Home»E-Shop»EVS 875-3:2015

EVS 875-3:2015

Start New Search

Buy standard

Status: Valid

Price: 11.67 EUR

Browse full text

Full text browsing

Price: 2.00 EUR

Add to monitoring

Property valuation - Part 3: Valuation Bases

Current standard provides the understanding of the market value and other valuation bases.

Changes from previous version:

See standard on standardisarja EVS 875 „Vara hindamine“ osa, milles on määratletud väärtused ja muud hindamise alused, mida vara hindamise standardid hõlmavad. Tulenevalt muudatustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS), standardite töörühma seisukohtades ja ekspertiisi teostajate arvamustes on sellesse standardisse, mis on standardi EVS 875-3:2010 uustöötlus, sisse viidud järgmised olulisemad muudatused: 1) lähtudes rahvusvaheliste hindamisstandardite struktuurist, on muudetud standardi pealkirja, standardi EVS-3 uus pealkiri on „Hindamise alused“; 2) standardi terminoloogia on viidud kooskõlla standardisarja EVS 875 muude osadega; 3) lisatud on asjakohaseid viiteid standardi muudele osadele; 4) lisatud on kinnispandi väärtus; 5) lisatud on loodetav väärtus; 6) täpsustatud on õiglase väärtuse mõistet ja selgitatud mõiste erinevusi rahvusvahelises varahindamise standardis, Raamatupidamise Toimkonna juhendites ja rahvusvahelises finantsaruandluse standardis (IFRS).

Give feedback about the content of this standard