Esileht»E-pood»EVS 873:2014

EVS 873:2014

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 26,50 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Kodumajapidamises ja muudes taolistes oludes kasutatavad pistikühendused

See standard kehtib üksnes kodumajapidamises või muudes taolistes sise- või välisoludes vahelduvvoolul kasutatavate pistikute ja kohtkindlate või teisaldatavate pistikupesade kohta, mis võivad olla nii maanduskontaktiga kui ka ilma selleta ning mille nimipinge on 50 V kuni 440 V ja nimivool kuni 32 A. EE MÄRKUS 1 Inglise ja prantsuse keeles on pistikute ja pistikupesade maandatava kontakti kohta kasutusel termin maanduskontakt (ingl earthing contact, pr contact de terre), saksa keeles aga termin kaitsekontakt (Schutzkontakt). Eesti keeles on leidnud kasutamist mõlemad terminid ja neid tuleb lugeda sünonüümideks. Kuna see standard on tõlgitud inglise keelest, kasutatakse selle eestikeelses tekstis terminit maanduskontakt, mis aga ei välista ega keela terminite kaitsekontakt või (täpsemalt) kaitsemaanduskontakt kasutamist. Kruvivabade klemmidega kohtkindlate pistikupesade suurim lubatud vool on 16 A. See standard ei sisalda süvistatud paigalduskarpidele esitatavaid nõudeid. Standard sisaldab vaid pistikupesade katsetamiseks vajalikke nõudeid pinnapealsetele paigalduskarpidele. MÄRKUS 1 Paigalduskarpide kohta käivad üldnõuded on esitatud standardis IEC 60670. See standard kehtib ka toitejuhtmete või -kaablite osana kasutatavate pistikute, pikendusjuhtmete või -kaablite osana kasutatavate pistikute ja teisaldatavate pistikupesadena ning seadmekomponentidena kasutatavate pistikute ja pistikupesade kohta, kui asjakohases seadmestandardis pole ette nähtud teisiti. EE MÄRKUS 2 Inglise keeles tähistatakse nii juhtmeid kui ka kaableid terminiga cable. Seetõttu on selle standardi eestikeelses tekstis enamasti kasutatud nt terminit pikendusjuhe või -kaabel vms. See standard ei kehti — tööstusotstarbeliste pistikupesade ja pistikühenduste kohta, — seadmete pistikühenduste kohta, — väikepingeliste pistikute ning väikepingeliste kohtkindlate või kantavate pistikupesade kohta, MÄRKUS 2 Väikepinge väärtused on määratletud standardis IEC 60364-4-41. — sulavkaitsmetega, kaitselülititega vms varustatud kohtkindlate pistikupesade kohta. MÄRKUS 3 Võib kasutada valgussignalisatsiooniga pistikupesi, kui nende valgusallikad vastavad sellekohase olemasoleva standardi nõuetele. Sellele standardile vastavad pistikud ja pistikupesad peavad olema kasutatavad ümbrustemperatuuril, mis tavaliselt ei ole üle +40 ºC, kusjuures 24 tunni keskmine temperatuur ei ole üle +35 ºC ja ümbrustemperatuuri alumine piirväärtus on -5 ºC. MÄRKUS 4 Sellele standardile vastavaid pistikupesi tohib kasutada paigaldamiseks seadmetele või nendesse sisseehitamiseks üksnes sellisel viisil ja sellisesse kohta, kus ümbrustemperatuur ei ole tavaliselt üle 35 ºC. MÄRKUS 5 Kanadas nõutakse, et sellele standardile vastavad pistikud ja pistikupesad sobiksid kasutamiseks ümbrustemperatuuril, mis tavaliselt ei ole üle 35 ºC, kuid võib ajuti tõusta väärtuseni kuni 40 ºC. Paikades, kus ülekaalus on eriolud, nt laevades, sõidukites vms, samuti aga ka ohtlikes (nt plahvatusohtlikes) paikades, võib vaja olla kasutada eriehitusega pistikuid ja pistikupesi.

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:

Standardi uustöötlusega sisseviidud peamine muudatus seisneb teksti konsolideerimises standardi IEC 60884-1:2006 muudatusega A2:2013.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta