Esileht»E-pood»EVS 875-4:2015

EVS 875-4:2015

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 14,69 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Vara hindamine. Osa 4: Hindamise head tavad ja hindamistulemuste esitamine

Standardisari EVS 875 käsitleb vara hindamist. Standardite kasutusalad on vara hindamise ja hinnangute kasutamisega seotud tegevused, eelkõige laenutagatiste ja finantsaruandlusega seotud tegevused. Standardite kasutajad on vara hindajad, kinnisvaraspetsialistid, ehitusspetsialistid, keskkonnaspetsialistid, finantsaruandlusega tegelevad spetsialistid (raamatupidajad, audiitorid), krediidiasutused, kõrgemad õppeasutused. Standardisari loob aluse vara hindamise ühtsele käsitlusele, rahuldades nii era- kui ka avaliku sektori vajadusi. See Eesti standard on standardisarja „Vara hindamine“ osa, milles määratakse hindamise häid tavasid ja hindamistulemustele esitatavaid nõudeid. Selles Eesti standardis kirjeldatakse varade hindaja kutsemääratlust, hindaja kutse-eetikat ja hindamistoimingu korraldamise ning hindamistulemuste kajastamisega seotud nõudeid, sh nõudeid eri hindamisaruannete vormidele. Tegemist on standardi EVS 875-4:2010 „Hindamise head tavad ja hindamistulemuste esitamine“ uustöötlusega.

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:

See standard on standardisarja „Vara hindamine“ osa, mille objektiks on hindamise heade tavade ja hindamistulemustele esitatavate nõuete määratlemine. Tulenevalt muudatustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS), standardite töörühma seisukohtades ja ekspertiisi teostajate arvamustes on sellesse standardisse, mis on standardi EVS 875-4:2010 uustöötlus, sisse viidud järgmised olulisemad muudatused: 1) uuendatud ja standardi ülejäänud osadega on ühtlustatud terminoloogiat; 2) täpsustatud on hindaja kohustusi ja vastutust hindamistoimingu korraldamisel; 3) täpsustatud on hindamisteenuse reklaamimist; 4) hindamisaruannete ühtlustamise eesmärgil on hindamisaruannetele kehtestatud konkreetne ülesehitus/sisukord; 5) hindamisaruannete kohustusliku osana on lisatud kindla sisuga kokkuvõtte esitamise nõue; 6) senise kahe hindamisaruande vormi (ekspert- ja lisahinnangu) kõrvale on kolmanda hindamisaruande vormina toodud sisse ekspertarvamus; 7) täpsustatud on hindamisaruannetes hindamistulemuse täpsuse esitamist.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta