Ehitusaegse puude kaitse standard EVS 939-3:2020 on ilmunud

16.11.2020
Alternate Text

Standard on mõeldud abivahendiks omavalitsuse spetsialistidele, arendajatele, ehitajatele jt, kes peavad ehitusvaldkonnas langetama kaalutletud otsuseid ja lahendama probleeme, mis on tekkinud olemasolevate puude läheduses toimuva ehitustegevusega. Standardis antakse soovitusi, kuidas tagada väärtuslike puittaimede ja nende koosluste kindlaks määramise objektiivsus ning nende säilimine oma kasvukohal nii ehitustegevuse ajal kui pärast seda. Standardis antakse juhiseid nii selle kohta, kuidas arendus- ja ehitustegevuse ajal otsustada, missugused puud tuleks kasvama jätta ja milliste vahenditega neid tööde käigus kaitsta, kui ka selle kohta, kuidas uusi puid planeeritavasse maastikku sobitada.

Standardi eesmärk ei ole esitada poolt- või vastuargumente arendustegevuse või puude mahavõtmise või säilitamise kohta vaid antakse puude ja arendustegevuse sobitamise seisukohast oluliste meetmete kavandamise ja rakendamise juhised.

Standardis antud teavet saab kasutada nii puittaimestiku inventeerimisel, planeeringute ja ehitusprojektide koostamisel kui ehitus- ja lammutustööde organiseerimisel ehitusplatsil. Standard ei anna juhiseid konkreetsete projektlahenduste kohta.

Standardisari EVS 939 Puittaimed haljastuses koosneb neljast osast:

—    EVS 939-1:2020 „Puittaimed haljastuses. Osa 1: Terminid ja määratlused“

—    EVS 939-2:2020 „Puittaimed haljastuses. Osa 2: Ilupuude ja -põõsaste istikute kvaliteedinõuded“

—    EVS 939-3:2020 „Puittaimed haljastuses. Osa 3: Ehitusaegne puude kaitse“

—    EVS 939-4:2020 „Puittaimed haljastuses. Osa 4: Puuhooldustööd“