Skip Navigation Links
Leia tõlge
Kavandi otsing:
NimetusArvamusküsitluse perioodICS GruppEVS-i komitee 
EVS-EN 124-5:2015 Restkaevude päised ja hoolduskaevude päised sõiduteede ja jalakäijate aladele Osa 5: Komposiitmaterjalidest rest- ja hoolduskaevude päised. Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 5: Gully tops and manhole tops made of composite materials

1.04.2019 -

30.04.2019

93.080.30 EVS/TK 48

prEN 1090-3 TERAS- JA ALUMIINIUMKONSTRUKTSIOONIDE VALMISTAMINE Osa 3: Tehnilised nõuded alumiiniumile Execution of steel structures and aluminium structures - Part 3: Technical requirements for aluminium structures

1.04.2019 -

30.04.2019

91.080.17 EVS/TK 21

EVS-EN 14214:2012+prA2 Vedelad naftasaadused. Rasvhapete metüülestrid (FAME) diiselmootoritele või kütteseadmetele. Nõuded ja katsemeetodid Liquid petroleum products - Fatty acid methyl esters (FAME) for use in diesel engines and heating applications - Requirements and test methods

1.04.2019 -

30.04.2019

75.160.40 EVS/TK 37

EVS-EN 1484:1999 Vee analüüs. Juhised üldorgaanilise süsiniku (TOC) ja lahustunud orgaanilise süsiniku (DOC) määramiseks. Water analysis - Guidelines for the determination of total organic carbon (TOC) and dissolved organic carbon (DOC)

15.04.2019 -

14.05.2019

13.060.50 EVS/TK 47

EVS-EN 15293:2018 Mootorikütused. Etanoolkütus (E85). Nõuded ja katsemeetodid Automotive fuels - Automotive ethanol (E85) fuel - Requirements and test methods

15.04.2019 -

14.05.2019

75.160.20 EVS/TK 37

EVS-EN ISO 12944-9:2018 Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega. Osa 9: Kaitsvad värvkattesüsteemid ja laboratoorsed toimivuse katsemeetodid avamere- ja seotud konstruktsioonidele (ISO 12944-9:2018) Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 9: Protective paint systems and laboratory performance test methods for offshore and related structures (ISO 12944-9:2018)

15.04.2019 -

14.05.2019

87.040 EVS/EVS00

prEVS-EN ISO 7027-2 Vee kvaliteed. Hägususe määramine. Osa 2: Semikvantitatiivsed meetodid vee läbipaistvuse hindamiseks (ISO 7027-2:2019) Water quality - Determination of turbidity - Part 2: Semi-quantitative methods for the assessment of transparency of waters (ISO 7027-2:2019)

15.04.2019 -

14.05.2019

13.060.60 EVS/TK 47

prEN 62305-4:2017 Piksekaitse. Osa 4: Ehitiste elektri- ja elektroonikasüsteemid Protection against lightning - Part 4: Electrical and electronic systems within structures

15.04.2019 -

14.05.2019

29.020 91.120.40 EVS/TK 19 AK

EVS-EN 589:2018 Mootorikütused. Vedelgaas. Nõuded ja katsemeetodid Automotive fuels - LPG - Requirements and test methods

15.04.2019 -

14.05.2019

75.160.20 EVS/TK 37

EVS-EN 14298:2017 Saematerjal. Kuivatuskvaliteedi hindamine Sawn timber - Assessment of drying quality

16.01.2019 -

14.02.2019

79.040 EVS/EVS00
Kommenteerimine lõppenud

EVS-EN 12665:2018 Valgus ja valgustus. Põhioskussõnad ja valgustusnõuete valiku alused Light and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting requirements

1.02.2019 -

2.03.2019

01.040.91 91.160.01 EVS/TK 24
Kommenteerimine lõppenud

EVS-EN ISO 11737-1:2018 Tervishoiutoodete steriliseerimine. Mikrobioloogilised meetodid. Osa 1: Mikroobse populatsiooni määramine toodetel Sterilization of health care products - Microbiological methods - Part 1: Determination of a population of microorganisms on products (ISO 11737-1:2018)

15.02.2019 -

16.03.2019

07.100.10 11.080.01 EVS/TK 11
Kommenteerimine lõppenud

EVS-EN 15254-4:2018 Tulepüsivuskatsete tulemuste kasutusulatuse laiendamine. Mittekandvad seinad. Osa 4: Klaasitud konstruktsioonid Extended application of results from fire resistance tests - Non-loadbearing walls - Part 4: Glazed constructions

1.03.2019 -

30.03.2019

13.220.50 91.060.10 EVS/TK 08
Kommenteerimine lõppenud