Home»E-Shop»EVS 812-3:2018

EVS 812-3:2018

Start New Search

Buy standard

Status: Valid

Price: 18.00 EUR

Browse full text

Full text browsing

Price: 2.00 EUR

Add to monitoring

Fire safety of constructions - Part 3: Heating systems

This Estonian standard provides fire safety requirements for heating systems and fuel storage rooms.

Changes from previous version:

Peamised muudatused võrreldes standardi eelmise versiooniga on järgmised: — Antud on võimalus põhjendatud juhul juhtida ühte suitsulõõri mitme kütteseadme suitsugaasid kas eri korrustelt või rohkem kui kahest kütteseadmest. — Esile on toodud gaasikatlaga ruumide erisused määruse „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ (RT I, 04.04.2017, 14) nõuete kohaselt (tekstis kasutusel: ehituslike tuleohutusnõuete määrus). — Rõhutatud tootjavastutusega toodete kasutamisel tootjavastutusest lähtuvaid nõudeid ning nende arvestamist. — Muudetud paiskpinna nõude olemust katlaruumidel. — Esile toodud müüritiskorstnas kasutatavatele tellistele kildumistegur, pehmenemistemperatuur ja sulamispunkt. Muu hulgas on esitatud nõue, et suitsugaasidega kokku puutavad tellised peavad taluma suitsugaasist tingitud happelist keskkonda. — Kontrollimise ja korrashoiu tagamise nõuded koondatud ühte plokki. — Täpsustatud siibri asukohta ehitises. — Lisatud lisaseadmete – tõmbeventilaator, summuti, kondensaadi äravoolusüsteem – kasutamise tingimused. — Ohutuskujade tagamisel toodud sisse analüütiline/arvutuslik tõendamine. — Täpsustatud kütteseadmes kasutatavate eri toodete kooskasutamise tingimusi. — Täpsustatud ühenduslõõrile esitatavaid tingimusi.

Give feedback about the content of this standard