpsusandmete piiritlemine

EVS-EN ISO 4259-2:2017
Naftasaadused ja samaväärsed tooted. Mõõtemeetodite ja tulemuste täpsus. Osa 2: Katsemeetoditega seoses olevate täpsusandmete tõlgendamine ja kohaldamine

EVS-EN ISO 9004:2018
Kvaliteedijuhtimine. Organisatsiooni kvaliteet. Juhised püsiva edu saavutamiseks

November 2018

Novembris ilmunud ja novembris müügile saabunud standardid

CEN/TS 54-14:2018
Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 14: Planeerimise, projekteerimise, paigaldamise, ülevaatuse, kasutamise ja hoolduse eeskiri

EVS-EN 1022:2018
Mööbel. Istmed. Püstivuse määramine

EVS-EN 12519:2018
Aknad ja uksed. Terminoloogia

EVS-EN 131-2:2010+A2:2017
Redelid. Osa 2: Nõuded, katsetamine, märgistus

EVS-EN 1335-2:2018
Büroomööbel. Büroo töötool. Osa 2: Ohutusnõuded

EVS-EN 16908:2017
Tsement ja ehituslubi. Toote keskkonnadeklaratsioonid. Standardit EN 15804 täiendavad tootekategooria reeglid

Oktoobris ilmunud ja novembris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 124-3:2015
Restkaevude päised ja hoolduskaevude päised sõiduteede ja jalakäijate aladele. Osa 3: Terasest ja alumiiniumsulamitest rest- ja hoolduskaevude päised

EVS-EN 131-1:2015
Redelid. Osa 1: Terminid, tüübid, funktsionaalmõõtmed

EVS-EN 14081-3:2012+A1:2018
Puitkonstruktsioonid. Nelinurkse ristlõikega tugevussorditud ehituspuit. Osa 3: Masinsortimine. Täiendavad nõuded tootmisohjele ettevõttes

EVS-EN 933-10:2009
Täitematerjalide geomeetriliste omaduste katsetamine. Osa 10: Peenosiste hindamine. Filleri terastikuline koostis (sõelanalüüs õhujoas)

EVS-ISO 1996-2:2017
Akustika. Keskkonnamüra kirjeldamine, mõõtmine ja hindamine. Osa 2: Helirõhu taseme määramine

Oktoober 2018

Oktoobris ilmunud ja oktoobris müügile saabunud standardid

EVS 911:2018
Ehituskonsultantide vabatahtliku erialase vastutuskindlustuse lepingute sõlmimine ja sisu

EVS 927:2018
Ehituslik põletatud põlevkivi. Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus

EVS-EN 10164:2018
Pinna ristsuunas parendatud deformatsiooniomadustega terastooted. Tehnilised tarnetingimused

Septembris ilmunud ja oktoobris müügile saabunud standardid

EVS-EN 1069-1:2017
Veeliumäed. Osa 1: Ohutusnõuded ja katsemeetodid

EVS-EN 1992-4:2018
Eurokoodeks 2: Betoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 4: Kinnituste projekteerimine betooni

EVS-EN 1992-4:2018/NA:2018
Eurokoodeks 2: Betoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 4: Kinnituste projekteerimine betooni. Eesti standardi rahvuslik lisa

EVS-EN 1992-4:2018+NA:2018
Eurokoodeks 2: Betoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 4: Kinnituste projekteerimine betooni

EVS-EN 378-4:2016
Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded. Osa 4: Talitlus, korrashoid, remont ja utiliseerimine

EVS-EN 60204-1:2018
Masinate ohutus. Masinate elektriseadmed. Osa 1: Üldnõuded

EVS-EN ISO 11666:2018
Keevisõmbluste mittepurustav katsetamine. Katsetamine ultraheliga. Aktsepteerimise tasemed

EVS-EN ISO 23279:2017
Keevisõmbluste mittepurustav katsetamine. Katsetamine ultraheliga. Defekti tüüpide määratlemine keevisõmblustes

EVS-EN ISO 6888-1:2001/A1:2004
Toiduainete ja loomasöötade mikrobioloogia. Horisontaalmeetod koagulaarpositiivsete stafülokokkide (Staphylococcus aureus ja teised liigid) loendamiseks. Osa 1: Baird-Parkeri agarsöötme kasutamise meetod. Muudatus 1: Täppisandmete lisamine

EVS-EN ISO 6888-1:2001/A2:2018
Toiduainete ja loomasöötade mikrobioloogia. Horisontaalmeetod koagulaarpositiivsete stafülokokkide (Staphylococcus aureus ja teised liigid) loendamiseks. Osa 1: Baird-Parkeri agarsöötme kasutamise meetod. Muudatus 2: Alternatiivse kinnitustesti lisamine, kasutades RPFA torkekülvi meetodit

EVS-EN ISO 6888-1:2001+A1+A2:2018
Toiduainete ja loomasöötade mikrobioloogia. Horisontaalmeetod koagulaarpositiivsete stafülokokkide (Staphylococcus aureus ja teised liigid) loendamiseks. Osa 1: Baird-Parkeri agarsöötme kasutamise meetod

September 2018

Septembris ilmunud ja septembris müügile saabunud standardid

EVS JUHEND 4:2018
Eesti standardi ja standardilaadse dokumendi ülesehitus, sõnastus ja vormistus

EVS-EN 12697-23:2017
Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 23: Asfaltsegust proovikehade kaudse tõmbetugevuse määramine

EVS-EN 13445-2:2014/A3:2018
Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 2: Materjalid

EVS-EN 13445-2:2014+A1+A2+A3:2018
Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 2: Materjalid

EVS-EN 13445-5:2014/A1:2018
Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 5: Kontroll ja katsetamine

EVS-EN 13445-5:2014+A1:2018
Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 5: Kontroll ja katsetamine

EVS-EN 1400:2013+A2:2018
Lastele kasutamiseks ja laste hooldamiseks mõeldud tooted. Rõngaslutid imikutele ja väikelastele. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

EVS-EN 14511-1:2018
Õhukonditsioneerid, vedelikjahutusseadmed ja soojuspumbad ruumide kütteks ja jahutuseks ning protsessi jahutid elektrikompressoritega. Osa 1: Terminid ja määratlused

EVS-EN 14511-4:2018
Õhukonditsioneerid, vedelikjahutusseadmed ja soojuspumbad ruumide kütteks ja jahutuseks ning protsessi jahutid elektrikompressoritega. Osa 4: Nõuded

EVS-EN 62676-4:2015
Turvarakendustes kasutatavad videovalvesüsteemid. Osa 4: Rakendamise juhised

EVS-EN 752:2017
Hoonevälised äravoolu- ja kanalisatsioonivõrgud. Kanalisatsioonivõrgu haldamine

EVS-EN ISO 7027-1:2016
Vee kvaliteet. Hägususe määramine. Osa 1: Kvantitatiivsed meetodid

Augustis ilmunud ja septembris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 1090-4:2018
Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine. Osa 4: Tehnilised nõuded õhukesest külmvaltsplekist külmvormitud katuste, lagede, põrandate ja seinte teraselementidele

EVS-EN 1279-5:2018
Ehitusklaas. Klaaspaketid. Osa 5: Tootestandard

EVS-EN 1279-6:2018
Ehitusklaas. Klaaspaketid. Osa 6: Tehase tootmisohje ja perioodilised katsetused

EVS-EN ISO 10042:2018
Keevitus. Alumiiniumi ja selle sulamite kaarkeevitatud liited. Kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi

EVS-EN ISO 14713-1:2017
Tsinkpinnakatted. Juhised ja soovitused rauapõhistest sulamitest ja terasest konstruktsioonide kaitsmiseks korrosiooni eest. Osa 1: Projekteerimise üldpõhimõtted ja korrosioonikindlus

EVS-EN ISO 15612:2018
Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Kvalifitseerimine standardse keevitusprotseduuri ülevõtmisega

EVS-EN ISO 1716:2018
Toodete tuletundlikkuse katsed. Ülemise põlemissoojuse määramine (kütteväärtus)

EVS-EN ISO 18593:2018
Toiduahela mikrobioloogia. Pinnaproovide võtmise horisontaalmeetodid

EVS-EN ISO 19011:2018
Juhtimissüsteemi auditeerimise juhised

August 2018

Augustis ilmunud ja augustis müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 1279-1:2018
Ehitusklaas. Klaaspaketid. Osa 1: Üldist, süsteemikirjeldus, asendamise eeskirjad, tolerantsid ja visuaalne kvaliteet

EVS-EN 1279-2:2018
Ehitusklaas. Klaaspaketid. Osa 2: Pikaajalise katse meetod ja nõuded niiskuse sisseimbuvusele

EVS-EN 1279-3:2018
Ehitusklaas. Klaaspaketid. Osa 3: Pikaajalise katse meetod ja nõuded gaasilekkekiirusele ning gaasi kontsentratsiooni tolerantsidele

EVS-EN 1279-4:2018
Ehitusklaas. Klaaspaketid. Osa 4: Servatihendi komponentide ja sisetükkide füüsikaliste omaduste katsemeetodid

EVS-EN 60601-2-43:2010/A1:2018
Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-43: Erinõuded invasiivprotseduuride röntgenseadmete esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

EVS-EN 60601-2-43:2010+A1:2018
Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-43: Erinõuded invasiivprotseduuride röntgenseadmete esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

Juulis ilmunud ja augustis müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 12697-13:2017
Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 13: Temperatuuri mõõtmine

EVS-EN 12697-16:2016
Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 16: Vastupidavus naastrehvide toimele

EVS-EN 1504-10:2017

Betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja parandamiseks kasutatavad tooted. Määratlused, nõuded, kvaliteedikontroll ja vastavuse hindamine. Osa 10: Toodete kasutamine ehitusplatsil ja kvaliteedikontroll

EVS-EN 15959:2011

Väetised. Eraldatud fosfori määramine

EVS-EN 15960:2011

Väetised. Üldkaltsiumi, üldmagneesiumi, üldnaatriumi ja sulfaadi vormis üldväävli eraldamine

EVS-EN 15956:2011
Väetised. Mineraalhapetes lahustuva fosfori eraldamine

EVS-EN 15957:2011
Väetised. Neutraalses ammooniumtsitraadis lahustuva fosfori eraldamine

EVS-EN 15958:2011

Väetised. Vees lahustuva fosfori eraldamine

EVS-EN 15961:2017

Väetised. Vees lahustuva kaltsiumi, magneesiumi, naatriumi ja sulfaatide vormis väävli eraldamine

EVS-EN 16844:2017+A1:2018
Esteetilise meditsiini teenused. Mittekirurgilised meditsiinilised protseduurid

EVS-EN 14069:2017
Lupjamise materjalid. Nimetused, spetsifikatsioonid ja märgistused

EVS-EN ISO 5667-3:2018

Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 3: Veeproovide konserveerimine ja käitlemine

EVS-EN 71-1:2014+A1:2018

Mänguasjade ohutus. Osa 1: Mehaanilised ja füüsikalised omadused

Juuli 2018

Juulis ilmunud ja juulis müügile saabunud eestikeelne standard

EVS-EN 1090-2:2018
Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine. Osa 2: Tehnilised nõuded teraskonstruktsioonidele

Juunis ilmunud ja juulis müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS 860-7:2018
Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 7: Torustikud, mahutid ja seadmed. Katete ja tugikonstruktsioonide materjalid

EVS-EN 12697-10:2017
Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 10: Tihendatavus

Juuni 2018

Juunis ilmunud ja juunis müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 1116:2018
Mööbel. Köögimööbel. Köögimööbli ja köögiseadmete koordinatsioonmõõtmed

EVS-EN 1176-6:2017
Mänguväljaku seadmed ja aluspinnakate. Osa 6: Täiendavad erilised ohutusnõuded ja katsemeetodid õõtsumisvahenditele

EVS-EN 71-3:2013+A3:2018
Mänguasjade ohutus. Osa 3: Teatud elementide migratsioon

EVS-EN 71-8:2018
Mänguasjade ohutus. Osa 8: Tegevusmänguasjad koduseks kasutamiseks

Mais ilmunud ja juunis müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 12467:2012+A2:2018
Tasapinnalised tsementkiudplaadid. Spetsifikatsioon ja katsemeetodid

EVS-EN 13445-2:2016/A2:2018
Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 2: Materjalid

EVS-EN 13445-2:2016+A1+A2:2018
Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 2: Materjalid

EVS-EN ISO 15614-1:2017
Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 1: Teraste kaar- ja gaaskeevitus ning nikli ja niklisulamite kaarkeevitus

EVS-HD 60364-7-704:2018
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-704: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Ehituspaikade paigaldised

Mai 2018

Mais ilmunud ja mais müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS 812-7:2018
Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded

EVS 812-8:2018
Ehitiste tuleohutus. Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus

EVS-EN 16932-1:2018
Äravoolu- ja kanalisatsioonisüsteemid väljaspool hooneid. Pumpamissüsteemid. Osa 1: Üldnõuded

EVS-EN 16932-2:2018
Äravoolu- ja kanalisatsioonisüsteemid väljaspool hooneid. Pumpamissüsteemid. Osa 2: Ülerõhusüsteemid

EVS-EN 16932-3:2018
Äravoolu- ja kanalisatsioonisüsteemid väljaspool hooneid. Pumpamissüsteemid. Osa 3: Vaakumsüsteemid

EVS-IEC 60050(702):2001/A3:2018
Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 702: Võnkumised, signaalid ja vastavad seadmed

EVS-IEC 60050(702):2001+A1+A2+A3:2018
Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 702: Võnkumised, signaalid ja vastavad seadmed

Aprillis ilmunud ja mais müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 13964:2014
Ripplaed. Nõuded ja katsemeetodid

EVS-ISO 37001:2018
Altkäemaksuvastased juhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega

Aprill 2018

Aprillis ilmunud ja aprillis müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 13445-1:2016/A2:2018
Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 1: Üldine

EVS-EN 13445-1:2016+A2:2018
Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 1: Üldine

EVS-EN 71-7:2014+A2:2018
Mänguasjade ohutus. Osa 7: Sõrmevärvid. Nõuded ja katsemeetodid

Märtsis ilmunud ja aprillis müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS 812-3:2018
Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid

EVS-EN 12453:2017
Tööstus-, kommerts- ning garaažiuksed ja -väravad. Masinkäitusega uste kasutusohutus. Nõuded ja katsemeetodid

EVS-EN ISO 11133:2014/A1:2018
Toidu, loomasööda ja vee mikrobioloogia. Söötmete ettevalmistamine, valmistamine, säilitamine ja toimivuse kontrollimine. Muudatus 1

EVS-EN ISO 11133:2014+A1:2018
Toidu, loomasööda ja vee mikrobioloogia. Söötmete ettevalmistamine, valmistamine, säilitamine ja toimivuse kontrollimine

EVS-EN ISO 12631:2017
Rippfassaadide soojuslik toimivus. Soojusläbivuse arvutamine

EVS-EN ISO 12944-5:2018
Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega. Osa 5: Kaitsvad värvkattesüsteemid

EVS-EN ISO 17640:2017
Keevisõmbluste mittepurustav katsetamine. Ultraheliga katsetamine. Meetodid, katsetasemed ja hindamine

EVS-ISO 45001:2018
Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega

Märts 2018

Märtsis ilmunud ja märtsis müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 12604:2017
Tööstus-, kommerts- ning garaažiuksed ja -väravad. Mehaanilised aspektid. Nõuded ja katsemeetodid

EVS-EN 14891:2017
Liimiga/seguga kinnitatavate keraamiliste plaatide all kasutatavad vedelana pealekantavad veetõkketooted. Nõuded, katsemeetodid, toimivuse püsivuse hindamine ja kontrollimine, liigitamine ning märgistamine

Veebruaris ilmunud ja märtsis müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS 668:2018
Põlevkivi. Niiskuse määramine

EVS-EN ISO 12354-1:2017
Ehitusakustika. Hoonete akustilise toimivuse hindamine elementide akustilise toime põhjal. Osa 1: Ruumidevaheline õhuheli isolatsioon

EVS-EN ISO 12944-6:2018
Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega. Osa 6: Laboratoorsed toimivuse katsemeetodid

EVS-ISO 11665-11:2018
Radioaktiivsuse mõõtmine keskkonnas. Õhk: radoon 222. Osa 11: Pinnaseõhu kontrollimeetod proovivõtuga sügavusest

EVS-ISO 21500:2018
Projektijuhtimise juhised

EVS-ISO 31000:2018
Riskijuhtimine. Juhised

Veebruar 2018

Veebruaris ilmunud ja veebruaris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS 875-8:2018
Vara hindamine. Osa 8: Kulu- ja jäägimeetod

EVS 875-9:2018
Vara hindamine. Osa 9: Tulumeetod

EVS 906:2018
Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017

EVS-EN 13402-3:2017
Rõivaste suurustähistus. Osa 3: Kehamõõtudele ja mõõtevahemikele tuginev suurusmärgistus

EVS-EN 16992:2017
Tolliesindajate pädevus

EVS-EN 378-3:2016
Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded. Osa 3: Paigalduskoht ja isikukaitsevahendid

EVS-EN ISO 17635:2016
Keevisõmbluste mittepurustav katsetamine. Üldjuhised metalsete materjalide kohta

EVS-EN ISO 17638:2016
Keevisõmbluste mittepurustav katsetamine. Magnetpulberkatsetamine

EVS-EN ISO 9017:2018
Metalsete materjalide purustavad katsetused. Murdekatse

EVS-ISO/IEC 27032:2018
Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Küberturbe juhised

Jaanuaris ilmunud ja veebruaris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 1177:2018
Lööki nõrgendav mänguväljaku aluspinnakate. Katsemeetodid löögi nõrgendamise kindlaksmääramiseks

EVS-EN 12004-1:2017
Plaatimissegud ja -liimid. Osa 1: Nõuded, toimivuse püsivuse hindamine ja kontrollimine, liigitamine ja märgistamine

EVS-EN 15824:2017
Orgaaniliste sideainete põhiste välis- ja sisekrohvide spetsifikatsioonid

EVS-EN 1634-1:2014+A1:2018
Ukse-, luugikomplektide ja avatavate akende ning nende suluste tulepüsivuse ja suitsukindluse katsed. Osa 1: Ukse- ja luugikomplektide ning avatavate akende tulepüsivuskatsed

EVS-EN 16941-1:2018
Lokaalsed tehnilise vee süsteemid. Osa 1: Sademevee kasutussüsteemid

EVS-EN 60601-2-45:2011+A1:2015
Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-45: Erinõuded mammograafiliste röntgenseadmete ja mammograafiliste stereotaktiliste seadiste esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

EVS-EN 747-1:2012+A1:2015
Mööbel. Narivoodid ja kõrged voodid. Osa 1: Ohutuse, tugevuse ja vastupidavuse nõuded

EVS-EN 747-2:2012+A1:2015
Mööbel. Narivoodid ja kõrged voodid. Osa 2: Katsemeetodid

EVS-EN 795:2012
Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Ankurdusseadmed

EVS-EN ISO 12944-7:2018
Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega. Osa 7: Värvimistööde teostamine ja järelevalve

EVS-EN ISO 12944-8:2018
Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega. Osa 8: Kirjelduste väljatöötamine uute tööde ja hoolduse jaoks

Jaanuar 2018

Jaanuaris avaldatud ja jaanuaris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS 812-4:2018
Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus

EVS-EN 1993-4-1:2007/A1:2018
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 4-1: Puistemahutid

EVS-EN 1993-4-1:2007/NA:2018
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 4-1: Puistemahutid. Eesti standardi rahvuslik lisa

EVS-EN 1993-4-1:2007+A1+NA:2018
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 4-1: Puistemahutid

EVS-EN 490:2011+A1:2017
Betoonist rea- ja erikatusekivid katuste katmiseks ja seinte vooderdamiseks. Spetsifikatsioon

EVS-EN ISO 12944-4:2018
Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega. Osa 4: Pinnatüübid ja pinna ettevalmistamine

EVS-EN ISO 14253-1:2018
Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid (GPS). Töödeldavate detailide ja mõõtevahendite kontrollimine mõõtmete alusel. Osa 1: Spetsifikatsioonile vastavuse või mittevastavuse tõendamise otsustusreeglid

EVS-IEC 60050-161:2015/A2:2018
Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 161: Elektromagnetiline ühilduvus

EVS-IEC 60050-161:2015+A1+A2:2018
Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 161: Elektromagnetiline ühilduvus

Detsembris avaldatud ja jaanuaris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 15258:2008
Betoonvalmistooted. Tugiseinaelemendid

EVS-EN 1993-1-6:2007/A1:2017
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-6: Koorikkonstruktsioonide tugevus ja stabiilsus

EVS-EN 1993-1-6:2007/NA:2017
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-6: Koorikkonstruktsioonide tugevus ja stabiilsus. Eesti standardi rahvuslik lisa

EVS-EN 1993-1-6:2007+A1+NA:2017
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-6: Koorikkonstruktsioonide tugevus ja stabiilsus

EVS-EN 228:2012/NA:2017
Mootorikütused. Pliivaba mootoribensiin. Nõuded ja katsemeetodid. Eesti standardi rahvuslik lisa

EVS-EN 228:2012+A1+NA:2017
Mootorikütused. Pliivaba mootoribensiin. Nõuded ja katsemeetodid

EVS-EN 50065-1:2011
Madalpingelistes elektripaigaldistes kasutatav signalisatsioon sagedusalal 3 kHz kuni 148,5 kHz. Osa 1: Üldnõuded, sagedusalad ja elektromagnetilised häiringud

EVS-EN 60601-2-44:2009+A11+A1+A2
Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-44: Erinõuded kompuutertomograafias kasutatavate röntgenseadmete esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

EVS-EN ISO 11290-1:2017
Toiduahela mikrobioloogia. Horisontaalmeetod Listeria monocytogenes'e ja Listeria spp. tuvastamiseks ja loendamiseks. Osa 1: Tuvastamismeetod

EVS-EN ISO 12944-1:2017
Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega. Osa 1: Üldtutvustus

EVS-EN ISO 12944-2:2017
Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega. Osa 2: Keskkondade klassifikatsioon

EVS-EN ISO 12944-3:2017
Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega. Osa 3: Projekteerimispõhimõtted

ISO/TR 13028:2010 et
Informatsioon ja dokumentatsioon. Juhised dokumentide digiteerimise korraldamiseks

Print  
otsingumootor ja e-pood2 Sisekoolitus2