Home»E-Shop»EVS 811:2012

EVS 811:2012

Start New Search

Buy standard

Status: Withdrawn

Price: 18.00 EUR

Browse full text

Full text browsing

Price: 2.00 EUR

Add to monitoring

Building Design

Standard määratleb kavandatava hoone ehitusprojekti sisu ja dokumentide koosseisu. Standard ei käsitle dokumente, mis kirjeldavad ehitustööde korraldamist. Standard ei käsitle hoone tehnoloogia projekteerimist. On eeldatud, et hoone projekteerijad saavad igas projekteerimise staadiumis tellijalt vajaliku detailsusega lähteandmed. Projekteerimise lähteandmeid selgitav eeltöö (vajadusanalüüsid, majandusanalüüsid, tasuvusuuringud, asukohavariantide võrdlused, ideekavandid jms) ei kuulu selle standardi mõistes ehitusprojekteerimise hulka. Vastuolude korral muude hoone projekteerimistööde mahtu käsitlevate standarditega loetakse määravaks antud standardi määratlusi. Standard ei hõlma ehitusprojekti vormistust.

Changes from previous version:

Standardis on senisest mahukamalt käsitletud ehitusprojekti sisearhitektuuri, gaasivarustuse ja tuleohutuse osa, samuti täpsemalt kirjeldatud ehitusfüüsika küsimuste lahendamist. Uute osadena on lisatud energiatõhusus ja akustika. Lisadesse on liidetud projekteerimise lähteülesanne. Kuna peaprojekteerija vastutab ehitusprojekti terviklikkuse ja projektiosade ühilduvuse eest, on projekteerimise korralduse peatükki oluliselt täiendatud, lisades sinna peaprojekteerija ja projekteerimise projektijuhi tegevuse sisu ning ülesannete kirjelduse. Kogu standardit on parema selguse, ülevaate ja mõistetavuse huvides täiendatud. Senisest täpsemalt ja ühtses formaadis on tabelite kujul kirjeldatud projekteerimise käigus lahendatavaid küsimusi ja projektis esitatavat info. Eriti märkimisväärsed on vastavad täiendused tööprojekti staadiumi tehnokommunikatsioonide osades.

Give feedback about the content of this standard