Standardikeskusest

Eesti Standardikeskus (EVS) on mittetulundusühing, mis alustas tööd 1. aprillil 2000  tehnilise normi ja standardi seaduse (RT I 1999, 29, 358) alusel. Kuni selle ajani korraldas standardimist Eesti Standardiamet. Praegu on Eesti Standardikeskuse tegutsemise aluseks

Riik toetab Eesti standardimist, finantseerides Standardikeskuse tegevusi iga-aastase riigieelarvelise sihtotstarbelise toetuse kasutamise lepingu kohaselt. 2020. aastaks sõlmitud lepingu leiab siit: 2020 RE Leping. Riiki esindab suhtluses Standardikeskusega Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Eesti Standardikeskuse asutajaliikmed:
Eesti Standardikeskuse juhatuse liikmed

juhatuse esimees:

juhatuse liikmed:

Standardikeskuse igapäevatööd korraldab tegevdirektor Priit Kikas.

EL-i standardimisalased tegemised

Euroopa Liidus on standardimise alused kehtestatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega 1025/2012, millega nähakse ette standardimise korraldamise õiguslikud alused Euroopa Liidus. Määruse tekst on alla laetav siit.


Muuhulgas näeb määruse 1025/2012 artikkel 6(3) ette, et rahvuslikud standardimisorganisatsioonid lihtsustavad väike- ja keskmiste ettevõtete standardimises osalemist ning avaldavad oma veebilehel vastavate meetmete kohta igaaastaselt aruande. Aruanne Standardikeskuse poolt 2019. aastal rakendatavate meetmete kohta on leitav siit.
 

Täiendavat infot standardimispoliitikate ja arengusuundade kohta Euroopa Liidu tasandil saab Euroopa Komisjoni standardimisteemaliselt lehelt.

 

Eesti Standardikeskuse tegevuseesmärgid

Standardikeskus lähtub oma tegevuses juhatuse poolt kinnitatud tegevuseesmärkidest: Eesti Standardikeskuse tegevuseesmärgid 2017-2020.