Uue ISO projektkomitee asutamisettepanek - Juhised soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks ja rakendamiseks

10.06.2021
Alternate Text

Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletusel uue standardi (ja uue projektkomitee) „Guidelines for the promotion and implementation of gender equality“ (Suunised soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks ja rakendamiseks) loomine. Ettepaneku on teinud Prantsusmaa standardimisorganisatsioon (AFNOR).

Ettepanek on töötada välja juhend võrdõiguslikkuse edendamiseks ja rakendamiseks igat tüüpi avalikes ja eraõiguslikes organisatsioonides (olenemata nende suurusest, asukohast ja tegevusvaldkonnast) rakendamiseks. Idee on pakkuda metoodikat, mis julgustab organisatsioone integreerima teema oma sise- ja välispoliitikasse ning see omakorda annab neile paremad suunised soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks ja rakendamiseks. Juhised peaks aitama organisatsioonidel kehtestada oma soolise võrdõiguslikkusega seotud strateegiad, määratleda tegevused oma eesmärkide saavutamiseks, hinnata riske ja võimalusi ning suunata oma suhtlus- või aruandlustegevust.

Loodavas dokumendis töötatakse välja mõisted/määratlused; olemasolevate heade tavade kinnitamine; soolise võrdõiguslikkuse edendamise ja rakendamise meetmete, strateegiate ja poliitika määratlemine (va inimressursside juhtimise mitmekesisuse osa, millega tegeleb ISO/TC 260 „Inimressursside juhtimine“).

Hetkel puudub antud valdkondaga seotud Eesti komitee. Osalemine ISO tehnilistes ja projektkomiteedes on võimalik Eesti Standardimis-ja Akrediteerimiskeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

EVS hääletab ja annab Eesti huvi osas sisendi hiljemalt 04.08.2021.

Täiendava info saamiseks on kontaktisik Maarika Uusmaa