Skip Navigation Links
Leia tõlge
Kavandi otsing:
NimetusArvamusküsitluse perioodICS GruppEVS-i komitee 
EVS-EN 16841-2:2016 Välisõhk. Lõhnaainete määratlemine välisõhus välimõõtmiste teel. Osa 2: Saastejoa meetod Ambient air - Determination of odour in ambient air by using field inspection - Part 2: Plume method

1.08.2019 -

30.08.2019

13.040.20 EVS/TK 28

prEVS-EN 16798-1 Hoonete energiatõhusus. Osa 1: Sisekeskkonna lähteandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast – Moodul M1-6 Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 1: Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics - Module M1-6

1.08.2019 -

30.08.2019

91.120.10 91.140.01 EVS/TK 27

EN 378-4:2016/prA1 Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded. Osa 4: Talitus, korrashoid, remont ja utiliseerimine Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery

1.08.2019 -

30.08.2019

27.080 27.200 EVS/EVS00

prEVS-EN 1401-1 Maa-alused surveta drenaaži ja kanalisatsiooni plasttorustikud. Plastifitseerimata polüvinüülkloriid (PVC-U). Osa 1: Torude, liitmike ja torustike spetstsifikatsioonid Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system

1.08.2019 -

30.08.2019

23.040.01 EVS/TK 48

EVS-EN 16763:2017 Tuleohutuse ja valvesüsteemid Services for fire safety systems and security systems

1.08.2019 -

30.08.2019

03.080.20 EVS/TK 05

prEN 15341 Hooldus. Hoolduse võtmenäitajad Maintenance - Maintenance Key Performance Indicators

15.08.2019 -

13.09.2019

03.100.99 EVS/TK 36

EVS-EN 1992-1-2:2005/prA1 Eurokoodeks 2: Betoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-2: Üldreeglid. Tulepüsivus Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

15.08.2019 -

13.09.2019

91.010.30 91.080.40 EVS/TK 13

prEN ISO 13857 Masinaohutus. Ohutusvahemikud, mis väldivad käte ja jalgade ulatumist ohualasse Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO/DIS 13857:2017)

15.08.2019 -

13.09.2019

13.110 EVS/EVS00

prEN 61557-1:2018 Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1000 V ja alalispingega kuni 1500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 1: Üldnõuded Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 1: General requirements

15.08.2019 -

13.09.2019

17.220.20 29.080.01 29.240.01 EVS/TK 17

prEN 61557-2:2018 Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1000 V ja alalispingega kuni 1500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 2: Isolatsioonitakistus Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 2: Insulation resistance

15.08.2019 -

13.09.2019

17.220.20 29.080.01 29.240.01 EVS/TK 17

prEN 61557-3:2018 Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1000 V ja alalispingega kuni 1500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 3: Rikkesilmuse näivtakistus Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 3: Loop impedance

15.08.2019 -

13.09.2019

17.220.20 29.080.01 29.240.01 EVS/TK 17

prEN 61557-4:2018 Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1000 V ja alalispingega kuni 1500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 4: Maandusjuhtide ja potentsiaaliühtlustusjuhtide takistus Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 4: Resistance of earth connection and equipotential bonding

15.08.2019 -

13.09.2019

17.220.20 29.080.01 29.240.01 EVS/TK 17

prEN 61557-5:2018 Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1000 V ja alalispingega kuni 1500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 5: Maandustakistus Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 5: Resistance to earth

15.08.2019 -

13.09.2019

17.220.20 29.080.01 29.240.01 EVS/TK 17

prEN 61557-6:2018 Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1000 V ja alalispingega kuni 1500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 6: Rikkevoolukaitseaparaatide tõhusus TT-, TN- ja IT-süsteemides Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 6: Effectiveness of residual current devices (RCD) in TT, TN and IT systems

15.08.2019 -

13.09.2019

17.200.20 29.080.01 29.240.01 EVS/TK 17

prEN 61557-7:2018 Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1000 V ja alalispingega kuni 1500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 7: Faasijärjestus Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 7: Phase sequence

15.08.2019 -

13.09.2019

17.220.20 29.080.01 29.240.01 EVS/TK 17

prEN ISO 11665-1 Radioaktiivsuse mõõtmine keskkonnas. Õhk: radoon-222. Osa 1: Radooni ja selle lühikese poolestusajaga lagunemissaaduste päritolu ning nendega seotud mõõtmismeetodid Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 1: Origins of radon and its short-lived decay products and associated measurement methods (ISO/FDIS 11665-1:2019)

15.08.2019 -

13.09.2019

13.040.01 17.240 EVS/TK 28

prEVS-ISO 10002 Kvaliteedijuhtimine. Kliendirahulolu. Juhised kaebuste käsitlemiseks organisatsioonides Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for complaints handling in organizations (ISO 10002:2018)

15.08.2019 -

13.09.2019

03.120.10 EVS/TK 33

EVS-EN ISO 12944-9:2018 Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega. Osa 9: Kaitsvad värvkattesüsteemid ja laboratoorsed toimivuse katsemeetodid avamere- ja seotud konstruktsioonidele (ISO 12944-9:2018) Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 9: Protective paint systems and laboratory performance test methods for offshore and related structures (ISO 12944-9:2018)

15.04.2019 -

14.05.2019

87.040 EVS/EVS00
Kommenteerimine lõppenud

EVS-EN ISO 5667-23:2011 Vee kvaliteet. Proovivõt. Osa 23: Juhised pinnavee passiivseks proovivõtuks (ISO 5667-23:2011) Water quality - Sampling - Part 23: Guidance on passive sampling in surface waters (ISO 5667-23:2011)

2.07.2019 -

31.07.2019

13.060.45 EVS/TK 47
Kommenteerimine lõppenud

FprEN IEC 31010:2019 Riskijuhtimine. Riskihindamismeetodid Risk management - Risk assessment techniques

2.07.2019 -

31.07.2019

03.100.01 EVS/TK 33
Kommenteerimine lõppenud

EVS-EN 12830:2018 Temperatuurimeerikud temperatuuritundlike kaupade transpordil, ladustamisel ja levitamisel. Katsed, toimimine, sobivus Temperature recorders for the transport, storage and distribution of temperature sensitive goods - Tests, performance, suitability

16.07.2019 -

14.08.2019

17.200.20 67.260 EVS/TK 38
Kommenteerimine lõppenud