Esileht»E-pood»EVS 846:2013

EVS 846:2013

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 17,08 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Hoone kanalisatsioon

See standard kehtib hoone kanalisatsioonile, mille kaudu reoveed suubuvad linna, asula ühiskanalisatsiooni või otse loodusesse (veekogusse või pinnasesse). Hoone kanalisatsiooni all mõeldakse hoonesisest veeneeludega ühendatud kanalisatsioonitorustikku koos võimalike lisaseadmetega (sulgeseadmed, pumplad, puhastusavad) kuni hoone välisseinani ja võimalike eelpuhastitega hoones (joonis 1). Standardis ei käsitleta tulekustutuspaigaldiste rakendamisel või katsetamisel tekkinud vete äravoolu. Standardi nõudeid tuleb täita nii uue hoone kanalisatsiooni projekteerimisel, paigaldamisel, katsetamisel kui ka olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide ümberehitamisel. Kõik standardis toodud joonised on esitatud näidetena. Nendel esitatu ei ole tehniliste lahenduste osas kohustuslik ega muid lahendusi välistav.

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:

Standardi uustöötluses käsitletakse hoonega seotud kanalisatsioonisüsteeme ja seoses sellega on korrigeeritud standardi pealkirja. Varasemas standardis „Kinnistu kanalisatsioon“ olevad kinnistul paiknevad hoonevälised kanalisatsioonivõrgu elemendid on kajastatud uuendatud standardis EVS 848 „Väliskanalisatsioonivõrk“. Muudatuste sisseviimisel lähtuti standardi EVS-EN 12056 „Gravity drainage systems inside buildings“ põhimõttest. Lisaks on uustöötlus standardi „Kinnistu kanalisatsioon“ edasiarendus ja erineb sellest nii mahu kui osaliselt ka sisu poolest, olles sellest põhjalikum ja konkreetsem. Arvestades erialainseneride praktilisi kogemusi on täpsustatud termineid, esitatud terminite ingliskeelne tõlge, muudetud tehnosüsteemide seletusi jms. Standardisse on lisatud teemaga seotud oluliste Euroopa standardite loetelu, aidates sellega orienteeruda valdkonnas ja pakkudes insenerile tehniliste lahenduste välja töötamisel eeskuju. Võrreldes algsega on standardisse lisatud hoone aluspõhja drenaaži ja kanalisatsioonivee eelpuhastuse peatükid, mis on oluliseks täienduseks hoone kanalisatsiooni projekteerimisel. Standardisse on lisatud juhendmaterjalide nimekiri hoone aluspõhja drenaaži lahendamiseks.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta