Home»E-Shop»EVS 865-2:2014

EVS 865-2:2014

Start New Search

Buy standard

Status: Withdrawn

Price: 19.05 EUR

Browse full text

Full text browsing

Price: 2.00 EUR

Add to monitoring

Description of building design. Part 2: Design note of detailed design

The standard gives recommendations for drawing up a design note for detailed design documentation for a building, utility networks, a site plan and landscape architecture.

Changes from previous version:

See standard annab soovituslikud juhised põhiprojekti seletuskirja koostamiseks ning on rakendusstandard Eesti standarditele EVS 811:2012 „Hoone ehitusprojekt“ ja EVS 907:2010 „Rajatise ehitusprojekt“. Standardi eesmärk on anda põhiprojekti seletuskirja koostamise raamistik. Juhised on soovituslikud ja suunavad, kuna ehitusprojektid on projektlahenduste koosseisult ja sisult objektipõhised ning erinevad. Sellest tulenevalt on ka seletuskirja ülesehitus ja esitatav teave objektipõhised. See standard on Eesti standardi EVS 865-2:2006 uustöötlus. Alljärgnevalt on esitatud olulisemad uuendused võrreldes standardi varasema versiooniga. Standardi uustöötluses on kaasajastatud soovitusi hoone põhiprojekti seletuskirja koostamiseks tulenevalt standardi EVS 811 2012. aasta uustöötluse sisust. Ka on antud juhised standardiga EVS 907:2010 hõlmatud rajatiste põhiprojekti seletuskirja koostamiseks. Standardi uustöötluses käsitletakse põhiprojekti seletuskirja sisu ja ülesehituse üldpõhimõtteid ning projektlahenduste kirjeldamise spetsiifilisi küsimusi. Põhiprojekti seletuskirja standardi EVS 865-2 uustöötlus on koostatud jätkuna eelprojekti seletuskirja standardi uustöötlusele EVS 865-1:2013. Seletuskirja ülesehituse ja sisu soovituste andmisel on silmas peetud, et põhiprojekti seletuskiri on eelprojekti seletuskirja edasiarendus. Standardi uustöötluses on kaasajastatud standardi pealkirja. Varasema „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus“ asemel on kasutusele võetud „Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti seletuskiri“. Muudatus on tingitud asjaolust, et standard on rakendusstandardiks nii standardile EVS 811:2012 „Hoone ehitusprojekt“ kui ka standardile EVS 907:2010 „Rajatise ehitusprojekt“ ning käsitleb nii hoone kui ka tehnovõrkude, asendiplaani ja maastikuarhitektuuri põhiprojekti seletuskirja. Lisaks on nii standardi EVS811:2012 kui ka selle standardi koostajad ühel meelel, et „põhiprojekti seletuskiri“ on sobivam termin kui „põhiprojekti ehituskirjeldus“. Ingliskeelset pealkirja on korrigeeritud „Description of building design. Part 2: Design note of detailed design“. Rida põhiprojekti seletuskirja peatükke ja alapunkte kirjeldavaid standardi jaotisi on varustatud soovitusliku sisu kommentaaridega. Jaotistes, kus soovituslik sisu langeb kokku pealkirja enesega, on sisu kommentaaridest loobutud. Standardi uustöötluses ei korrata õigusaktide nõudeid, sealhulgas projektdokumentide vormistusnõudeid.

Seoses standardi EVS 932:2017 jõustumisega otsustas projektkomitee (EVS/PK 59) standardid EVS 865-1:2013 „Eelprojekti seletuskiri“ ja EVS 865-2:2014 „Põhiprojekti seletuskiri“ tühistada, kuna standard EVS 932:2017 katab kogu EVS 865 temaatika läbi seal esitatud juhiste „Esitada“ / „Tekstilises osas“ punktide all.

Give feedback about the content of this standard