Skip Navigation Links
Leia tõlge
Kavandi otsing:
NimetusArvamusküsitluse perioodICS GruppEVS-i komitee 
EVS-EN 353-2:2002 Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Osa 2: Juhitavad kukkumist pidurdavad paindliku ankurdusliiniga vahendid Personal protective equipment against falls from a height - Part 2: Guided type fall arresters including a flexible anchor line

3.06.2019 -

2.07.2019

13.340.99 EVS/EVS00

prEN 12350-2 Betoonisegu katsetamine. Osa 2: Vajumiskatse. Testing fresh concrete - Part 2: Slump-test

3.06.2019 -

2.07.2019

91.100.30 EVS/TK 07

prEN 12350-1 Betoonisegu katsetamine. Osa 1: Proovide võtmine ja katseseadmed. Testing fresh concrete - Part 1: Sampling and common apparatus

3.06.2019 -

2.07.2019

91.100.30 EVS/TK 07

EVS-EN 12697-5:2018 Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa: 5 Erimassi määramine Bituminous mixtures - Test methods - Part 5: Determination of the maximum density

3.06.2019 -

2.07.2019

93.080.20 EVS/TK 31

prEVS-HD 60364-7-722 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-722: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Elektrisõidukite toide Low-voltage electrical installations - Part 7-722: Requirements for special installations or locations - Supplies for electric vehicles

3.06.2019 -

2.07.2019

43.120 91.140.50 EVS/TK 17

prEVS-EN 12697-31 Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 31: Proovikehade valmistamine güraatortihendamisega Bituminous mixtures - Test methods - Part 31: Specimen preparation by gyratory compactor

3.06.2019 -

2.07.2019

93.080.20 EVS/TK 31

prEN 14960-2 Täispuhutavad mänguseadmed. Osa 2: Lisa ohutusnõuded täispuhutavatele põrkamispatjadele, mis on mõeldud kohapüsivaks paigaldamiseks Inflatable play equipment - Part 2: Additional safety requirements for inflatable bouncing pillows intended for permanent installation

3.06.2019 -

2.07.2019

97.190 97.200.50 EVS/EVS00

prEN 1176-5 Mänguväljaku seadmed ja aluspind. Osa 5: Täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid karussellidele Playground equipment and surfacing - Part 5: Additional specific safety requirements and test methods for carousels

3.06.2019 -

2.07.2019

97.200.40 EVS/EVS00

prEN 12953-5 Trummelkatlad. Osa 5: Inspekteerimine katla survedetailide valmistamise, dokumenteerimise ja märgistamise ajal Shell boilers - Part 5: Inspection during construction, documentation and marking of pressure parts of the boiler

3.06.2019 -

2.07.2019

27.060.30 EVS/TK 41

EVS-EN 361:2002 Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Kogukeharakmed Personal protective equipment against falls from a height - Full body harnesses

17.06.2019 -

16.07.2019

13.340.99 EVS/EVS00

EVS-EN 362:2005 Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Ühendusvahendid Personal protective equipment against falls from a height - Connectors

17.06.2019 -

16.07.2019

13.340.99 EVS/EVS00

EVS-EN IEC 61000-3-2:2019 Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 3-2: Piirväärtused. Vooluharmooniliste emissiooni lubatavad piirväärtused (seadmetel sisendvooluga kuni 16 A faasi kohta) Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤16 A per phase)

17.06.2019 -

16.07.2019

33.100.10 EVS/TK 44

prEVS-HD 60364-5-56 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-56: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Turvasüsteemid Low-voltage electrical installations - Part 5-56: Selection and erection of electrical equipment - Safety services

17.06.2019 -

16.07.2019

91.140.50 EVS/TK 17

EVS-EN ISO 11737-1:2018 Tervishoiutoodete steriliseerimine. Mikrobioloogilised meetodid. Osa 1: Mikroobse populatsiooni määramine toodetel Sterilization of health care products - Microbiological methods - Part 1: Determination of a population of microorganisms on products (ISO 11737-1:2018)

15.02.2019 -

16.03.2019

07.100.10 11.080.01 EVS/TK 11
Kommenteerimine lõppenud

EVS-EN 1484:1999 Vee analüüs. Juhised üldorgaanilise süsiniku (TOC) ja lahustunud orgaanilise süsiniku (DOC) määramiseks. Water analysis - Guidelines for the determination of total organic carbon (TOC) and dissolved organic carbon (DOC)

15.04.2019 -

14.05.2019

13.060.50 EVS/TK 47
Kommenteerimine lõppenud

EVS-EN ISO 12944-9:2018 Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega. Osa 9: Kaitsvad värvkattesüsteemid ja laboratoorsed toimivuse katsemeetodid avamere- ja seotud konstruktsioonidele (ISO 12944-9:2018) Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 9: Protective paint systems and laboratory performance test methods for offshore and related structures (ISO 12944-9:2018)

15.04.2019 -

14.05.2019

87.040 EVS/EVS00
Kommenteerimine lõppenud

prEVS-EN ISO 7027-2 Vee kvaliteed. Hägususe määramine. Osa 2: Semikvantitatiivsed meetodid vee läbipaistvuse hindamiseks (ISO 7027-2:2019) Water quality - Determination of turbidity - Part 2: Semi-quantitative methods for the assessment of transparency of waters (ISO 7027-2:2019)

15.04.2019 -

14.05.2019

13.060.60 EVS/TK 47
Kommenteerimine lõppenud

prEN 62305-4:2017 Piksekaitse. Osa 4: Ehitiste elektri- ja elektroonikasüsteemid Protection against lightning - Part 4: Electrical and electronic systems within structures

15.04.2019 -

14.05.2019

29.020 91.120.40 EVS/TK 19 AK
Kommenteerimine lõppenud