Esileht»E-pood»EVS 875-6:2016

EVS 875-6:2016

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 12,51 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Vara hindamine. Osa 6: Hindamine laenamise eesmärgil

Standardisari EVS 875 käsitleb vara hindamist. Standardite kasutusalad on vara hindamise ja hinnangute kasutamisega seotud tegevused, eelkõige laenutagatiste ja finantsaruandlusega seotud tegevused. Standardite kasutajad on vara hindajad, kinnisvaraspetsialistid, ehitusspetsialistid, keskkonnaspetsialistid, finantsaruandlusega tegelevad spetsialistid (raamatupidajad, audiitorid), krediidiasutused, kõrgemad õppeasutused. Standardisari loob aluse vara hindamise ühtsele käsitlusele, rahuldades nii era- kui ka avaliku sektori vajadusi. See standard käsitleb tagatisvarade hindamise õiguslikku regulatsiooni, üldpõhimõtteid (sh vastavate varade hindamisega seotud definitsioone), tagatisvaradeks sobivaid ja mittesobivaid varasid, tellija ja laenuandja suhteid hindajaga ning ümberhindamisi. Tegemist on standardi EVS 875-6:2011 „Vara hindamine. Osa 6: Hindamine laenamise eesmärgil“ uustöötlusega.

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:

Tulenevalt muudatustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS), Eesti seadusandluses, standardite töörühma seisukohtades ja ekspertiisi teostajate arvamustes on sellesse standardisse, mis on standardi EVS 875-6:2011 uustöötlus, sisse viidud järgmised olulisemad muudatused: 1) uuendatud ja standardi ülejäänud osadega on ühtlustatud terminoloogiat; 2) muudetud standardi ülesehitust; 3) käsitletud on kinnispandi väärtuse hindamise aluseid ja hindamismeetodeid; 4) senisest põhjalikumalt on käsitletud eelduste kasutamist; 5) täpsustatud kinnistu mõtteliste osade käsitlust vara turuväärtuse hindamisel; 6) täpsustatud on opereerimisega (käitamisega) seotud vara hindamist laenutagatise eesmärgil; 7) täpsustatud statsionaarse sisustuse käsitlust vara turuväärtuse hindamisel; 8) täpsustatud on lisahinnangu kasutamise lubatavust varade hindamisel laenutagatise eesmärgil.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta