Esileht»Teenused»Infoteenus»Uued eestikeelsed standardid

Uued eestikeelsed standardid

Märts 2017

Veebruaris avaldatud ja märtsis müügile saabunud eestikeelsed standardid

CEN ISO/TR 15608:2017
Keevitamine. Juhised metalsete materjalide rühmitamiseks

EVS 664:2017
Tahkekütused. Väävlisisaldus. Üldväävli ja selle sidemevormide määramine

EVS 860-5:2017
Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 5: Torustikud, mahutid ja seadmed. Dimensioneerimine

EVS 933:2017
Juhised kantavate tulekustutite kontrolliks ja hoolduseks ning nõuded hoolduspunktidele

EVS-EN 13055:2016
Kergtäitematerjalid

EVS-EN 13108-1:2016
Asfaltsegud. Materjali spetsifikatsioon. Osa 1: Asfaltbetoon

EVS-EN 13119:2016
Rippfassaadid. Terminoloogia

EVS-EN 13237:2012
Plahvatusohtlikud keskkonnad. Terminid ja määratlused plahvatusohtlikes keskkondades kasutamiseks ette nähtud seadmete ja kaitsesüsteemide kohta

EVS-EN 14019:2016
Rippfassaadid. Löögikindlus. Toimivusnõuded

EVS-EN 60079-10-1:2016
Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 10-1: Piirkondade liigitus. Plahvatusohtlikud gaaskeskkonnad

EVS-EN 62053-22:2003/A1:2017
Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Erinõuded. Osa 22: Staatilised aktiivenergia arvestid (klass 0,2 S ja 0,5 S)

EVS-EN 62053-22:2003+A1:2017
Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Erinõuded. Osa 22: Staatilised aktiivenergia arvestid (klass 0,2 S ja 0,5 S)

EVS-EN 81346-1:2009
Tööstuslikud süsteemid, paigaldised ja seadmed ning tööstustooted. Liigendamise põhimõtted ja viitetunnused. Osa 1: Põhireeglid

EVS-EN ISO/IEC 27000:2017
Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturbe halduse süsteemid. Ülevaade ja sõnavara

EVS-EN ISO/IEC 27001:2017
Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturbe halduse süsteemid. Nõuded

EVS-EN ISO/IEC 27002:2017
Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturbemeetodite tavakoodeks

EVS-ISO 15489-1:2017
Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendihaldus. Osa 1: Mõisted ja põhimõtted

Veebruar 2017

Jaanuaris avaldatud ja veebruaris müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS-EN 1015-12:2016
Müürimörtide katsemeetodid. Osa 12: Kivistunud krohvimördi ja aluspinna nakketugevuse määramine

EVS-EN 13163:2012+A2:2016
Ehituslikud soojusisolatsioonitooted. Tööstuslikult valmistatud paisutatud polüstüreenist tooted (EPS). Spetsifikatsioon

EVS-EN 13445-2:2016+A1:2016
Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 2: Materjalid

EVS-EN 13480-4:2016+A3:2016
Metallist tööstustorustik. Osa 4: Valmistamine ja paigaldamine

EVS-EN 13481-2:2012+A1:2017
Raudteealased rakendused. Rööbastee. Nõuded kinnitussüsteemide tööomadustele. Osa 2: Betoonist liiprite kinnitussüsteemid

EVS-EN 13707:2013
Painduvad hüdroisolatsioonimaterjalid. Armeeritud bituumenmaterjalid katuse hüdroisolatsiooniks. Määratlused ja omadused

EVS-EN 14662-3:2015
Välisõhu kvaliteet. Standardmeetod benseeni kontsentratsiooni mõõtmiseks. Osa 3: Automaatne pumpamisega proovivõtt ja in situ gaaskromatograafia

EVS-EN 62430:2009
Elektri- ja elektroonikatoodete keskkonnateadlik kavandamine

EVS-EN ISO 11469:2016
Plastid. Plasttoodete üldine identifitseerimine ja markeerimine

EVS-EN ISO 15223-1:2016
Meditsiiniseadmed. Meditsiiniseadme märgisel, märgistusel ning kaasuvas teabes kasutatavad tingmärgid. Osa 1: Üldnõuded

EVS-EN ISO 17659:2004
Keevitamine. Mitmekeelsed keevitusliidete terminid koos illustratsioonidega

EVS-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Vee kvaliteet. Escherichia coli ja coli-laadsete bakterite loendamine. Osa 1: Membraanfiltreerimise meetod madala bakteriaalse fooniga veele

EVS-EN ISO 9308-1:2014+A1:2017
Vee kvaliteet. Escherichia coli ja coli-laadsete bakterite loendamine. Osa 1: Membraanfiltreerimise meetod madala bakteriaalse fooniga veele

EVS-ISO 1996-1:2017
Akustika. Keskkonnamüra kirjeldamine, mõõtmine ja hindamine. Osa 1: Põhisuurused ja hindamiskord

Jaanuar 2017

Detsembris 2016 avaldatud ja jaanuaris 2017 müügile saabunud eestikeelsed standardid

EVS 875-6:2016
Vara hindamine. Osa 6: Hindamine laenamise eesmärgil

EVS-EN 12207:2016
Aknad ja uksed. Õhuläbilaskvus. Klassifikatsioon

EVS-EN 12210:2016
Aknad ja uksed. Vastupanu tuulekoormusele. Klassifikatsioon

EVS-EN 12732:2013+A1:2014
Gaasivarustussüsteemid. Terastorustiku keevitamine. Talitluslikud nõuded

EVS-EN 13241:2003+A2:2016
Tööstus-, kommerts-, garaažiuksed ja garaaživäravad. Tootestandard, toodete omadused

EVS-EN 13859-2:2014
Painduvad hüdroisolatsioonimaterjalid. Aluskatete määratlused ja omadused. Osa 2: Seinte aluskatted

EVS-EN 13914-2:2016
Krohvide projekteerimine, valmistamine ja pealekandmine. Osa 2: Sisekrohv

EVS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Aknad ja uksed. Tootestandard, toodete omadused. Osa 1: Aknad ja välisuksed

EVS-EN 14625:2012
Välisõhk. Ultraviolett-fotomeetrial põhinev standardmeetod osooni kontsentratsiooni mõõtmiseks

EVS-EN 14626:2012
Välisõhk. Dispersioonita infrapunaspektroskoopial põhinev standardmeetod süsinikmonooksiidi kontsentratsiooni mõõtmiseks

EVS-EN 1729-2:2012+A1:2015
Mööbel. Haridusasutuste toolid ja lauad. Osa 2: Ohutusnõuded ja katsemeetodid

EVS-EN 998-1:2016
Müürimörtide spetsifikatsioon. Osa 1: Krohvimört

EVS-EN 998-2:2016
Müürimörtide spetsifikatsioon. Osa 2: Müürimört

EVS-EN ISO 13485:2016
Meditsiiniseadmed. Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Normatiivsed nõuded

EVS-EN ISO 14004:2016
Keskkonnajuhtimissüsteemid. Üldised juhised rakendamiseks

EVS-EN ISO 14341:2011
Keevitusmaterjalid. Keevitustraadid ja keevismetallid legeerimata ja peenterateraste kaarkeevituseks kaitsegaasis. Liigitus

EVS-EN ISO 17637:2016
Keevisõmbluste mittepurustav kontroll. Sulakeevitusliidete visuaalne kontroll

EVS-EN ISO 9972:2015
Hoonete soojuslik toimivus. Hoonepiirete õhulekke määramine. Ventilaatoriga survestamise meetod

EVS-IEC 60050-466:2016
Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 466: Õhuliinid

EVS-ISO/IEC/IEEE 15288:2016
Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Süsteemi elutsükli protsessid

IEC/TR 61000-5-2:1997 et
Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 5: Paigaldus- ja leevendusjuhendid. Jagu 2: Maandamine ja kaabeldus
 

Print  
Pysiklient2 Infoteenus