Skip to main content

Privaatsusteadanne

MTÜ Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse isikuandmete töötlemise põhimõtted
Üldist

Allolevad põhimõtted annavad ülevaate ja kirjeldavad isikuandmete töötlemist Mittetulundusühingus Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus.
Põhimõtted ei käsitle isikuandmete töötlemist, mis tuleneb töösuhtest.

Isikuandmete vastutav töötleja

Isikuandmete vastutav töötleja on Mittetulundusühing Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus (Akadeemia tee 21/6, Tallinn, reg-kood 80120020), edaspidi Ühing.

Mis on isikuandmed?

Isikuandmed (edaspidi ka andmed) on Teie  kui tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed.

Isikuandmed ei hõlma teavet, mille põhjal ühtki konkreetset füüsilist isikut ei saa mõistlikult tuvastada, st anonüümset teavet või isikuandmeid, mis on anonüümseks muudetud sellisel viisil, et isik ei ole või ei ole enam tuvastatav (identifitseerimata või anonüümseks muudetud teave). Sellise teabe suhtes töötlemise põhimõtted ei kehti.
Samuti ei kehti need põhimõtted juriidilise isiku (ettevõtte, ühingu, organisatsiooni) andmete töötlemise kohta.

Kuidas me Teie andmeid saame? 

Saame Teie kohta andmeid peamiselt Teilt endalt, näiteks kui:

 • esitate meile päringud ja teabenõudeid või kirjutate muul põhjusel;
 • osalete standardimises;
 • olete akrediteeritud või akrediteerimist taotleva asutuse esindaja, samuti kui olete erialaselt pädeva mõõtja esindaja;
 • olete meiega kas kliendi või töövõtjana lepingulistes suhetes;
 • külastate meie www.evs.eewww.eak.ee🡭 veebilehti või standardite kommenteerimisportaali aadressil https://komport.evs.ee
 • kandideerite meile tööle;
 • kasutate meie teisi teenuseid.

Teatud andmeid saame ka teistelt teenuseosutajatelt. Eelkõige on sellised andmed näiteks mobiil-ID, smart-ID või ID-kaardiga sisselogimisel või elektrooniliste maksekanalite kasutamisel meile vastavate teenuste osutajate poolt edastatavad andmed. Samuti võime saada Teie kohta andmeid ka meie klientidelt, näiteks kui Teie tööandja on meie klient. Isikuandmed võivad sisalduda ka teiste isikute poolt meile edastavates kirjades, dokumentides või muus teabes.

Võime vajaduse korral saada Teie kohta andmeid ka avalikest registritest ja andmebaasidest (näiteks äriregister, E-Krediidiinfo jms).

Mis alustel ja milliseid andmeid me kogume ja töötleme?

Kogume ja töötleme isikuandmeid selgelt kindlaksmääratud ja õiguspärastel eesmärkidel ning ei töötle neid hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.

Õigusaktide kohaselt kogume ja töötleme isikuandmeid kas lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks, nõusoleku alusel, õigustatud huvi alusel või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

Kasutame kogutud isikuandmeid üksnes oma tegevuste elluviimiseks ning teenuste pakkumiseks. Ühelgi juhul ei müü me Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele ega ei edasta neid eesmärkidel, mis ei ühti andmete kogumise algse eesmärgiga.

Kellele me Teie andmeid edastame?

Kui tasute meile elektrooniliste maksevahendite kaudu (pangalink, krediitkaart, Paypal) või kui arveldame Teiega, edastame Teie (nimi, panga või maksevahendi andmed) andmed makseviisi kohaselt vastavale makseteenuse osutajale (Swedbank, SEB, LHV, Luminor, PayPal). Juhime tähelepanu sellele, et makse sooritamised toimuvad kõigil nimetatud juhtudel maksevahendajate keskkondades ning pankade kasutajatunnuseid, krediitkaardi täispikki numbreid, keskkondade salasõnad jms Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus ei näe ega töötle.

Kui tellite standardeid paberkandjal ja soovid nende kättetoimetamist, või soovite paberkandjal akrediteerimisega seotud dokumente, edastame Teie tarnega seotud andmed asjaomasele postiteenuse osutajale.

Meie IT-süsteemides Teile osutatud teenustega seoses tekkinud vigade analüüsimiseks ja kõrvaldamiseks võime esitada Teie andmed meie süsteemidele kasutus- või arendustuge pakkuvatele partneritele (IT-hooldus ja -arenduspartnerid, raamatupidamistarkvara ja dokumendihaldussüsteemi hooldaja jms).

Spetsiifiliste kasutusviisidega seotud andmete edastamise kohta on toodud täiendav info ka järgnevates peatükkides.

Lisaks eespool toodule võime edastada Teie andmeid järgmisele isikutele:

 • meie professionaalsetele nõustajatele, nagu audiitorid, akrediteerimise assessorid või konsultandid;
 • andmesubjekti seaduslikule esindajale (eestkostjad);
 • andmesubjekti sooviavalduse alusel teisele vastutavale töötlejale (nt andmete ülekandmise õiguse rakendamisel);
 • võlgade sissenõudjatele (inkassod) ja nõudeõiguse loovutamise korral uutele võlausaldajatele;
 • arvekeskustele (arvete koostamine ja väljastamine, e-arvete töötlus);
 • seaduste kohaselt riiklikele registritele;
 • riigiasutustele kohtumenetluse, kriminaalmenetluse korraldamiseks, riikliku järelevalve tegemiseks ja teistel õigusaktidest tulenevatel juhtudel neis sätestatud alustel ja korras.
Kui kaua me Teie andmeid säilitame? 

Säilitame Teie andmeid, nii kaua kui see on vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks.

Andmete säilitamise tähtaeg sõltub andmete tüübist ja võib kohati olla üsna pikk. Teatud standardimises osalemisega või akrediteerimisega seotud andmeid võime säilitada igavesti või edastada igavesti säilitamiseks Rahvusarhiivile.

Detailsem info andmete säilitustähtaegade kohta on toodud allpool kasutusviiside info juures.

Võime töödelda Teie andmeid ka väljatoodud tähtaegadest mõnevõrra kauem – eelkõige andmete kustutamise või anonüümseks muutmise lõpuleviimiseni kuluva aja võrra.

Kui Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus soovib säilitada Teie andmeid kauem, kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, muudab Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus isikuandmed anonüümseks selliselt, et andmesubjekt ei ole enam tuvastatav.

Isikuandmete töötlemine Ühingu veebilehtedel
Isikuandmete töötlemine www.evs.ee, komport.evs.ee ja kampaania.evs.ee veebilehtedel

Selles peatükis toodud info täpsustab isikuandmete töötlemise toiminguid www.evs.ee, kampaania.evs.ee ja https://komport.evs.ee veebilehtedel

Küpsiste kasutamine veebilehtedel: 

Infot www.evs.ee veebilehel kasutatavate küpsiste kohta saab avades küpsiste sätted  veebilehe alt vasakult nurgast. Muuhulgas kuvatakse küpsiste sätete juures detailne info lehel kasutatavate küpsiste, nende kategooriate  ja kasutamise eesmägi ning säilitamise kohta. Samuti saab sätete juures muuta oma nõusolekut küpsiste kasutamiseks või loobuda sellest.

Standardite kommenteerimisportaal https://komport.evs.ee kasutab ainult järgmisi portaali tööks vajalikke küpsiseid:

 
  Küpsis                                                                                                                         
 
  Eesmärk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  Säilitamise tähtaeg
  Asp.Net_SessionId   Kasutaja sessiooni identifitseerimine serveris
  Sessioon
 .Nop.Authentication   Sisse loginud kasutaja tuvastamine    Sessioon või „jäta mind meelde“      valiku korral 14 päeva
  lang   Kasutaja keelevaliku meelespidamine   Sessioon

https://kampaania.evs.ee🡭 kasutab ainult järgmisi portaali tööks vajalikke küpsiseid:

  Küpsis

  Eesmärk

  Säilitamise tähtaeg

  Wordpress_sec *

  Autentimisinfo säilitamine. Kasutatakse ainult administraatoriõigustega kasutajate korral

  Sessioon

  wordpress_logged_in_[hash]:

  Sisse loginud kasutaja tuvastamine

  Sessioon

  wp-settings-{time}-[UID]

  Veebilehe vaadete konfiguratsiooni seadistamiseks

  1. aasta

  wordpress_test_cookie

  Portaali küpsiste testimiseks mõeldud küpsis. Ei sisalda personaalset infot

  Sessioon

Milliseid isikuandmeid ja mis eesmärgil me veebilehe külastamise käigus kogume

Veebilehe kasutamise käigus kogume erinevat infot, mis on vajalik veebilehega seotud teenuste pakkumiseks, veebilehe töö tagamiseks ja veebilehega seotud intsidentide lahendamiseks.

Kui kasutate veebilehte kasutajakontot omamata või kasutajakontole sisse logimata, säilitame info IP aadressi ja tehnilist infot külastamiseks kasututud seadmete kohta.

Kui omate www.evs.ee veebilehel kasutajakontot, töötleme isikuandmeid kontoga seotud teenuste pakkumiseks (sh erinevate lepinguliste kohustutse täitmiseks). Konto kasutamisega seoses säilitame ja töötleme lisaks eelpoolnimetatule Teie kohta infot, mida olete ise kasutajakontole sisestanud (konto andmed nagu nimi, e-maili aadress, salasõna, arveldamise- ja kättetoimetamise aadressid), samuti säilitame konto kasutamise IP aadresse. Kui olete ostnud meilt teenuseid, säilitame teenusega seotud andmeid, sh andmeid teenuse eest tasumiseks kasutatud maksevahendite kohta (NB me ei säilita krediitkaardi täispikki numbreid).

Kui olete andnud www.evs.ee veebilehel nõusoleku saada meilt infokirju, töötleme isikuandmeid (nt nimi) ja kontaktandmeid (nt e-posti aadress) otseturunduse ja infokirjadega saatmise eesmärgil. www.evs.ee infokirjade saatmiseks antud nõusoleku saate igal ajal tagasi võtta veebilehel oma konto juures vastava valiku tagasivõtmisega.

Võime saata konto või teenustega seoses Teile olulisi teadaandeid ka meie õigustatud huvist tulenevalt.

Veebilehe kasutamise käigus kogutud kasutajakontoga seotud infot säilitame kuni kasutajakonto kustutamiseni. Kustutamiseks saab sooviavalduse esitada veebilehelt oma konto kaudu või esitades meile vastavasisulise allkirjastatud taotluse. Juhime tähelepanu, et konto kustutamise korral ei ole meil enam võimalik tagada, et konto kaudu soetatud standardid ja teenused oleks edaspidi kättesaadavad.

Kellele ja mis eesmärkidel me Teie andmeid veebilehe külastamise käigus edastame

Kasutame www.evs.ee teatud alamlehtedel (registreerumine, anonüümse sirvimisteenuse tellimuse esitamine, teabenõude ja pärigu esitamise vormid) veebilehe turvalisuse tagamise eesmärgil Google ReCAPTCHA teenust, mis aitab teha vahet veebilehe inimestest kasutajatel ja veebirobotitel. Selleks edastame ReCAPTCHA elementi sisaldavate veebilehtede sirvimise ajal Google-ile infot veebilehel tehtavate valikute ja liigutuste kohta. Google ReCAPTCHA kohta on lisainfo leitav siit: reCAPTCHA (google.com)🡭

Tellimuste esitamise käigus õigeks maksuarvestuseks vajalikuks kasutaja asupaiga määramiseks edastame Teie IP aadressi geolokatsiooniteenust pakkuvale MaxMind, Inc.

Veebilehel olevate küpsiste ja küpsistega seotud nõusolekute haldamiseks kasutame Usercentrics A/S (Cookiebot) teenuseid.

kampaania.evs.ee veebilehega seoses säilitame külastamise korral IP aadressi ja tehnilist infot külastamiseks kasutatud seadmete kohta. kampaania.evs.ee veebileht asub Zone Media OÜ serveris, millest tulenevalt edastame veebilehe kasutamisega seotud ülalnimetatud info Zone Media OÜ-le.

komport.evs.ee ei edasta Teie andmed ühelegi välisele osapoolele.

Isikuandmete töötlemine www.eak.ee veebilehel 

www.eak.ee🡭 veebilehe kasutamise käigus kogume infot, mis on vajalik veebilehega seotud teenuste pakkumiseks, veebilehe töö tagamiseks ja veebilehega seotud intsidentide lahendamiseks. Eelkõige on selliseks infoks IP aadress, veebilehe külastamise aeg ja tehniline info veebilehe külastamiseks kasututud seadmete kohta.

www.eak.ee🡭 veebileht ei kasuta küpsiseid.

EAK veebileht asub Zone Media OÜ serveris, millest tulenevalt edastame veebilehe kasutamisega seotud ülalnimetatud info Zone Media OÜ-le.

Kolmandate osapoolte veebilehed ja sotsiaalmeedia kanalid

www.evs.ee, komport.evs.ee ja www.eak.ee veebilehed sisaldavaid viiteid välistele veebilehtedele. Juhime tähelepanu, et kui Te klikite lingil, mis viib välisele veebilehele, satute Te veebilehele, mida meie ei kontrolli ning millele ei laiene meie isikuandmete töötlemise põhimõtted. Need veebilehed võivad koguda iseseisvalt infot Teie kohta (sh isikuandmeid). Sellisel juhul soovitame Teil tutvuda konkreetse veebilehe privaatsuspoliitikaga ning teha oma valikud nimetatud veebilehtedel.

Meie sotsiaalmeedia kanalites (Facebook, LinkedIn, YouTube) töödeldakse Teie isikuandmeid vastavate platvormide pakkujate poolt asjaomase platvormi privaatsustingimuste kohaselt.

Isikuandmete töötlemine seoses standardimises osalemisega

Standardimist korraldame tegutsedes Eesti standardiorganisatsoonina toote nõuetele vastavuse seaduse alusel. Selle käigus töötleme isikuandmeid nimetatud avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks. 

Kui osalete standardimises eksperdi või standardimise komitee liikmena, säilitame Teie andmeid nagu nimi ja kontaktandmed.

Konkreetse standardi koostamisega seotud andmeid võime säilitada teatud juhtudel kuni 25 aastat alates standardi kehtetuks tunnistamisest, teatud standardimise komiteede dokumente, nagu komiteede liikmelisusega seotud dokumendid ja komiteede koosoleku protokollid, säilitame arhiiviseaduse kohaselt alatiselt.

Kui esitate meile standardite kommenteerimisportaali vahendusel standardikavandite kohta kommentaare, töötleme Teie isiklikke andmeid (nt nimi, kasutajanimi) ja kontaktandmeid (nt e-posti aadress) kommentaaride autori tuvastamiseks ja vajadusel autoriga ühenduse võtmiseks.

Kui olete esitanud kommentaare Euroopa või rahvusvahelise standardi kohta, võime edastada Teie kommentaarid koos Teie andmetega teistele isikutele (eelkõige standardi koostajad) kehtivate standardimisreeglite kohaselt. See võib sisalda ka Teie andmete esitamist väljaspool Eestit asuvatele Euroopa standardiorganisatsioonidele CEN ja Cenelec ja Šveitsis registreeritud rahvusvahelistele standardimisorganisatsioonidele ISO ja IEC. Kui osalete eksperdina Euroopa või rahvusvahelises standardimises, edastame Teie andmed (nimi, kontaktandmed) asjaomastele Euroopa või rahvusvahelistele standardimisorganisatsioonidele.

Kui olete osalenud standardimises standardi koostaja või tõlgina, töötleme Teie andmeid nagu nimi ja kontaktandmed lisaks autoriõiguse seaduse alusel. Autoriõigustega seoses säilitame andmeid kogu autoriõiguste kehtivuse aja ning teatud juhtudel kuni 7 aastat pärast autoriõiguste lõppemist.

Isikuandmete töötlemine seoses standardite ja standarditega seotud teenuste ostmisega

Seoses standardite ja standarditega seotud lugemisteenuste müügiga töötleme Teie isiklikke andmeid (nt nimi, isikukood, dokumendi number), kontaktandmeid (nt aadressid, kontakttelefonid, e-posti aadress), andmeid Teie töökoha kohta, teenuse andmeid (ostetud standardid ja teenused, tellitud infokirjad jm) ning arveldusandmeid (nt arvelduarve number, arvete aadressid). Nimetatud andmeid töötleme sõlmitud lepingu täitmiseks. Säilitame nimetatud andmeid reeglina 7 aastat pärast lepingu lõppemist või kuni standardi kasutusõiguse lõppemiseni.

Teenusetega seotud andmeid www.evs.ee kasutajakontol säilitame konto kustutamiseni.

Võime töödelda Teie andmeid ka selleks, et vastata Teie päringutele, mis on seotud meie teenustega.

Isikuandmete töötlemine akrediteerimise ja pädevuse tõendamise eesmärgil

Kui olete seotud akrediteeritud või pädeva asutusega, töötleme Teie isikuandmeid akrediteerimis- või pädevuse tõendamise teenuse pakkumisel toote nõutele vastavuse seadusest tuleneva avaliku ülesandme täitimseks ja sõlmitud akrediteerimis- või pädevuse hindamise lepingu täitmiseks.

Eelkõige on sellisteks andmeteks akrediteerimis- või pädevuse tõendamise taotluses sisalduvad andmed (nimi, kontaktandmed), andmed, mis sisalduvad akrediteerimise või pädevuse hindamise käigus meile esitatud või hindamise käigus koostatavates dokumentides (nimed, kontaktandmed, andmed töö kohta jms)

Akrediteerimisprotsessi käigus kogutud isikuandmeid säilitame 15 aastat, pädevuse tõendamise käigus kogutud andmeid 6 aastat.

Kui tegutsete Eesti Akrediteerimiskeskuse eriala assessorina või eksperdina töötleme Teie nime, kontaktandmeid ja infot kompetentside ja pädevuse kohta. Vastavaid andmeid säilitame reeglina 15 aastat viimasest assessorina tegutsemisest arvates.

Kui olete akrediteerimisnõukoja liige või osalete akrediteerimise tehnilise komitee töös, säilitame Teie nime ja kontaktandmeid seoses akrediteerimisnõukoja või tehnilise komitee töö korraldamisega. Teatud akrediteerimisnõukoja või tehnilise komitee dokumente, nagu koosolekute protokollid, säilitame alatiselt.

Isikuandmete töötlemine seoses koolituste pakkumisega

Seoses koolituste pakkumise, koolitustele registreerimise ja koolitustel osalemisega töötleme Teie isiklikke andmeid (nt nimi), kontaktandmeid (nt arve aadress, kontakttelefon, e-posti aadress), andmeid Teie töökoha kohta ja arveldusandmeid (nt arveldusarve number, arvete aadressid).

Koolituste ja ürituste tutvustamise eesmärgil kuvame tulevate koolituste infot kampaania.evs.ee veebilehel. Võite sattuda nimetatud veebilehele meie sotsiaalmeedia kanalites toodud linkide kaudu, samuti infokirjade või www.evs.ee veebilehe kaudu. Kampaania veebilehel on võimalik anda meile veebilehe vormi kaudu teada, kui soovite mõnel reklaamitaval koolitusel osaleda. Sellisel juhul säilitame Teie nime ja meiliaadressi lepingu täitmiseks, et võtta koolituse avnemisel Teiega ühendust. Vormi kaudu edastatud andmeid säilitame koolituse või ürituse toimumiseni või kui koolitust või üritust ei toimu, selle fakti selgumiseni.

Isikuandmete töötlemine seoses tööle kandideerimisega

Kui kandideerite meile tööle, säilitame kandidaadi kohta teabe, mille esitasite meile kandideerimisdokumentides. Samuti teabe, mida olete meile esitanud kandideerimisega seotud kirjavahetuses. Samuti võime saada Teie kohta kandideerimisega seotud lisateavet ka teistest avalikest allikatest. Sellisteks andmeteks on näiteks nimi, meiliaadress, telefoninumber, aadress, sugu, sünniaeg, isiklik veebileht, foto, praegune tööandja, hariduskäik, töö kogemus, keeleoskus, IT-oskused, võimalik tööle asumise kuupäev, palgasoov või muu ametipositsioonile kandideerimiseks oluline informatsioon.

Kandideerimisdokumentidega saavad tutvuda üksnes värbamisprotsessis osalevad Ühingu töötajad. Me ei avaldata kandidaatide isikuandmeid kolmandatele isikutele ega edastata neid väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Erandina võime edastada kandidaatide isikuandmed osapooltele, kes viivad värbamisprotsessi osana läbi täiendavaid võimekuse teste või taustakontrolle. Sellisel juhul edastatakse kolmandatele isikutele vaid asjakohane ja vajalik informatsioon kandidaadi kohta (näiteks tema nimi ja kontaktandmed, taustakontrolliks isikukood).

Värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks ning valikprotsessis edukaks osutunud kandidaatidele pakkumiste tegemiseks säilitame kandidaadi kandideerimisega isikuandmeid 1 aasta alates värbamisprotsessi lõpust.

Kandidaadi nõusolekul võime ettepaneku tegemiseks, osaleda tulevikus korraldataval konkursil, säilitada kandidaadi kandideerimisega seotud isikuandmeid ka pikemalt.

Andmete töötlemine seoses raamatupidamise ja maksuarvestusega 

Kui olete ostnud meilt teenused, müünud meile teenuseid, olnud meiega arveldatavates lepingulistes suhetes, töötleme Teie andmeid seose seadustest tuleneva kohustusega pidada raamatupidamis- ja maksuarvestust. Sellega seoses töötleme Teie andmeid nagu nimi, isikukood, kontaktandmeid (nt aadressid, kontakttelefonid, e-posti aadress), teenuse või lepingu andmeid (nt ostetud standardid, teenuste info, makstud tasud jms), arveldusandmeid (nt arveldusarve number, arvete aadressid), kasutaja sihtriigi kindlaksmääramisega seotud andmeid (aadress, IP aadress, maksevahendi andmed jms).

Nimetatud andmeid võime edastada seadusest tulenevatel juhtudel erinevatele riigiasutustele nagu maksuametid, samuti meie audiitoritele ning raamatupidamistarkvara toe pakkujale.

Nimetatud andmeid säilitame reeglina 7 aastat, teatud juhtudel ka kauem.

Isikuandmete töötlemine kui kirjutate meile, esitate teabenõude, selgitustaotluse või kaebuse

Kui kirjutate meile, esitate teabenõude või selgitustaotluse, kasutame Teie isikuandmeid eelkõige Teile vastamiseks. Kui peame Teile vastamiseks kelleltki teiselt järelepärimisi tegema, avaldame Teie isikuandmeid üksnes minimaalselt, hädavajalikus mahus.

Teiega peetud kirjavahetust võime kasutada ka asutuse-siseselt oma töö kvaliteedi hindamiseks.

Kui esitate meile akrediteerimisega seotud kaebuse või apellatsiooni, töötleme Teie isikuandmeid Teile vastamiseks või Teiega ühenduse võtmiseks täiendavate asjaolude väljaselgitamisel. Kaebuse esitaja andmeid hoiame rangelt konfidentsiaalsena. Akrediteerimisega seotud kaebusi ja apellatsioone säilitame 10 aastat.

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame 7 aastat. Selle tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad üldjuhul hävitamisele.

Isikuandmete töötlemine muudel juhtudel:

Võime töödelda isikuandmeid ka muudel eelkirjeldamata juhtudel. Eelkõige järgmistel kasutusviisidel:

Seoses meie toodete ja teenuste arendusega võime õigustatud huvist lähtuvalt töödelda Teie isiklikke andmeid (nt nimi, isikukood), kontaktandmeid (nt aadressid, kontakttelefonid, e-posti aadress) ja kasutatud teenuse andmeid (ostetud standardid, makseviisid jms, valitud teenused ja infokirjad jm) ning teisi teenuse tarbimisega seotud andmeid (meie veebilehe külastusandmed, sh andmed külastamiseks kasutatavate seadmete ja operatsioonisüsteemide kohta). Kasutame veebilehe külastatavuse kohta kogutud anonüümset teavet evs.ee kasutajakogemuse parendamiseks. 

Seoses kliendisuhete ja kaebuste ning vaidluste lahendamisega võime olenevalt olukorrast töödelda kõiki Teie andmeid.

Seoses sooviga tagada meie teenuste toimimine ja analüüsida või kõrvaldada tekkinud rikkeid või tõrkeid või lahendada tekkinud turvaintsidente võime olenevalt olukorrast õigustatud huvi alusel töödelda kõiki Teie andmeid.

Kuidas me tagame Teie andmete turvalist töötlemist

Kasutame andmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmed. Need meetmed hõlmavad töötajate juhendamist ja informatsiooni, IT-infrastruktuuri, ettevõttesiseste ja avalike võrkude ning ka kontorihoonete ja tehniliste seadmete kaitset.

Andmetele ligipääsuks kasutame juurdepääsuõiguse haldust. Teeme jõupingutusi, et rakendada turvameetmeid, mille eesmärk on saavutada asjakohane andmekaitse tase ning seeläbi vältida isikuandmete avaldamist kõrvalistele isikutele.

Meie töötajatele kehtivad andmete konfidentsiaalsuse ja kaitse alased nõuded.

Millised on Teie õigused isikuandmetega seoses

Õigus tutvuda oma andmetega

Teil on õigus igal ajal küsida meilt, milliseid andmeid me Teie kohta töötleme ja tutvuda enda isikuandmetega, mis on Ühingu kasutuses. Samuti on Teil õigus saada teavet selle kohta, millised on andmete töötlemise eesmärgid ja säilitustähtajad ning kas ja kellele me Teie andmeid edastame. www.evs.ee veebilehe kaudu kogutud andmetega tutvumine on väga suures ulatuses võimalik, logides sisse oma kontole ja vaadates „Minu konto“ rubriigist, millised andmed on Teie kohta säilitatud. Kui soovid täielikku ülevaadet enda kohta kogutud andmetest, esita selleks digiallkirjastatud avaldus aadressil privacy@evs.ee, kirjalikult aadressile Akadeemia tee 21/6, Tallinn, Eesti või meie klienditeeninduses. Meil on õigus sellistele päringutele vastata 30 päeva jooksul. Mahukate või keeruliste päringute korral võime vastamisaega pikendada, sellisel juhul teavitame Teid tähtaja pikendamise vajadusest aegsasti.

Õigus isikuandmeid parandada

Kui olete oma andmetega tutvudes avastanud ebaõigeid andmeid või on Teie isikuandmed muutunud, saate neid www.evs.ee süsteemis alati muuta ise oma kontole sisse logides ja tehes seal vastavad muudatused. Samuti saate muutmissoovist anda meile teada e-kirjaga aadressil privacy@evs.ee, kirjalikult aadressile Akadeemia tee 21/6, Tallinn, Eesti või meie klienditeeninduses kohapeal. Parandame Teie andmed esimesel võimalusel.

Õigus olla unustatud

Teatud juhtudel on Teil õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist. Seda eelkõige nõusoleku ja õigustatud huvi alusel toimuva andmetöötluse korral. Siia alla kuuluvad näiteks teenuste tarbimisega seotud andmed, eri teadaannete edastamisega seotud andmed jms. Kui me kasutame Teie isikuandmeid eesmärkidel, millega seoses ei ole andmete kustutamine kas lepingust või seadusest tulenevalt enne tähtaja lõppu lubatud, ei ole nende kustutamise nõudmine võimalik. Teavituskirjadest või tellitud infoteenustest loobumiseks saate vastavad nõusolekud igal ajal tagasi võtta, logide sisse oma kontole ja tühistades asjaomased valikud. Samuti võite sellest soovist teada anda või nõuda isikuandmete kustutamist suuremas ulatuses, esitades meile allkirjastatud taotluse e-kirja teel aadressil privacy@evs.eevõi kirjalikultaadressile Akadeemia tee 21/6, Tallinn, Eesti. www.evs.ee konto kustutamise soov on võimalik esitada ka konto „Kasutajainfo“ rubriigis vastava valiku kaudu.

Õigus esitada vastuväiteid

Teil on õigus esitada igal ajal vastuväiteid Teid puudutava isikuandmete töötlemise toimingu suhtes, mida teeme õigustatud huvi alusel. Mainitud õigust ei saa kasutada olukorras, kus meil on vajalik koostada, esitada või kaitsta õigusnõuet. Kui Teil on andmete töötlemise kohta vastuväiteid, andke sellest teada aadressil privacy@evs.ee.

Õigus sind puudutavat andmetöötlust piirata

Teil on teatud juhtudel võimalus isikuandmete töötlemist piirata, andes sellest meile selgesõnaliselt teada. Sellist õigust saab kasutada vaid järgmistel juhtudel:

 • isikuandmete õigsuse kontrollimiseks, kui olete nende õigsuse vaidlustanud;
 • kui Teie andmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid te ei soovi nende kustutamist;
 • meil ei ole enam vaja Teie andmeid töötlemiseks, kuid Teie vajate neid õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
 • olete esitanud vastuväite meile Teie andmete töötlemiseks meie õigustatud huvi alusel ning soovite otsuse tegemiseni vaidlusalust andmetöötluse piirata.

Kui soovite nimetatud õigust kasutada, saatke meile vastav teade koos põhjendustega aadressile privacy@evs.ee.

Õigus andmete ülekandmisele

Teil on õigus saada meilt masinloetaval kujul oma isikuandmed või lasta need teisele teenuseosutajale otse edastada. Juhime seejuures tähelepanu sellele, et Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus ei saa tagada, et teised teenuseosutajad on võimelised meie poolt esitatud kujul isikuandmed vastu võtma.

Erinevalt õigusest oma andmetega tutvuda on Teil õigus saada isikuandmeid masinloetaval kujul üksnes nende andmete korral, mis on meil struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul ning mida Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus kasutab lepingu täitmiseks või nõusoleku alusel automatiseeritult, seda ulatuses, mis ei piira kolmandate isikute privaatsust.

Kui soovite meilt oma isikuandmeid masinloetaval kujul, esitage selleks allkirjastatud taotlus aadressile privacy@evs.ee  või meie klienditeeninduses. Edastame Teile andmed esimesel võimalusel.

Õigus pöörduda Ühingu või järelevalveasutuse ja kohtu poole

Kui soovite lisateavet oma isikuandmete kasutamise küsimuses või abi oma õiguste realiseerimisel või kahtlustad, et Ühing on käitunud Teie isikuandmetega hooletult, on Teil alati võimalus pöörduda meie poole numbril + 372 605 5050 või saata e-kiri aadressil privacy@evs.ee.

Samuti on Teil alati õigus pöörduda oma privaatsusega seotud õiguste ja andmete kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee🡭) või kohtu poole.

Privaatsusteate muudatused

Uuendame privaatsusteadaannet regulaarselt, vastavalt vajadusele ja olukorra muutmisele. Soovitame Teil privaatsusteadande värskeima versiooniga kursis olemiseks regulaarselt külastada meie kodulehte. Samuti võime Teid teavitada kõige olulisematest muudatustest privaatsusteates e-posti teel või muul viisil.

Kontaktandmed

Kõikide isikuandmete töötlemist puudutavate küsimuste, murede või ettepanekutega võtke meiega ühendust järgmistel kontaktidel:

MTÜ Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus

Akadeemia tee 21/6, Tallinn, Eesti

privacy@evs.ee

 

Viimati uuendatud 04.04.2024