Skip Navigation Links
Leia tõlge
Kavandi otsing:
NimetusArvamusküsitluse perioodICS GruppEVS-i komitee 
EVS-EN 60335-1:2012/A1:2019 Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements

2.01.2020 -

31.01.2020

13.120 97.030 EVS/TK 17

EVS-EN 12946:2000 Lubimaterjalid. Kaltsiumisisalduse ja magneesiumisisalduse määramine. Kompleksomeetriline meetod meetod Liming materials - Determination of calcium content and magnesium content - Complexometric method

2.01.2020 -

31.01.2020

65.080 EVS/TK 64

EVS-EN 12948:2010 Lubiväetised. Osakeste suuruse jaotumise määramine märg- ja kuivsõelumisega Liming materials - Determination of size distribution by dry and wet sieving

2.01.2020 -

31.01.2020

65.080 EVS/TK 64

EVS-EN 60335-1:2012/A2:2019 Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1:General requirements

2.01.2020 -

31.01.2020

13.120 97.030 EVS/TK 17

EVS-EN 13565-1:2019 Paiksed tulekustutussüsteemid. Vahtsüsteemide komponendid. Osa 1: Nõuded ja katsemeetodid Fixed firefighting systems - Foam systems - Part 1: Requirements and test methods for components

2.01.2020 -

31.01.2020

13.220.20 EVS/TK 05

EVS-EN ISO 16924:2018 Maagaasi tanklad. LNG autotanklad Natural gas fuelling stations - LNG stations for fuelling vehicles (ISO 16924:2016)

2.01.2020 -

31.01.2020

75.200 EVS/TK 65

EN 60601-2-43:2010/prA2:2018 Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-43: Erinõuded invasiivprotseduuride röntgenseadmete esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele Medical electrical equipment - Part 2-43: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for interventional procedures

2.01.2020 -

31.01.2020

11.040.50 37.040.25 EVS/TK 11

EVS-EN 15804:2012+A2:2019 Ehitiste jätkusuutlikkus. Keskkonnadeklaratsioonid. Ehitustoodete tootekategooria üldreeglid. Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction products

2.01.2020 -

31.01.2020

91.010.99 EVS/EVS00

prEN 303-5 Küttekatlad. Osa 5: Käsitsi ja automaatselt köetavad tahkekütusekatlad nimisoojustootlikkusega kuni 500 kW. Mõisted, nõuded, katsetamine ja märgistus Heating boilers - Part 5: Heating boilers for solid fuels, manually and automatically stoked, nominal heat output of up to 500 kW - Terminology, requirements, testing and marking

2.01.2020 -

31.01.2020

91.140.10 EVS/TK 32

EVS-EN 60335-1:2012/A14:2019 Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements

2.01.2020 -

31.01.2020

13.120 97.030 EVS/TK 17

prEVS-ISO 18405 Allvee akustika. Terminoloogia Underwater acoustics - Terminology

2.01.2020 -

31.01.2020

01.040.17 17.140.01 17.140.30 EVS/TK 61

EVS-EN 55011:2016/A1:2017 Tööstus-, teadus- ja meditsiiniseadmed. Raadiosageduslike häiringute tunnussuurused. Piirväärtused ja mõõtemeetodid Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency disturbance characteristics - Limits and methods of measurement

2.01.2020 -

31.01.2020

33.100.10 EVS/TK 44

EVS-EN 62676-3:2015 Turvarakendustes kasutatavad videovalvesüsteemid Osa 3: Analoog- ja digitaalvideoliidesed Video surveillance systems for use in security applications - Part 3: Analog and digital video interfaces

15.01.2020 -

13.02.2020

13.320 EVS/TK 71

prEN 50119:2017 Raudteealased rakendused. Püsipaigaldised. Elekterveo kontaktõhuliinid Railway applications - Fixed installations - Electric traction overhead contact lines

15.01.2020 -

13.02.2020

29.280 EVS/TK 16

EVS-ISO 21001:2018 Haridusasutused. Haridusasutuste juhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega Educational organizations - Management systems for educational organizations - Requirements with guidance for use (ISO 21001:2018, identical)

15.01.2020 -

13.02.2020

03.100.70 03.180 EVS/TK 33

prEN ISO 5815-1 Veekvaliteet. Biokeemilise hapnikutarbe (BHTn) määramine n päeva pärast. Osa 1: Lahjendus- ja külvimeetod allüültiokarbamiidi lisamisega (ISO 5815-1:2019) Water quality - Determination of biochemical oxygen demand after n days (BODn) - Part 1: Dilution and seeding method with allylthiourea addition (ISO/DIS 5815-1:2017)

16.09.2019 -

15.10.2019

13.060.50 EVS/TK 47
Kommenteerimine lõppenud

prEVS-EN IEC 60633 Alalisvooluülekande terminoloogia High-voltage direct current (HVDC) transmission - Vocabulary

15.11.2019 -

14.12.2019

29.200 EVS/TK 19
Kommenteerimine lõppenud

prEN 1176-7 Mänguväljaku seadmed ja aluspind. Osa 7: Juhised paigaldamise, ülevaatuse, hooldamise ja kasutamise kohta Playground equipment and surfacing - Part 7: Guidance on installation, inspection, maintenance and operation

15.11.2019 -

14.12.2019

97.200.40 EVS/EVS00
Kommenteerimine lõppenud

EVS-EN 60700-2:2016 Alalisvooluülekande türistorventiilid - Osa 2: Terminoloogia Thyristor valves for high voltage direct current (HVDC) power transmission - Part 2: Terminology

2.12.2019 -

31.12.2019

29.200 EVS/TK 19
Kommenteerimine lõppenud

prEN ISO 15004-1 Oftalmilised instrumendid. Põhinõuded ja katsemeetodid. Osa 1: Üldnõuded kõigile oftalmilistele instrumentidele Ophthalmic instruments - Fundamental requirements and test methods - Part 1: General requirements applicable to all ophthalmic instruments (ISO/DIS 15004-1:2019)

2.12.2019 -

31.12.2019

11.040.70 EVS/TK 11
Kommenteerimine lõppenud

EVS-EN ISO 12006-3:2016 Ehitamine. Ehitustööde teabe korraldamine. Osa 3: Objektikeskse teabe raamistik. Building construction - Organization of information about construction works - Part 3: Framework for object-oriented information (ISO 12006-3:2007)

16.12.2019 -

14.01.2020

91.010.01 EVS/TK 50
Kommenteerimine lõppenud

prEN 62031:2017 Üldtarbevalgustuse valgusdioodmoodulid. Ohutusnõuded LED modules for general lighting - Safety specifications

16.12.2019 -

14.01.2020

29.140.99 31.080.99 EVS/TK 24
Kommenteerimine lõppenud

prEN ISO 12006-2 Ehitamine. Ehitusinfo korraldamine. Osa 2: Klassifitseerimisraamistik. Building construction - Organization of information about construction works - Part 2: Framework for classification (ISO 12006-2:2015)

16.12.2019 -

14.01.2020

91.010.01 EVS/TK 50
Kommenteerimine lõppenud

prEN ISO 14945 Väikelaev. Valmistajasilt Small craft - Builder's plate (ISO/FDIS 14945:2019)

16.12.2019 -

14.01.2020

47.080 EVS/EVS00
Kommenteerimine lõppenud