Esileht»E-pood»EVS 875-10:2013

EVS 875-10:2013

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtetu

Hind: 18,00 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Vara hindamine. Osa 10: Andmete kogumine ja analüüs, vara ülevaatus

Standardisari EVS 875 käsitleb vara hindamist. Standardite kasutusalaks on vara hindamise ja hinnangute kasutamisega seotud tegevused. Standardite kasutajateks on vara hindajad, kinnisvara-, ehitus- ja keskkonnaspetsialistid, finantsaruandlusega tegelevad spetsialistid (raamatupidajad, audiitorid), krediidiasutused, kõrgemad õppeasutused. Standardisari loob aluse vara hindamise ühtsele käsitlusele, rahuldades nii era- kui ka avaliku sektori vajadusi. See standard käsitleb andmete kogumist hindamistoimingu käigus ja vara ülevaatust kui selle üht tähtsaimat osa, samuti vara analüüsi.

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:

Tulenevalt muudatustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS), standardite töörühma seisukohtades ja ekspertiisi tegijate arvamustes on sellesse standardisse, mis on standardi EVS 875-10:2008 uustöötlus, tehtud järgmised olulisemad muudatused: 1) Muudetud on pealkirja, et asetada põhirõhk andmete kogumisele ja analüüsile ning et kasutada selles standardisarjas määratlemata mõiste „objekt“ asemel määratletud mõistet „vara“. Standardi uus pealkiri on „Andmete kogumine ja analüüs, vara ülevaatus“, varasema „Objekti ülevaatus ja andmete kogumine“ asemel; 2) Täiendatud on vara ülevaatuse nõudeid ja esitatud soovitus koostada ülevaatuse protokoll ning võtta tellijalt kirjalik kinnitus suuliselt esitatud info kohta, täpsustatud on võimalusi teha vara hindamist ilma ülevaatuseta; 3) Täiendatud on turuanalüüsi osa, sisse on toodud turusektori ja turusegmendi mõisted; 4) Muudetud ja täiendatud on kvaliteediklasside määramise metoodikat: mõjutegurite loetelu on muudetud, esitatud on näited nii kvantitatiivse kui ka kvalitatiivse kvaliteedi hindamise kohta, kvaliteediklassi hinnang on seostatud turusegmendi määratlusega; 5) Täpsustatud on varasemat jätkusuutlikkuse osa, põhimõistena on kasutusele võetud mõiste „kestlikkus“, selgemalt on esitatud peatüki seosed standardi teiste osadega ja välja toodud seos, et investeerimisotsuste tegemisel väljendab kestlikkust positiivne vara puhas nüüdisväärtus; 6) Muudetud ja täiendatud on kulude analüüsi peatükki. See on eristatud rendianalüüsist ning seosed raamatupidamise ja korrashoiu kuluandmetega on esitatud selgemalt (korrashoiustandardi EVS 807 mõistetega); 7) Muudetud on rendi liigitusega seotud mõisteid, on tugevdatud seost korrashoiustandardi EVS 807 mõistetega, uuendatud on „tururendi“ mõistet.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta