WTO Teabekeskus

Eesti WTO Teabekeskus (Enquiry Point) täidab Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) nõudeid, mis tulenevad tehniliste kaubandustõkete kaotamise lepingust (TBT leping) ning sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete lepingust (SPS leping).

Teavitamise kohustus on sätestatud järgmistes õigusaktides:

 1. Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) lepingud:
  • Tehniliste kaubandustõkete leping (TBT leping) – Agreement on Technical Barriers to Trade
  • Sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete leping (SPS leping) – Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures
 2. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/1535, 9. september 2015, millega nähakse ette tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord
 3. Toote nõuetele vastavuse seadus
 4. Vabariigi Valitsuse määrus nr 140 „Kavandatavast tehnilisest normist, infoühiskonna teenusele kehtestatavast nõudest ja teenuse osutamise nõudest teavitamise kord ning teavitamist koordineeriva asutuse määramine“

Teavitamist koordineerib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Vastavalt õigusaktides toodud nõuetele on Standardikeskuses asuva teabekeskuse kohustusteks:

 • teistest WTO liikmesriikidest saabuvate teatiste ja Eesti poolt edastatud teatiste säilitamine, edastamine ja avaldamine
 • Eesti standardimisprogrammist (Code of Good Practice) teavitamine
 • algupärastest Eesti standarditest teavitamine
 • teistest riikidest saabuvatele järelepärimistele vastamine

WTO Teabekeskus
Eesti Standardikeskus
Akadeemia tee 21/6
15618 Tallinn
Tel: +372 605 5062
E-mail: enquiry@evs.ee