Uue CEN-i tehnilise komitee asutamisettepanek - Signs for publicity, decoration and general purposes

06.05.2020
Alternate Text

Šveitsi standardimisorganisatsioon (SNV) on teinud ettepaneku uue CEN-i tehnilise komitee „Signs for publicity, decoration and general purposes“ (Üldisel ja dekoreerimis eesmärgil kasutatavad reklaamplakatid) asutamiseks.
Loodava komitee käsitlusalasse jääks sise- ja välissiltide valmistamise, paigaldamise, hooldamise ja kontrollimise projekteerimisnõuete ühtlustamine. Kohaldatav oleks valgustatud ja valgustamata, fikseeritud või kaasaskantavate märkide ning sama tehnikat kasutavate reklaami- või dekoratiivseadmete suhtes.
Loodava komitee tegevusala ei kohaldu elektrisüsteemile, metallist materjalide valmistamise protseduurinõuetele. Samuti ei kuuluks  komitee käsitlusalasse märgid, mis leiavad kasutust maanteeliikluses, lennu- ja raudteeliikluses, siia alla ei kuulu ka muud ohutus-, tule- ja hädaabimärgid.

Vajaduse korral võtab uus tehniline komitee ühendust olemasolevate CEN-i ja CENELEC-i tehniliste komiteedega, sealhulgas CEN/TC 226 „Teevarustus”, CEN/TC 250 „Struktuurilised Eurokoodeksid”, CLC/TC 34 „Lambid ja nendega seotud seadmed” ning CLC/TC 64 „Elektripaigaldised ja kaitse elektrilöögi eest”.

Valdkonnaga ei ole hetkel seotud ükski Eesti tehniline komitee.
Osalemine CEN-i  tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

Arvamusi ja kommentaare asutamisettepaneku osas ootame hiljemalt 07.07.2020.
Täiendava info saamiseks on kontaktiks Maarika Uusmaa