Skip Navigation Links
Leia tõlge
Kavandi otsing:
NimetusArvamusküsitluse perioodICS GruppEVS-i komitee 
prEN IEC 61439-7:2017 Madalapingelised aparaadikoosted - Osa 7: Eriotstarbelised koosted näiteks väikesadamate, kämpingute, turuplatside või elektersõidukite laadimisjaamade jaoks Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 7: Assemblies for specific applications such as marinas, camping sites, market squares, electric vehicle charging stations

16.09.2019 -

15.10.2019

29.130.20 EVS/TK 17

prEN ISO 5815-1 Veekvaliteet. Biokeemilise hapnikutarbe (BHTn) määramine n päeva pärast. Osa 1: Lahjendus- ja külvimeetod allüültiokarbamiidi lisamisega (ISO 5815-1:2019) Water quality - Determination of biochemical oxygen demand after n days (BODn) - Part 1: Dilution and seeding method with allylthiourea addition (ISO/DIS 5815-1:2017)

16.09.2019 -

15.10.2019

13.060.50 EVS/TK 47

EVS-EN 13475:2002 Lubiväetised. Kaltsiumisisalduse määramine. Oksolaatmeetod Liming materials - Determination of calcium content - Oxalate method

1.10.2019 -

30.10.2019

65.080 EVS/TK 64

EVS-EN 62676-1-1:2014 Turvarakendustes kasutatavad videovalvesüsteemid. Osa 1-1: Süsteemi nõuded. Üldist Video surveillance systems for use in security applications -- Part 1-1: System requirements - General

1.10.2019 -

30.10.2019

13.320 EVS/TK 71

prEVS-EN 10025-2 Konstruktsiooniterasest kuumvaltsitud tooted. Osa 2: Legeerimata konstruktsiooniteraste tehnilised tarnetingimused. Hot rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels

1.10.2019 -

30.10.2019

77.140.10 77.140.45 77.140.50 EVS/TK 21

prEVS-EN 10025-3 Konstruktsiooniterasest kuumvaltsitud tooted. Osa 3: Normaliseeritud, normaliseerivalt valtsitud keevitatavate peenteraliste konstruktsiooniteraste tehnilised tarnetingimused. Hot rolled products of structural steels - Part 3: Technical delivery conditions for normalized/normalized rolled weldable fine grain structural steels

1.10.2019 -

30.10.2019

77.140.10 77.140.50 EVS/TK 21

prEVS-EN 10025-4 Konstruktsiooniterasest kuumvaltsitud tooted. Osa 4: Termomehaaniliselt valtsitud keevitatavate peenterateraste tehnilised tarnetingimused. Hot rolled products of structural steels - Part 4: Technical delivery conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels

1.10.2019 -

30.10.2019

77.140.10 77.140.50 EVS/TK 21

EVS-EN 10217-1:2019 Terasest keevitatud survetorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 1: Elekterkeevitatud ja räbustikaarkeevitatud, toatemperatuuril kasutamiseks spetsifitseeritud omadustega legeerimata terasest torud. Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 1: Electric welded and submerged arc welded non-alloy steel tubes with specified room temperature properties

1.10.2019 -

30.10.2019

23.040.10 77.140.75 EVS/TK 21

EVS-EN 10217-4:2019 Terasest keevitatud survetorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 4: Elekterkeevitatud madalal temperatuuril kasutamiseks spetsifitseeritud omadustega legeerimata ja legeeritud terasest torud. Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 4: Electric welded non-alloy steel tubes with specified low temperature properties

1.10.2019 -

30.10.2019

23.040.10 77.140.75 EVS/TK 21

EVS-EN 10217-5:2019 Terasest keevitatud survetorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 5: Räbustikaarkeevitatud kõrgendatud temperatuuril kasutamiseks spetsifitseeritud omadustega legeerimata ja legeeritud terasest torud. Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 5: Submerged arc welded non-alloy and alloy steel tubes with specified elevated temperature properties

1.10.2019 -

30.10.2019

23.040.10 77.140.75 EVS/TK 21

EVS-EN 934-6:2019 Betooni, mördi ja süstmördi keemilised lisandid. Osa 6: Proovide võtmine, toimivuse püsivuse hindamine ja kontrollimine. Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 6: Sampling, assessment and verification of the constancy of performance

1.10.2019 -

30.10.2019

91.100.10 91.100.30 EVS/TK 07

prEVS-EN 12350-7 Betoonisegu katsetamine. Osa 7: Betoonisegu õhusisaldus. Rõhumeetodid. Testing fresh concrete - Part 7: Air content - Pressure methods

1.10.2019 -

30.10.2019

91.100.30 EVS/TK 07

prEVS-EN 12390-5 Kivistunud betooni katsetamine. Osa 5: Katsekehade paindetõmbetugevus. Testing hardened concrete - Part 5: Flexural strength of test specimens

1.10.2019 -

30.10.2019

91.100.30 EVS/TK 07

prEVS-EN 12390-7 Kivistunud betooni katsetamine. Osa 7: Kivistunud betooni tihedus. Testing hardened concrete - Part 7: Density of hardened concrete

1.10.2019 -

30.10.2019

91.100.30 EVS/TK 07

prEN 1015-11 Müürimörtide katsemeetodid. Osa 11: Kivistunud mördi painde- ja survetugevuse määramine. Methods of test for mortar for masonry - Part 11: Determination of flexural and compressive strength of hardened mortar

1.10.2019 -

30.10.2019

91.100.15 91.100.30 EVS/TK 18

prEN 12390-4 Kivistunud betooni katsetamine. Osa 4: Survetugevus. Katsemasinatele esitatavad nõuded. Testing hardened concrete - Part 4: Compressive strength - Specification for testing machines

1.10.2019 -

30.10.2019

91.100.30 EVS/TK 07

EVS-EN 131-1:2015+prA1 Redelid. Osa 1: Terminid, tüübid, funktsionaalmõõtmed Ladders - Part 1: Terms, types, functional sizes

1.10.2019 -

30.10.2019

01.040.97 97.145 EVS/EVS00

prEN ISO 14971 Meditsiiniseadmed. Riskihalduse rakendamine meditsiiniseadmetele Medical devices - Application of risk management to medical devices (ISO/DIS 14971:2018)

1.10.2019 -

30.10.2019

11.040.01 EVS/TK 11

prEVS-ISO 23081-1 Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendihaldusprotsessid. Dokumentide metaandmed. Osa 1: Põhimõtted Information and documentation - Records management processes - Metadata for records - Part 1: Principles (ISO 23081-1:2017, identical)

1.10.2019 -

30.10.2019

01.140.20 EVS/TK 22

EVS-EN 14081-1:2016+prA1 Puitkonstruktsioonid. Nelinurkse ristlõikega tugevussorditud ehituspuit. Osa 1: Üldnõuded Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 1: General requirements

1.10.2019 -

30.10.2019

79.040 EVS/EVS00

prCEN/TS 54-14:2018 Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 14: Planeerimise, projekteerimise, paigaldamise, ülevaatuse, kasutamise ja hoolduse eeskiri Fire detection and fire alarm systems - Part 14: Guidelines for planning, design, installation, commissioning, use and maintenance

1.10.2019 -

30.10.2019

13.220.20 EVS/TK 05

prHD IEC 60364-7-701:2018 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-701: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Vanne ja dušše sisaldavad paigad Low-voltage electrical installations - Part 7-701: Requirements for special installations or locations - Locations containing a bath or shower

1.10.2019 -

30.10.2019

29.020 91.140.50 EVS/TK 17

EVS-EN 12830:2018 Temperatuurimeerikud temperatuuritundlike kaupade transpordil, ladustamisel ja levitamisel. Katsed, toimimine, sobivus Temperature recorders for the transport, storage and distribution of temperature sensitive goods - Tests, performance, suitability

16.07.2019 -

14.08.2019

17.200.20 67.260 EVS/TK 38
Kommenteerimine lõppenud

EVS-EN 16763:2017 Tuleohutuse ja valvesüsteemid Services for fire safety systems and security systems

1.08.2019 -

30.08.2019

03.080.20 EVS/TK 05
Kommenteerimine lõppenud

prEN ISO 11665-1 Radioaktiivsuse mõõtmine keskkonnas. Õhk: radoon-222. Osa 1: Radooni ja selle lühikese poolestusajaga lagunemissaaduste päritolu ning nendega seotud mõõtmismeetodid Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 1: Origins of radon and its short-lived decay products and associated measurement methods (ISO/FDIS 11665-1:2019)

15.08.2019 -

13.09.2019

13.040.01 17.240 EVS/TK 28
Kommenteerimine lõppenud

prEVS-ISO 10002 Kvaliteedijuhtimine. Kliendirahulolu. Juhised kaebuste käsitlemiseks organisatsioonides Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for complaints handling in organizations (ISO 10002:2018)

15.08.2019 -

13.09.2019

03.120.10 EVS/TK 33
Kommenteerimine lõppenud

CEN/TS 17165:2018 Valgus ja valgustus – Valgustussüsteemide projekteerimisprotsess Light and lighting - Lighting system design process

2.09.2019 -

1.10.2019

91.160.01 EVS/TK 24
Kommenteerimine lõppenud