Skip Navigation Links
Leia tõlge
Kavandi otsing:
NimetusArvamusküsitluse perioodICS GruppEVS-i komitee 
EVS-EN 1482-1:2007 Väetised ja lubiained. Proovide võtmine ja proovide ettevalmistamine. Osa 1: proovide võtmine Fertilizers and liming materials - Sampling and sample preparation - Part 1: Sampling

15.11.2019 -

14.12.2019

65.080 EVS/TK 64

EVS-EN ISO 14119:2013 Masinaohutus. Kaitsepiiretega ühendatud blokeerimisseadised. Kavandamise ja valiku põhimõtted Safety of machinery - Interlocking devices associated with guards - Principles for design and selection (ISO 14119:2013)

15.11.2019 -

14.12.2019

13.110 EVS/EVS00

EVS-EN 12945:2014+A1:2016 Lubiväetised. Neutraliseerimisvõime määramine. Tiitrimismeetodid Liming materials - Determination of neutralizing value - Titrimetric methods

15.11.2019 -

14.12.2019

65.080 EVS/TK 64

prEVS-EN IEC 60633 Alalisvooluülekande terminoloogia High-voltage direct current (HVDC) transmission - Vocabulary

15.11.2019 -

14.12.2019

29.200 EVS/TK 19

prEN 1176-7 Mänguväljaku seadmed ja aluspind. Osa 7: Juhised paigaldamise, ülevaatuse, hooldamise ja kasutamise kohta Playground equipment and surfacing - Part 7: Guidance on installation, inspection, maintenance and operation

15.11.2019 -

14.12.2019

97.200.40 EVS/EVS00

EVS-EN 360:2002 Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Sissetõmbavad kukkumist pidurdavad vahendid Personal protective equipment against falls from a height - Retractable type fall arresters

2.12.2019 -

31.12.2019

13.340.99 EVS/EVS00

EVS-EN 60700-2:2016 Alalisvooluülekande türistorventiilid - Osa 2: Terminoloogia Thyristor valves for high voltage direct current (HVDC) power transmission - Part 2: Terminology

2.12.2019 -

31.12.2019

29.200 EVS/TK 19

EVS-EN ISO 5458:2018 Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid (GPS). Geomeetriline tolereerimine. Struktuur ja kombineeritud geomeetriline spetsifikatsioon (ISO 5458:2018) Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Pattern and combined geometrical specification (ISO 5458:2018)

2.12.2019 -

31.12.2019

17.040.10 EVS/TK 38

EVS-EN ISO 14120:2015 Masinaohutus. Kaitsepiirded. Kinnitatud ja avatavate kaitsepiirete kavandamise ja konstruktsiooni põhinõuded Safety of machinery - Guards - General requirements for the design and construction of fixed and movable guards (ISO 14120:2015)

2.12.2019 -

31.12.2019

13.110 EVS/EVS00

EVS-EN ISO 15630-1:2019 Sarrus- ja pingestusteras. Katsemeetodid. Osa 1: Sarrusvardad, valtstraat ja traat. Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Test methods - Part 1: Reinforcing bars, rods and wire (ISO 15630-1:2019)

2.12.2019 -

31.12.2019

77.140.15 EVS/TK 21

EVS-EN 12150-1:2015+A1:2019 Ehitusklaas. Karastatud kaltsiumsilikaat-ohutusklaas. Osa 1: Määratlus ja kirjeldus. Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 1: Definition and description

2.12.2019 -

31.12.2019

81.040.20 EVS/TK 15

prEN ISO 15004-1 Oftalmilised instrumendid. Põhinõuded ja katsemeetodid. Osa 1: Üldnõuded kõigile oftalmilistele instrumentidele Ophthalmic instruments - Fundamental requirements and test methods - Part 1: General requirements applicable to all ophthalmic instruments (ISO/DIS 15004-1:2019)

2.12.2019 -

31.12.2019

11.040.70 EVS/TK 11

prEN 14904-1 Sportimisalade pinnad. Mitme spordiala jaoks sobivad põrandasüsteemid sisetingimustes kasutamiseks. Osa 1: Olulised omadused Surfaces for sports areas - Multi-sports floor systems for indoor use - Part 1: Essential characteristics

2.12.2019 -

31.12.2019

97.220.10 EVS/EVS00

EVS-EN 12898:2019 Ehitusklaas. Kiirgusteguri määramine. Glass in building - Determination of the emissivity

2.12.2019 -

31.12.2019

81.040.20 EVS/TK 15

EVS-EN 14397-2:2004 Väetised ja lubimaterjalid. Süsinikdioksiidi määramine. Osa 2: Lubimaterjalide meetod Fertilizers and liming materials - Determination of carbon dioxide - Part 2: Method for liming materials

2.12.2019 -

31.12.2019

65.080 EVS/TK 64

prEN ISO 5815-1 Veekvaliteet. Biokeemilise hapnikutarbe (BHTn) määramine n päeva pärast. Osa 1: Lahjendus- ja külvimeetod allüültiokarbamiidi lisamisega (ISO 5815-1:2019) Water quality - Determination of biochemical oxygen demand after n days (BODn) - Part 1: Dilution and seeding method with allylthiourea addition (ISO/DIS 5815-1:2017)

16.09.2019 -

15.10.2019

13.060.50 EVS/TK 47
Kommenteerimine lõppenud

prEN 50413 Inimesele toimivate elektri-, magnet- ja elektromagnetväljade (0 Hz kuni 300 GHz) mõõtmis- ja arvutusviiside põhistandard Basic standard on measurement and calculation procedures for human exposure to electric, magnetic and electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)

15.10.2019 -

13.11.2019

17.200.20 33.100.01 EVS/TK 17
Kommenteerimine lõppenud

IEC/TR 61869-103:2012 et Mõõtetrafod-Mõõtetrafode kasutamine elektri kvaliteedi mõõtmiseks Instrument transformers - The use of instrument transformers for power quality measurement

15.10.2019 -

13.11.2019

17.220.20 EVS/TK 19
Kommenteerimine lõppenud