Standardikeskusest

Eesti Standardikeskus (EVS) on mittetulundusühing, mis alustas tööd 1. aprillil 2000  tehnilise normi ja standardi seaduse (RT I 1999, 29, 358) alusel. Kuni selle ajani korraldas standardimist Eesti Standardiamet. Praegu on Eesti Standardikeskuse tegutsemise aluseks

Riik toetab Eesti standardimist, finantseerides Standardikeskuse tegevusi iga-aastase riigieelarvelise sihtotstarbelise toetuse kasutamise lepingu kohaselt. 2019. aastaks sõlmitud lepingu leiab siit: 2019 RE Leping. Riiki esindab suhtluses Standardikeskusega Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Eesti Standardikeskuse asutajaliikmed:
Eesti Standardikeskuse juhatuse liikmed

juhatuse esimees:

juhatuse liikmed:

Standardikeskuse igapäevatööd korraldab tegevdirektor Priit Kikas.