Esileht»E-pood»EVS-EN 71-7:2014+A2:2018

EVS-EN 71-7:2014+A2:2018

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 20,74 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Mänguasjade ohutus. Osa 7: Sõrmevärvid. Nõuded ja katsemeetodid

Standardi EN 71 selles osas määratakse nõuded ainetele ja materjalidele, mida kasutatakse sõrmevärvides ja rakendatakse ainult sõrmevärvide kohta. Lisanõuded on esitatud märgistusele, etikettimisele ja taarale.

See standard on harmoneeritud standard direktiivi 2009/48/EÜ (mänguasjade ohutus) mõistes, arvestades järgmisi märkusi:
Märkus 1: Lubatud säilitusaine klimbasooli (standardi EN 71-7:2014+A2:2018 B lisa tabeli B.1 kanne 22) puhul kehtib vastavuseeldus kuni maksimaalse lubatud kontsentratsioonini, milleks on 0,2 % (mitte 0,5 %). Selle aluseks on ADDENDUM tarbijaohutuse komitee klimbasooli käsitlevale arvamusele (P64) viide SCCS/1506/13, mis võeti vastu pärast standardi avaldamist CENi poolt. https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_212.pdf 
Märkus 2: Lubatud säilitusained a) 5-kloro-2-metüül-isotiasool-3(2H)-ooni ja 2-metüülisotiasool-3(2H)-ooni ning magneesiumkloriidi ja magneesiumnitraadi segu ning b) 2-metüülisotiasool-3(2H)-oon (MIT) (asendatava standardi EN 71-7:2014  kanded 31 ja 32) on veepõhistes mänguasjamaterjalides direktiiviga (EL) 2015/2117 (ELT L 306, 24.11.2015, lk 23) piiratud a) 1 mg/kg (sisalduse piirnorm) ja b) 0,25 mg/kg (sisalduse piirnorm). Mõlemad sisalduse piirnormid kehtivad alates 24. novembrist 2017. Seepärast ei anna asendatav standard nende kahe säilitusaine kohta enam vastavuseeldust.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta