Skip Navigation Links
Leia tõlge
Kavandi otsing:
NimetusArvamusküsitluse perioodICS GruppEVS-i komitee 
EVS-EN 15567-1:2015 Rajatised sportimiseks ja vabaaja veetmiseks. Köitest rajad. Osa 1: Konstruktsioon ja ohutusnõuded Sports and recreational facilities - Ropes courses - Part 1: Construction and safety requirements

16.11.2018 -

16.12.2018

97.220.10 EVS/EVS00

EVS-EN 15567-2:2015 Rajatised sportimiseks ja vabaaja veetmiseks. Köitest rajad. Osa 2: Käitamise nõuded Sports- and recreational facilities - Ropes courses - Part 2: Operation requirements

16.11.2018 -

16.12.2018

97.220.10 EVS/EVS00

EVS-EN ISO 21528-2:2017 Toiduahela mikrobioloogia. Horisontaalmeetod Enterobacteriaceae tuvastamiseks ja arvuliseks määramiseks. Osa 2: Kolooniate loendamise meetod Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae - Part 2: Colony-count technique (ISO 21528-2:2017)

16.11.2018 -

16.12.2018

07.100.30 EVS/TK 01

EVS-EN 16780:2018 Laste hooldamiseks mõeldud tekstiiltooted. Laste võrevoodite pehmenduste ohutusnõuded ja katsemeetodid Textile child care articles - Safety requirements and test methods for children's cot bumpers

16.11.2018 -

16.12.2018

97.140 97.190 EVS/EVS00

EVS-EN ISO 15614-7:2016 Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 7: Pindekeevitus Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 7: Overlay welding (ISO 15614-7:2016)

16.11.2018 -

16.12.2018

25.160.10 EVS/TK 41

EVS-EN 16236:2018 Täitematerjalide toimivuse püsivuse hindamine ja kontrollimine. Tüübikatsed ja tehase tootmisohje Assessment and Verification of the Constancy of Performance (AVCP) of aggregates - Type testing and Factory Production Control

16.11.2018 -

16.12.2018

91.100.15 EVS/TK 09

EVS-EN ISO 14689:2018 Geotehniline uurimine ja katsetamine. Kalju identifitseerimine, kirjeldamine ja liigitamine Geotechnical investigation and testing - Identification, description and classification of rock (ISO 14689:2017)

16.11.2018 -

16.12.2018

93.020 EVS/TK 31

prEN 1457-1 Korstnad. Savist/keraamilised suitsulõõrid. Osa 1: Kuivades tingimustes kasutatavad suitsulõõrid. Nõuded ja katsemeetodid Chimney - Clay/ceramic flue liners - Part 1: Flue liners operating under dry conditions - Requirements and test methods

16.11.2018 -

16.12.2018

91.060.40 EVS/TK 32

EVS-EN IEC 60079-0:2018 Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 0: Seadmed. Üldnõuded Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements

16.11.2018 -

16.12.2018

29.260.20 EVS/TK 17

EVS-EN ISO 544:2017 Keevitusmaterjal. Tehnilised tarnetingimused lisamaterjalidele ja räbustitele. Toote tüübid, mõõdud, tolerantsid ja markeeringud (ISO 544:2017) Welding consumables - Technical delivery conditions for filler materials and fluxes - Type of product, dimensions, tolerances and markings (ISO 544:2017)

16.11.2018 -

16.12.2018

25.160.20 EVS/TK 41

EVS-EN 13480-5:2017 Metallist tööstustorustik. Osa 5: Kontroll ja katsetamine Metallic industrial piping - Part 5: Inspection and testing

16.11.2018 -

16.12.2018

23.040.01 EVS/TK 41

prEN 1708-2 Keevitamine. Terasest keevitusõmbluse põhilised detailid. Osa 2: Surve all mittetöötavad komponendid Welding - Basic weld joint details in steel - Part 2: Non internal pressurized components

16.11.2018 -

16.12.2018

25.160.40 EVS/TK 41

prEVS-EN 14351-2 Aknad ja uksed. Tootestandard, toodete omadused. Osa 2: Siseuksed Windows and doors - Product standard, performance characteristics - Part 2: Internal pedestrian doorsets

16.11.2018 -

16.12.2018

91.060.50 EVS/TK 15

prEVS-EN 13565-2 Paiksed tulekustutussüsteemid. Vahtsüsteemide komponendid. Osa 2: Projekteerimine, ehitamine ja hooldus Fixed firefighting systems - Foam systems - Part 2: Design, construction and maintenance

16.11.2018 -

16.12.2018

13.220.20 EVS/TK 05

prEN 1457-2 Korstnad. Savist/keraamilised suitsulõõrid. Osa 2: Märgades tingimustes kasutatavad suitsulõõrid. Nõuded ja katsemeetodid Chimneys - Clay/ceramic flue liners - Part 2: Flue liners operating under wet conditions - Requirements and test methods

16.11.2018 -

16.12.2018

91.060.40 EVS/TK 32

EVS-EN ISO 4885:2018 Rauapõhised materjalid. Kuumtöötlus. Sõnavara Ferrous materials - Heat treatments - Vocabulary (ISO 4885:2018)

16.11.2018 -

16.12.2018

01.040.25 01.040.77 25.200 77.140.01 EVS/TK 21

prEVS-EN 60601-2-33:2010+A11+A1+A2+A12:2016 Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-33: Erinõuded meditsiinilises diagnostikas kasutatava magnetresonants-­seadmestiku esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele Medical electrical equipment - Part 2-33: Particular requirements for the basic safety and essential performance of magnetic resonance equipment for medical diagnosis

16.11.2018 -

16.12.2018

11.040.55 EVS/TK 11

EVS-EN 15804:2012+A1:2013 Ehitiste jätkusuutlikkus. Keskkonnadeklaratsioonid. Ehitustoodete tootekategooria üldreeglid Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction products

16.11.2018 -

16.12.2018

91.010.99 EVS/TK 02

EVS-EN 16479:2014 Veekvaliteet. Veeseire seadmete toimimise nõuded ja vastavuse katsetamise protseduurid. Vee ja reovee automatiseeritud proovivõtu seadmed (proovivõtjad) Water quality - Performance requirements and conformity test procedures for water monitoring equipment - Automated sampling devices (samplers) for water and waste water

16.11.2018 -

16.12.2018

13.060.45 EVS/TK 47

EVS-EN 16779-1:2018 Tekstiilitooted laste hooldamiseks. Ohutusnõuded ja katsemeetodid võrevoodites kasutatavatele laste tekkidele. Osa 1: Tekk (välja arvatud tekikotid) Textile child care articles - Safety requirements and test methods for children's cot duvets - Part 1: Duvet (excluding duvet covers)

3.12.2018 -

1.01.2019

97.160 97.190 EVS/EVS00

EVS-EN 16781:2018 Tekstiilitooted laste hooldamiseks. Ohutusnõuded ja katsemeetodid võrevoodites kasutatavatele laste magamiskottidele Textile child care articles - Safety requirements and test methods for children's sleep bags for use in a cot

3.12.2018 -

1.01.2019

97.160 97.190 EVS/EVS00

EVS-EN 12697-12:2018 Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 12: Asfaltsegust proovikehade veepüsivuse määramine. Bituminous mixtures - Test methods - Part 12: Determination of the water sensitivity of bituminous specimens

3.12.2018 -

1.01.2019

93.080.20 EVS/TK 31

EVS-EN ISO 14688-1:2018 Geotehniline uurimine ja katsetamine. Pinnase identifitseerimine ja liigitamine. Osa 1: Identifitseerimine ja kirjeldamine (ISO 14688-1:2017) Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of soil - Part 1: Identification and description (ISO 14688-1:2017)

3.12.2018 -

1.01.2019

13.080.05 93.020 EVS/TK 31

EVS-EN ISO 14688-2:2018 Geotehniline uurimine ja katsetamine. Pinnase identifitseerimine ja liigitamine. Osa 2: Liigituspõhimõtted Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of soil - Part 2: Principles for a classification (ISO 14688-2:2017)

3.12.2018 -

1.01.2019

13.080.05 93.020 EVS/TK 31

prEN 10058 Kuumvaltsitud latt-terased ja laiad tasaterastooted üldiseks otstarbeks Mõõtmed, kujumõõtmed ja -tolerantsid Hot rolled flat steel bars and steel wide flats for general purposes - Dimensions and tolerances on shape and dimensions

3.12.2018 -

1.01.2019

77.140.60 EVS/TK 21

prEVS-EN ISO 5173:2010+A1 Metalsete materjalide keevisõmbluste purustav katsetamine. Paindeteimid Destructive tests on welds in metallic materials - Bend tests

3.12.2018 -

1.01.2019

25.160.40 EVS/TK 41

prEVS-ISO/IEC 19944 INFOTEHNOLOOGIA Pilvtöötlus Pilvteenused ja -seadmed: andmevoog, andmekategooriad ja andmete kasutamine Information technology - Cloud computing - Cloud services and devices: data flow, data categories and data use

3.12.2018 -

1.01.2019

35.210 EVS/TK 04

EVS-EN ISO 19493:2008 Vee kvaliteet. Juhend kõva põhja koosluste merebioloogilisteks uuringuteks Water quality - Guidance on marine biological surveys of hard-substrate communities

3.12.2018 -

1.01.2019

13.060.10 13.060.70 EVS/TK 47

EN IEC 61000-6-4:201X Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 6-4: Erialased põhistandardid. Tööstuskeskkondade emissioonistandard Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4: Generic standards - Emission standard for industrial environments

16.08.2018 -

16.09.2018

33.100.10 EVS/TK 44
Kommenteerimine lõppenud

EVS-EN ISO 21528-1:2017 Toiduahela mikrobioloogia. Horisontaalmeetod Enterobacteriaceae tuvastamiseks ja arvuliseks määramiseks. Osa 1: Enterobacteriaceae tuvastamine Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae - Part 1: Detection of Enterobacteriaceae (ISO 21528-1:2017)

2.11.2018 -

2.12.2018

07.100.30 EVS/TK 01
Kommenteerimine lõppenud

EVS-EN 13369:2018 Betoonvalmistoodete üldeeskirjad Common rules for precast concrete products

2.11.2018 -

2.12.2018

91.100.30 EVS/TK 07
Kommenteerimine lõppenud