Home»E-Shop»EVS 912:2019

EVS 912:2019

Start New Search

Buy standard

Status: Valid

Price: 12.51 EUR

Browse full text

Full text browsing

Price: 2.00 EUR

Add to monitoring

Non-automatic weighing instruments. Verification procedure

The scope of this Estonian Standard is verification of non-automatic weighing instruments which comply to international requirements and are subject of verification in Estonia by verification authority. Standard sets requirements for equipment, verification procedure and principles of conformity decision making in compliance with relevant international normative acts.

Changes from previous version:

Võrreldes eelmise standardiga (EVS 912:2011) on see standard välja töötatud tulenevalt vajadusest ajakohase standardse taatlusmetoodika järele, mis on seotud mõõteseaduse muudatuste uue redaktsiooniga ja standardi EVS-EN 45501:2015 rakendamisega. Standardisse on lisatud mõned uued terminid kooskõlas standardiga EVS-EN 45501:2015. Seni kasutatud terminite määratlused on kohendatud. Kuna uutel kaaludel toimub vastavushindamine EL-i direktiivi 2014/31/EL kohaselt, siis standardis esitatud taatlusmetoodika hõlmab ainult kordustaatlust. On esitatud uued alused kaalude taatluse jaoks kasutatavate tööetalonide ja asenduskoormuse valiku kohta. Kogu taatlustoimingute protseduur on üles ehitatud, lähtudes kordustaatlusest. Taaraseadisega kaalu näiduhälbe määramise protseduur on viidud ühesuunaliseks progressiivselt suureneva kaalu koormamise abil. On lisatud näide kaalu korrigeeritud näiduhälbe määramiseks. Taatlustulemuste hindamise aluseid on muudetud. Lisatud on selgitused, kuidas kasutada standardis EVS-EN 45501:2015 ja ka standardis esitatud maksimaalselt lubatavate mõõtehälvete kohta kehtiva tabeli andmete kasutamist maksimaalselt lubatava mõõtehälbe määramiseks. Vastavusotsuste teksti ülesehitusel on lähtutud uutest kehtivatest normdokumentidest. Taatlusprotokolli näidise ülesehitust on muudetud, lähtudes eelkirjeldatust.

Give feedback about the content of this standard