Skip Navigation Links
Leia tõlge
Kavandi otsing:
NimetusArvamusküsitluse perioodICS GruppEVS-i komitee 
EVS-EN 13475:2002 Lubiväetised. Kaltsiumisisalduse määramine. Oksolaatmeetod Liming materials - Determination of calcium content - Oxalate method

1.10.2019 -

30.10.2019

65.080 EVS/TK 64

EVS-EN 62676-1-1:2014 Turvarakendustes kasutatavad videovalvesüsteemid. Osa 1-1: Süsteemi nõuded. Üldist Video surveillance systems for use in security applications -- Part 1-1: System requirements - General

1.10.2019 -

30.10.2019

13.320 EVS/TK 71

prEVS-EN 10025-2 Konstruktsiooniterasest kuumvaltsitud tooted. Osa 2: Legeerimata konstruktsiooniteraste tehnilised tarnetingimused. Hot rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels

1.10.2019 -

30.10.2019

77.140.10 77.140.45 77.140.50 EVS/TK 21

prEVS-EN 10025-3 Konstruktsiooniterasest kuumvaltsitud tooted. Osa 3: Normaliseeritud, normaliseerivalt valtsitud keevitatavate peenteraliste konstruktsiooniteraste tehnilised tarnetingimused. Hot rolled products of structural steels - Part 3: Technical delivery conditions for normalized/normalized rolled weldable fine grain structural steels

1.10.2019 -

30.10.2019

77.140.10 77.140.50 EVS/TK 21

prEVS-EN 10025-4 Konstruktsiooniterasest kuumvaltsitud tooted. Osa 4: Termomehaaniliselt valtsitud keevitatavate peenterateraste tehnilised tarnetingimused. Hot rolled products of structural steels - Part 4: Technical delivery conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels

1.10.2019 -

30.10.2019

77.140.10 77.140.50 EVS/TK 21

EVS-EN 10217-1:2019 Terasest keevitatud survetorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 1: Elekterkeevitatud ja räbustikaarkeevitatud, toatemperatuuril kasutamiseks spetsifitseeritud omadustega legeerimata terasest torud. Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 1: Electric welded and submerged arc welded non-alloy steel tubes with specified room temperature properties

1.10.2019 -

30.10.2019

23.040.10 77.140.75 EVS/TK 21

EVS-EN 10217-4:2019 Terasest keevitatud survetorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 4: Elekterkeevitatud madalal temperatuuril kasutamiseks spetsifitseeritud omadustega legeerimata ja legeeritud terasest torud. Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 4: Electric welded non-alloy steel tubes with specified low temperature properties

1.10.2019 -

30.10.2019

23.040.10 77.140.75 EVS/TK 21

EVS-EN 10217-5:2019 Terasest keevitatud survetorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 5: Räbustikaarkeevitatud kõrgendatud temperatuuril kasutamiseks spetsifitseeritud omadustega legeerimata ja legeeritud terasest torud. Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 5: Submerged arc welded non-alloy and alloy steel tubes with specified elevated temperature properties

1.10.2019 -

30.10.2019

23.040.10 77.140.75 EVS/TK 21

EVS-EN 934-6:2019 Betooni, mördi ja süstmördi keemilised lisandid. Osa 6: Proovide võtmine, toimivuse püsivuse hindamine ja kontrollimine. Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 6: Sampling, assessment and verification of the constancy of performance

1.10.2019 -

30.10.2019

91.100.10 91.100.30 EVS/TK 07

prEVS-EN 12350-7 Betoonisegu katsetamine. Osa 7: Betoonisegu õhusisaldus. Rõhumeetodid. Testing fresh concrete - Part 7: Air content - Pressure methods

1.10.2019 -

30.10.2019

91.100.30 EVS/TK 07

prEVS-EN 12390-5 Kivistunud betooni katsetamine. Osa 5: Katsekehade paindetõmbetugevus. Testing hardened concrete - Part 5: Flexural strength of test specimens

1.10.2019 -

30.10.2019

91.100.30 EVS/TK 07

prEVS-EN 12390-7 Kivistunud betooni katsetamine. Osa 7: Kivistunud betooni tihedus. Testing hardened concrete - Part 7: Density of hardened concrete

1.10.2019 -

30.10.2019

91.100.30 EVS/TK 07

prEN 1015-11 Müürimörtide katsemeetodid. Osa 11: Kivistunud mördi painde- ja survetugevuse määramine. Methods of test for mortar for masonry - Part 11: Determination of flexural and compressive strength of hardened mortar

1.10.2019 -

30.10.2019

91.100.15 91.100.30 EVS/TK 18

prEN 12390-4 Kivistunud betooni katsetamine. Osa 4: Survetugevus. Katsemasinatele esitatavad nõuded. Testing hardened concrete - Part 4: Compressive strength - Specification for testing machines

1.10.2019 -

30.10.2019

91.100.30 EVS/TK 07

EVS-EN 131-1:2015+prA1 Redelid. Osa 1: Terminid, tüübid, funktsionaalmõõtmed Ladders - Part 1: Terms, types, functional sizes

1.10.2019 -

30.10.2019

01.040.97 97.145 EVS/EVS00

prEN ISO 14971 Meditsiiniseadmed. Riskihalduse rakendamine meditsiiniseadmetele Medical devices - Application of risk management to medical devices (ISO/DIS 14971:2018)

1.10.2019 -

30.10.2019

11.040.01 EVS/TK 11

prEVS-ISO 23081-1 Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendihaldusprotsessid. Dokumentide metaandmed. Osa 1: Põhimõtted Information and documentation - Records management processes - Metadata for records - Part 1: Principles (ISO 23081-1:2017, identical)

1.10.2019 -

30.10.2019

01.140.20 EVS/TK 22

EVS-EN 14081-1:2016+prA1 Puitkonstruktsioonid. Nelinurkse ristlõikega tugevussorditud ehituspuit. Osa 1: Üldnõuded Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 1: General requirements

1.10.2019 -

30.10.2019

79.040 EVS/EVS00

prCEN/TS 54-14:2018 Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 14: Planeerimise, projekteerimise, paigaldamise, ülevaatuse, kasutamise ja hoolduse eeskiri Fire detection and fire alarm systems - Part 14: Guidelines for planning, design, installation, commissioning, use and maintenance

1.10.2019 -

30.10.2019

13.220.20 EVS/TK 05

prHD IEC 60364-7-701:2018 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-701: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Vanne ja dušše sisaldavad paigad Low-voltage electrical installations - Part 7-701: Requirements for special installations or locations - Locations containing a bath or shower

1.10.2019 -

30.10.2019

29.020 91.140.50 EVS/TK 17

EVS-ISO 9613-2:2006 Akustika. Heli nõrgenemine välitingimustes leviku korral. Osa 2: Üldine arvutusmeetod Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors - Part 2: General method of calculation

15.10.2019 -

13.11.2019

17.140.01 EVS/TK 61

EVS-EN 1852-1:2018 Maa-alused isevoolsed drenaazi ja kanalisatsiooni torustikud. Polüpropüleen (PP). Osa 1: Torude, liitmike ja torustiku spetsifikatsioonid Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Polypropylene (PP) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system

15.10.2019 -

13.11.2019

93.030 EVS/TK 48

EVS-EN ISO 19650-1:2018 Hoonete ja rajatistega seotud info, sealhulgas ehitusinformatsiooni modelleerimise (bim) korraldamine ja digitaliseerimine — infohaldus ehitusinformatsiooni modelleerimise abil — Osa 1: Mõisted ja põhimõtted. Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - information management using building information modelling - Part 1: Concepts and principles (ISO 19650-1:2018)

15.10.2019 -

13.11.2019

35.240.67 91.010.01 EVS/TK 50

EVS-EN ISO 19650-2:2018 Hoonete ja rajatistega seotud info, sealhulgas ehitusinformatsiooni modelleerimise (bim) korraldamine ja digitaliseerimine — infohaldus ehitusinformatsiooni modelleerimise abil — Osa 2: varade elluviimise etapp Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 2: Delivery phase of the assets (ISO 19650-2:2018)

15.10.2019 -

13.11.2019

35.240.67 91.010.01 EVS/TK 50

prEVS-EN IEC 81346-2 Tööstuslikud süsteemid, paigaldised ja seadmed ning tööstustooted. Liigendamise põhimõtted ja viitetunnused. Osa 2: Klasside objektide ja koodide klassifitseerimine Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designations - Part 2: Classification of objects and codes for classes

15.10.2019 -

13.11.2019

01.110 29.020 EVS/TK 17

prEVS-EN ISO 13854 Masinaohutus. Minimaalsed vahemikud vältimaks inimese kehaosade muljumist Safety of machinery - Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body (ISO 13854:2017)

15.10.2019 -

13.11.2019

13.110 EVS/EVS00

EN 13445-5:2014/prA2 Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 5: Kontroll ja katsetamine Unfired pressure vessels - Part 5: Inspection and testing

15.10.2019 -

13.11.2019

23.020.30 EVS/TK 41

prEN 50413 Inimesele toimivate elektri-, magnet- ja elektromagnetväljade (0 Hz kuni 300 GHz) mõõtmis- ja arvutusviiside põhistandard Basic standard on measurement and calculation procedures for human exposure to electric, magnetic and electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)

15.10.2019 -

13.11.2019

17.200.20 33.100.01 EVS/TK 17

prEN ISO 6947 Keevitamine ja külgnevad protsessid. Keevitusasendid Welding and allied processes - Welding positions (ISO/DIS 6947:2018)

15.10.2019 -

13.11.2019

25.160.40 EVS/TK 41

prEN ISO 22301 Ühiskondlik turvalisus. Talitluspidevuse juhtimissüsteem. Nõuded Security and resilience - Business continuity management systems - Requirements (ISO/DIS 22301:2019)

15.10.2019 -

13.11.2019

03.100.01 03.100.70 EVS/TK 71

prEVS-ISO 9613-1 Akustika. Heli nõrgenemine välitingimustes leviku korral. Osa 1: Atmosfääris sumbuva heli arvutusmeetod Acoustics -- Attenuation of sound during propagation outdoors -- Part 1: Calculation of the absorption of sound by the atmosphere (ISO 9613-1:1993, identical)

15.10.2019 -

13.11.2019

17.140.01 EVS/TK 61

prEVS-ISO 10001 Kvaliteedijuhtimine. Kliendirahulolu. Organisatsioonide käitumisnormide juhised Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for codes of conduct for organizations (ISO 10001:2018, identical)

15.10.2019 -

13.11.2019

03.120.10 EVS/TK 33

IEC/TR 61869-103:2012 et Mõõtetrafod-Mõõtetrafode kasutamine elektri kvaliteedi mõõtmiseks Instrument transformers - The use of instrument transformers for power quality measurement

15.10.2019 -

13.11.2019

17.220.20 EVS/TK 19

prEVS-IEC 60479-1 Voolu toime inimestele ja koduloomadele. Osa 1: Üldalused Effects of current on human beings and livestock - Part 1: General aspects

15.10.2019 -

13.11.2019

13.200 29.020 EVS/TK 17

prEN ISO 12944-5 Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega. Osa 5: Kaitsvad värvkattesüsteemid Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 5: Protective paint systems (ISO/FDIS 12944-5:2019)

15.10.2019 -

13.11.2019

87.020 EVS/EVS00

EVS-EN 12830:2018 Temperatuurimeerikud temperatuuritundlike kaupade transpordil, ladustamisel ja levitamisel. Katsed, toimimine, sobivus Temperature recorders for the transport, storage and distribution of temperature sensitive goods - Tests, performance, suitability

16.07.2019 -

14.08.2019

17.200.20 67.260 EVS/TK 38
Kommenteerimine lõppenud

EVS-EN 16763:2017 Tuleohutuse ja valvesüsteemid Services for fire safety systems and security systems

1.08.2019 -

30.08.2019

03.080.20 EVS/TK 05
Kommenteerimine lõppenud

prEN ISO 11665-1 Radioaktiivsuse mõõtmine keskkonnas. Õhk: radoon-222. Osa 1: Radooni ja selle lühikese poolestusajaga lagunemissaaduste päritolu ning nendega seotud mõõtmismeetodid Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 1: Origins of radon and its short-lived decay products and associated measurement methods (ISO/FDIS 11665-1:2019)

15.08.2019 -

13.09.2019

13.040.01 17.240 EVS/TK 28
Kommenteerimine lõppenud

prEVS-ISO 10002 Kvaliteedijuhtimine. Kliendirahulolu. Juhised kaebuste käsitlemiseks organisatsioonides Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for complaints handling in organizations (ISO 10002:2018)

15.08.2019 -

13.09.2019

03.120.10 EVS/TK 33
Kommenteerimine lõppenud

CEN/TS 17165:2018 Valgus ja valgustus – Valgustussüsteemide projekteerimisprotsess Light and lighting - Lighting system design process

2.09.2019 -

1.10.2019

91.160.01 EVS/TK 24
Kommenteerimine lõppenud

prEN IEC 61439-7:2017 Madalapingelised aparaadikoosted - Osa 7: Eriotstarbelised koosted näiteks väikesadamate, kämpingute, turuplatside või elektersõidukite laadimisjaamade jaoks Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 7: Assemblies for specific applications such as marinas, camping sites, market squares, electric vehicle charging stations

16.09.2019 -

15.10.2019

29.130.20 EVS/TK 17
Kommenteerimine lõppenud

prEN ISO 5815-1 Veekvaliteet. Biokeemilise hapnikutarbe (BHTn) määramine n päeva pärast. Osa 1: Lahjendus- ja külvimeetod allüültiokarbamiidi lisamisega (ISO 5815-1:2019) Water quality - Determination of biochemical oxygen demand after n days (BODn) - Part 1: Dilution and seeding method with allylthiourea addition (ISO/DIS 5815-1:2017)

16.09.2019 -

15.10.2019

13.060.50 EVS/TK 47
Kommenteerimine lõppenud