Skip to main content

Algupäraste EVS-i dokumentide perioodiline ülevaatus

Algupärase Eesti standardi ja algupärase publikatsiooni (EVS/TS, EVS JUHEND) ülevaatus toimub üldiselt iga viie aasta järel. Ülevaatuse eesmärk on kontrollida

  • dokumendi tehnilist taset,
  • vastavust aja nõuetele ja kehtivatele õigusaktidele,
  • kooskõla rahvusvaheliste või Euroopa alusdokumentidega jne.

Ülevaatuse teeb üldjuhul dokumendi käsitlusalas tegutsev komitee. Asjahuvilistest valdkonna ekspertidel on võimalik ette nähtud ajavahemiku jooksul (üldiselt 30 päeva) anda oma sisend ülevaatusprotsessi.

Teade ülevaatuse algatamise kohta avaldatakse EVS Teatajas rubriigis „Standardite ja standardilaadsete dokumentide ülevaatus“ või „Tühistamisküsitlus“.

Iga ülevaatusel oleva dokumendi kohta tuuakse esile järgmine info:

  • tähis,
  • pealkiri,
  • käsitlusala,
  • sisendi andmise tähtpäev.

Ülevaatuse tulemusena

  • jäätakse dokument kehtima ja määratakse järgmise ülevaatuse tähtpäev,
  • algatatakse dokumendi muudatuse või uustöötluse koostamine,
  • tühistatakse dokumendi kehtivus.

Teave ülevaatuse tulemuse kohta avaldatakse EVS Teataja rubriigis „Algupäraste standardite kehtivuse pikendamine“, „Algupäraste standardite ja standardilaadsete dokumentide koostamine“ või „Asendatud või tühistatud Eesti standardid ja standardilaadsed dokumendid“.