Skip to main content

Dokumentide kasutustingimused

1. Käesoleva dokumentide kasutusepingu (edaspidi “Leping”) objektiks on MTÜ Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus (reg nr 80120020) poolt väljastatud arvel (edaspidi “Arve”) märgitud dokumentide Kasutusõiguse saaja kasutusse andmine ja kasutamistingimuste kindlaks määramine.

2. Arve on Lepingu lahutamatu osa. Arve tasumisega nõustub Kasutusõiguste saaja käesoleva lepingu tingimustega. Kasutusõiguse saaja tasub Kasutusõiguse andjale Lepingu objektiks olevate dokumentide kasutusõiguse eest vastavalt Arvel näidatud summale ja maksetingimustele.

3. Lepingus kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
3.1 kasutusõiguse andja – Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus MTÜ (EVS);
3.2 kasutusõiguse saaja – dokumendi kasutaja;
3.3 elektroonne dokument – kasutusõiguse saaja andmetega varustatud PDF-vormingusse salvestatud standard, standardilaadne dokument, muudatus või parandus (edaspidi „Elektroonne standard“);
3.4 paberil dokument - kasutusõiguse saaja andmetega varustatud paber formaadis standard, standardilaadne dokument, muudatus või parandus (edaspidi „Paberil standard“);
3.5 koopia – dokumendist mis tahes vormis või viisil tehtud terviklik või osaline paljundus, koopia tegemiseks loetakse ka Elektroonse standardi salvestamist mitmesse kohta, samuti Elektroonse standardi asutuse välist edastamist  või selle kättesaadavaks tegemist avalikes serverites või veebilehtedel;
3.6 varukoopia – koopia, mille eesmärgiks on kaitsmine juhusliku hävimise või kaotuse eest;
3.7 sisemine otstarve – dokumendi kasutamine isiklikuks otstarbeks või organisatsiooni sisetöös põhikirjaliste või põhimääruses kirjeldatud tegevuste teostamiseks organisatsiooni töötajate või organisatsiooniga lepingulistes suhetes olevate eraisikute poolt.

4. Dokumentide varalised autoriõigused, sealhulgas levitamis- ja reprodutseerimisõigus, kuuluvad vastavalt autoriõiguse seadusele kasutusõiguse andjale.

5. Kasutusõiguse saajal on õigus kasutada Elektroonset standardit vastavalt arvel ja standardis märgitud litsentside arvule:

5.1 ühe kasutaja litsentsiga ostetud Elektroonset standardikasutamisel tuleb lähtuda järgnevast:
5.1.1 ühe kasutaja litsentsiga ostetud Elektroonne standard on kaitstud illegaalse kasutamise vastu FileOpen tarkvara krüpteeringuga ning selle vaatamiseks on vaja vastava tarkvara (FileOpen) olemasolu kasutaja seadmes. Tarkvara on internetist tasuta kättesaadav;
5.1.2 ühe kasutaja litsentsiga ostetud Elektroonset standardit saab avada ainult Adobe Acrobat Reader programmiga, mis on internetist tasuta kättesaadav;
5.1.3 Elektroonset standardit tohib salvestada ja avada ühes seadmes, kus Elektroonne standard esmakordselt avatakse. Esmakordsel avamisel on vajalik internetiühenduse olemasolu;
5.1.4 Elektroonsest standardist tohib teha varukoopia ja 2 väljatrükki;
5.1.5 keelatud on Elektroonse standardi reprodutseerimine muul viisil, kui punktides 5.1.3 ja 5.1.4 nimetatud ja edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel. Eelkõige ei tohi Elektroonsest standardist teha koopiaid (v.a varukoopia), kopeerida Elektroonset standardit mujale kui kasutaja seadmesse ega teha Elektroonset standardit kättesaadavaks avalikel veebilehtedel ja avalikes serverites.

5.2   Mitme kasutaja litsentsiga ostetud Elektroonse standardi kasutamisel tuleb lähtuda järgnevast:

5.2.1 Elektroonset standardit on lubatud kasutada määratud arvus seadmetes. Lisaks tohib mitme kasutaja litsentsiga ostetud Elektroonset standardit salvestada kas litsentsis määratud arvu seadmetesse või sisevõrku või serverisse, kus  Elektroonset standardit saab kasutada määratud arv kasutajaid;

5.2.2 Elektroonsest standardist on lubatud teha varukoopia või salvestada Elektroonset standardit muule sisemisel otstarbel kasutamiseks ette nähtud andmekandjale või seadmesse;
5.2.3 Elektroonsest standardist tohib teha litsentsis määratud arvu väljatrükke sisemisel otstarbel kasutamiseks;
5.2.4 keelatud on Elektroonse standardi edastamine ja reprodutseerimine muul viisil, kui punktides 5.2.1–5.2.3 nimetatud. Eelkõige on keelatud Elektroonset standardit  edastada ja teha kättesaadavaks avalikel kodulehtedel või serverites, millele on ligipääs ka teistel peale litsentsi ostnud organisatsiooni kasutajate.

6. Kasutusõiguse saajal on õigus kasutada Paberil standardit sisemiseks otstarbeks.

6.1 Paberil standardist on keelatud teha mis tahes vormis või viisil terviklikku või osalist koopiat levitamise eesmärgil.

7. Standardis toodud terminite ja määratluste kasutamine muul viisil kui sisemiseks otstarbeks on lubatud kasutusõiguse andja kirjalikul loal. Vastav luba tuleb taotleda kasutusõiguse andjalt taasesitamist võimaldavas vormis kirjutades aadressile info@evs.ee.   

8. Kasutusõiguse saaja kohustub:
8.1 kasutama Lepingu objektiks olevaid standardeid kooskõlas Lepinguga ja autoriõiguse seadusega;
8.2 mitte võõrandama ega andma standardeid kolmandate isikute kasutusse;
8.3 mitte avaldama oma Lepingu objektiks olevatele standarditele ligipääsu võimaldavat kasutajanime ja parooli kõrvalistele isikutele. Kasutusõiguse saaja kannab vastutust kõigi toimingute eest, mida tehakse tema kasutajanime ja parooli abil.

9. Kasutusõiguse andjal on õigus kontrollida Lepingu täitmist ja esitada Kasutusõiguse saajale Lepingu punkti 7 rikkumise avastamisel kirjalik pretensioon.

10. Kui Kasutusõiguse saaja rikub Lepingu punktis 7 sätestatud kohustust ning rikkumist ei ole kõrvaldatud 5 kalendripäeva jooksul, arvates pretensiooni saamisest, on Kasutusõiguse andjal õigus kirjaliku teate esitamise teel Leping ühepoolselt lõpetada.

11. Kasutusõiguse andja kohustub:
11.1 tegema Kasutusõiguse saajale ostetud Elektroonsed standardid kättesaadavaks 2 tööpäeva jooksul pärast Arvel näidatud summa laekumist Kasutusõiguse andja arvelduskontole;
11.2 Elektroonsete standardite väljastamisel tekkivate võimalike probleemide korral Kasutusõiguse saajale tellitud teenust osutama või kui see osutub võimatuks, siis Kasutusõiguse saaja nõusolekul asendama samaväärsega või tagastama Kasutusõiguse saajale teenuse eest tehtud ettemaksed.

11.3 edastama Kasutusõiguse saajale ostetud Paberil standardid 2 tööpäeva jooksul vastavalt tarneviisi valikule pärast Arvel näidatud summa laekumist Kasutusõiguse andja arvelduskontole;
11.4 mitte avaldama kolmandatele isikutele Kasutusõiguse saaja kohta lepingu sõlmimise eesmärgil küsitud informatsiooni. Kasutusõiguse andjal on õigus anda infot Kasutusõiguse saaja kohta seadusega ette nähtud tingimustel.

12. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui see on põhjustatud ettenägematutest ja Poolte tahtest sõltumatutest asjaoludest – vääramatust jõust. Lisaks tavapärastele vääramatu jõu all mõistetavatele tingimustele mõistavad pooled vääramatu jõuna ka tehniliste probleemide ilmnemist arvutisüsteemis, mille tõttu Kasutusõiguse andja ei saa Lepingulisi kohustusi täita. Lepingu täitmine peatub Vääramatu jõu kestmise ajaks.

13. Lepingu lõpetamisel kohustub Kasutusõiguse saaja kustutama või muul moel tagama tema kasutuses olnud mistahes formaadis standardite, samuti koopiate ja varukoopiate edasise kasutamise lõppemise 3 (kolme) tööpäeva jooksul Lepingu lõpetamise päevast arvates, saates Kasutusõiguse andjale vastavate toimingute teostamist kinnitava kirjaliku teate.

14. Lepingu objektiks olevate dokumentide autori varaliste õiguste ja omandiõiguse üleminekul teisele isikule jääb käesolev Leping jõusse.

15. Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled Eesti Vabariigi kehtivast seadusandlusest.

16. Lepingu täitmisel ja lõpetamisel tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus kohtus.

17. Kui Lepingu mõni säte on või muutub kehtetuks või kohaldamatuks, siis see ei mõjuta teiste sätete kehtivust.