Esileht»E-pood»EVS-EN 50126-1:2017

EVS-EN 50126-1:2017

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 23,62 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Raudteealased rakendused. Töökindluse, kasutatavuse, hooldatavuse ja ohutuse (RAMS) määratlemine ning esitlemine. Osa 1: Põhinõuded ja üldprotseduur

Standardi EN 50126 1. osa • käsitleb RAMS-i, mida mõistetakse kui töökindlust, kasutatavust, hooldatavust ja ohutust ning nende omavahelist seostatud toimimist; • käsitleb RAMS-i elutsükli üldiseid aspekte. Selles osas olevaid juhiseid võib kasutada konkreetsete standardite rakendamisel; • määratleb: — RAMS-i juhtimise protsessi, mis põhineb süsteemi elutsüklil ja selle sisestel toimingutel; — süsteemse, vaadeldava süsteemi suuruse ja liigiga kohaldatava protsessi RAMS-i nõuete määratlemiseks ja nende nõuete täitmise esitlemiseks; • käsitleb raudtee spetsiifikat; • võimaldab RAMS-i elementide vaheliste konfliktide efektiivset haldamist ja juhtimist; • ei määratle: — RAMS-i eesmärke, mahte, nõudeid või spetsiifiliste raudteealaste rakenduste lahendusi; — raudteevaldkonna toodete selle standardi nõuetele vastavuse sertifitseerimise nõudeid või protsesse; — raudteealaga seotud osapoolte heakskiiduprotsessi. Standardi EN 50126 see 1. osa on rakendatav raudteealastele rakendustele, nimelt juhtkäskude ja signaalimise süsteemidele, veeremile ja püsipaigaldistele ning konkreetselt: • RAMS-i spetsifikatsioonile ja esitlusviisile kõikide raudteealaste rakenduste korral ning selliste rakenduste kõikidel tasanditel alates terviklikest raudteesüsteemidest kuni suuremate süsteemideni ning nende peamiste süsteemide üksikute ja kombineeritud allsüsteemide ning komponentide (sealhulgas tarkvara sisaldavate) korral, eelkõige: — uutele süsteemidele; — uutele süsteemidele, mida integreeritakse juba heaks kiidetud olemasolevatesse süsteemidesse, kuid ainult selles ulatuses ning senikaua, kuni uut, uue funktsionaalsusega süsteemi integreeritakse. Muudel juhtudel ei ole see olemasoleva süsteemi mis tahes muutmatutele aspektidele rakendatav; — niivõrd, kuivõrd see on mõistlikult teostatav, olemasolevate süsteemide muudatustele ja laiendustele, mis on juba heaks kiidetud, kuid üksnes sellises ulatuses, kuivõrd olemasolevaid süsteeme muudetakse. Muudel juhtudel ei ole see olemasoleva süsteemi mis tahes muutmatutele aspektidele rakendatav; • kõigis rakenduse elutsükli asjakohastes etappides; • kasutamiseks raudteevaldajatele ja raudteevaldkonna tarnijatele. Selle standardi rakendamine ei ole nõutav olemasolevate, mittemuudetavate süsteemide korral, sealhulgas nende süsteemide korral, mis juba vastavad varasematele EN 50126 versioonide nõuetele. Selles Euroopa standardis kirjeldatud protsess eeldab, et raudteede valdajad ja tarnijad omavad ettevõtte tasemel kvaliteedi, toimivuse ja ohutuse tagamise tegevuspõhimõtteid. Selles standardis defineeritud lähenemisviis vastab standardis EN ISO 9001 esitatud kvaliteedijuhtimise nõuetele.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta