Privaatsusteadanne

MTÜ Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse isikuandmete töötlemise põhimõtted tavakasutajatele ja klientidele

Isikuandmete vastutav töötleja

Isikuandmete vastutav töötleja on MTÜ Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus (Akadeemia tee 21/6, Tallinn, reg-kood 80120020), edaspidi Ühing.

Mis on isikuandmed

Isikuandmed (edaspidi ka andmed) on sinu kui tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed.

Kuidas me sinu andmeid saame

Saame sinu kohta andmeid peamiselt sinult endalt, kui kasutad meie teenuseid ja külastad meie veebilehte.

Teatud andmeid saame ka teistelt teenuseosutajatelt. Eelkõige on sellised andmed näiteks mobiil-ID või ID-kaardiga sisselogimisel või elektrooniliste maksekanalite kasutamisel meile vastavate teenuste osutajate poolt edastatavad andmed.

Võime vajaduse korral saada sinu kohta andmeid ka avalikest registritest ja andmebaasidest (näiteks E-Krediidiinfo).

Mis alustel ja milliseid andmeid me kogume ja töötleme:

MTÜ Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus kogub isikuandmeid selgelt kindlaksmääratud ja õiguspärastel eesmärkidel ning ei töötle neid hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus. Õigusaktide kohaselt kogume ja töötleme isikuandmeid kas lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks, nõusoleku alusel, õigustatud huvi alusel või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

Lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks töötleme isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

Seoses standardite ja standarditega seotud lugemisteenuste müügiga töötleme sinu isiklikke andmeid (nt nimi, isikukood, dokumendi number), kontaktandmeid (nt aadressid, kontakttelefonid, e-posti aadress), andmeid sinu töökoha kohta, teenuse andmeid (ostetud standardid ja teenused, tellitud infokirjad jm) ning arveldusandmeid (nt arvelduarve number, arvete aadressid).

Seoses koolituste pakkumise, koolitustele registreerimise ja koolitustel osalemisega töötleme sinu isiklikke andmeid (nt nimi), kontaktandmeid (nt arve aadress, kontakttelefon, e-posti aadress), andmeid sinu töökoha kohta ja arveldusandmeid (nt arvelduarve number, arvete aadressid).

Seoses sinu teenuste osutamiseks vajaliku tuvastamisega töötleme sinu isiklikke andmeid (nt kasutajanimi, parool, nimi, isikukood, telefoninumber, IP-aadress IP-aadressipõhiste lugemisteenuste korral).

Võime töödelda sinu andmeid ka selleks, et vastata sinu päringutele, mis on seotud meie teenustega.

Andmesubjekti nõusoleku alusel töötleme andmeid järgmistel eesmärkidel:

Seoses otseturunduse ja infokirjadega töötleme sinu isiklikke (nt nimi) ja kontaktandmeid (nt e-posti aadress).

Meie õigustatud huvist tulenevalt töötleme andmeid järgmistel eesmärkidel:

Kui esitad meile standardite kommenteerimisportaali vahendusel standardikavandite kohta kommentaare, töötleme sinu isiklikke andmeid (nt nimi, kasutajanimi) ja kontaktandmeid (nt e-posti aadress) kommentaaride autori tuvastamiseks.

Seoses meie toodete ja teenuste arendusega võime töödelda sinu isiklikke andmeid (nt nimi, isikukood), kontaktandmeid (nt aadressid, kontakttelefonid, e-posti aadress) ja kasutatud teenuse andmeid (ostetud standardid, makseviisid jms, valitud teenused ja infokirjad jm) ning teisi teenuse tarbimisega seotud andmeid (meie veebilehe külastusandmed, sh andmed külastamiseks kasutatavate seadmete ja operatsioonisüsteemide kohta).

Seoses kliendisuhete ja kaebuste ning vaidluste lahendamisega võime olenevalt olukorrast töödelda kõiki sinu andmeid.

Seoses sooviga tagada meie teenuste toimimine ja analüüsida või kõrvaldada tekkinud rikkeid või tõrkeid või lahendada tekkinud turvaintsidente võime olenevalt olukorrast töödelda kõiki sinu andmeid.

Seadusest tulenevalt töötleme andmeid järgmistel eesmärkidel:

Seoses kohustusega pidada raamatupidamisarvestust töötleme sinu isiklikke andmeid (nt nimi), kontaktandmeid (nt aadressid, kontakttelefonid, e-posti aadress), teenuse andmeid (nt ostetud standardid ja teenused), arveldusandmeid (nt arvelduarve number, arvete aadressid).

Võime töödelda sinu andmeid ka teistel seadusega ettenähtud juhtudel.

Kellele me sinu andmeid edastame

Kui tasud standardite eest elektrooniliste maksevahendite kaudu (pangalink, krediitkaart, Paypal), edastame sinu ostu sooritamisega seotud andmed makseviisi kohaselt vastavale makseteenuse osutajale. Juhime tähelepanu sellele, et makse sooritamised toimuvad kõigil nimetatud juhtudel maksvahendajate keskkondades ning vastavaid kasutajatunnuseid, krediitkaardi numbreid, salasõnu jms Standardikeskus ei näe ega töötle.

Kui tellid standardeid paberkandjal ja soovid nende kättetoimetamist, edastame sinu tarnega seotud andmed asjaomasele posti- või kulleriteenuse osutajale.

Kui oled esitanud kommentaare standardikavanditele standardite kommenteerimisportaali vahendusel, edastame sinu kommentaarid koos sinu andmetega teistele isikutele kehtivate standardimisreeglite kohaselt. See võib sisalda ka sinu andmete esitamist väljaspool Eestit asuvatele Euroopa ja rahvusvahelistele standardimisorganisatsioonidele.

Meie IT-süsteemides sulle osutatud teenustega seoses tekkinud vigade analüüsimiseks ja kõrvaldamiseks võime esitada sinu andmed meie süsteemidele kasutus- või arendustuge pakkuvatele partneritele (IT-hooldus ja -arenduspartnerid, raamatupidamistarkvara hooldaja jms).

Evs.ee veebilehe kasutusinfot edastame ka otsimootoritele ja veebianalüütika teenuse osutajatele (nt Google Analytics).

Lisaks eespool toodule võime edastada sinu andmeid järgmisele isikutele:

 •          meie professionaalsetele nõustajatele, nagu audiitorid või konsultandid;
 •          andmesubjekti lepingulisele (volitatud isikud) või seaduslikule esindajale (eestkostjad);
 •          andmesubjekti sooviavalduse alusel teisele vastutavale töötlejale (nt andmete ülekandmise õiguse rakendamisel);
 •          võlgade sissenõudjatele (inkassod) ja nõudeõiguse loovutamise korral uutele võlausaldajatele;
 •          arvekeskustele (arvete koostamine ja väljastamine, e-arvete töötlus);
 •          seaduste kohaselt riiklikele registritele;
 •          riigiasutustele kohtumenetluse, kriminaalmenetluse korraldamiseks, riikliku järelevalve tegemiseks ja teistel õigusaktidest tulenevatel juhtudel neis sätestatud alustel ja korras.

Kui kaua me sinu andmeid säilitame

Säilitame sinu andmeid, nii kaua kui see on vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks.

Andmete säilitamise tähtajad või tähtaegade määramise kriteeriumid on toodud alljärgnevas tabelis.

Andmed Säilitusaeg
Sinu poolt evs.ee kontole sisestatud ja süsteemi salvestatud andmed (sh süsteemi kasutusinfo) Konto süsteemist kustutamiseni
Info ostetud standardite, litsentside ja kasutusõiguste kohta Kuni 7 aastat pärast litsentsilepingu või kasutusõiguse lõppemist.
Raamatupidamisandmed Raamatupidamise seaduse kohaselt (reeglina 7 aastat)
Andmed seoses kommenteerimisportaali kaudu standardite kohta esitatud kommentaaridega Säilitame süsteemis kuni kommentaaride käsitlemise lõppemiseni standardimisprotseduuride kohaselt, hiljem standardimises osalemise reeglite kohaselt. Standardimise läbipaistvuse huvides võime säilitada kommentaaride juures sinu nime igavesti.
Sinuga peetud kirjavahetusega seotud andmed Kuni 7 aastat
Nõusoleku alusel töödeldavad andmed Nõusoleku tagasivõtmiseni

Võime töödelda sinu andmeid ka ülaltoodud aegadest mõnevõrra kauem – eelkõige andmete kustutamise või anonüümseks muutmise lõpuleviimiseni kuluva aja võrra.

Kui Standardikeskus soovib säilitada sinu andmeid kauem, kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, muudab Standardikeskus isikuandmed ananüümseks selliselt, et andmesubjekt ei ole enam tuvastatav.

Kuidas me tagame sinu andmete turvalist töötlemist?

Kasutame andmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmed. Need meetmed hõlmavad töötajate juhendamist ja informatsiooni, IT-infrastruktuuri, ettevõttesiseste ja avalike võrkude ning ka kontorihoonete ja tehniliste seadmete kaitset.

Meie töötajatele kehtivad andmete konfidentsiaalsuse ja kaitse alased nõuded, neile korraldatakse isikuandmete kaitse alaseid koolitusi ning töötajad vastutavad nende kohustuste täitmise eest.

Meie koostööpartnerid on kohustatud oma töötajate suhtes tagama samade reeglite täitmise nagu meie ise ning töötajad vastutavad isikuandmete kasutamise nõuete täitmise eest.

Millised on sinu õigused isikuandmetega seoses?

Õigus tutvuda oma andmetega

Sul on õigus igal ajal küsida meilt, milliseid andmeid me sinu kohta töötleme ja tutvuda enda isikuandmetega, mis on Ühingu kasutuses. Samuti on sul õigus saada teavet selle kohta, millised on andmete töötlemise eesmärgid ja säilitustähtajad ning kas ja kellele me sinu andmeid edastame. Evs.ee veebilehe kaudu kogutud andmetega tutvumine on väga suures ulatuses võimalik, logides sisse oma kontole ja vaadates „Minu konto“ rubriigist, millised andmed on sinu kohta säilitatud. Kui soovid täielikku ülevaadet enda kohta kogutud andmetest, esita selleks allkirjastatud avaldus aadressil info@evs.ee või meie klienditeeninduses. Meil on õigus sellistele päringutele vastata 30 päeva jooksul.

Õigus isikuandmeid parandada

Kui oled oma andmetega tutvudes avastanud ebaõigeid andmeid või on sinu isikuandmed muutunud, saad neid evs.ee süsteemis alati muuta ise oma kontole sisse logides ja tehes seal vastavad muudatused. Samuti saad muutmissoovist anda meile teada e-kirjaga aadressil info@evs.ee või meie klienditeeninduses kohapeal. Parandame sinu andmed esimesel võimalusel.

Õigus olla unustatud

Teatud juhtudel on sul õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist. Seda eelkõige nõusoleku ja õigustatud huvi alusel toimuva andmetöötluse korral. Siia alla kuuluvad näiteks teenuste tarbimisega seotud andmed, eri teadaannete edastamisega seotud andmed jms. Kui me kasutame sinu isikuandmeid eesmärkidel, millega seoses ei ole andmete kustutamine kas lepingust või seadusest tulenevalt enne tähtaja lõppu lubatud, ei ole nende kustutamise nõudmine võimalik. Teavituskirjadest või tellitud infoteenustest loobumiseks saad vastavad nõusolekud igal ajal tagasi võtta, logide sisse oma kontole ja tühistades asjaomased valikud. Samuti võid sellest soovist teada anda või nõuda isikuandmete kustutamist suuremas ulatuses, esitades meile allkirjastatud taotluse aadressil info@evs.ee.

Õigus esitada vastuväiteid

Sul on õigus esitada igal ajal vastuväiteid sind puudutava isikuandmete töötlemise toimingu suhtes, mida teeme õigustatud huvi alusel – st ilma sinu otsese nõusolekuta. Mainitud õigust ei saa kasutada olukorras, kus meil on vajalik koostada, esitada või kaitsta õigusnõuet. Kui sul on andmete töötlemise kohta vastuväiteid, anna sellest teada aadressil info@evs.ee.

Õigus sind puudutavat andmetöötlust piirata

Sul on teatud juhtudel võimalus isikuandmete töötlemist piirata, andes sellest meile selgesõnaliselt teada. Sellist õigust saab kasutada vaid järgmistel juhtudel:

isikuandmete õigsuse kontrollimiseks, kui oled nende õigsuse vaidlustanud;

kui sinu andmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid sa ei soovi nende kustutamist;

meil ei ole enam vaja sinu andmeid töötlemiseks, kuid sina vajad neid õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;

oled esitanud vastuväite meile sinu andmete töötlemiseks meie õigustatud huvi alusel ning soovid otsuse tegemiseni vaidlusaluse andmetöötluse piirata.

Kui soovid seda õigust kasutada, saada meile vastav teade koos põhjendustega aadressil info@evs.ee.

Õigus andmete ülekandmisele

Sul on õigus saada meilt masinloetaval kujul oma isikuandmed või lasta need teisele teenuseosutajale otse edastada. Juhime seejuures tähelepanu sellele, et Standardikeskus ei saa tagada, et teised teenuseosutajad on võimelised meie poolt esitatud kujul isikuandmed vastu võtma.

Erinevalt õigusest oma andmetega tutvuda on sul õigus saada isikuandmeid masinloetaval kujul üksnes nende andmete korral, mis on meil struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul ning mida Standardikeskus kasutab lepingu täitmiseks või nõusoleku alusel automatiseeritult, seda ulatuses, mis ei piira kolmandate isikute privaatsust.

Kui soovid meilt oma isikuandmeid masinloetaval kujul, esita selleks allkirjastatud taotlus aadressil info@evs.ee või meie klienditeeninduses. Edastame sulle andmed esimesel võimalusel.

Õigus pöörduda Ühingu või järelevalveasutuse ja kohtu poole

Kui soovid lisateavet oma isikuandmete kasutamise küsimuses või abi oma õiguste realiseerimisel või kahtlustad, et Ühing on käitunud sinu isikuandmetega hooletult, on sul alati võimalus pöörduda meie klienditeeninduse poole numbril 605 5050 või saata e-kiri aadressil info@evs.ee.

Samuti on sul alati õigus pöörduda oma privaatsusega seotud õiguste ja andmete kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.

Muud tingimused

Standardikeskusel on õigus neid kliendiandmete põhimõtteid igal ajal ajakohastada, täpsustada ja täiendada, lähtudes õigusaktide, standardimisreeglite või meie teenuste muudatustest.

 

MTÜ Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse isikuandmete töötlemise põhimõtted standardimises osalejatele (komiteede liikmetele)

 

Isikuandmete vastutav töötleja

Isikuandmete vastutav töötleja on MTÜ Eesti Standardikeskus (Akadeemia tee 21/6, Tallinn, reg-kood 80120020), edaspidi Ühing.

Mis on isikuandmed

Isikuandmed (edaspidi ka andmed) on sinu kui tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed.

Kuidas me sinu andmeid saame

Saame sinu kohta andmeid peamiselt sinult endalt, kui edastad neid meile seoes sinu liikmelisusega tehnilises komitees.

Mis alustel ja milliseid andmeid me kogume ja töötleme:

MTÜ Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus kogub isikuandmeid selgelt kindlaksmääratud ja õiguspärastel eesmärkidel ning ei töötle neid hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus. Õigusaktide kohaselt kogume ja töötleme isikuandmeid kas lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks, nõusoleku alusel, õigustatud huvi alusel või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

Kui osaled standardimises (nt tehnilise või projektkomitee liikmena), töötleme sinu nõusoleku alusel isiklikke andmeid (nt nimi, isikukood), kontaktandmeid (nt e-posti aadress, aadress, telefon), andmeid sinu töökoha kohta sinuga kontakteerumiseks, sulle standardimises osalejatele mõeldud teenuste osutamiseks ja võimaluste pakkumiseks ning dokumentidele ligipääsu tagamiseks. Samuti töötleme samu andmeid standardimise korraldamiseks, standardimisprotseduuride täitmiseks ja standardimise läbipaistvuse tagamiseks kehtestatud standardimisreeglite kohaselt.

Kui oled seoses standardimistöödega sõlminud meiega töövõtjana töövõtulepinguid või autorilepinguid, töötleme lepingust tulenevalt sinu isiklikke andmeid (nt nimi, isikukood, dokumendi number), kontaktandmeid (nt aadressid, kontakttelefonid,
e-posti aadress), lepingu objekti käsitlevaid ja arveldusandmeid (nt arvelduarve number, arvete aadressid) või andmeid sulle makstud tasude kohta (nt töövõtulepingute alusel makstud tasud).

Seoses sooviga tagada meie teenuste toimimine ja analüüsida või kõrvaldada tekkinud rikkeid või tõrkeid või lahendada tekkinud turvaintsidente ning kaebuste ja vaidluste lahendamisega võime olenevalt olukorrast töödelda kõiki sinu andmeid.

Võime töödelda sinu andmeid ka selleks, et vastata standardimisega seotud päringutele.

Kellele me sinu andmeid edastame

Kui osaled standardite koostamises, võime edastada sinu nõusolekul sinu isikuandmeid teistele Euroopa või rahvusvahelistele standardimisorganisatsioonidele või standardimisega seotud isikutele või nende koostööpartneritele kehtivate standardimisreeglite kohaselt.

Meie IT-süsteemides sulle osutatud teenustega seoses tekkinud vigade analüüsimiseks ja kõrvaldamiseks võime esitada sinu andmed meie süsteemidele kasutus- või arendustuge pakkuvatele partneritele (IT-hooldus ja -arenduspartnerid, raamatupidamistarkvara hooldaja jms).

Lisaks eespool toodule võime edastada sinu andmeid järgmisele isikutele:

 •          meie professionaalsetele nõustajatele, nagu audiitorid või konsultandid;
 •          andmesubjekti lepingulisele (volitatud isikud) või seaduslikule esindajale (eestkostjad);
 •          andmesubjekti sooviavalduse alusel teisele vastutavale töötlejale (nt andmete ülekandmise õiguse rakendamisel);
 •          võlgade sissenõudjatele (inkassod) ja nõudeõiguse loovutamise korral uutele võlausaldajatele;
 •          arvekeskustele (arvete koostamine ja väljastamine, e-arvete töötlus);
 •          seaduste kohaselt riiklikele registritele;
 •          riigiasutustele kohtumenetluse, kriminaalmenetluse korraldamiseks, riikliku järelevalve tegemiseks ja teistel õigusaktidest tulenevatel juhtudel neis sätestatud alustel ja korras.

Kui kaua me sinu andmeid säilitame

Andmed Säilitusaeg
Standardimises osalemisega (sh standardimisega seotud kirjavahetusega) seotud andmed Standardimisreeglite kohaselt. Standardimisprotsessi läbipaistvuse tagamiseks võime säilitada sinu nime igavesti
Sinuga peetud kirjavahetusega seotud andmed Kuni 7 aastat
Nõusoleku alusel töödeldavad andmed Nõusoleku tagasivõtmiseni
Töövõtu- ja autorilepingutega seotud andmed 7 aastat pärast lepingu lõppemist. NB! autoriõiguste tähtaeg on 70 aastat pärast autori surma
Raamatupidamisandmed Raamatupidamise seaduse kohaselt (reeglina 7 aastat)

Võime töödelda sinu andmeid ka ülaltoodud aegadest mõnevõrra kauem – eelkõige andmete kustutamise või anonüümseks muutmise lõpule viimiseni kuluva aja võrra.

Kui Standardikeskus soovib säilitada sinu andmeid kauem, kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, muudab Standardikeskus isikuandmed ananüümseks selliselt, et andmesubjekt ei ole enam tuvastatav.

Kuidas me tagame sinu andmete turvalist töötlemist?

Kasutame andmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmed. Need meetmed hõlmavad töötajate juhendamist ja informatsiooni, IT-infrastruktuuri, ettevõttesiseste ja avalike võrkude ning ka kontorihoonete ja tehniliste seadmete kaitset.

Meie töötajatele kehtivad andmete konfidentsiaalsuse ja kaitse alased nõuded, neile korraldatakse isikuandmete kaitse alaseid koolitusi ning töötajad vastutavad nende kohustuste täitmise eest.

Meie koostööpartnerid on kohustatud oma töötajate suhtes tagama samade reeglite täitmise nagu meie ise ning töötajad vastutavad isikuandmete kasutamise nõuete täitmise eest.

Millised on sinu õigused isikuandmetega seoses?

Õigus tutvuda oma andmetega

Sul on õigus igal ajal küsida meilt, milliseid andmeid me sinu kohta töötleme ja tutvuda enda isikuandmetega, mis on Ühingu kasutuses. Samuti on sul õigus saada teavet selle kohta, millised on andmete töötlemise eesmärgid ja säilitustähtajad ning kas ja kellele me sinu andmeid edastame. Evs.ee veebilehe kaudu kogutud andmetega tutvumine on väga suures ulatuses võimalik, logides sisse oma kontole ja vaadates „Minu konto“ rubriigist, millised andmed on sinu kohta säilitatud. Kui soovid täielikku ülevaadet enda kohta kogutud andmetest, esita selleks allkirjastatud avaldus aadressil info@evs.ee või meie klienditeeninduses. Meil on õigus sellistele päringutele vastata 30 päeva jooksul.

Õigus isikuandmeid parandada

Kui oled oma andmetega tutvudes avastanud ebaõigeid andmeid või on sinu isikuandmed muutunud, saad neid evs.ee süsteemis alati muuta ise oma kontole sisse logides ja tehes seal vastavad muudatused. Samuti saad muutmissoovist anda meile teada e-kirjaga aadressil info@evs.ee või meie klienditeeninduses kohapeal. Parandame sinu andmed esimesel võimalusel.

Õigus olla unustatud

Teatud juhtudel on sul õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist. Seda eelkõige nõusoleku ja õigustatud huvi alusel toimuva andmetöötluse korral. Siia alla kuuluvad näiteks teenuste tarbimisega seotud andmed, eri teadaannete edastamisega seotud andmed jms. Kui me kasutame sinu isikuandmeid eesmärkidel, millega seoses ei ole andmete kustutamine kas lepingust või seadusest tulenevalt enne tähtaja lõppu lubatud, ei ole nende kustutamise nõudmine võimalik. Teavituskirjadest või tellitud infoteenustest loobumiseks saad vastavad nõusolekud igal ajal tagasi võtta, logide sisse oma kontole ja tühistades asjaomased valikud. Samuti võid sellest soovist teada anda või nõuda isikuandmete kustutamist suuremas ulatuses, esitades meile allkirjastatud taotluse aadressil info@evs.ee.

Õigus esitada vastuväiteid

Sul on õigus esitada igal ajal vastuväiteid sind puudutava isikuandmete töötlemise toimingu suhtes, mida teeme õigustatud huvi alusel – st ilma sinu otsese nõusolekuta. Mainitud õigust ei saa kasutada olukorras, kus meil on vajalik koostada, esitada või kaitsta õigusnõuet. Kui sul on andmete töötlemise kohta vastuväiteid, anna sellest teada aadressil info@evs.ee.

Õigus sind puudutavat andmetöötlust piirata

Sul on teatud juhtudel võimalus isikuandmete töötlemist piirata, andes sellest meile selgesõnaliselt teada. Sellist õigust saab kasutada vaid järgmistel juhtudel:

isikuandmete õigsuse kontrollimiseks, kui oled nende õigsuse vaidlustanud;

kui sinu andmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid sa ei soovi nende kustutamist;

meil ei ole enam vaja sinu andmeid töötlemiseks, kuid sina vajad neid õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;

oled esitanud vastuväite meile sinu andmete töötlemiseks meie õigustatud huvi alusel ning soovid otsuse tegemiseni vaidlusaluse andmetöötluse piirata.

Kui soovid seda õigust kasutada, saada meile vastav teade koos põhjendustega aadressil info@evs.ee.

Õigus andmete ülekandmisele

Sul on õigus saada meilt masinloetaval kujul oma isikuandmed või lasta need teisele teenuseosutajale otse edastada. Juhime seejuures tähelepanu sellele, et Standardikeskus ei saa tagada, et teised teenuseosutajad on võimelised meie poolt esitatud kujul isikuandmed vastu võtma.

Erinevalt õigusest oma andmetega tutvuda on sul õigus saada isikuandmeid masinloetaval kujul üksnes nende andmete korral, mis on meil struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul ning mida Standardikeskus kasutab lepingu täitmiseks või nõusoleku alusel automatiseeritult, seda ulatuses, mis ei piira kolmandate isikute privaatsust.

Kui soovid meilt oma isikuandmeid masinloetaval kujul, esita selleks allkirjastatud taotlus aadressil info@evs.ee või meie klienditeeninduses. Edastame sulle andmed esimesel võimalusel.

Õigus pöörduda Ühingu või järelevalveasutuse ja kohtu poole

Kui soovid lisateavet oma isikuandmete kasutamise küsimuses või abi oma õiguste realiseerimisel või kahtlustad, et Ühing on käitunud sinu isikuandmetega hooletult, on sul alati võimalus pöörduda meie klienditeeninduse poole numbril 605 5050 või saata e-kiri aadressil info@evs.ee.

Samuti on sul alati õigus pöörduda oma privaatsusega seotud õiguste ja andmete kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.

Muud tingimused

Ühingul on õigus neid kliendiandmete põhimõtteid igal ajal ajakohastada, täpsustada ja täiendada, lähtudes õigusaktide, standardimisreeglite või meie teenuste muudatustest.