Esileht»Teenused»WTO teatised

WTO teabekeskus

WTO teabekeskus (Enquiry Point) loodi Majandusministeeriumi poolt Eesti Standardiameti juurde 1999. a lõpus. Alates 2001. a maist kuulub teabekeskus Eesti Standardikeskuse koosseisu.

Teabekeskus loodi täitmaks Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) nõudeid, mis tulenevad tehniliste kaubandustõkete kaotamise lepingust (TBT leping) ning sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete lepingust (SPS leping).

Tehnilistest normidest teavitamine:

Teavitamine on kaubandustõkete vältimise eesmärgil teiste riikide informeerimine ettevalmistamisel ja muutmisel olevatest standarditest ja tehnilist normi sisaldavate õigusaktide ning välislepingute eelnõudest.

Teavitamise kohustus on sätestatud järgmistes õigusaktides:

1. Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) lepingud:

  • Tehniliste kaubandustõkete leping (TBT leping) – Agreement on Technical Barriers to Trade;
  • Sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete leping (SPS leping) – Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures.

2. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/1535.

3. Toote nõuetele vastavuse seadus.

4. Vabariigi Valitsuse määrus nr 140 Kavandatavast tehnilisest normist, infoühiskonna teenusele kehtestatavast nõudest ja teenuse osutamise nõudest teavitamise kord ning teavitamist koordineeriva asutuse määramine.

5. Vabariigi Valitsuse määrus nr 199 Sanitaar- ja fütosanitaarmeedet sisaldava õigusakti või välislepingu eelnõust teavitamise kord (hetkel uuesti kehtestamisel)

Teavitamist koordineerib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Vastavalt õigusaktides toodud nõuetele on Standardikeskuses asuva teabekeskuse kohustusteks:

  • teistest WTO liikmesriikidest saabuvate teatiste ja Eesti poolt edastatud teatiste säilitamine, edastamine ja avaldamine;
  • Eesti standardimisprogrammist (Code of Good Practice) teavitamine;
  • algupärastest Eesti standarditest (direktiiv 98/34/EÜ) teavitamine;
  • teistest riikidest saabuvatele järelepärimistele vastamine.

 

WTO Teabekeskus
Eesti Standardikeskus
Akadeemia tee 21/6
15618 Tallinn
Tel: 605 5062
Faks: 605 5063
E-mail: enquiry(ät)evs.ee

Print  
otsingumootor ja e-pood2 Sisekoolitus2